Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo

Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo
Theo quy dinh moi, hoc sinh tieu hoc chi hoc trong gio chinh khoa, khong duoc to chuc hoc them - Anh: D.N.T
Bo GD-DT dang xay dung du thao quy dinh ve day them, hoc them. Quy dinh nay duoc thuc thi se lam thay doi can ban hoat dong van duoc coi la "can benh" nan giai cua nganh giao duc trong nhieu nam qua.

Tuy nhien, quy dinh se khong the phat huy duoc tinh hieu qua cua no neu nhu khong co su ho tro cua cac giai phap dong bo.

Muon hoc them phai lam don

Khai niem day them, hoc them trong nha truong duoc cu the hoa trong du thao quy dinh gom: phu dao, boi duong hoc sinh, on tap thi tot nghiep THPT, day them theo nguyen vong cua hoc sinh. Day them, hoc them ngoai nha truong gom: boi duong van hoa, luyen thi o cac trung tam, cac lop doc lap.

Doi voi day them, hoc them trong truong, nha truong co trach nhiem to chuc va quan ly on tap thi tot nghiep THPT cho hoc sinh lop 12. Thoi gian to chuc on tap khong qua 2 thang truoc ky thi. Hoc sinh co nguyen vong hoc them, phai viet don de nghi. Hieu truong lap ke hoach day them gom: duyet chuong trinh, noi dung, duyet danh sach hoc sinh, phan cong giao vien, va bao cao voi co quan quan ly giao duc co tham quyen. Moi lop hoc them khong qua 30 hoc sinh. Thoi gian hoc them toi da trong 1 tuan. Doi voi hoc sinh THCS, hoc them khong qua 2 buoi/tuan, moi buoi hoc khong qua 3 tiet. Doi voi hoc sinh THPT, hoc them khong qua 3 buoi/tuan, moi buoi hoc khong qua 4 tiet. Quy dinh nghiem cam khong to chuc day them, hoc them doi voi hoc sinh tieu hoc, ke ca trong ky nghi he; khong day truoc chuong trinh quy dinh hoac cat xen chuong trinh chinh khoa de chuyen sang day them, hoc them; Khong to chuc day them, hoc them.

Dai dien to chuc, ca nhan xin mo lop day them phai dat trinh do chuan hoac tren chuan cua giao vien o cac cap hoc. Moi lop hoc them khong qua 30 hoc sinh. Lop hoc them phai thoang mat, du anh sang, ban ghe cho hoc sinh. Dam bao dien tich toi thieu 1m2 cho moi hoc sinh. Dam bao ve sinh, moi truong su pham, an toan tinh mang va tai san cua hoc sinh. Ho so dang ky mo lop day them gom don dang ky mo lop, trong don ghi ro mon day, chuong trinh, noi dung, ke hoach, so lop, so hoc sinh, so buoi day trong tuan; thoi gian, dia diem... Anh, giay kham suc khoe, so yeu ly lich, ban sao van bang, chung chi, ban xac nhan du dieu kien co so vat chat cua chinh quyen cap xa. Truong phong giao duc co trach nhiem duyet va cap giay chung nhan mo lop day them trong pham vi chuong trinh THCS; con chuong trinh THPT do Giam doc So GD-DT cap. Muc thu va su dung tien hoc them doi voi day them, hoc them trong truong va ngoai nha truong do UBND tinh, thanh pho quy dinh. Theo du thao quy dinh day them, hoc them, chinh quyen dia phuong va co quan quan ly giao duc cac cap phai chiu trach nhiem quan ly hoat dong nay. To chuc, ca nhan vi pham quy dinh, tuy theo muc do va tinh chat se bi xu ly theo nhieu hinh thuc. Doi voi can bo, cong chuc vi pham quy dinh, ngoai cac hinh thuc xu ly con bi xu ly ky luat theo Nghi dinh 35 cua Chinh phu.

Bac tieu hoc: khong day them, hoc them

Noi dung dang chu y trong du thao quy dinh nay la nhung van de bi du luan phan nan trong hoat dong day them, hoc them thoi gian qua se bi nghiem cam. Cu the: cac truong khong duoc day them, hoc them doi voi hoc sinh tieu hoc, ke ca trong ky nghi he; Khong duoc day truoc chuong trinh quy dinh, hoac cat xen chuong trinh chinh khoa de chuyen sang day them, hoc them; Khong to chuc day them, hoc them cho tat ca hoc sinh o mot lop hoc pho thong; Khong dung cac bien phap truc tiep hoac gian tiep ep hoc sinh phai hoc them; Giao vien khong duoc mo lop day them ngoai nha truong cho hoc sinh do minh dang day chinh khoa.

Nhu vay, co the xem nhu quy dinh ve day them, hoc them la mot cong cu phap ly dua hoat dong day them, hoc them vao ne nep. Tuy nhien, ngay ca nhung nguoi xay dung du thao nay van con hoai nghi ve tinh hieu qua cua quy dinh. Thuc te cho thay, mot bo phan kha lon phu huynh cho con di hoc them deu mong muon con minh hoc gioi hon. Nhung nguoi nay co dieu kien ve kinh te. Mot bo phan kho khan hon ve kinh te nhung thay con nguoi ta hoc them ma con minh khong di hoc se bi thua thiet, the la cung danh cho con di hoc them de khoi mat long thay co!

Phan lon cac truong pho thong hien nay deu "bat den xanh" cho giao vien day them. Hoc sinh THCS duong nhien "phai" di hoc them, ma ngay ca cac chau tieu hoc moi chan uot chan rao buoc vao cong truong pho thong cung phai di... hoc them. Mot nguoi co trach nhiem trong nhom xay dung du thao quy dinh day them, hoc them cho rang: "Dieu quan trong nhat trong viec chan chinh hoat dong day them, hoc them chinh la y thuc cua moi nguoi giao vien. Ho phai nhan thuc duoc khong can day them hoc sinh van dam bao tot chuong trinh tren lop. Ho phai y thuc duoc viec ho lam de do ganh nang cho tre, dac biet la hoc sinh tieu hoc".

Nhu vay, ben canh viec ban hanh quy dinh ve day them, hoc them, nang cao nhan thuc va trach nhiem cua nguoi giao vien, viec thuc thi ngan hang de trong cac ky kiem tra, thi cu, ket hop voi cong tac kiem dinh trong cac truong pho thong dong mot vai tro het suc quan trong. Chi khi nguoi giao vien khong the can thiep chu quan cua minh vao viec cho diem va danh gia nang luc cua hoc sinh thi chat luong cac gio tren lop moi dat hieu qua, va duong nhien, hoat dong day them, hoc them cung se khong con "dat" de ton tai.

Chi nen boi duong va phu dao theo dung nghia

Chuyen day them, hoc them xet ve mot khia canh nao do la nhu cau cua xa hoi. Nhung trong nhung nam qua no khong con mang y nghia nguyen ven cua no ma bi bien tuong duoi nhieu hinh thuc, ma muc dich chu yeu cua nguoi day la vi kinh te. Hau het viec day them va hoc them la hoc truoc chuong trinh. Nhieu thay co giao khong con luong tam da tru dap nhung HS khong hoc them bang nhieu cach, gay thiet thoi cho nhung chau khong di hoc them, nhu cho HS hoc them biet truoc chuong trinh kiem tra, day so sai o lop khien HS khong di hoc them khong hieu bai... Toi da tung chung kien va tiep xuc voi mot so em HS cap 3, cac em deu noi cac em khong co nhu cau ma di hoc la vi so thay co bo mon va cha me bat hoc. Dong co hoc tap khong co lam sao co chat luong, hon nua khi cac em da qua met moi suot ca ngay hoc chinh khoa, tan truong dang ly duoc nghi ngoi, xem lai bai thi lai phai lao vao "lo luyen" khi tinh than, the chat, deu met moi. Toi thong nhat voi du thao va mot so y kien la: Tuyet doi cam day them, hoc them doi voi HS tieu hoc. Han che hoc them day them o cap 2 va co nhung quy dinh cu the, co bien phap kha thi de quan ly viec day them va hoc them. Chi nen day boi duong HS gioi va phu dao HS yeu kem theo dung nghia cua no.

Nguyen The Luc (Tay Ninh)

Phai triet tan goc kieu hoc them "cam ket tu nguyen"

Theo toi, nen nghiem cam viec GV dua HS thuoc lop hoac truong minh quan ly ra ngoai de day them (thu tien) cung tuong tu nhu viec nghiem cam bac si o benh vien dua benh nhan noi tru ve phong mach rieng de kham benh va thu tien, hoac cong chuc mo dich vu tai nha cho nhung viec le ra ho phai lam tai cong so theo nhiem vu cua ho. Co nhu vay moi triet tan goc kieu bat HS hoc them duoi hinh thuc "cam ket tu nguyen". Chi cho phep GV day them cho HS do minh quan ly trong 2 truong hop: boi duong HS gioi va phu dao HS kem hoac co dieu kien. Khong cam GV duong chuc day them o nha cho HS o cac truong khac, cung nhu khong cam GV nghi huu, sinh vien mo lop day them theo yeu cau cua HS va phu huynh, khong bat buoc phai xin phep neu so luong duoi 5 HS (hoac duoi 10 HS). Neu to chuc lop co so HS vuot so luong quy dinh, hoac to chuc nhieu lop, thi phai duoc phep cua Phong GD-DT (tren co so dap ung cac dieu kien ve co so vat chat, dia diem, an toan, va tieu chuan su pham cua GV).

Quang Linh (Ha Noi)

Can "nhan dang" hinh thuc day them mang tinh thuong mai

Voi tinh hinh nuoc ta hien nay, viec day them, hoc them khong phai hoan toan tieu cuc. O nhieu quoc gia, viec nay van ton tai voi khong it vai tro tich cuc cua no. Mot van de cot loi trong quan ly day va hoc them la kiem soat duoc viec day them mang tinh thuong mai. Nhung the nao la mang tinh thuong mai? Khong kho de nhan dang. Do la viec to chuc cac hinh thuc day co so lop nhieu hon 1 lop va so luong nguoi hoc thuong nhieu hon 40. Dac biet, co hien tuong nguoi to chuc lop hoc khong truc tiep dung lop de giang day ma thue muon nguoi day khac (day cung). Tuy nhien can luu y rang, viec quan ly cung khong nen cam viec day va hoc them ma quan trong la nhan biet duoc ban chat cua cac lop nay de co cac bien phap khuyen khich hay han che. Doi voi truong hop buoc HS phai theo hoc them (moi "qua" duoc mon hoc hay duoc diem cao o mon hoc do) thi chi can co cac quy dinh ve viec doi moi phuong thuc danh gia ket qua hoc tap sao cho mang tinh khach quan hon (trac nghiem, boc tham ngan hang cau hoi mon hoc...) la co the ngan chan duoc.

Huy Phan (Can Tho)

T.H

Viet Bao
Comment :Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Draft regulations on teaching more, learn more: Still need synchronization solutions
Ministry of Education, primary school, is considered, under construction, commercial, Schools teach more and regulations, drafts, organization, program, manage, HS, work, people
Ministry of Education is drafting regulations on teaching more, learn more. This provision is implemented will change the basic operation is still considered a "disease" dilemma of education in years ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm: Vẫn cần có những giải pháp đồng bộ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm: Vẫn cần có những giải pháp đồng bộ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo

Nhan xet, hay lien he ve tin Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Du thao quy dinh ve day them hoc them Van can co nhung giai phap dong bo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0