Du thao chuan hieu truongTS gioi thieu du thao quy dinh ve Chuan hieu truong truong trung hoc co so, truong trung hoc pho thong, truong pho thong co nhieu cap hoc va danh gia, xep loai hieu truong theo Chuan.

Chuong I

QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Pham vi dieu chinh va doi tuong ap dung

1. Van ban nay quy dinh ve Chuan hieu truong truong trung hoc co so, truong trung hoc pho thong, truong pho thong co nhieu cap hoc va danh gia, xep loai hieu truong theo Chuan;

2. Quy dinh nay ap dung doi voi hieu truong truong trung hoc thuoc he thong giao duc quoc dan duoc quy dinh tai Dieu le truong trung hoc co so, truong trung hoc pho thong va truong pho thong co nhieu cap hoc (sau day goi chung la hieu truong).

Dieu 2. Muc dich ban hanh quy dinh ve Chuan hieu truong va danh gia, xep loai hieu truong theo Chuan

1. Lam can cu de:

a) Hieu truong tu danh gia, tu do xay dung ke hoach hoc tap, ren luyen, tu hoan thien va nang cao nang luc lanh dao, quan ly nha truong;

b) Co quan quan ly giao duc danh gia, xep loai hieu truong phuc vu cong tac su dung, bo nhiem, mien nhiem, dao tao va boi duong doi ngu hieu truong;

c) Gop phan xay dung, doi moi noi dung dao tao, boi duong hieu truong.

2. La mot trong nhung can cu de nghien cuu, de xuat va thuc hien che do, chinh sach doi voi hieu truong.

Dieu 3. Trong van ban nay, cac tu ngu duoi day duoc hieu nhu sau:

1. Chuan hieu truong la he thong cac yeu cau co ban doi voi hieu truong ve pham chat chinh tri, dao duc nghe nghiep; nang luc chuyen mon, nghiep vu su pham; nang luc lanh dao, quan ly nha truong. Chuan bao gom cac tieu chuan.

2. Tieu chuan la qui dinh ve nhung noi dung co ban, dac trung thuoc moi linh vuc cua chuan, trong moi tieu chuan co cac tieu chi.

3. Tieu chi la yeu cau va dieu kien can dat duoc o mot noi dung cu the cua moi tieu chuan. Moi tieu chi duoc danh gia theo 3 muc.

4. Muc la cap do dat duoc cua moi tieu chi. Muc 1: dat trung binh, muc 2: dat kha, muc 3: dat xuat sac. Moi muc cao hon bao gom cac yeu cau cua muc thap hon lien ke cong them mot vai yeu cau moi doi voi muc do. Viec phan biet cac muc cao, thap dua vao so luong va chat luong cac hoat dong trong moi tieu chi ma hieu truong thuc hien duoc.

5. Minh chung la cac bang chung (tai lieu, tu lieu, su vat, hien tuong, nhan chung) duoc dan ra de xac nhan mot cach khach quan muc dat duoc cua tieu chi.

Minh chung va nguon minh chung duoc dieu chinh phu hop voi dieu kien kinh te, xa hoi va muc tieu giao duc trung hoc trong tung giai doan.

Chuan hieu truong gom 5 tieu chuan voi 30 tieu chi.

Chuong II

CHUAN HIEU TRUONG

Dieu 4. Tieu chuan 1: Pham chat chinh tri va dao duc nghe nghiep

1. Tieu chi 1. Pham chat chinh tri

a) Yeu nuoc, yeu chu nghia xa hoi, vi loi ich dan toc;

b) Guong mau chap hanh chu truong, duong loi cua Dang; hieu biet va thuc hien dung phap luat, che do, chinh sach, qui dinh cua Nha nuoc va cac quy dinh cua dia phuong;

c) Tich cuc tham gia cac hoat dong chinh tri, xa hoi;

d) Co y chi v­uot kho khan;

d) Co kha nang dong vien, khich le giao vien, can bo, nhan vien va hoc sinh hoan thanh tot nhiem vu; duoc tap the giao vien, can bo, nhan vien tin nhiem.

2. Tieu chi 2. Dao duc nghe nghiep

a) Guong mau chap hanh cac quy che cua nganh, quy dinh cua nha truong va ky luat lao dong;

b) Giu gin pham chat, danh du, uy tin cua nha giao;

c) Trung thuc, tam huyet voi nghe nghiep va co trach nhiem trong quan ly nha truong;

d) Ngan ngua va co thai do kien quyet dau tranh chong nhung bieu hien tieu cuc;

d) Khong loi dung quyen luc, dam bao dan chu trong hoat dong nha truong.

3. Tieu chi 3. Loi song

Co loi song lanh manh, phu hop voi ban sac van hoa dan toc trong xu the hoi nhap.

4. Tieu chi 4. Tac phong lam viec

Co tac phong lam viec khoa hoc, su pham.

5. Tieu chi 5. Giao tiep, ung xu

Co cach thuc giao tiep, ung xu dung muc va co hieu qua.

Dieu 5. Tieu chuan 2: Nang luc chuyen mon, nghiep vu su pham

1. Tieu chi 6. Hieu biet chuong trinh giao duc

Hieu dung va day du muc tieu, yeu cau, noi dung, phuong phap giao duc pho thong.

2. Tieu chi 7. Trinh do chuyen mon

a) Dat trinh do chuan duoc dao tao cua nha giao theo quy dinh cua Luat Giao duc doi voi cap hoc; dat trinh do chuan o cap hoc cao nhat doi voi truong pho thong co nhieu cap hoc;

b) Nam vung ve mon hoc da hoac dang dam nhan giang day, co hieu biet ve cac mon hoc khac dap ung yeu cau quan ly;

c) Am hieu ve li luan, nghiep vu va quan ly giao duc.

3. Tieu chi 8. Nghiep vu su pham

Co kha nang to chuc, thuc hien hieu qua phuong phap day hoc va giao duc nham tac dong tich cuc toi su phat trien tri tue va nhan cach hoc sinh.

4. Tieu chi 9. Tu hoc va sang tao

Co y thuc, tinh than tu hoc va xay dung tap the su pham thanh to chuc hoc tap, sang tao.

5. Tieu chi 10. Nang luc ngoai ngu va ung dung cong nghe thong tin

a) Su dung duoc mot ngoai ngu hoac tieng dan toc (doi voi hieu truong cong tac tai truong dan toc noi tru, vung cao, vung dan toc thieu so);

b) Su dung duoc cong nghe thong tin trong cong viec.

Dieu 6. Tieu chuan 3: Nang luc lanh dao nha truong

1. Tieu chi 11. Phan tich va du bao

a) Nam bat kip thoi nhung chu truong cua nganh;

b) Hieu biet ve tinh hinh chinh tri, kinh te, xa hoi cua dat nuoc, dia phuong;

c) Phan tich tinh hinh va du bao duoc xu the phat trien cua nha truong.

2. Tieu chi 12. Tam nhin chien l­uoc

Xay dung duoc tam nhin, su mang, cac gia tri cua nha truong huong toi su phat trien toan dien cua moi hoc sinh va nang cao chat luong, hieu qua giao duc cua nha truong.

3. Tieu chi 13. Thiet ke va dinh huong trien khai

a) Xac dinh duoc cac muc tieu uu tien;

b) Thiet ke va trien khai cac chuong trinh hanh dong nham thuc hien ke hoach chien luoc phat trien nha truong;

c) Huong moi hoat dong cua nha truong vao muc tieu nang cao chat luong hoc tap va ren luyen cua hoc sinh.

4. Tieu chi 14. Quyet doan, co ban linh doi moi

Co kha nang ra quyet dinh dung dan, kip thoi va dam chiu trach nhiem ve cac quyet dinh nham dam bao co hoi hoc tap cho moi hoc sinh, nang cao chat luong va hieu qua giao duc cua nha truong.

5. Tieu chi 15. Tap hop luc luong

Tap hop duoc cac luc luong trong va ngoai nha truong de thuc hien hieu qua nhiem vu giao duc va phat trien nha truong.

Dieu 7. Tieu chuan 4: Nang luc quan ly nha truong

1. Tieu chi 16. Lap ke hoach hoat dong

To chuc xay dung ke hoach cua nha truong phu hop voi tam nhin chien luoc va cac chuong trinh hanh dong cua nha truong.

2. Tieu chi 17. To chuc bo may va phat trien doi ngu

a) Xay dung, to chuc bo may nha truong hoat dong hieu qua;

b) Quy hoach, tuyen chon, su dung va thuc hien dung che do, chinh sach doi voi doi ngu giao vien, can bo va nhan vien;

c) Co ke hoach dao tao, boi duong doi ngu giao vien, can bo va nhan vien dap ung yeu cau chuan hoa, dam bao su phat trien lau dai cua nha truong;

d) Cham lo doi song tinh than, vat chat cua giao vien, can bo va nhan vien.

3. Tieu chi 18. Quan ly hoat dong day hoc

a) Quan ly viec thuc hien chuong trinh cac mon hoc theo huong phan hoa, phat huy tinh tu giac, tich cuc, chu dong, sang tao cua hoc sinh nham dat ket qua hoc tap cao tren co so dam bao chuan kien thuc, ky nang theo cac quy dinh hien hanh;

b) Quan ly hoat dong day hoc cua giao vien theo yeu cau doi moi.

4. Tieu chi 19. Quan ly cong tac tuyen sinh va cac hoat dong giao duc

a) Tuyen sinh, tiep nhan hoc sinh dung quy dinh, lam tot cong tac van dong hoc sinh den truong;

b) Quan ly hoc sinh theo dung quy dinh;

c) Quan ly cac hoat dong giao duc toan dien de moi hoc sinh co pham chat dao duc lam nen tang cho mot cong dan tot, phat trien toi da tiem nang cua moi hoc sinh; de moi hoc sinh co kha nang dinh huong vao mot linh vuc nghe nghiep phu hop voi tiem nang san co cua minh.

5. Tieu chi 20. Quan ly tai chinh va tai san nha truong

a) Huy dong va su dung hieu qua, minh bach, dung quy dinh cac nguon tai chinh phuc vu cac hoat dong day hoc, giao duc cua nha truong;

b) Quan ly su dung hieu qua tai san nha truong, thiet bi day hoc phuc vu doi moi giao duc pho thong.

6. Tieu chi 21. Quan ly moi truong giao duc

a) Xay dung nep song van hoa va moi truong su pham;

b) Tao canh quan truong hoc xanh, sach, dep, ve sinh, an toan va lanh manh.

7. Tieu chi 22. Quan ly hanh chinh

a) Xay dung va cai tien cac quy trinh hoat dong, thu tuc hanh chinh cua nha truong;

b) Quan ly ho so, so sach theo quy dinh.

8. Tieu chi 23. Quan ly cong tac thi dua, khen thuong

a) To chuc co hieu qua cac phong trao thi dua;

b) Dong vien, khich le va tran trong cac thanh tich cua cac thanh vien trong nha truong.

9. Tieu chi 24. Quan ly he thong thong tin

a) To chuc xay dung he thong thong tin phuc vu hieu qua cac hoat dong giao duc;

b) Ung dung co ket qua cong nghe thong tin trong quan ly, day hoc;

c) Thong tin, bao cao cac linh vuc hoat dong cua nha truong day du, chinh xac va kip thoi theo quy dinh.

10. Tieu chi 25. Quan ly kiem tra danh gia

a) Danh gia khach quan, khoa hoc, cong bang ket qua hoc tap va ren luyen cua hoc sinh, ket qua cong tac, ren luyen cua giao vien, can bo va nhan vien;

b) Tiep nhan va xu ly cac thong tin phan hoi de doi moi va nang cao chat luong giao duc cua nha truong;

c) Thuc hien tu danh gia nha truong va chap hanh kiem dinh chat luong giao duc theo quy dinh.

Dieu 8. Tieu chuan 5: Nang luc xay dung va phat trien moi quan he giua nha truong, gia dinh va xa hoi

1. Tieu chi 26. Tuyen truyen va quang ba ve nha truong

Tuyen truyen va quang ba ve gia tri nha truong de tao duoc su ung ho cua cac luc luong trong va ngoai truong nham phat trien nha truong.

2. Tieu chi 27. Phoi hop voi gia dinh hoc sinh

Tao lap va duy tri moi quan he thuong xuyen, co hieu qua voi gia dinh hoc sinh, nham ho tro de moi hoc sinh co dieu kien phat trien phu hop voi kha nang cua minh.

3. Tieu chi 28. Phoi hop voi cong dong xa hoi

To chuc, phoi hop cac doan the, cha me hoc sinh va cac luc luong khac trong cong dong xa hoi nham cung cap kien thuc, ky nang, tao dung niem tin, gia tri dao duc, van hoa va t­u van h­uong nghiep cho hoc sinh.

4. Tieu chi 29. Hop tac va chia se kinh nghiem lanh dao, quan ly

Hop tac va chia se kinh nghiem lanh dao, quan ly voi cac co so giao duc, ca nhan va to chuc khac de ho tro phat trien nha truong.

5. Tieu chi 30. Tham gia hoat dong xa hoi

Chu dong tham gia va khuyen khich cac thanh vien trong truong tich cuc tham gia cac hoat dong xa hoi.

Chuong III

DANH GIA, XEP LOAI HIEU TRUONG THEO CHUAN

Dieu 9. Yeu cau va noi dung danh gia, xep loai hieu truong

1. Viec danh gia, xep loai hieu truong phai dam bao khach quan, toan dien, khoa hoc, cong bang va dan chu; phan anh dung pham chat, nang luc, hieu qua cong tac, phai dat trong pham vi cong tac va dieu kien cu the cua nha truong, dia phuong va kha nang phat trien cua hieu truong.

2. Danh gia, xep loai hieu truong can cu vao tieu chuan duoc quy dinh tai chuong II cua van ban nay va doi chieu voi cac minh chung do Bo Giao duc va Dao tao huong dan.

Dieu 10. Danh gia, xep loai hieu truong

1. Viec danh gia, xep loai hieu truong phai can cu vao cac ket qua dat duoc thong qua cac minh chung phu hop voi cac tieu chi, tieu chuan cua chuan.

Ket qua danh gia, xep loai the hien qua viec cho diem theo cac muc cua tung tieu chi duoc quy dinh nhu sau:

Diem tieu chi tinh theo thang diem 10, la so nguyen.

Muc 1: 5 – 6 diem; muc 2: 7 – 8 diem; muc 3: 9 -10 diem. Neu tieu chi chua dat muc 1: duoi 5 diem.

2. Xep loai: Can cu vao tong so diem va muc do dat duoc theo tung tieu chi, hieu truong duoc xep loai nhu sau:

a) Dat chuan:

Loai xuat sac: Tong so diem tu 270 den 300 va cac tieu chi tu 8 diem tro len.

Loai kha: Tong so diem tu 210 diem tro len va cac tieu chi tu 6 diem tro len nhung khong xep duoc o muc xuat sac.

Loai trung binh: Tong so diem tu 150 tro len, cac tieu chi cua tieu chuan 1; 3; 4 tu 5 diem tro len, khong co tieu chi 0 diem nhung khong xep duoc o cac muc cao hon.

b) Chua dat chuan - loai kem: Tong diem duoi 150 hoac co tieu chi trong cac tieu chuan 1; 3; 4 duoi 5 diem hoac co tieu chi 0 diem.

Dieu 11. Luc luong va quy trinh danh gia, xep loai hieu truong

1. Luc luong danh gia, xep loai hieu truong gom: Hieu truong, giao vien, can bo, nhan vien co huu cua nha truong, thu truong co quan quan ly truc tiep hieu truong.

2. Quy trinh danh gia, xep loai hieu truong duoc thuc hien nhu sau:

a) Hieu truong tu danh gia, xep loai va bao cao ket qua truoc tap the giao vien, can bo, nhan vien nha truong.

b) Giao vien, can bo, nhan vien co huu cua nha truong dong gop y kien va tham gia danh gia hieu truong.

c) Thu truong co quan quan ly truc tiep hieu truong, sau khi tham khao ket qua tu danh gia, xep loai cua hieu truong, ket qua danh gia cua tap the giao vien, can bo, nhan vien nha truong va cac nguon thong tin xac thuc khac, chinh thuc danh gia, xep loai hieu truong.

d) Co quan quan ly truc tiep thong bao ket qua danh gia, xep loai toi tung hieu truong va luu ket qua trong ho so can bo.

Chuong IV

TO CHUC THUC HIEN

Dieu 12. Thuc hien danh gia, xep loai hieu truong

1. Danh gia, xep loai hieu tr­uong duoc thuc hien hang nam vao cuoi nam hoc.

2. Doi voi hieu truong truong cong lap, ngoai viec danh gia, xep loai hieu truong theo Chuan con phai thuc hien danh gia, xep loai theo cac quy dinh hien hanh.

Dieu 13. Trach nhiem cua cac bo va dia phuong

1. Cac bo, co quan ngang bo quan ly cac truong chuyen biet co cap trung hoc co so, trung hoc pho thong chi dao, huong dan to chuc thuc hien Thong tu nay va thong bao ket qua danh gia, xep loai hieu truong cho Bo Giao duc va Dao tao.

2. Chu tich uy ban nhan dan cap tinh chi dao, kiem tra viec thuc hien Thong tu nay tai dia phuong.

3. Giam doc so giao duc va dao tao tham muu cho uy ban nhan dan tinh, thanh pho to chuc thuc hien Thong tu nay va bao cao ket qua danh gia, xep loai hieu truong cho Bo Giao duc va Dao tao./.

Viet Bao

Video nổi bật

Siêu xe khủng nhất thế giới sử dụng động cơ phản lực
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo Giao, Truong Trung Hoc Pho Thong, Truong Trung Hoc Co So, co quan quan ly, nang cao chat luong, dao duc nghe nghiep, cac hoat dong, phu hop voi, tu danh gia, Truong Pho Thong, tieu chi, hieu truong, nha truong, xep loai, cua nha, 1
Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0