Doi moi day va hoc ngoai ngu

Doi moi day va hoc ngoai ngu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>De an cai cach cua Bo Giao duc - dao tao:

Doi moi day va hoc ngoai ngu
TS Nguyen Loc - Anh: Thanh Ha

Phai mat gan bon nam, Vien Chien luoc va chuong trinh giao duc (Bo GD-DT) moi xay dung xong de an “Day va hoc ngoai ngu (NN) trong he thong giao duc quoc dan 2006-2015”.

Nhung ngay khi vua “trinh lang”, de an nay da vap phai khong it y kien phan doi, trong do co nhung y kien kha gay gat tu ngay trong nganh giao duc. Mot de an voi con so giat minh 16.000 ti dong kinh phi, voi nhung de xuat gay tranh cai, voi nhung muc tieu phai... hon 10 nam nua moi co the nhin thay ket qua...

De ban doc ro them ve de an nay, TS Cuoi Tuan da trao doi voi TS Nguyen Loc - pho vien truong Vien Chien luoc va chuong trinh giao duc - nguoi chiu trach nhiem xay dung de an nay.

Trong nghi quyet so 40 cua Quoc hoi khoa 10 (nam 2000) ve doi moi chuong trinh giao duc pho thong da neu van de can phai xay dung mot de an ve day hoc ngoai ngu o truong pho thong den nam 2010.

Sau do, trong chi thi cua Thu tuong Chinh phu (so 14 nam 2001) ve doi moi chuong trinh va sach giao khoa pho thong, cung da dat ra yeu cau cu the la Bo GD-DT phai xay dung de an “Giang day, hoc tap ngoai ngu trong truong pho thong”.

Tu nhung yeu cau nay, giua nam 2001 Bo GD-DT da “dat hang” Vien Chien luoc va chuong trinh giao duc chu tri, phoi hop voi cac co quan chuc nang cua bo du thao de an “Day va hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan”. Nham phuc vu viec xay dung de an nay, vien cung da thuc hien mot cuoc khao sat ve day hoc NN trong he thong giao duc quoc dan vao thang 7-2004.

Sau nhieu lan hoi thao, lay y kien dong gop, den thang tu vua qua nhom nghien cuu cua vien da co ban hoan tat du thao trinh Bo GD-DT.

Hien du thao de an dang duoc cac chuyen gia, cac vu chuc nang trong Bo GD-DT thao luan, dong gop y kien chinh sua de hoan thien noi dung. Neu duoc chinh thuc phe duyet, de an se bat dau trien khai thuc hien tu cuoi nam 2006.

* Thua ong, tai sao lai phai xay dung rieng mot de an ve viec day va hoc ngoai ngu vao thoi diem nay?

- Ket qua nghien cuu suot may nam cua chung toi co the dua ra mot so nhan xet chung: trinh do ngoai ngu cua hoc sinh sinh vien (HSSV) VN nhin chung con thap, hieu qua su dung con han che, phan lon SV DH chua co kha nang su dung ngoai ngu de tham khao, nghien cuu tai lieu nuoc ngoai hoac theo hoc cac chuong trinh dao tao bang tieng nuoc ngoai.

Dieu nay dan den su lang phi ve thoi gian cung nhu nguon luc cua Nha nuoc va ca nhan trong qua trinh day va hoc NN hien nay.

* Hien nay lo trinh doi moi chuong trinh sach giao khoa pho thong, trong do co mon ngoai ngu, con chua hoan tat. Viec phai xay dung mot de an rieng ve doi moi day va hoc ngoai ngu lieu co gay ra tinh trang chong cheo, lang phi?

- Viec xay dung de an nay la chu truong cua Quoc hoi va Chinh phu, trong xu the doi moi chuong trinh, phuong phap giao duc. Van de xay dung de an duoc dat ra vao giai doan 2000-2001, luc bat dau trien khai viec doi moi chuong trinh va sach giao khoa pho thong.

Day va hoc ngoai ngu la linh vuc kha phuc tap va kho, doi hoi phai nghien cuu mot cach ky luong vi the den nay chung toi moi trinh duoc voi Bo GD-DT ban de an nay.

* Cu sau moi lan duoc dau tu, nghien cuu lai cho ra san pham la mot bo sach moi dan den tinh trang cung luc co nhieu chuong trinh NN, nhieu kieu sach nhung tong the chuong trinh NN trong nha truong cua chung ta van chua he thong va lien mach...

- De an ma chung toi xay dung dua ra de xuat quan trong nhat la viec day va hoc NN trong he thong giao duc VN phai duoc thiet ke theo mot bang trinh do nang luc ngoai ngu thong nhat. Bang nang luc nay se lam nen tang dam bao tinh lien thong ve chuong trinh giua cac cap hoc.

* Sau nhung lan doi moi truoc chua mang lai ket qua nhu mong muon, co so nao khien ong cho rang de an nay se cai thien duoc tinh hinh day va hoc NN trong nha truong?

- Hoc ngoai ngu phai co thoi luong nhat dinh du de nguoi hoc dat duoc ky nang va kien thuc. Chuong trinh NN o pho thong hien nay la 700 tiet (chuong trinh bay nam), doi voi chuong trinh ba nam, thoi luong con it hon. Thoi luong nay qua it de HS dat duoc ky nang va kien thuc du dap ung nhu cau su dung.

Vi vay, trong de an chung toi de xuat tang thoi luong, chuong trinh NN pho thong se bat dau tu lop 3, trong 10 nam voi tong cong 1.300 tiet, gan gap doi hien nay. Ve chat luong, se co su lien tuc ke thua giua cac cap hoc.

De co su thay doi trong viec day va hoc NN phai cung luc co nhieu giai phap. Chung toi da de xuat can phai thuc hien dong bo cac giai phap nhu: chuong trinh dao tao NN tai cac truong DH, du chuyen va khong chuyen ngu, deu se gom nhieu chuong trinh, phai co it nhat la bon chuong trinh dap ung cac trinh do dau vao khac nhau.

Khac voi tu truoc den nay, SV vao truong bat ke trinh do cao thap, chenh lech nhu the nao deu dong loat hoc theo mot chuong trinh, neu thuc hien theo de an doi moi nay, cac truong DH, CD se ap dung he thong trac nghiem rieng de sau khi SV trung tuyen tiep tuc phan loai va chia lop hoc theo cac trinh do tuong ung.

Giai phap thu hai la ve doi ngu giao vien (GV): cac truong tieu hoc va THCS can duoc bo sung du doi ngu GV day NN. Chung toi uoc tinh tu nay den nam hoc 2008-2009 can bo sung them it nhat 16.600 GV day NN o bac tieu hoc va 4.800 GV day o cac truong THCS. Den giai doan tiep theo 2010-2011, can bo sung them 16.600 GV NN bac tieu hoc va 1.500 bac THCS.

Doi moi day va hoc ngoai ngu
Gio hoc ngoai ngu cua sinh vien Truong dai hoc Quoc te (Dai hoc Quoc gia TP.HCM) - Anh: Nhu Hung
Dong thoi can co su khao sat, lua chon, dao tao, boi duong chu trong nang cao cac ky nang ngoai ngu cung nhu cac ky nang phu tro nhu su dung thiet bi da phuong tien, su dung Internet va cac phan mem, chuong trinh giang day NN hien dai cho doi ngu GV. Chung toi cung de nghi khuyen khich cac truong moi hoac tuyen dung GV la nguoi VN song o nuoc ngoai hoac GV la nguoi ban ngu.

Song song voi viec nang chat luong va so luong GV la yeu cau phai tang cuong trang thiet bi thiet yeu phuc vu day va hoc NN. Muon day va hoc NN co hieu qua cao thi khong the noi suong, phai co phuong tien nhu phong hoc da phuong tien, giao trinh, sach giao khoa, phan mem...

* Voi thuc trang giao duc hien nay, co so nao khien de an xac lap muc tieu: den nam 2020, phan lon thanh thieu nien VN thanh thao ngoai ngu?

- Muc tieu neu trong de an la “phan lon thanh thieu nien VN co du nang luc su dung NN mot cach doc lap va tu tin trong giao tiep, hoc tap va lam viec trong moi truong da ngon ngu”. Nhu vay, yeu cau voi da so khong doi hoi trinh do ngoai ngu co chuyen gia ma dat ra muc do nang luc su dung, trong do dau tien la o moi truong giao tiep, den hoc tap va phuc vu cho lam viec duoc xep cuoi cung.

Nhin chung, muc tieu co ban la khiem ton, vi du nhu doi voi HS tot nghiep THPT dat trinh do bac 3 tuc la co the su dung NN mot cach thuan thuc de giao tiep, tiep tuc hoc tap hoac lam nhung cong viec thong thuong phu hop voi trinh do hoc van nhu ban hang chang han ma khong can phai dao tao them...

* Vay khai niem “phan lon” nen hieu nhu the nao, tuong duong bao nhieu phan tram, thua ong?

- Khong xac dinh ti le cu the nhung phai la so dong, phai chiem da so...

* Tai sao de an nham “doi moi toan dien viec day va hoc NN trong he thong giao duc quoc dan” lai chi dat muc tieu “khiem ton” nhu vay?

- Doi voi mot so noi nhu TP.HCM, Ha Noi... de an nay co ve lac hau. Nhung doi voi mot so dia phuong khac, muc tieu cua de an lai co the la con cao qua.

Lo trinh doi moi chuong trinh day va hoc NN

Doi voi giao duc pho thong, lo trinh thuc hien tung giai doan: chuan bi cac dieu kien ve chuong trinh, sach giao khoa, GV va co so vat chat de trien khai “Chuong trinh 10 nam” buoc dau o 40% quan huyen tham gia tren co so tu nguyen vao nam hoc 2008-2009, buoc hai den nam hoc 2010-2011 co them 40% nua thuc hien, va cuoi cung den 2016 la 20% so quan huyen cuoi cung.

Doi voi day nghe va trung cap chuyen nghiep, giao duc DH: chuan bi cac dieu kien de bat dau thuc hien tu nam hoc 2008-2009.

Chung toi quyet dinh phai xay dung de an theo huong dung giua hai thai cuc, vua suc cho ca nuoc. Su thich ung duoc giai quyet bang mot lo trinh thuc hien tuong doi cham rai trong 15 nam nua, thu hut cac dia phuong thuc hien theo tung muc do dieu kien.

Trong giai doan truoc mat, chap nhan co su khac biet trong day va hoc NN ve chuong trinh, trinh do, so luong va NN cu the can day doi voi cac vung mien, dia phuong va co so giao duc khac nhau. Nhung van khuyen khich cac dia phuong, cac truong hoc co dieu kien trien khai voi nhip do nhanh hon voi trinh do cao hon so voi yeu cau cua de an.

* Khoan kinh phi dau tu du kien la 16.000 ti dong danh cho viec doi moi day va hoc NN se dong vai tro nhu the nao trong viec thuc hien nhung muc tieu cua de an nay?

- Toi xin noi ro them ve con so 16.000 ti dong kinh phi duoc neu trong de an. Do khong phai la mot khoan dau tu tron goi cho de an. Day la khoan du toan nhu cau kinh phi de thuc hien nhung muc tieu, giai phap cua de an tu nay den nam 2020 va duoc long ghep vao cac chuong trinh, de an, du an lien quan dang duoc thuc hien nhu cac chuong trinh muc tieu quoc gia ve giao duc dao tao, cac du an co nguon von nuoc ngoai.

Trong do co cac de an lon nhu “Doi moi chuong trinh va sach giao khoa”, “Xay dung va nang cao chat luong doi ngu nha giao, can bo quan ly giao duc”... dang duoc trien khai. Nhu vay khong phai la Nha nuoc se phai chi mot khoan 16.000 ti dong de thuc hien rieng de an nay.

Mot diem mau chot cua de an khi xac dinh kinh phi de doi moi day va hoc NN la nham co su sap xep lai nhung doi hoi ve dau tu doi voi cong viec nay. Con ve hieu qua cua de an, toi cho rang truoc het phai co su tin tuong. Kho co the chung minh ngay bang su can dong do dem. Phai den sau nam 2020 moi co su thay doi dai tra.

* De an da gay ra mot cuoc tranh luan xung quanh viec lua chon “NN chinh” voi de xuat gay “soc”: trong nhung nam toi chi tap trung dau tu cho tieng Anh?

- Van de kho nhat doi voi chung toi trong qua trinh xay dung de an nay la chon NN nao la NN chinh. Viec dua ra de nghi uu tien tap trung dau tu cho mot NN la can cu tren thuc tien va nhung loi khuyen cua cac chuyen gia quoc te, can nhac cac dieu kien cu the cua VN. Chung toi chi dat ra van de: uu tien mot NN va danh nguon luc uu tien chu khong phai chi chon duy nhat mot NN.

Chon mot NN de uu tien dau tu nguon ngan sach, Nha nuoc phai lo duoc day du chuong trinh, sach giao khoa, GV..., nguoi hoc phai duoc cung cap cac dieu kien hoc tap. Con nhung NN khac khong cam cung khong co su han che. Nhung NN khac van tiep tuc phat trien binh thuong nhu hien nay theo nhu cau va su lua chon cua xa hoi, cua nguoi hoc. Ngoai he thong nha truong chinh qui, chung ta con co mot he thong cac trung tam, co so NN phi chinh qui rat phat trien, san sang dap ung nhu cau hoc tap da dang cua xa hoi.

Ngay trong nha truong, chung toi cung chi de xuat trong nam 2007, cac tinh thanh xac dinh mot trong cac NN gom tieng Anh, Nga, Phap, Trung de uu tien danh cac nguon luc cho day va hoc NN do o dia phuong minh va viec hoc NN duoc chon la bat buoc doi voi tat ca HS pho thong tren dia ban.

Doi voi cac truong DH, CD, trung cap, day nghe khong chuyen ngu, viec xac dinh chon mot NN nao trong bon thu tieng ke tren de uu tien danh nguon luc cung do nha truong quyet dinh. Bang danh gia nang luc NN cung duoc xay dung theo quan diem co the ap dung cho tat ca cac NN duoc giang day o VN.

Chuong trinh day va hoc NN (theo de an)

- Khac tu chuong trinh, cach tuyen chon, phan loai trinh do nguoi hoc den danh gia trinh do. Tu truoc den gio, VN chi co thang bac danh gia la trinh do A, B, C doi voi hoc khong chinh qui. Trong giao duc - dao tao chinh qui lai chua co.

Theo de an, trinh do ngoai ngu cua nguoi hoc duoc danh gia theo mot bang nang luc NN thong nhat gom sau bac trinh do, tuong ung voi tung ky nang nghe, noi, doc, viet. Bang danh gia nay duoc xay dung tren co so tham khao Hiep hoi Cac nha khao thi ngoai ngu chau Au. Doi voi tieng Trung, chung toi tham khao thang bac danh gia cua Trung Quoc, ho cung sap xep theo sau thang bac ro rang.

Voi bo danh gia nay, chung ta co the bo chung chi A, B, C. Day va hoc NN chinh qui va phi chinh qui dung chung duoc mot he thong danh gia, thuan loi cho nguoi hoc.

Chuong trinh hoc cung duoc thiet ke lai thong nhat: doi voi bac hoc pho thong, day va hoc NN se theo “chuong trinh 10 nam” bat dau tu lop 3 cho den het lop 12, co thoi luong 1.295 tiet duoc phan bo cho cac cap nhu sau: tieu hoc gom lop 3,4,5 hoc 4 tiet/tuan, tong cong toan cap la 420 tiet. THCS gom cac lop 6,7,8,9 voi 4 tiet/tuan, tong cong toan cap la 560 tiet. THPT gom lop 10,11 va 12 voi 3 tiet/tuan, toan cap la 315 tiet.

Sau khi tot nghiep tieu hoc, HS se dat trinh do NN bac 1, tot nghiep THCS dat bac 2 va tot nghiep THPT dat bac 3 cua bang nang luc NN. Doi voi cac truong DH, CD khong chuyen NN, se tien hanh day va hoc NN theo nhieu chuong trinh khac nhau nham dap ung nhung nhu cau dau vao khac nhau.

SV tot nghiep CD khong chuyen ngu dat trinh do bac 3,5, SV tot nghiep CD khong chuyen ngu nhung nganh co yeu cau cao ve NN dat trinh do bac 4, SV tot nghiep DH khong chuyen dat gan bac 4, nhung nganh co yeu cau cao ve NN dat tren bac 4. SV tot nghiep cac truong DH chuyen ngu, su pham NN dat trinh do bac 5.

Tieng Anh khong dung tach roi cac mon hoc khac

La mot nguoi tham gia phan bien cho de an nay, toi co may de nghi sau:

Khi danh gia tong quan ve tinh hinh day hoc ngoai ngu o nuoc ta, nen phan tich them nhung yeu kem trong phuong phap day hoc ngoai ngu, ung dung cong nghe day hoc va do luong danh gia ket qua hoc tap ngoai ngu.

Ve nguyen nhan cua cac yeu kem trong day hoc ngoai ngu, theo toi, nen bo sung hai nguyen nhan nua la: 1) Suc ep cua doi moi chuong trinh giao duc dan den noi dung hoc tap tro nen qua tai do thiet ke chuong trinh thieu tinh tich hop, tieu chuan va phuong phap day lac hau nen ngoai ngu tro thanh mon thu yeu cua giao duc tieu hoc va THCS. 2) Chuong trinh dao tao tai cac truong su pham ngoai ngu khong duoc doi moi theo xu huong cai cach giao duc the hien chu yeu o: muc tieu, noi dung, phuong phap day - hoc, do luong danh gia.

Dinh huong day ngoai ngu tieng Anh phu kin o cac vung mien va la bat buoc trong he thong giao duc quoc dan can can nhac den tinh kha thi cua no ve cac phuong dien: doi ngu giao vien, dac diem van hoa xa hoi va su phat trien khong dong deu o cac vung mien, dac diem (background) cua hoc sinh. Dong thoi can can nhac den moi lien he voi cac chuong trinh doi moi sach giao khoa khac vi tieng Anh khong the dung tach roi ra khoi nhung mon hoc khac o pho thong.

Khi chu y den hoi nhap kinh te moi nguoi deu thua nhan tieng Anh hien nay va sau nay co tam quan trong trong cong cuoc phat trien kinh te, xa hoi va an ninh quoc phong. Tuy nhien, noi den hoi nhap the gioi can chu y den hoi nhap vung va khu vuc truoc. Hay noi cach khac, tieng Anh day o bac pho thong can dam bao duoc chuan muc toi thieu, de co the gioi thieu mot so tieng cua khu vuc nhu tieng Trung, Thai, Malaysia, Han Quoc... nhu la phan tu chon cho nhung tinh, thanh pho nao co quan he hop tac kinh te voi cac doi tac nuoc ngoai de dam bao chinh sach khong qua cung.

TS HOANG NGOC VINH
(Pho vu truong Vu Giao duc chuyen nghiep)

THANH HA thuc hien

Viet Bao
Comment :Doi moi day va hoc ngoai ngu
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doi moi day va hoc ngoai ngu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doi moi day va hoc ngoai ngu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doi moi day va hoc ngoai ngu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
renew teaching and learning foreign languages ​​| Ministry of Education, Institute for Strategy and Education Program, National Population Education System, training programs, textbooks, the conditions, how, proposals, foreign languages, innovation, level
It took almost four years, the Institute of Strategic and education (Ministry of Education Training) in building the project "Teaching and learning foreign languages ​​(NN) in the national education system 2006-2015" ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đổi mới dạy và học ngoại ngữ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đổi mới dạy và học ngoại ngữ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doi moi day va hoc ngoai ngu

Nhan xet, hay lien he ve tin Doi moi day va hoc ngoai ngu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doi moi day va hoc ngoai ngu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0