Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT

Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Ðoi moi toan dien, sau sac, triet de co tinh cach mang nen GD va DT la mot dieu kien tien quyet de dua nuoc ta tien len nhanh va vung tren con duong hien dai hoa dat nuoc, hoi nhap quoc te...". Xin tran trong gioi thieu bai viet cua Dai tuong Vo Nguyen Giap.

Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT
Niem vui cua cac em hoc sinh lop 6 - Lop dau cap cua truong THCS Le Quy Don, Ha Noi tai Le khai giang nam hoc 2007 - 2008. Anh: Pham Yen

Giao duc va dao tao la nhan to quyet dinh de phat huy tiem nang tri tue va nang luc sang tao cua con nguoi Viet Nam va cong dong dan toc Viet Nam, la dong luc quan trong de day manh su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, dua nuoc ta tien len nhanh va vung, hoi nhap quoc te thang loi, sanh vai cung cac nuoc tien tien tren the gioi.

Ðang ta da xac dinh rat dung dan: Giao duc va dao tao cung voi khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau.

Trong nhung nam qua, voi su quan tam cua Ðang, Nha nuoc, toan xa hoi va su no luc phan dau cua nganh giao duc, su nghiep giao duc va dao tao da co mot so tien bo moi: Ngan sach dau tu cho giao duc nhieu hon, co so vat chat ky thuat duoc tang cuong, quy mo giao duc duoc mo rong, trinh do dan tri duoc nang cao. Nhung tien bo ay da gop phan quan trong vao cong cuoc doi moi, xay dung va bao ve To quoc.

Tuy nhien, cho den nay, nen giao duc va dao tao cua nuoc nha van ton tai nhieu yeu kem, bat cap, tu viec xac dinh quan diem va muc tieu giao duc dao tao, xay dung chuong trinh, noi dung, phuong phap, doi ngu thay giao, he thong to chuc cho den cong tac quan ly. Chat luong giao duc va dao tao o ca pho thong va dai hoc deu thap. Noi dung chuong trinh qua tai, sach giao khoa co nhieu mat lac hau; cach day va hoc nang ve nhoi nhet kien thuc mot cach thu dong, thieu ket hop hoc voi hanh, giao duc va dao tao voi thuc tien kinh te, san xuat va doi song.

Hoc sinh, sinh vien kem nang luc chu dong, sang tao, kem kha nang thuc hanh, chua dap ung duoc yeu cau cua su phat trien dat nuoc trong tinh hinh moi. Hien tuong mua bang cap, gian lan trong thi cu, benh chay theo thanh tich con pho bien.

Vua qua, Bo Giao duc va Ðao tao da co sang kien tien hanh cuoc van dong "hai khong", ket qua buoc dau cho thay, su yeu kem ve chat luong giao duc va dao tao da boc lo mot cach rat dang lo ngai. Su bat cap the hien o ca ba phuong dien: nang cao dan tri, dao tao nhan luc, boi duong va su dung nhan tai.

Nhin chung, he thong giao duc va dao tao cua nuoc ta dang tut hau xa hon so voi nhieu nuoc trong khu vuc va tren the gioi(1). Thuc trang nay da som duoc phat hien. Ðang va Nha nuoc da co nhieu nghi quyet va chu truong dung dan ma chua duoc thuc hien nghiem tuc.

May nam qua, chung ta da tran tro tim toi cach giai quyet, nhung tinh hinh chuyen bien rat cham. Cho den nay, van con nhung quan diem khac nhau, tham chi trai nguoc nhau chua duoc dua ra trao doi, ban bac de tim ra phuong sach chan chinh co hieu qua. Su yeu kem, bat cap keo dai cua he thong giao duc va dao tao da co anh huong khong nho den su phat trien kinh te, van hoa va xa hoi.

Nhin lai tinh hinh dat nuoc, trai qua hon 20 nam thuc hien duong loi doi moi, nhan dan ta da dat duoc nhung thanh tuu to lon co y nghia lich su. Tuy nhien, cho den nay, nuoc ta van chua thoat ra khoi tinh trang kem phat trien(2).

Trong khi Viet Nam buoc vao qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa, thi nhieu nuoc da vuot qua thoi dai cach mang cong nghiep di vao thoi dai cach mang thong tin, xay dung nen kinh te tri thuc va xa hoi tri thuc. Khoang cach ve trinh do kinh te, khoa hoc va cong nghe giua nuoc ta voi cac nuoc phat trien tren the gioi, ke ca mot so nuoc trong khu vuc, co xu huong ngay cang mo rong them, ma mot nguyen nhan quan trong la do chat luong tri tue, nang luc sang tao va ky nang chuyen mon con bat cap cua nguon nhan luc(3).

Truoc nhung thach thuc cua thoi dai cach mang tri thuc gan lien voi qua trinh toan cau hoa va hoi nhap quoc te, khi ma nuoc ta da tro thanh thanh vien thu 150 cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO), trong cuoc dua tranh quyet liet ve moi mat, ma chu yeu la dua tranh ve tri tue cua cac quoc gia tren toan cau, su yeu kem, bat cap va tut hau cua giao duc va dao tao dang tro thanh luc can doi voi su phat trien nhanh va vung cua dat nuoc.

Chung ta dang o vao thoi ky co nhieu bien doi sau sac va nhanh chong chua tung thay trong lich su nhan loai. Truoc nhung thach thuc va yeu cau cua thoi dai moi - thoi dai cua su phat trien dua chu yeu vao nguon luc thong tin va tri thuc voi xu the toan cau hoa loi cuon su hoi nhap cua moi quoc gia, cac nuoc tren the gioi, o muc do khac nhau, deu thuc hien nhung thay doi co tinh cach mang nen giao duc va dao tao.

Ngay tu nhung nam 80 va 90 cua the ky 20, mot lan song cai cach giao duc da dien ra tren the gioi, truoc tien la o cac nuoc cong nghiep phat trien. Nuoc My da de ra chuong trinh cai cach giao duc 10 diem de chuan bi hanh trang cho nguoi My tien vao nen kinh te tri thuc trong the ky 21, gan day lai dua ra chien luoc phat trien nguon nhan luc cho ky nguyen thong tin.

Lien hiep chau Au gom 29 nuoc da thong nhat doi moi he thong giao duc, coi viec xay dung khong gian giao duc va dai hoc chau Au, khong gian nghien cuu chau Au, khong gian tri thuc chau Au la nen tang cho su tang truong moi nham bien chau Au thanh mot nen kinh te tri thuc hieu qua nhat trong ky nguyen thong tin va toan cau hoa trong the ky 21...

Tu tuong chu dao cua lan song cai cach giao duc tren the gioi o cuoi the ky 20 la chuyen he thong giao duc va dao tao cu duoc xay dung de dap ung yeu cau cua ky nguyen cong nghiep co dien sang mot he thong giao duc va dao tao moi thich ung voi nhung doi hoi cua ky nguyen thong tin va tri thuc.

Ngay tu dau thap nien 90 cua the ky 20, To chuc UNESCO neu len bon tru cot cua cai cach giao duc da dac biet nhan manh: Thoi dai moi doi hoi con nguoi phai co cach nhin moi, cach nghi moi va nhung kien thuc, ky nang moi cua chinh thoi dai minh. Noi cu the hon, con nguoi moi do phai co kha nang tu duy doc lap, co phuong phap tu duy he thong va cach nhin toan the; co nang luc sang tao va tinh than doi moi; co kha nang thich ung voi su thay doi thuong xuyen, da dang, phuc tap, day bien dong bat ngo va bat dinh; co nang luc hanh dong hieu qua va tinh than hop tac trong mot moi truong da van hoa cua mot the gioi toan cau hoa.

Nen giao duc cua ky nguyen thong tin la mot nen giao duc cho moi nguoi, tao dieu kien de moi nguoi duoc hoc, giup cho moi nguoi biet cach hoc, biet cach tu hoc, hoc tap lien tuc, hoc suot doi; la mot nen giao duc mo va lien thong, co kha nang hoi nhap voi nen giao duc chung cua the gioi.

Nen giao duc moi la mot nen giao duc hien dai, su dung rong rai cong nghe thong tin va truyen thong, mang may tinh va internet de to chuc va trien khai qua trinh day va hoc voi nhung phuong phap va hinh thuc linh hoat nham nang cao nen tang van hoa va tinh than chung cua xa hoi, mo ra nhung kha nang moi ho tro cho qua trinh hoc tap lien tuc, hoc tap suot doi, hoc o moi noi, moi luc, hoc tu xa va dac biet la tu hoc cua moi nguoi. Hoc truc tuyen va tuong tac qua mang internet se tro thanh mot hien tuong toan cau...

Chung ta can nghien cuu nhung quan diem va bai hoc kinh nghiem cua cac nuoc ve cai cach giao duc va dao tao de co the van dung thich hop vao hoan canh cu the cua nuoc ta.

Muc tieu som dua nuoc ta thoat khoi tinh trang kem phat trien, day nhanh qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc, dua dat nuoc phat trien nhanh, ben vung, hoi nhap quoc te, sanh vai cung cac nuoc tien tien tren the gioi trong the ky 21 ma Ðai hoi X cua Ðang da neu ra, cung can duoc hieu voi mot tam nhin moi, nhan thuc moi, boi vi trong the ky 21, cac muc tieu do chi co the dat duoc neu ta xay dung duoc nuoc ta tro thanh mot nuoc doc lap, co nang luc sang tao manh me, gop phan tao nen nhung thanh tuu va cong hien dac sac, doc dao vao su phat trien chung cua mot the gioi cua nen kinh te tri thuc va xa hoi tri thuc toan cau hoa.

Mot nen giao duc huong toi muc tieu xay dung xa hoi do phai la mot nen giao duc mo, huong toi doi tuong trung tam la nguoi hoc, co trach nhiem tao dieu kien va moi truong cho moi ca nhan nguoi hoc duoc trang bi mot nen hoc van vua dam da ban sac van hoa dan toc, vua hien dai ve tri thuc, khoa hoc va cong nghe,...

Moi con nguoi ma nen giao duc do dao tao phai co:

1. Nhung hieu biet va cam thu sau sac doi voi nhung tinh hoa cua truyen thong van hoa dan toc;

2. Nhung kien thuc khoa hoc va cong nghe hien dai;

3. Nang luc tu duy doc lap tren co so ket hop tu duy khoa hoc voi phuong phap tu duy he thong, tu duy phuc hop, de co kha nang song va hoat dong mot cach linh hoat, sang tao trong mot the gioi phuc tap, day nhung bat dinh va doi thay, dan xen nhung thach thuc va co hoi;...

Trong luc ay, nen giao duc cua nuoc ta ve co ban van dua tren mo hinh cu. Ðe dua dat nuoc phat trien nhanh voi chat luong cao va ben vung, tien kip thoi dai trong ky nguyen thong tin va tri thuc, chung ta can tien hanh mot cuoc doi moi toan dien, sau sac, triet de co tinh cach mang nen giao duc va dao tao cua nuoc nha.

Ðe thuc hien chu truong nay, can tap hop mot so chuyen gia hang dau ve giao duc, khoa hoc va quan ly de giup Ðang va Nha nuoc nghien cuu, kiem diem, danh gia tinh hinh giao duc va dao tao mot cach khach quan khoa hoc voi tinh than nhin thang vao su that, lam ro nhung ket qua dat duoc, vach ro nhung yeu kem, bat cap, dac biet lam ro nhung nguyen nhan vi sao may nam qua chung ta da co nhieu co gang tim cach chan chinh, nhung tinh trang yeu kem, bat cap trong giao duc van ton tai, cham chuyen bien, de di den mot nhan thuc moi, mot quyet tam moi, mot chuong trinh hanh dong moi lam chuyen bien can ban nen giao duc va dao tao cua nuoc nha.

Truoc het, can doi moi tu duy ve quan diem va muc tieu giao duc va dao tao, tu do ma doi moi chuong trinh, noi dung, phuong cham, phuong phap giao duc, doi moi he thong to chuc, cong tac quan ly va he thong chinh sach nham hien dai hoa nen giao duc cua nuoc ta phu hop voi truyen thong van hoa dan toc va xu huong phat trien chung cua thoi dai, dap ung yeu cau nhiem vu phat trien va hien dai hoa dat nuoc ta trong tinh hinh moi.

Nganh giao duc va dao tao phai doi moi tu duy va co quyet tam cao doi voi cong cuoc doi moi nen giao duc. Truoc mat, can ra soat lai cac chu truong, chinh sach ve giao duc va dao tao duoc de ra trong cac nghi quyet cua Ðang, trong luat va chien luoc giao duc cua Nha nuoc de xac dinh mot ke hoach, mot lo trinh doi moi nen giao duc va dao tao tu nay den nam 2020 voi yeu cau nang cao mot buoc ro ret chat luong giao duc va dao tao.

Ðe trien khai co ket qua cong cuoc doi moi nen giao duc va dao tao, can thuc hien ngay mot so van de co ban va cap bach:

Truoc het, can to chuc lai va kien toan Hoi dong giao duc quoc gia cho ngang tam voi nhiem vu. Ðay la hoi dong khoa hoc, chu yeu lam nhiem vu tu van cho Trung uong, Quoc hoi va Chinh phu trong viec hoach dinh chinh sach va chien luoc phat trien giao duc va dao tao o tam vi mo.

Hoi dong phai tap hop duoc cac nha giao duc va khoa hoc co tam huyet, nhung chuyen gia gioi, am hieu tinh hinh giao duc trong nuoc va the gioi, co uy tin, phan lon khong phu trach chuc vu quan ly, ke ca nhung nguoi da ve huu nhung co nang luc, co kinh nghiem va con suc lam viec.

Chu tich Hoi dong nen la mot nha khoa hoc giao duc co uy tin phu trach. Hoi dong co quy che lam viec chat che, bao dam thuc su dan chu, ton trong nhung y kien khac nhau, cung nhau thao luan di den ket luan va dua ra kien nghi voi Ðang va Nha nuoc.

Hai la, to chuc nghien cuu ra soat lai he thong chuong trinh giao duc va sach giao khoa. Tiep tuc bo sung, hoan thien, on dinh chuong trinh lam co so de som bien soan xong sach giao khoa chuan muc cho moi bac hoc, moi nganh hoc trong mot vai nam. Thay doi cach to chuc bien soan chuong trinh, sach giao khoa, thuc hien dan chu, cong khai, tranh doc quyen, co hoi dong tham dinh nghiem tuc, tranh sua di sua lai, bien soan keo dai va thay doi sach trien mien.

Mot so nha khoa hoc neu y kien co the giai quyet van de chuong trinh va sach giao khoa chuan cho ca pho thong va dai hoc trong mot nam voi kinh phi 100 ty dong. Nhung y kien nhu vay nen duoc trao doi, ban bac.

Ba la, can nghien cuu to chuc he thong giao duc quoc dan cho hop ly. Som cham dut tinh trang "vua thua vua thieu ca thay lan tho". Cap dai hoc truoc het phai nang cao chat luong ve moi mat, phan dau den nam 2020 co mot so truong dai hoc trong diem dat dang cap quoc te. Chi mo them truong dai hoc khi co du dieu kien bao dam chat luong. Som khac phuc tinh trang dao tao tren dai hoc tran lan, khong bao dam chat luong. Nghien cuu bien phap nang cao chat luong va thuc hien tot viec phan luong o cap pho thong.

Phat trien manh he thong cac truong day nghe de dap ung kip nhu cau nhan luc co ky nang chuyen mon cho cong nghiep hoa, hien dai hoa. Phan dau trong mot thoi gian ngan nhat co the duoc, lam cho bang cap cua nuoc ta, lao dong ky thuat do ta dao tao ra duoc thi truong quoc te thua nhan.

Het suc coi trong phuong cham gan hoc voi hanh. Truong dai hoc gan voi vien nghien cuu va cac co so kinh te lon. Truong day nghe gan voi cac co so san xuat. Truong pho thong phai to chuc huong nghiep, gan voi doi song kinh te xa hoi o dia phuong.

Tiep tuc chong gian lan trong thi cu, chay theo thanh tich gia. Som cham dut moi hien tuong tieu cuc trong nganh giao duc.

Bon la, can trien khai tich cuc cong tac phat hien, tuyen chon nhan tai, to chuc dao tao trong nuoc va ngoai nuoc de som co mot doi ngu can bo khoa hoc co trinh do cao, boi duong thanh doi ngu giang vien dai hoc, dap ung yeu cau bao dam chat luong cua cap dai hoc. Nang cao chat luong cap dai hoc la co so de nang cao chat luong cap trung hoc pho thong va day nghe.

Ðao tao doi ngu thay giao co trinh do quoc te la van de quyet dinh de doi moi, hien dai hoa nen giao duc nuoc nha. Coi trong viec lua chon dung can bo quan ly giao duc, nhat la chuc Bo truong, Hieu truong cac truong dai hoc lon va giam doc cac so giao duc. Nhung can bo ay phai la nhung nguoi co tam va co tam, co pham chat dao duc va nang luc tri tue, nang dong, sang tao, khong bao thu giao dieu, co uy tin, co cach lam viec tap hop duoc nhan tai, phat huy duoc tri tue cua chuyen gia gioi, het long vi su nghiep giao duc.

Ðe khac phuc tinh trang thieu hut can bo dau dan va su mat can doi ve co cau, truoc mat, can co co che va chinh sach tiep tuc su dung nhung can bo khoa hoc va giao duc da den tuoi ve huu nhung con du suc khoe, co nang luc chuyen mon va co tam huyet.

Mat khac, can co chu truong, chinh sach va co che tao moi truong thuan loi de thu hut cac nha khoa hoc gioi vao doi ngu giang vien cao cap cua cac truong dai hoc va cac vien nghien cuu, thu hut cac chuyen gia nuoc ngoai, dac biet la cac nha khoa hoc nguoi Viet o nuoc ngoai tham gia giang day va nghien cuu o cac truong dai hoc va vien nghien cuu cua Viet Nam.

Nam la, can tang thich dang dau tu, va quan trong hon, can quan ly va su dung co hieu qua ngan sach dau tu cho giao duc va dao tao. Muc dau tu phai tao dieu kien cho giao duc va dao tao di truoc, phuc vu dac luc cho phat trien kinh te, van hoa, xa hoi. May nam qua, muc dau tu cho giao duc va dao tao (tinh theo % GDP va % ngan sach nha nuoc) da tang dang ke.

Tuy nhien, can thay ro la muc dau tu cho giao duc va dao tao tinh theo dau nguoi cua nuoc ta con rat thap so voi nhieu nuoc trong khu vuc va tren the gioi(4), vi vay, can tinh toan cac mat de co mot muc tang dang ke tu nay den nam 2020, nham tao nen mot su chuyen bien can ban ve chat luong va quy mo giao duc va dao tao.

Ðau tu tu ngan sach nha nuoc co vai tro quan trong, nhung chac chan khong the dap ung duoc nhu cau ngay cang tang, boi vay, mot nguon luc quan trong la can xac dinh trach nhiem, co che va chinh sach cu the nham huy dong su dong gop cua cac to chuc kinh te va xa hoi su dung nguon nhan luc duoc dao tao. Ðong thoi, dac biet quan tam viec quan ly, phan bo va su dung cac nguon dau tu cho giao duc va dao tao mot cach dung huong, hop ly va hieu qua, tranh gay that thoat, lang phi.

Danh ty le dau tu thich dang cho viec nang cap, tung buoc hien dai hoa ket cau ha tang vat chat ky thuat cho giao duc va dao tao, dac biet la nguon thong tin tu lieu, cac trung tam thu nghiem, cac co so day nghe va san xuat thu, cac trung tam dao tao ngoai ngu va tin hoc.

Cuoi nam 2000, Trung uong da co chi thi ve day manh ung dung cong nghe thong tin trong moi linh vuc kinh te, xa hoi. Tuy nhien, cho den nay, viec ung dung cong nghe thong tin trong he thong giao duc va dao tao van con han che, con kem so voi cac nuoc trong khu vuc.

Ðe tao duoc su chuyen bien manh me ve chat luong giao duc, can co chu truong va chinh sach cu the tao dieu kien cho cac giao vien, hoc sinh, sinh vien duoc de dang su dung may tinh va internet trong giang day, nghien cuu va hoc tap. Ðong thoi, can nghien cuu thuc hien chu truong pho cap tieng Anh de nang cao hieu qua su dung may tinh va internet trong giao duc va dao tao, trong nghien cuu khoa hoc cung nhu trong hoat dong quan ly va kinh doanh(5).

Sau la, nen giao duc cua ta la nen giao duc cua dan, vi dan, do dan. Dan chu va cong bang la tinh uu viet cua che do xa hoi chu nghia, truoc het phai duoc the hien trong giao duc va y te, hai linh vuc truc tiep boi duong con nguoi. Bac Ho mong muon "ai cung duoc hoc hanh". Vi vay, xu huong dung dan la phai tien toi bo hoc phi.

Nhieu nuoc tu ban cung da bo hoc phi o cap pho thong, co nuoc bo hoc phi o cap dai hoc. Ðat nuoc Cu-ba con nhieu kho khan van kien tri thuc hien hoc tap va chua benh mien phi. Vi vay, khong ly gi ta lai chu truong tang hoc phi tran lan(6). Phai kien quyet thuc hien khong thu hoc phi doi voi giao duc pho cap theo dung tinh than cua Hien phap.

Mat khac, can nghien cuu ky che do hoc phi theo huong khong tang ma giam dan, tien toi bo hoc phi o cap pho thong roi tien den bo hoc phi o cap dai hoc. O cap mau giao, mam non, khong nen hinh thanh mot loai truong cho cac chau con nha giau va mot loai truong cho cac chau con nha ngheo.

Nen nghien cuu van dung co che khuyen khich canh tranh day tot, hoc tot, nhung khong nen phat trien tu nhan hoa truong cong, phat trien xu huong thuong mai hoa giao duc, coi nha truong la to chuc kinh doanh de thu loi nhuan duoi danh nghia "xa hoi hoa giao duc", khong dung voi tinh than chu truong cua Ðang va Nha nuoc trong su nghiep xay dung nen giao duc cua nhan dan, vi nhan dan.

Ðoi moi toan dien, sau sac, triet de co tinh cach mang nen giao duc va dao tao la mot dieu kien tien quyet de dua nuoc ta tien len nhanh va vung tren con duong hien dai hoa dat nuoc, hoi nhap quoc te va sanh vai cung cac quoc gia tien tien tren the gioi trong ky nguyen thong tin va toan cau hoa.

Ðai tuong VO NGUYEN GIAP

Y kien cua ban ve van de nay ?

----------------------

(1) Theo bao cao cua Ngan hang The gioi (WB) nam 2006: Giao duc Viet Nam dang bi tut hau so voi cac nuoc khac trong khu vuc, chi co 2% dan so duoc hoc trong thoi gian tren 13 nam. Viet Nam xep hang chot trong khu vuc chau A neu xet trong do tuoi tu 20 den 24 chi co 10% hoc len toi dai hoc (so voi Trung Quoc 15%, Thai-lan 41%, Han Quoc 89%). Ty le 167 sinh vien/1 van dan la rat thap so voi khu vuc va cac nuoc phat trien.

(2) Mot nuoc duoc coi la "kem phat trien" neu GDP/nguoi duoi 750 USD/nam (theo LHQ) va duoi 1.000 USD/nam (theo phan loai va xep hang cua To chuc hop tac va phat trien kinh te - OECD); GDP/nguoi cua Viet Nam hien nay khoang tren duoi 600 USD/nam.

(3) Theo Dien dan kinh te the gioi (WEF), (nam 2005), chat luong nguon nhan luc cua Viet Nam xep thu 53 trong so 59 quoc gia duoc khao sat.

Bao cao ve phat trien con nguoi cua LHQ (UNDP) danh gia Viet Nam tut hau so voi Trung Quoc 10 nam, Thai-lan 15 nam, Malaysia 20 nam, Han Quoc 25 nam, Singapore 35 nam, Nhat Ban 40 nam.

Neu tiep tuc toc do phat trien nhu hien nay (GDP tang 8-8,6% moi nam va GDP/nguoi cu 10 nam tang gap doi) thi den nam 2020, Viet Nam van di sau Thai-lan 15 nam va GDP/nguoi van thap hon nhieu nuoc trong ASEAN.

(4) Hien nay, muc dau tu cho giao duc va dao tao tinh theo dau nguoi cua Viet Nam chi bang 1/8 cua Thai-lan va chi bang 1/20 muc trung binh cua cac nuoc phat trien.

(5) Hien nay, khoang 90% nguon thong tin, tri thuc khoa hoc va cong nghe tren internet duoc viet bang tieng Anh.

(6) Hien nay, ty le dong gop giua nhan dan va Nha nuoc o ta la 50/50, trong khi ty le dong gop cao nhat cua nguoi dan tren the gioi khoang 20% (My 19%, Phap 7%, Trung Quoc 12%).

Viet Bao
Comment :Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Renewing a revolutionary background of Education and Training
Vietnam, China, Vo Nguyen Giap, a revolutionary innovation, the Education Reform, knowledge economy, prerequisites, modernization , universities, development, regional training, country, world systems, for
TP - "Innovate comprehensive, thoughtful, thorough a revolutionary platform is Education and Training a prerequisite to bringing our country forward quickly and firmly on the path of modernization, international integration ... ". Pleased to introduce articles of the General ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đổi mới có tính cách mạng nền GD và ĐT

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đổi mới có tính cách mạng nền GD và ĐT bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT

Nhan xet, hay lien he ve tin Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doi moi co tinh cach mang nen GD va DT de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0