Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh

Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van truc tuyen:

Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh
Cac khach moi den tu Tong LSQ va Hoi dong Anh dang tu van cho ban doc TT. Anh: TTD.
TT - Moi ban doc theo doi noi dung hoi dap ve nhung net moi trong quy che cap visa du hoc, dieu kien du hoc, kinh nghiem tim hoc bong tai Anh... duoc thuc hien trong buoi tu van truc tuyen sang nay, 24-7, tai TT.

Khach moi tham gia buoi tu van truc tuyen la dai dien phong visa Tong LSQ Anh va Phong giao duc Hoi dong Anh tai TP.HCM, gom:

- Ba Nguyen Thi Phuong Thao - can bo phong Visa, Tong lanh su quan Anh tai TP.HCM.

- Ba Do Thi Minh Chau - truong phong Phat trien Giao duc, Hoi dong Anh tai TP.HCM.

- Ba Phan Thi Bao Phi - can bo Phat trien Giao duc, Hoi dong Anh tai TP.HCM.

- Ba Truong Thi Huong - tong giam doc Cong ty Care - Du hoc sinh hoc DH va sau DH tai Anh.

Dai su quan Anh cho biet, tu thang 5-2007 da thuc hien dich vu visa nhanh danh cho du hoc sinh. Muc dich cua dich vu nay la de nhung du hoc sinh Viet Nam co tiem nang thuc su khong phai ra Ha Noi de phong van xin thi thuc ma co the nop ho so truc tiep tai Tong lanh su quan Anh tai TP.HCM.

Viec xet duyet visa cua du hoc sinh se hoan toan dua tren giay to nop trong ho so. Nhung ho so du dieu kien cho dich vu visa nhanh van phai co day du nhung giay to co trong huong dan cho visa du hoc thong thuong va nhat thiet phai co them giay to thoa man bon tieu chi sau: hoc luc kha hoac gioi, co diem IELTS toi thieu 5.0, co thu chap nhan hoc chinh thuc cho khoa hoc lua chon va co kha nang tai chinh tot.

Ngoai ra, mien kham suc khoe khi xin thi thuc nhap canh du hoc Vuong quoc Anh, cung nhu thoi gian xet va cap visa cho du hoc sinh tu 1 den 5 ngay lam viec.

Noi dung tu van:

+ Toi muon duoc tu van nhung thu tuc can thiet de du hoc o Anh. Toi tot nghiep cu nhan bao chi va muon hoc cao hoc o Anh. Xin thong tin cho toi ve mot so truong dai hoc o Anh co chuong trinh sau dai hoc chuyen nganh truyen hinh.

De xin hoc bong du hoc o Anh, toi can nhung dieu kien gi? Co chuong trinh hoc bong cao hoc o Anh nao va lam the nao de xin duoc hoc bong? Xin chan thanh cam on (Le Huong Giang, 23 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Phan Thi Bao Phi: Moi ban vao trang web www.educationuk-vietnam.org . Tai day ban ban nhap nhung thong tin ve ten khoa hoc (vi du Television), bac hoc (Postgraduate), loai hinh dao tao (Full time)... vao muc tim kiem khoa hoc (Course search), ban se tim duoc danh sach nhung truong co giang day cac nganh hoc lien quan den nganh Truyen hinh. Tu do ban se lua chon lai khoa hoc va truong phu hop voi yeu cau cua ban.

Ve chuong trinh hoc bong, ban co the vao trang web www.educationuk-vietnam.org/scholarship.htm hoac www.scholarship-search.org.uk de biet thong tin ve cac loai hoc bong va yeu cau can thiet.

+ Em dang du hoc tai My duoc 5 thang, hien gio em muon chuyen qua hoc o Anh, em can phai lam gi de xin duoc visa du hoc Anh? Co qua kho khan de lay visa Anh khong? (Nguyen Minh Tan, 17 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Nguyen Thi Phuong Thao: De xin visa du hoc Anh, ban can co nhung giay to sau:

1. Thu moi hoc chinh thuc cua mot truong duoc cong nhan o Anh (unconditional offer) ghi ro ten khoa hoc, thoi gian va cac chi phi lien quan;

2. Ket qua hoc tap gan nhat cua ban;

3. Chung minh tai chinh;

4. Ban sao So ho khau (ca quyen)

De biet them chi tiet, ban co the truy cap trang web: www.uk-vietnam.org , hoac goi dien den Dai su quan Anh tai Ha Noi/Tong lanh su quan Anh Thanh pho Ho Chi Minh.

Viec xin visa co kho hay khong phu thuoc vao viec ho so cua ban co tot hay khong (co phu hop voi Luat nhap cu Anh hay khong, y dinh hoc tap co nghiem tuc khong, tinh hinh tai chinh co tot khong...).

+ Em muon theo hoc nganh Quan tri kinh doanh nhung khong biet phai bat dau tu dau? (Chu Van Quan, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Truong Thi Huong: Chao ban, de theo khoa hoc ve quan tri kinh doanh, theo toi doi voi do tuoi cua ban, truoc khi hoc chuong trinh dai hoc ban nen bat dau bang chuong trinh du bi 1 nam (goi la chuong trinh foundation).

De duoc nhan vao hoc chuong trinh du bi, cac truong thuong yeu cau IELTS la 5.5. Ban co the hoc khoa du bi tai cac truong cao dang hay ngay tai cac truong Dai hoc.

Ban co the tham khao thong tin ve truong va khoa hoc tai hoi dong Anh hay qua internet www.educationuk-vietnam.org hay thong tin tren website cua cac ban sinh vien dang hoc tap tai Anh www.svuk.org.vn de tim them chi tiet.

Thong thuong de duoc nhan vao hoc Dai hoc, cac truong thuong yeu cau IELTS toi thieu 6.5 cho nhung nganh hoc xa hoi nhu nghanh Quan tri kinh doanh.

Nhung thong tin ve yeu cau cua moi truong cu the ban co the tim thay ngay tren website cua truong do.

+ Em dang hoc CD nam 2. Em co hoc Anh van nhung chua thi IELTS. Neu em khong thi IELTS thi em co the xin visa hoc o Anh duoc khong? (Nguyen Hong Long, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Nguyen Thi Phuong Thao: IELTS khong phai la mot dieu kien bat buoc de ban co the nop ho so visa du hoc Anh. Ban van co the nop ho so xin visa du hoc Anh neu ban van dap ung day du nhung dieu kien nop ho so du hoc (da duoc chap nhan hoc mot truong duoc cong nhan o Anh, co y dinh hoc tap nghiem tuc, chung minh tai chinh...).

Thong thuong, khi da duoc chap nhan vao hoc o Anh, ban da phai dap ung duoc yeu cau ve tieng Anh cua truong. Ben canh do, kha nang tieng Anh cua ban se co the duoc kiem tra qua mot buoi phong van tai Dai su quan Anh khi ban nop ho so xin visa.

Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh
Ong Hang Phuoc Long, PTTTKTS phu trach TT tang hoa cho ba Do Thi Minh Chau. Anh: TTD
+ Bay gio em dang cho ket qua DH. Neu em muon dang ky du hoc thi co kho khong? Quy trinh nhu the nao va hoc phi la bao nhieu? (Nguyen Ngoc Nhu, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Do Thi Minh Chau: Dau tien em can phai xac dinh:

+ Muc tieu hoc tap, muc tieu nghe nghiep va nguyen vong tuong lai cua em khi di du hoc Anh la gi? Em muon dat duoc bang cap nao sau thoi gian hoc o Anh (cao dang hay dai hoc) va muon hoc nganh gi?

+ Khi sang Vuong quoc Anh em muon hoc tai vung hoac thanh pho nao?

+ Nguon tai tro cho viec du hoc cua em? Kha nang tai chinh?

Vi em vua tot nghiep pho thong va muon hoc tiep de lay bang cao dang hoac dai hoc nen khoa hoc phu hop voi em se la khoa du bi dai hoc mot nam (foundation).

De tim thong tin ve cac khoa foundation em co the vao trang web www.educationuk-vietnam.org . Sau khi hoc khoa foundation xong em co the hoc tiep 2 nam de lay bang cao dang va 3 nam de lay bang dai hoc.

Neu em muon dang ky di du hoc va muon nhap hoc vao thang 9 (la thoi gian cac truong thuong to chuc khai giang) thi em phai tien hanh tim truong va tim khoa hoc cang som cang tot.

Sau khi da tim duoc truong va khoa hoc phu hop, em can dien don xin hoc va gui don cung voi cac giap to khac theo yeu cau cua truong (thuong la bang diem nhung nam hoc gan nhat va diem tieng Anh IELTS hoac TOEFL).

Khi truong da chap nhan em vao hoc, truong se gui thu chap nhan va cac huong dan ve viec tim cho o.

Sau do em se phai tien hanh thu tuc xin visa bang cach lien he voi Su quan Anh hoac Lanh su quan Anh. Em co the vao trang web www.uk-vietnam.org de xem cac huong dan ve visa. Hien nay thoi gian xet duyet cap visa du hoc Anh rat nhanh (chi trong vong nam ngay lam viec).

+ Chi co the cho biet cac yeu cau ve ho so giay to tai chinh trong truong hop di hoc chuong trinh sau dai hoc tai Vuong quoc Anh theo dien tai tro 100% cua chinh quyen dia phuong, noi nguoi di hoc dang cong tac? Cac giay to tai chinh trong truong hop nay nguoi di hoc se phai nop nhung gi? (Vi Anh, 27 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Nguyen Thi Phuong Thao: Chung minh tai chinh cho ho so xin visa chuong trinh sau dai hoc Anh theo dien tai tro 100% cua chinh quyen dia phuong: Tuy thuoc co quan tai tro cua ban la co quan nha nuoc thuoc cap nao, ho so xin visa cua ban co the duoc xem xet mien chung minh tai chinh.

Thong thuong, hoc sinh dat cac hoc bong lon cua nha nuoc (Chuong trinh 300 Tien si - Thac si...); cac chuong trinh hoc bong danh tieng (Chevening, Fulbright, Erasmus Mundus...) hoac cua cac co quan tai tro dang tin cay se khong bat buoc phai chung minh tai chinh.

+ O Anh co nhan du hoc tren dai hoc ve co khi che tao may khong, thoi gian la bao nhieu cho chuong trinh thac si? Neu hoc gioi co duoc hoc bong trong qua trinh hoc khong? Tien hoc mot khoa thac si la bao nhieu bang Anh, chi phi tieu dung bao nhieu mot thang? (Bui Hong Phuong, 53 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Phan Thi Bao Phi: Cac truong dai hoc o Vuong quoc Anh giang day rat nhieu nganh nghe trong do co nganh co khi che tao may. Ban co the vao trang web www.educationuk-vietnam.org va su dung cong cu tim kiem khoa hoc de tim nhung truong co giang day nganh tren.

Chuong trinh Thac si cua Vuong quoc Anh thong thuong keo dai 1 nam. Cac truong dai hoc cua Anh thuong co nhung chuong trinh hoc bong ban phan danh cho sinh vien quoc te.

Ban nen lien he truc tiep voi truong ban muon theo hoc de hoi them thong tin ve hoc bong. Ban cung co the vao trang web tren, muc Scholarships and fees de tim thong tin hoc bong.

Muc hoc phi thuong dao dong trong khoang 7,500 - 12,000 bang Anh (ty gia 1 bang Anh hien tuong duong khoang 32.000 dong) va thuong co su khac nhau giua cac truong. Vi vay ban nen kiem tra truc tiep voi truong ban muon theo hoc.

Muc sinh hoat phi trung binh moi thang khoang 600 bang Anh (khoang 19 trieu dong) tuy thuoc vao thanh pho ban theo hoc.

+ Em hien la sinh vien nam 2 , chuyen nganh Cong nghe thong tin. Neu em di du hoc nganh cong nghe thong tin thi phai hoc toan bo cac hoc phan hay chi hoc nhung hoc nhung hoc phan chua hoc? (Tran Phuoc Loc, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh
Ba Phan Thi Bao Phi. Anh: TTD
- Co Phan Thi Bao Phi: Chuong trinh dai hoc o Vuong quoc Anh keo dai trong 3 nam, vi vay cac truong cua Anh co the xem xet chap thuan ban vao nam 1 hoac nam 2 cua chuong trinh dai hoc neu ban dap ung duoc yeu cau dau vao cua truong.

Ban can kiem tra voi cac truong ban muon theo hoc dong thoi goi ho so xin hoc va bang diem gan nhat cua ban de truong co the xem xet.

+ Trong thang 9 toi day, toi se sang Anh de hoc MBA. Tuy nhien, toi rat mong muon duoc o lai lam viec sau khi tot nghiep. Xin cho biet cac chinh sach cua Anh ve viec lam va sinh song sau khi tot nghiep doi voi cac sinh vien nuoc ngoai? (Ho Viet Tuan, 27 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Phan Thi Bao Phi: Theo chinh sach IGS (International Graduate Scheme) cua Vuong quoc Anh, sinh vien quoc te hoan tat chuong trinh hoc ke tu ngay 1 thang 5 nam 2007 se duoc phep o lai lam viec tai Vuong quoc Anh trong 12 thang.

Rieng tai Scotland, sinh vien quoc te hoan tat cac chuong trinh HND (tuong duong voi bac cao dang o Viet Nam), dai hoc, sau dai hoc ... duoc phep o lai Scotland lam viec trong hai nam.

Moi ban vao trang web www.workingintheuk.gov.uk hoac www.ukcosa.org.uk de biet them thong tin ve chinh sach lam viec tai Anh sau khi tot nghiep.

+ Xin cho biet phai chung minh tai chinh nhu the nao khi du hoc ? Thu tuc xin visa ra sao? Hien nay co chuong trinh giai quyet visa nhanh cho du hoc sinh, vay co phai bat ky du hoc sinh nao hoi du dieu kien ve hoc tap, chung minh tai chinh thi deu duoc cap visa du hoc tai Anh? Du hoc sinh co phai trai qua phong van khong? (Nguyen Thi Kim Thuy, 1979, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Nguyen Thi Phuong Thao: 1. Doi voi nhung khoa hoc co thoi gian duoi 02 nam, ban phai chung minh co du kha nang tai chinh de chi tra cho toan bo hoc phi va chi phi sinh hoat/an o cua ban trong toan bo thoi gian khoa hoc. Doi voi nhung khoa hoc keo dai tren hai nam, chung minh tai chinh phai it nhat du cho cac chi phi trong hai nam dau tien.

2.Thu tuc xin visa: Ban phai chuan bi ho so theo quy dinh chung ve Ho so xin Visa du hoc (thu chap nhan hoc cua mot truong duoc cong nhan ben Anh, ket qua hoc tap gan nhat, chung minh tai chinh, ban sao So ho khau ca quyen...)

3. Visa nhanh cho Du hoc sinh: Tu thang 5/2007, Dai su quan Anh tai Ha Noi/Tong lanh su quan Anh Thanh pho Ho Chi Minh bat dau thuc hien He thong Visa nhanh cho Du hoc sinh. Nhung hoc sinh/sinh vien dat tieu chuan xet visa nhanh se co the nop ho so truc tiep tai Tong lanh su quan Anh Thanh pho Ho Chi Minh.

(Truoc day, chi co mot he thong visa nhanh thong thuong va phan lon du hoc sinh tu tuc se phai nop ho so va du phong van tai Dai su quan Anh tai Ha Noi).

Cac tieu chuan de duoc xet Ho so Visa nhanh la:

- Chung minh kha nang tieng Anh (IELTS toi thieu 5.0 doi voi cac du hoc sinh hoc dai hoc, toi thieu 6.0 doi voi nhung ho so du hoc sinh sau dai hoc);

- Chung minh kha nang hoc tap (Ket qua hoc tap gan nhat xep loai Kha, Gioi hoac tuong duong);

- Thu chap nhan hoc chinh thuc (unconditional offer) cua mot truong duoc cong nhan ben Anh;

- Chung minh tai chinh tot.

4. Nhung hoc sinh/sinh vien khong dap ung dieu kien nop ho so xin visa nhanh se phai du mot buoi phong van tai Dai su quan Anh tai Ha Noi. Nhung hoc sinh/sinh vien duoc xet ho so visa nhanh se khong phai du buoi phong van tru khi ho so xin visa cua ho "co van de" (chang han giay to bi nghi ngo gia mao, y dinh hoc tap/nhap cu Anh bi nghi la khong ro rang, nghiem tuc...).

+ Neu muon hoc thac si nganh Tai chinh ngan hang o Anh thi nen hoc tai truong de co chat luong tot? Nen hoc o Anh hay o My?

Vui long cho toi biet hoc phi va chi phi an o cua truong do. Thoi gian nhap hoc va nop ho so vao truong? Phong van yeu cau ra sao? Yeu cau ve trinh do tieng Anh o Viet Nam the nao? (Thao, 27 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Truong Thi Huong: Chao ban, hoc thac sy nganh tai chinh ngan hang o Anh hay o My deu tot vi 2 nuoc deu co nganh tai chinh dung hang dau tren the gioi. Tuy nhien co diem ban co the luu y trong khi lua chon nhu sau:

- Thac sy (MA) tai Anh ho 1 nam gom 2 hoc ky (semester) va 1 bai luan van bao ve luan an (dissertation).Trong khi Thac sy tai My thuong doi hoi hoc 2 nam.

- Voi thoi gian hoc ngan hon, theo minh ban vua tiet kiem duoc chi phi sinh hoat cung nhu ve chi phi ve co hoi di lam vi ban co the bat dau lam viec som hon cac ban hoc o cac nuoc khac.

- Hien gio, Chinh phu Anh cho phep cac ban sinh vien tot nghiep khoa thac sy duoc o lai lam viec 1 nam.

De tham khao them thong tin su lua chon truong, ban co the tra cuu them tren mang www.educationuk-vietnam.org hay trang web ve danh gia chat luong cac truong dai hoc tai Vuong quoc Anh www.qaa.ac.uk ; www.tqi.ac.uk .

Lua chon ve truong nen dua tren cac yeu to ca nhan cua ban nhu: dia diem, moi truong, kha nang tai chinh gia dinh. Chi phi hoc va an o co the duoc tim thay truc tiep tren trang website cua cac truong.

Thoi gian nhap hoc cho cac truong thuong la mua thu thang 8 toi thang 10, tuy theo truong. Cung co 1 so truong khai giang khoa hoc vao mua xuan.

Yeu cau ve trinh do tieng Anh cho thac sy nganh tai chinh ngan hang la toi thieu phai dat IELTS 6.5.

+ Cho toi hoi, toi co con trai hien dang chuan bi phong van tai Tp.HCM. Dieu kien ve hoc tap thi chau dat nhung tieu chuan da dua ra cua LSQ.

Tuy nhien la nguoi kinh doanh, toi khong bo tien vao so tiet kiem ma chi co tai khoan hien luan chuyen trong nhung thang qua khoang 2 ti (hon so tien con trai toi hoc A-Level). Vay co duoc chap nhan trong chung minh tai chinh hay khong? (Dang Thi Dung, 48 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Nguyen Thi Phuong Thao: Chi co the chung minh tai chinh cho con minh theo nhieu cach:

1. So tiet kiem (da ky quy it nhat sau thang);

2. Thu nhap hang thang (chung nhan viec lam, luong thang, cho thue nha, thue xe...);

3. Chung nhan so huu cong ty rieng voi tinh hinh tai chinh tot (ban sao Dang ky kinh doanh, Dang ky thue, sao ke chi tiet ngan hang/so phu trong 06 thang gan nhat de chung minh tinh hinh tai chinh/hoat dong cua cong ty, giay to nop thue, hop dong kinh doanh cua cong ty...)

4. Giay to chung minh tai san (So hong, so do, giay dang ky xe...).

+ Cho em hoi lam sao de co duoc "Thu chap nhan hoc chinh thuc cho khoa hoc lua chon". Em hien vua tot nghiep dai hoc chuyen nganh Tham Dinh Gia, nen muon hoc Cao hoc nganh nay. Xin cam on. (Nguyen Dinh Tho, 22 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Phan Thi Bao Phi: Truoc het ban can phai xac dinh truong ban muon theo hoc. Ban co the vao trang web www.educationuk-vietnam.org de tim truong phu hop voi nhu cau cua ban.

- Sau khi tim duoc truong muon hoc, ban goi ho so xin hoc den truong ban chon. Ho so gom: don xin nhap hoc, bang cap, bang diem, diem IELTS, thu gioi thieu (neu truong co yeu cau).

- Truong se xem xet ho so cua ban va neu ho so dat yeu cau, truong se goi thu chap nhan nhap hoc cho ban.

+ De nhap hoc, cac truong co doi hoi trinh do tieng Anh khong? Theo em biet, truoc khi nhap hoc, hoc vien se duoc hoc tieng Anh mot thoi gian, roi moi chuyen sang hoc chuyen nganh chinh. Nhu vay co dung khong a? Khi xin cap visa du hoc Anh thi can nhung gi? (pham thi thien, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh
Ba Truong Thi Huong. Anh: TTD
- Co Truong Thi Huong: Theo toi, de tiet kiem thoi gian va chi phi ban nen biet mot chut ve Tieng Anh truoc khi du hoc. Ban co the hoc o Tieng Anh o trong nuoc truoc roi sau do sang Anh hoc them 1 khoa chuyen sau Tieng Anh (Intensive Course) truoc khi vao hoc A levels, du bi Dai hoc hay Dai hoc.

Mot so thong tin ve yeu cau toi thieu cua cac chuong trinh tai Anh de ban thao khao:

-De duoc vao hoc trung hoc (A Levels) hay du bi Dai hoc yeu cau Tieng Anh toi thieu IELTS 5.

-De duoc vao hoc Dai hoc yeu cau Tieng Anh toi thieu IELTS 6-6.5

Ve thu tuc xin cap visa du hoc Anh ban co the tham khao thong tin tren trang web www.uk-vietnam.org .

+ Em muon hoi dieu kien de xin hoc bong cua cac truong va hoc bong cua chinh phu Anh? Neu nhu da nhan hoc bong thi co can phai chung minh tai chinh khi xin cap visa khong? (Le Quang Vinh, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Do Thi Minh Chau: Noi chung de xin hoc bong ban can phai dap ung cac yeu cau sau:

Co diem hoc luc va diem tieng Anh tot. Neu ban da thi cac ky thi tieng Anh quoc te nhu IELTS va TOEFL va dat diem so cao thi day cung la mot loi the khi xin hoc bong.

Ngoai ra cac truong se yeu cau ban dien vao don xin hoc bong va/hoac du phong van va lam bai kiem tra. Doi voi bac pho va du bi dai hoc, ban co the duoc yeu cau lam bai thi Toan va tieng Anh.

Ban se duoc xem xet cap hoc bong neu don xin hoc bong cua ban tao an tuong tot cho hoi dong xet duyet (don giup ho thay duoc diem noi troi cua ban so voi cac ung vien khac.)

De tim thong tin hoc bong, moi ban vao trang web www.educationuk-vietnam.org va nhap vao muc Scholarships and Fees.

Viec chinh minh tai chinh de xin visa du hoc khi ban co hoc bong tuy thuoc vao loai hoc bong ma ban duoc cap (toan phan hoac ban phan). Neu ban duoc hoc bong ban phan ban se phai chung minh co du kha nang de trang trai nhung chi phi con lai.

Hoc bong cua chinh phu Anh thuong chi danh cho bac sau dai hoc (chang han nhu hoc bong Chevening). De biet them thong tin ve hoc bong nay va cac dieu kien can co, ban co the vao trang web www.britishcouncil.org/vietnam .

+ Em hien dang hoc nam 3 nganh luat kinh doanh tai DHQG TPHCM. Em muon sau khi tot nghiep se hoc thac sy tai Anh nganh marketing.

Qua tim hieu em thay co mot so truong khong yeu cau sinh vien phai hoc chuyen nganh minh dinh hoc cao hoc tai DH, nhung nhung truong em muon hoc thi lai yeu cau phai theo hoc dung nganh da hoc.

Hon nua, hau het nhung truong o Anh deu doi hoi SV phai co diem hoc trung binh tu 7.5, 8.0 tro len. Day la 1 tro ngai lon doi voi sinh vien VN, dac biet la SV luat (vi diem so cua SV luat noi chung thuong khong cao).

Em duoc biet neu khong dap ung duoc dieu kien diem nay, thi em co the tham du khoa hoc pre-master de lay 1 diem so cao hon khi xin vo truong. Nhung lieu day co fai la giai phap duy nhat? (nhi, 21 tuoi, phokhonggia@ )

- Co Phan Thi Bao Phi: Thong thuong cac truong o Vuong quoc Anh thuong yeu cau sinh vien phai co hoc luc tu trung binh kha tro len.

Tuy nhien, bang diem khong phai la yeu to duy nhat ma cac truong xem xet khi quyet dinh chap thuan ban vao hoc, ma truong con can nhac cac yeu to khac ve kha nang tieng Anh, kha nang hoan tat khoa hoc cua ban, ve ca nhan ban va thu gioi thieu cua thay co giao hoac cap tren cua ban.

Ve chuong trinh Du bi Thac si, ban can kiem tra truc tiep voi nhung truong ban muon theo hoc neu ho co yeu cau nay.

+ Cho em hoi diem TOEFL iBT co duoc chap nhan o Anh khong? Neu trong tai khoan cua em co du so tien de trang trai trong thoi gian di hoc thi nhu vay la du dieu kien tai chinh chua a? (Vi nha em khong co thu nhap, do me em da ve huu) (phuc, 23 tuoi, phuc_huynh484@ )

- Co Do Thi Minh Chau: Hau het cac truong o Anh deu chap nhan diem TOEFL iBT va trong bang ghi cac yeu cau dau vao cua cac khoa hoc, cac truong thuong ghi diem IELTS song song voi diem TOEFL.

Ban co the chinh minh tai chinh dua vao kha nang tai chinh cua ban than chu khong can dua vao nguoi than. Neu dung tai chinh cua nguoi than ban se phai chung minh moi quan he cua ban voi nguoi than do (chang han nhu phai nop giay khai sinh)

+ Con toi dang du hoc tai Vuong Quoc Anh, nhung ho chieu cua chau sap het han. Vay con toi xin gia han Ho chieu tai Anh duoc khong? Lam o dau va le phi bao nhieu? (Chau khong hoc gan London)( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Nguyen Thi Phuong Thao: Con chi co the lien he de xin gia han ho chieu tai co quan dai dien ngoai giao Viet Nam tai Vuong quoc Anh.

Le phi gia han ho chieu khac nhau o tung noi, xin chi vui long lien he truc tiep voi co quan dai dien ngoai giao Viet Nam tai Vuong quoc Anh de xin tu van them.

+ Cho em hoi chi phi du hoc trung binh o Anh la bao nhieu? (Bich Ngoc, 18 tuoi, violet_orchids2002@ )

- Co Truong Thi Huong: Chi phi du hoc se gom co 2 phan, hoc phi va chi phi sinh hoat. Ban co the xem chi tiet ve hoc phi cua tung truong qua trang web.

Ban co the tham khao muc hoc phi trung binh cua nam 2006-2007 nhu sau: (Tai thoi diem ty gia quy doi 1 GBP (bang Anh) = 2 USD)

1.Du bi (truong cong) 4.000-6.000 GBP (8.000-12.000 USD)

2.Du bi (truong tu) 7.000-20.000 GBP (14.000-40.000 USD)

3.Dai hoc, sau dai hoc

3.1.Nganh kinh te/xa hoi nhan van: 7.000-9.000 GBP (14.000-18.000 USD)

3.2.Khoa hoc:7.500-12.000 GBP (15.000-24.000 USD)

3.3.Y khoa: 10.000-21.000 GBP (20.000-42.000 USD)

+ Em dang hoc nam cuoi dai hoc, con 1 nam de chuan bi ho so di hoc Thac sy. Nhieu nguoi noi phai chuan bi tu bay gio nhung hien tai em van chua co bang tot nghiep.

Vay neu chuan bi thi em can phai lam nhung gi? Em gui email hoi truong thi nhan duoc reply la em phai apply online ngay cho truong de xem minh co duoc chap nhan khong. Nhung em chua co bang tot nghiep lam sao co giay to chung minh gui cho truong? Con ve tieng Anh em hien dang hoc de thi IELTS. (my, 21 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Phan Thi Bao Phi: Ban van co the goi ho so xin hoc cho truong cung voi bang diem cua nhung nam hoc ban da hoan tat. Truong se van xem xet ho so cua ban, va neu truong nhan thay ban hoan toan co kha nang theo hoc khoa hoc ban chon, truong se yeu cau ban bo sung bang dai hoc va bang diem IELTS truoc khi khoa hoc chinh thuc bat dau.

+ Toi da thi IELTS vao nam 2004 va da hoc va lay bang dai hoc o Anh roi quay ve Viet Nam. Thang 9 nay toi se quay lai Anh hoc thac sy. Vay toi co phai thi lai bang IELTS de xin visa hay khong? (Trang Tu, 24 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Truong Thi Huong: Chao ban, voi truong hop cua ban da co bang Dai hoc o Anh thi ban khong can phai thi lai IELTS. Khi xin visa de di hoc thac sy ban can nop cung ho so bang Dai hoc tai Anh cua minh.

+ Em se du hoc trong 2 nam, bo me em da mo 1 so tiet kiem vao thang 5/2006, nhung chi voi thoi han la 13 thang, den thang 6/2007 het han, bo me em lai tiep tuc dung so tien do (khoang 550 trieu VND) mo thanh 2 so tiet kiem.

Em duoc biet can co khoang 800 trieu cho 2 nam o Anh. Cuoi thang 7 nay em se dong hoc phi va tien o ki tuc xa cho truong, khoang 270 trieu, em se khong dung tien trong so tiet kiem de dong.

Xin hoi sau khi da dong tien va nhan duoc giay certificate of acceptance cua truong, em co the xin xet visa nhanh duoc khong, neu nhu nhung dieu kien khac em cung dap ung du?Em xin cam on! (Phuong Truc, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh
Ba Nguyen Thi Phuong Thao. Anh: TTD
- Co Nguyen Thi Phuong Thao: Khi ban nhan duoc Thu chap nhan hoc chinh thuc cua truong, tren thu se phai ghi ro chi phi hoc tap va sinh hoat cua ban trong thoi gian hoc. Voi chung nhan ban da nop 270 trieu, chung toi (phong visa) co the tinh duoc so tien con lai ban phai chung minh la bao nhieu.

Xin nho rang, ban phai chung minh tai chinh du cho it nhat hai nam hoc dau tien (bang so tien trong so tiet kiem, giay to nha cua, dat dai, dang ky xe...)

Doi voi So tiet kiem ma ba me ban moi mo lai thanh 2 so tiet kiem, tuy la hai so moi nhung neu ban co the chung minh duoc nguon tien (phieu rut so dao han...) thi so tien nay co the duoc xem xet la mot phan trong chung minh tai chinh cua ban.

Neu ban dap ung day du cac dieu kien khac va chung minh tai chinh day du (tai chinh da du cho it nhat hai nam hoc dau tien) voi nhung bang chung ro rang/dang tin cay thi ban co the duoc xet visa nhanh.

+ Toi hien la Nghien cuu sinh tai Anh, visa sinh vien cua toi sap het han nhung khoa hoc van chua ket thuc. Nhan tien toi co viec ve Viet Nam, vay toi co the xin gia han visa tai Su quan Anh o Viet Nam duoc khong va thu tuc gom nhung gi?

Toi co xem qua website cua Su quan nhung chi thay thu tuc xin visa moi, con thu tuc xin gia han thi khong thay. Xin chan thanh cam on Quy bao va Quy anh chi. (Thanh Quang, 30 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Nguyen Thi Phuong Thao: Khi visa cua ban da het han, ban phai lam ho so xin visa moi de tiep tuc khoa hoc.

+ Em moi tot nghiep THPT. Em co du dinh di du hoc o Anh, vay em can phai co nhung thu tuc va dieu kien nao? (Minh Tram, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Truong Thi Huong: De du hoc o Anh ban can:

1.Xac dinh nghanh hoc, cap do hoc.

2.Tim hieu thong tin (web Hoi dong Anh www.educationuk-vietnam.org , trien lam giao duc, hoi thao, cong ty tu van du hoc..).

3.Xac dinh chi phi phai tra gom chi phi tien hoc va chi phi sinh hoat.

4.Lua chon truong.

5.Gui ho so xin hoc toi cac truong.

6.Nhan thu chap nhan vao hoc cua truong.

7.Nop ho so cung thu moi cua truong de xin thi thuc nhap canh.

Cu the ve dieu kien chung minh tai chinh va thu tuc visa ban co the tham khao them trang web www.uk-vietnam.org .

+ Ve tieu chi tieng Anh cua thu tuc xin visa, lieu 580 diem Institutional TOEFL co duoc chap nhan la tuong duong voi IELTS 5.0 hay khong? Toi da duoc cap hoc bong Tien Si toan phan va du dinh toi Anh vao thang 9-2007. Toi da thoa man yeu cau tieng Anh cua truong vi da hoc 2 nam thac si hoan toan bang tieng Anh. (Nguyen Tran Nam, 25 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Nguyen Thi Phuong Thao: Tieng Anh khong phai la mot tieu chi bat buoc de nop ho so visa thong thuong ma la mot trong nhung tieu chi de duoc xet Visa nhanh tai Thanh pho Ho Chi Minh.

Hien tai TOEFL chua chinh thuc duoc chap nhan tren he thong Visa nhanh cho Du hoc sinh di Anh. Tuy nhien, neu ban da tot nghiep mot Chuong trinh Thac si hoan toan bang tieng Anh tai mot co so dang tin cay, ban co the duoc xet Visa nhanh.

Ben canh do, neu ban duoc cap hoc bong Tien si toan phan boi mot nha tai tro dang tin cay hoac mot chuong trinh hoc bong danh tieng, ban co the duoc xet Visa nhanh.

+ Em du dinh hoc nganh quan tri kinh doanh hoac nganh kinh te tai chinh. Em nen chon mon hoc gi o bac hoc A-levels? (Tran Thi Thien Thanh, 17 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Phan Thi Bao Phi: Ban nen tham khao cac cuon sac gioi thieu ve khoa Dai hoc va ve cac truong ma ban chon, hoac lien he truc tiep voi cac truong de hoi thong tin ve mon hoc ma ho yeu cau.

Nen luu y rang yeu cau ve mon hoc cua cac truong dai hoc co the khac nhau du cung mot khoa cu nhan. Voi nganh Kinh doanh hoac Kinh te Tai chinh, chung toi goi y ban co the chon Toan, Kinh te, Tai chinh, Kinh doanh...

+ Em muon du hoc o Anh nhung ma em moi mo so tiet kiem duoc 1 thang thoi, so tien la 50.000 USD. Nhu vay da co the nop ho so xin visa duoc chua a? Ho so cua em se xet o TPHCM hay em phai ra HN phong van a? (Nhat Tuan, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Co Nguyen Thi Phuong Thao: So tiet kiem cua ban co the duoc chap nhan neu ban chung minh duoc nguon tien mot cach dang tin cay. Tai chinh chi la mot trong 04 dieu kien de duoc xet Visa nhanh tai TP.HCM nen ban can xem xet cac dieu kien khac xem minh co the nop ho so visa nhanh tai TP.HCM hay khong.

TT

Viet Bao
Comment :Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Conditions student - student visa UK
Nguyen Thi Phuong Thao, Ms. Phan Thi Bao Phi, Vietnam, Ms. Truong Thi Huong, English, Hanoi, British Consulate General, to financial, business management, direct contact, international students, the UK, savings, may be, records, visa
Invite readers to track questions and answers about the content of the new features provided processing visas to study, study conditions, the experience to find scholarships in the UK ... made in the online counseling session this morning, 24-7, in TT ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điều kiện du học - thủ tục xin visa du học Anh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điều kiện du học - thủ tục xin visa du học Anh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh

Nhan xet, hay lien he ve tin Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dieu kien du hoc thu tuc xin visa du hoc Anh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0