Diem chuan va chi tieu nguyen vong 2 cac truong dai hoc cao dangDH Thuy loi: Trinh do DH: Tai Ha Noi chi tuyen nguyen vong 1 (NV1), diem chuan chung la: 16. Diem trung tuyen theo nganh: Cong trinh thuy loi: 19,5; Ky thuat co so ha tang: 18,5; Kinh te Thuy loi: 18; Thuy nong - Cai tao dat, Thuy van - Moi truong; Cong trinh - Thuy dien, May xay dung va Thiet bi thuy loi, Tin hoc, Ky thuat bo bien: 16.

Co so 2 - TP.HCM: diem trung tuyen vao truong: 13. Diem trung tuyen theo nganh: Cong trinh thuy loi: 14. Cac nganh khac: Thuy nong - Cai tao dat; Thuy van - Moi truong; Ky thuat co so ha tang: 13. Trinh do cao dang: Tai Ha Noi (NV1): Cong trinh thuy loi: 12. Tai co so 2 TP.HCM (NV1): Cong trinh Thuy loi - Thuy dien: 11.

Xet tuyen NV2 DH: 118 chi tieu, khoi A, tai co so 2 TP.HCM, cac nganh: Thuy nong - Cai tao dat; Thuy van - Moi truong; Ky thuat co so ha tang voi muc diem nhan ho so xet tuyen: 13. Cao dang: tai Ha Noi: 67 chi tieu NV2, khoi A, nganh Cong trinh thuy loi - Thuy dien voi muc diem nhan ho so la 12. Tai TP.HCM, tuyen 68 chi tieu NV2, khoi A, nganh Cong trinh thuy loi - Thuy dien voi muc diem nhan ho so: 11 diem.

DH Mo - Dia chat: diem chuan: Dau khi: 19,5; Mo, Dia chat: 17,5; Trac dia: 17; Kinh te: 16; Cong nghe thong tin: 15; nganh Mo dao tao tai Quang Ninh: 17; nganh Dau khi dao tao tai Vung Tau: 15,5.

Truong tuyen 165 chi tieu NV2 cac nganh: Mo, Dia chat; Trac dia; Kinh te; Cong nghe thong tin voi muc diem nhan ho so xet tuyen cao hon NV1 la 2 diem.

DH Y Thai Binh: diem chuan khoi A: Duoc: 20,5; khoi B: Bac si da khoa: 22,5; DH Dieu duong: 17,5; Bac si y hoc co truyen: 16.

DH Quoc gia Ha Noi: DH Khoa hoc tu nhien: xet tuyen 365 chi tieu NV2 cac khoi A, B. Cu the: Toan hoc (khoi A), Toan co (khoi A): 21; Khi tuong - Thuy van - Hai duong hoc (khoi A), Tho nhuong (khoi A): 19, khoi B: 21; Dia ly (khoi A), Dia chat (khoi A), Dia ky thuat - Dia moi truong: khoi A: 19; Sinh hoc: khoi B: 22; Su pham toan: (khoi A): 21; Su pham ly (khoi A): 21; Su pham sinh (khoi A); 21; khoi B: 22.

DH Da Nang: DH Bach khoa diem chuan NV1: nganh Kien truc: 22,5; cac nganh con lai: 17. DH Kinh te: 17. DH Ngoai ngu: SP tieng Anh: 25,5; SP tieng Nga: 18,5; SP tieng Phap: 16; SP tieng Trung: (khoi D1): 16,5, (khoi D4): 19; Cu nhan tieng Anh: 21,5; CN tieng Nga (khoi D1): 18,5, (khoi D3): 22; CN tieng Phap: 18,5; CN tieng Trung (khoi D1): 19,5, (khoi D4): 18,5; CN tieng Nhat: 23,5; CN tieng Han Quoc: 20; CN tieng Thai Lan: 17,5; CN Quoc te hoc (khoi D1): 21,5, (khoi D2): 17, (khoi D3): 20. DH Su pham: SP Toan-Tin: 19,5; SP Vat ly: 18; CN Toan - Tin, CN Cong nghe thong tin, SP Tin: 13,5; SP Hoa hoc, SP Sinh - Moi truong: 17; CN Hoa hoc: 13,5; CN Sinh - Moi truong, SP Giao duc chinh tri: 15; SP Ngu van, SP Lich su, SP Dia ly: 17; CN Van hoc, CN Tam ly hoc, CN Dia ly, Viet Nam hoc, CN Van hoa hoc: 14; SP Giao duc tieu hoc: 14,5; SP Giao duc mam non: 13,5; SP Giao duc dac biet: 13; SP Giao duc the chat va Giao duc quoc phong 12. Cao dang Cong nghe: 10.

DH Thuy san (DH Nha Trang): diem chuan bac DH dao tao tai Nha Trang: nhom nganh Khai thac hang hai: 13 (con 150 CT nguyen vong 2); nhom nganh Co khi (300 CT NV2), Cong nghe co - Dien tu (100 CT NV2), Cong nghe ky thuat dien - Dien tu (100 CT NV2), nhom nganh Cong nghe thuc pham (300 CT NV2), nhom nganh Kinh te - Quan tri kinh doanh (300 CT (khoi A) va 100 CT (D1) NV2): 13,5; Nganh Cong nghe thong tin (100 CT NV2), Tieng Anh (50 CT NV2): 14; nhom nganh Nuoi trong thuy san (200 CT NV2): 14,5. Diem xet tuyen nguyen vong 2 bang NV1.

Bac DH dao tao tai Kien Giang: diem trung tuyen NV1 khoi A va D1: 13, B: 14. Rieng thi sinh dong bang song Cuu Long muc chenh lech giua hai khu vuc ke tiep 1,0 diem, giua hai nhom doi tuong ke tiep 2,0 diem. Nguyen vong 2 chi xet tuyen doi voi thi sinh dong bang song Cuu Long co ket qua thi khoi A, B va D1 dat diem san, muc chenh lech giua hai khu vuc ke tiep 1 diem, giua hai nhom doi tuong ke tiep 2 diem.

Bac cao dang dao tao tai Nha Trang, Kon Tum va Bac Ninh: Diem xet tuyen khoi A va D1: 11,5, khoi B: 12,5. Thi sinh co nguyen vong dang ky xet tuyen theo quy dinh cua Bo GD-DT.

DH Da Lat: cac diem chuan thong bao truoc day chi danh cho cac nganh tong hoåp, sau day la diem chuan NV1 cho cac nganh su pham (SP): SP Toan, SP Tin: 19,5; SP Ngu van: 19; SP Hoa, SP Vat ly, SP Sinh hoc: 18.

Diem xet tuyen NV2 he DH la 15 diem, chung cho cac khoi; khoi A (700 CT) vao cac nganh: Toan, Tin hoc, Cong nghe thong tin, Ly, Hoa, Quan tri kinh doanh, Ke toan va Kinh te nong lam; khoi B (80 CT) vao cac nganh: Moi truong, Nong hoc; khoi C (350 CT) vao cac nganh: Luat hoc, Xa hoi hoc, Van hoa hoc, Ngu van, Viet Nam hoc, Cong tac xa hoi - Phat trien cong dong; khoi D1 (175 CT) vao cac nganh: Dong phuong hoc, Quoc te hoc, Anh van. Diem xet tuyen NV2 he CD: khoi A (10 diem, 300 CT) vao cac nganh: Cong nghe thong tin, Dien tu vien thong, Tai chinh - Ke toan; khoi B (11, 100 CT) nganh Cong nghe sau thu hoach. Diem xet tuyen he trung cap chuyen nghiep: khoi C (11 diem, 150 CT) nganh Phap ly, khoi D1 (10, 150 CT) nganh Du lich.

DH Cong nghiep TP.HCM: Diem chuan he DH: Cong nghe ky thuat dien tu: 18,5: Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe ky thuat o to, Cong nghe thuc pham: 17,5; Cong nghe ky thuat dien, Cong nghe hoa hoc, Tieng Anh (khong nhan he so): 17; Cong nghe nhiet lanh, Khoa hoc may tinh, Cong nghe moi truong, Quan tri kinh doanh, Ke toan: 16; Cong nghe may: 15.

Diem chuan NV1 he CD la 10 diem chung cho cac nganh: Cong nghe thong tin, Dien tu, Dien cong nghiep, Cong nghe nhiet lanh, Co khi, Sua chua o to, Cong nghe hoa hoc, Cong nghe hoa dau, Cong nghe thuc pham, Cong nghe moi truong, Cong nghe sinh hoc, Ke toan, Quan tri kinh doanh, Tai chinh ngan hang, Kinh doanh du lich, Kinh doanh quoc te, Cong nghe cat may va thiet ke thoi trang, tieng Anh.

Diem san xet tuyen NV2 he DH bang diem chuan NV1 o cac nganh sau: Cong nghe ky thuat dien (25 CT), Cong nghe ky thuat co khi (10 CT), Cong nghe nhiet lanh (14 CT), Khoa hoc may tinh (14 CT), Cong nghe ky thuat o to (11 CT), Cong nghe may (29 CT), Cong nghe hoa hoc (17 CT), Cong nghe moi truong (20 CT), Quan tri kinh doanh (157 CT), Ke toan (63 CT). Diem xet tuyen NV2 he CD tu 10 diem tro len  cho tat ca cac nganh neu tren (con hon 1.000 CT).

DH Quang Trung (Binh Dinh): Xet tuyen NV2 he DH 500 CT vao cac nganh: Tin hoc ung dung, Kinh te - Nong nghiep, Quan tri kinh doanh, Ke toan: 13. Diem xet tuyen he CD (200 CT) vao cac nganh: Quan tri kinh doanh, Ke toan: 10

DH Canh sat nhan dan: diem chuan trung tuyen khoi A: 22; C: 17; D: 21.

DH Su pham ky thuat TP.HCM cong bo diem chuan cac nganh nhu sau: Ky thuat dien - Dien tu, Co khi che tao may: 18 diem; Dien cong nghiep, Ky thuat cong nghiep, Thiet ke may, Ky thuat nhiet - Dien lanh, Ky thuat in, Cong nghe may, Cong nghe moi truong, Quan ly cong nghiep, Ky thuat nu cong, Tieng Anh: 15; Co dien tu: 19; Cong nghe tu dong, Co khi dong luc (co khi o to): 16; Co tin ky thuat: 15,5; Cong nghe thong tin: 17,5; Xay dung dan dung va cong nghiep: 19,5; Cong nghe dien tu vien thong, Cong nghe ky thuat may tinh, Cong nghe dien tu dong: 17; Cong nghe thuc pham: 17,5; Thiet ke thoi trang: 20 (mon ve trang tri he so 2).

Diem san xet tuyen va chi tieu nguyen vong 2 nhu sau: 17 diem doi voi cac nganh: Dien cong nghiep (33 CT), Ky thuat cong nghiep (67 CT), Co tin ky thuat (57 CT), Thiet ke may (59 CT), Ky thuat nhiet, Dien lanh (25 CT), Cong nghe moi truong (30 CT), Tieng Anh (21 CT). 16 diem cho cac nganh: Ky thuat in (39 CT), Cong nghe may (47 CT), Quan ly cong nghiep (62 CT), Ky thuat nu cong (45 CT), 18 diem cho cac nganh: Cong nghe ky thuat may tinh (30 CT), Cong nghe dien tu dong (40 CT).

Diem chuan khoi K: Ky thuat dien - Dien tu: 19 diem; Dien cong nghiep: 20; Co khi che tao may: 19,5; Co khi dong luc (co khi o to): 16,5; Cong nghe may: 13,5; Cong nghe nhiet - Dien lanh: 12.

Diem chuan trong ky thi tuyen sinh DH chuyen tiep: Ky thuat dien - Dien tu: 10,5 diem; Dien cong nghiep, Co khi che tao may: 14; Co khi dong luc (co khi o to), Cong nghe may: 10.

Truong CD Kinh te ky thuat cong nghiep 2: diem chuan: Cong nghe det, Cong nghe soi, Cong nghe hoa nhuom, Cong nghe giay: 11 diem; Cong nghe san xuat giay da, Cong nghe may, Hoa vo co: 12; Co khi sua chua: 14; Tu dong hoa, Co dien tu, Dien cong nghiep, Dien tu: 15; Co khi che tao may: 16; Ke toan, Quan tri kinh doanh: 17; Cong nghe thong tin: 17,5. Thi sinh khong do nguyen vong 1 nhung co so diem dat diem chuan cua cac nganh khac thi duoc chuyen nganh theo nguyen vong. Thi sinh trung tuyen NV1 lam thu tuc nhap hoc vao ngay 11/9/2006.

Truong CD Cong nghe Thanh Do xet tuyen NV2 va 3 vao 12 nganh hoc doi voi thi sinh du ky thi tuyen sinh DH 2006, co tong diem bang diem san CD tro len. Do la: khoi A: Cong nghe thong tin, Cong nghe ky thuat dien, Cong nghe dien tu - Vien thong, Cong nghe co khi o to; khoi A va D1: Ke toan doanh nghiep, Tai chinh - Ke toan du lich, Quan tri kinh doanh cong nghiep, Quan tri kinh doanh khach san, Quan tri van phong, Quan tri thu vien thong tin, huong dan du lich; khoi D1 nganh Tieng Anh du lich. Truong nhan ho so NV2 den ngay 10/9, ho so NV3 nhan tu 15/9 den 30/9. Truong con xet tuyen he trung cap chuyen nghiep va cong nhan ky thuat 3/7 chinh quy cho HS tot nghiep THPT hoac tuong duong, can cu vao ket qua trong hoc ba hoac ket qua thi tuyen sinh DH - CD. Thoi han nhan ho so xet tuyen den het ngay 30/9.

V.Tho - T.Hong - T.Phuoc - N.Quang - My Quyen - X.Hoa - D.Phu - D.Hien

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Không để học thêm tràn lan trước kỳ thi THPT quốc gia

Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các nhà trường triển khai dạy học theo đúng kế hoạch thời gian năm học, trong đó chú trọng đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá theo hướng hình thành năng lực cho HS.

Cơ sở GD nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không quá 50 năm

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày cho phép thành lập.

“Lỗ hổng” quản trị truyền thông

Những sự cố liên quan đến công tác truyền thông xảy ra trong thời gian qua khiến chúng ta nhận rõ tầm quan trọng của hoạt động quản trị truyền thông cũng như yêu cầu cần có chiến lược bài bản, lâu dài về hoạt động này,

Còn nhiều băn khoăn trước kỳ thi THPT quốc gia

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố Dự thảo Quy chế kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015, nhiều thí sinh và giáo viên vẫn còn nhiều băn khoăn trước một kỳ thi sắp tới.

Mê hoặc vì mức lương khủng khi du học Nhật Bản

 Trong khi công ty tư vấn khẳng định thu nhập có được từ việc làm thêm sẽ trang trải toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt ở Nhật Bản thì Bộ GD-ĐT tuyên bố ngược lại.

Tìm hiểu: CT NV2, Tieng Anh, SP Giao, Tai Ha Noi, DH Thuy, Cong nghe ky thuat dien, quan tri kinh doanh, cong nghe thong tin, cong nghe moi truong, truong dai hoc, cai tao dat, cong nghe dien, khi dong luc, diem chuan, nguyen vong, khoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn và chỉ tiêu nguyện vọng 2 các trường đại học, cao đẳng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn và chỉ tiêu nguyện vọng 2 các trường đại học, cao đẳng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan va chi tieu nguyen vong 2 cac truong dai hoc cao dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan va chi tieu nguyen vong 2 cac truong dai hoc cao dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan va chi tieu nguyen vong 2 cac truong dai hoc cao dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0