Diem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong Dai hocDiem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong Dai hoc
Thi sinh xem ket qua thi - Anh: Dao Ngoc Thach

Truong DH giao thong van tai TP.HCM

Diem chuan NV1 he DH: Xay dung cau duong: 20,5; Xay dung dan dung va cong nghiep: 20; Cong nghe thong tin, Co khi o to: 18,5; Kinh te xay dung: 18; Dien tu vien thong: 17,5; Kinh te van tai bien: 17; Tu dong hoa cong nghiep, Thiet ke than tau thuy, Xay dung cong trinh thuy: 16; Dieu khien tau bien, Khai thac may tau thuy, Dien cong nghiep, Co gioi hoa xep do, May xay dung, Mang may tinh, Quy hoach giao thong: 15.

Diem chuan NV1 tat ca cac nganh he CD: 12.

Diem xet tuyen NV2 (chi tuyen nam sinh vien): He DH: 16, He CD: 12.

Truong DH giao thong van tai (co so 2)

Diem chuan NV1: 15 diem.

Diem xet tuyen NV2: 16 diem cho cac nganh: Dieu khien hoc ky thuat (40 chi tieu), Co dien tu (40), Duong o to va san bay (40), Quy hoach va quan ly giao thong do thi (35), Kinh te buu chinh vien thong (35).

Truong DH Tay Nguyen

Diem chuan NV1: Su pham (SP) Toan, SP Hoa hoc, Rang - Ham - Mat: 20; SP Vat ly: 18; SP Anh van: 14,5; SP Sinh hoc: 21,5; SP Ngu van, SP Tieu hoc (khoi A & C), Quan ly Tai nguyen rung va Moi truong: 16,5; SP Giao duc the chat: 21; Sinh hoc, Tin hoc, Kinh te Nong lam, Quan tri kinh doanh, Quan ly dat dai, Bao quan Che bien nong san (A & B), Bao ve thuc vat, Khoa hoc cay trong, Chan nuoi - Thu y, Thu y, Lam sinh: 15; Giao duc chinh tri, Ngu van, Triet hoc: 14; Tieng Anh, SP Tieu hoc - Tieng Jrai: 13; Tai chinh - ngan hang: 16; Ke toan 15,5; Y khoa: 22; Dieu duong: 17; Duoc si: 23; Cao dang (CD) Quan ly dat dai, CD Quan ly Tai nguyen rung va moi truong, CD Chan nuoi - Thu y: 12.

Doi voi nganh SP Giao duc the chat, thi sinh trung tuyen voi dieu kien diem chuan tren va du dieu kien ve the hinh: nam cao 1,65m, nang 45 kg; nu cao 1,55m, nang 40 kg tro len va khong co di tat.

Diem xet tuyen NV2: He DH: Khoi A va B: 15; khoi C: 14; khoi D1: 13 voi chi tieu cac nganh nhu sau: Tin hoc, Sinh hoc, Ngu van, Triet hoc, CD Chan nuoi - thu y, CD Quan ly dat dai, CD Quan ly TNR-MT, moi nganh chi tieu la 40; Bao ve thuc vat, Trong trot,Chan nuoi - thu y, Thu y, Lam sinh, Quan ly dat dai, Bao quan che bien nong san, Kinh te Nong lam, SP Tieu hoc - Tieng Jrai, moi nganh chi tieu 30; Tieng Anh: chi tieu 38. He CD: 12 diem.

Truong DH Kien Truc TP.HCM

Diem chuan NV1: Khoi V (hoc tai TP.HCM: 22; hoc tai Vinh Long: 15); Khoi A (hoc tai TP.HCM: 21; hoc tai Vinh Long: 15); Khoi H (hoc tai TP.HCM): 20. Thi sinh co ho khau thuoc 13 tinh Dong bang song Cuu Long da dang ky nguyen vong tai Vinh Long duoc xet trung tuyen theo nganh dang ky du thi (DKDT) va hoc tai Vinh Long trong suot khoa hoc. Thi sinh du thi khoi V vao nganh Kien truc cong trinh (ma nganh 101) duoc xet trung tuyen theo nganh DKDT dua tren thu tu uu tien tong diem (tong diem thi 3 mon da duoc xet uu tien khu vuc va doi tuong) tu cao den 23,0 diem cho chi tieu nganh Kien truc cong trinh, Nhung thi sinh con lai duoc xet trung tuyen, chuyen sang nganh Quy hoach do thi. Nganh Quy hoach do thi (ma nganh 102) duoc xet trung tuyen theo nganh DKDT.

Thi sinh du thi khoi A vao nganh Xay dung dan dung & cong nghiep duoc xet trung tuyen theo nganh DKDT dua tren thu tu uu tien tong diem (tong diem thi 3 mon da duoc xet uu tien khu vuc va doi tuong) tu 22 diem tro len cho chi tieu nganh Xay dung dan dung & cong nghiep. Nhung thi sinh con lai duoc xet trung tuyen, chuyen sang nganh Ky thuat ha tang do thi. Nganh Ky thuat ha tang do thi duoc xet trung tuyen theo nganh DKDT. Thi sinh du thi khoi H vao nganh My thuat cong nghiep va Thiet ke Noi - Ngoai that duoc xet trung tuyen theo nganh DKDT.

Xet tuyen NV2: Truong xet tuyen 53 chi tieu NV2 nganh Kien truc cong trinh (hoc tai thi xa Vinh Long) cho cac thi sinh du thi khoi V cua truong DH Kien truc TP.HCM co diem thi tu 16,0 tro len, thi sinh duoc xet trung tuyen hoc tai Vinh Long trong suot khoa hoc. Xet tuyen 71 chi tieu NV2 nganh Xay dung dan dung & cong nghiep (hoc tai thi xa Vinh Long) cho cac thi sinh du thi khoi A, dot 1 (theo de chung cua Bo GD-DT) co diem thi tu 16,0 diem tro len. Thi sinh duoc xet trung tuyen hoc tai Vinh Long trong suot khoa hoc. Khi xet tuyen NV2, uu tien cho cac thi sinh co ho khau thuong tru tai 13 tinh, thanh thuoc Dong bang song Cuu Long. Ngoai ra, hien truong dang bao cao Bo Xay dung va Bo GD-DT cho phep xet tuyen dien dao tao ngoai chi tieu ngan sach nha nuoc doi voi cac thi sinh du thi khoi V tai truong co tong diem thi tu 20 tro len (doi voi HSPT-KV3). Truong se thong bao cu the sau khi duoc su chap thuan cua hai Bo nay.

Truong DH Da Lat

Diem chuan NV1: Cac nganh su pham (SP): SP Hoa: 20,5; SP Toan, SP Sinh, SP Lich su: 19,5; SP Ngu van: 18; SP Vat ly: 17,5; SP Tin: 17; SP Tieng Anh: 16,5. Diem chuan NV1 cac nganh ngoai SP lay bang diem san DH cua Bo GD-DT. Nhung thi sinh co diem tu 15 - 17 nganh Cong nghe Sinh hoc neu co nguyen vong se duoc xet tuyen vao nganh Cong nghe sau thu hoach; nhung thi sinh co diem tu 15 - 15,5 nganh Sinh hoc, SP Sinh hoc neu co nguyen vong se duoc xet tuyen vao nganh Nong hoc.

Truong DH My Thuat TP.HCM

Diem chuan NV1 (da nhan he so): SP My thuat: 30,5; Do hoa: 30; Hoi hoa: 29,5; Dieu khac, My thuat ung dung: 29.

Truong DHDL Ngoai ngu - Tin hoc (TP.HCM)

Diem chuan NV1 va diem xet tuyen NV2: Bang diem san DH cua Bo GD-DT. Chi tieu xet tuyen NV2: 860 (DH: 640, CD: 420); rieng he CD Cong nghe thong tin phai co diem Toan tu 5,0 tro len, he CD Tieng Anh chi nhan ho so cua thi sinh khoi D1 da thi vao truong (truot NV1) va co diem Tieng Anh tu 4,75 tro len.

Truong DHDL Hung Vuong

* Diem chuan NV1: Bang diem san DH cua Bo GD-DT.

Truong DH Su Pham Dong Thap

Diem chuan NV1: Giao duc the chat 23d; Su pham (SP) Am nhac, SP Tieng Anh 18,5d; SP Toan hoc 18d; SP My thuat 17,5d; SP Hoa hoc 17d; SP Sinh hoc-Ky thuat nong nghiep 16,5d; SP Ngu van, SP Lich su 16d; SP Dia ly, Tai chinh - Ngan hang, Giao duc mam non 15,5d; SP Tin hoc, SP Vat ly, SP Ky thuat cong nghiep, Khoa hoc may tinh, Khoa hoc moi truong, QTKD, Ke toan, Quan ly dat dai, Tieng Anh, Tieng Trung Quoc cung 15d; Giao duc chinh tri, Viet Nam hoc (C), Cong tac xa hoi (C) 14d; SP Ky thuat nong nghiep, Cong tac xa hoi (D1), Viet Nam hoc (D1), Giao duc tieu hoc 13d.

Diem san va chi tieu xet NV2: SP Tin hoc 15 diem/42 chi tieu, SP Vat ly 15/4, SP Ky thuat Cong nghiep 15/38, Khoa hoc may tinh 15/44, SP Hoa hoc 17/7, SP Ky thuat Nong nghiep 13/21, QTKD 15/53, Ke toan 15/42, Quan ly dat dai 15/70, Cong tac xa hoi (D1: 13d, C: 14d-34), Viet Nam hoc (D1: 13d, C: 14d-51), SP Ngu van 16/5, SP Lich su 16/7, SP Dia ly 15,5/2, Giao duc chinh tri 14/32, SP Tieng Anh 18,5/5, Tieng Anh 15/23, Tieng Trung Quoc 15/39, Do hoa 15/40, Giao duc tieu hoc 13/13.

Truong DH Can Tho

Diem xet tuyen NV2: He dai hoc: Toan thong ke 15d (49 chi tieu), Su pham (SP) Vat ly-Cong nghe 15d (13), Co khi che bien 15d (83), Co khi giao thong 15d (54), Thuy cong dong bang 15d (73), Ky thuat moi truong 15d (47), Ky thuat dien 15d (31), Quan ly cong nghiep 15d (32), Chan nuoi 15d (99), Trong trot 15d (71), Nong hoc 15d (36), Hoa vien va Cay canh 15d (40), Khoa hoc dat 15d (64), Kinh te nong nghiep (A: 15d & D1: 13d-135), Quan ly nghe ca 15d (65), Ngu van 14d (15), SP Giao duc cong dan 14d (17), SP Phap van 13d (38), Thong tin-Thu vien 13d (69). CD: Tin hoc 12d (120).

Truong DH Tien Giang

Cac nganh he dai hoc: SP Vat ly 15d (7), SP Giao duc tieu hoc (A: 15d & C: 14d-25), SP Ngu van 14 (67), Ke toan 15d (38), Quan tri kinh doanh 15d (82), Tin hoc 15d (51). Cac nganh he cao dang: khoi A& B 12d, khoi C 11d, khoi D1 la 10d.

DH Da Nang

Truong DH Bach khoa Da Nang: Diem chuan NV1 cac nganh: Dien Ky thuat 20,5 diem; Dien tu - Vien thong, Xay dung dan dung va cong nghiep deu 22 diem; Cong nghe thong tin, Kien truc (mon Ve my thuat he so 2) 21 diem; Co dien tu 20 diem; Cong nghe che bien dau va khi, Kinh te ky thuat (xay dung va quan ly du an) 19,5 diem. Cac nganh: Co khi che tao may, Xay dung cong trinh thuy, Xay dung cau - duong, Cong nghe nhiet- dien lanh, Co khi dong luc, Su pham Ky thuat cong nghiep, Cong nghe moi truong, Vat lieu va cau kien xay dung, Cong nghe hoa thuc pham, Cong nghe vat lieu, Cong nghe sinh hoc: deu 19 diem.

Truong DH Kinh te Da Nang: Diem chuan NV1 cac nganh: Ke toan 22 diem, Quan tri kinh doanh 20,5 diem, Ngan hang 22,5 diem. Cac nganh con lai gom: QTKD du lich va dich vu, QTKD thuong mai, QTKD quoc te, QTKD marketing, Kinh te phat trien, Kinh te lao dong, Kinh te va Quan ly cong, Kinh te chinh tri, Thong ke - Tin hoc, Luat kinh doanh, Tin hoc quan ly, Tai chinh doanh nghiep: 20 diem.

Truong DH Ngoai ngu Da Nang: Diem chuan NV1 cac nganh: SP tieng Trung (D1), CN tieng Nga (D1), CN tieng Phap: 15,5 diem; CN tieng Thai Lan, CN Quoc te hoc (khoi D1, D2, D3, D4): 16 diem; SP tieng Phap 16,5 diem; CN tieng Anh, CN tieng Trung Quoc (D1): 18 diem; CN tieng Trung Quoc (D4), CN tieng Han Quoc: 19 diem; SP tieng Anh, SP tieng Trung Quoc (D4): 19,5 diem; CN tieng Nhat: 21,5 diem.

Truong DH Su pham Da Nang: Diem chuan NV1 cac nganh: SP Giao duc dac biet 13 diem; SP GD Tieu hoc, SP GD Mam non deu 13,5 diem; SP GD Chinh tri, CN Van hoc, CN Tam ly hoc, CN Dia ly, CN Van hoa hoc, Viet Nam hoc deu 14 diem; SP Lich su 14,5 diem; SP Ngu van, CN Toan - Tin, CN Cong nghe thong tin, CN Hoa hoc (phan tich moi truong), CN Hoa hoc (hoa duoc) deu 15 diem; SP Tin, SP Dia ly, SP Giao duc the chat va giao duc quoc phong deu 16 diem; SP Vat ly 17,5 diem; CN Sinh - Moi truong 19 diem; SP Sinh - Moi truong 20 diem; SP Toan, SP Hoa hoc deu 20,5 diem.

Phan hieu DH Da Nang tai Kon Tum: Diem chuan NV1 cac nganh: SP Giao duc tieu hoc 13 diem; Dien ky thuat, Xay dung cong trinh thuy, Quan tri kinh doanh, Kinh te phat trien, Kinh te lao dong, Tai chinh - Ngan hang, SP Toan: 15 diem.

Truong CD Cong nghe Da Nang: Diem chuan NV1: 12 diem.

Truong CD Cong nghe thong tin Da Nang: Diem chuan NV1: Khoi A,V: 12; Khoi D1: 10.

- Chi tieu va muc diem nhan don xet tuyen vao NV2: Truong DH Ngoai ngu: SP tieng Phap (chi tieu 26) 16,5 diem; SP tieng Trung (CT 15) 19,5 diem; CN tieng Nga (CT 103) 15,5 diem; CN tieng Phap (CT 48) 15,5 diem; CN tieng Thai (CT 30) 17 diem; CN Quoc te hoc (CT9) 19,5 diem. Truong DH Su pham gom: CN Toan - Tin (CT 58), CN Cong nghe thong tin (CT 52), CN Hoa hoc (CT 31) deu 15 diem; CN Van hoc (CT 77), CN Tam ly hoc (CT 48), CN Dia ly (CT 37), Viet Nam hoc (CT 27), Van hoa hoc (CT 50) deu 14 diem; SP Giao duc dac biet (CT 45) 13 diem. Phan hieu DH Da Nang tai Kon Tum gom SP Toan (CT 23), Dien ky thuat (CT 25), Xay dung cong trinh thuy (CT 36), Quan tri kinh doanh (CT 18), Kinh te phat trien (CT 26), Kinh te lao dong (CT 36) deu 25 diem; SP Giao duc tieu hoc (CT 17) 13 diem. Truong CD Cong nghe Da Nang (CT 1.000) 12 diem. Truong CD Cong nghe thong tin Da Nang (CT 400) gom khoi A, V 12 diem; khoi D1 10 diem.

Truong DH Quang Binh

Diem chuan NV1: He DH: Su pham Toan-Ly (A) 16,5d, Tin hoc (A) 15d, Nuoi trong thuy san (B) 15d, SP Van-Su (C) 17d, SP Giao duc tieu hoc (C) 16d, tieng Anh (D1) 13d. He CD: SP Tieu hoc Nhac 12,5d, SP Tieu hoc Hoa 14d, Ke toan (A) 12d, Quan tri kinh doanh (A) 12d, Tin hoc (A) 12d, Cong nghe ky thuat dien (A) 12d, SP Hoa-Sinh (B) 23,5d, SP Cong nghe (B) 17d, Lam nghiep (B) 12d, Trong trot (B) 12d, Chan nuoi (B) 12d, Nuoi trong thuy san (B) 12d, Cong tac xa hoi (C) 14d, Viet Nam hoc (C) 13d, Thu vien-thong tin (C) 13d, tieng Anh (D1) 13d.

Chi tieu xet NV2, NV3 he DH: Tin hoc (A, 180CT, 15d), Nuoi trong thuy san (B, 80CT, 15d), tieng Anh (D1, 120CT, 13d). He CD: Muc diem nop HSXT tat ca cac nganh la 12d. Quan tri kinh doanh (A, 120CT), Tin hoc (A, 100CT), Cong nghe ky thuat dien (A, 60CT), Lam nghiep (B, 60CT), Trong trot (B, 60CT), Chan nuoi (B, 70CT), Nuoi trong thuy san (B, 60CT).

Truong DH Ngoai Thuong

- Diem chuan NV1: Co so phia Bac: Khoi A: 26; khoi D1, D2, D4: 23; khoi D3: 23,5. Co so phia Nam: Khoi D: 21; khoi A: 24.

Hien truong dang de nghi tuyen mot so chi tieu ngoai ngan sach (he hoc tu nguyen va dong hoc phi cao) nen diem chuan tung nganh se xem xet sau khi co quyet dinh ve viec tuyen chi tieu ngoai ngan sach.

Truong DH Mo Dia Chat

Diem chuan NV1: Dau khi: 20; Dia chat: 15,5; Trac dia: 16; Mo: 18,5; Cong nghe thong tin; Co - Dien: 17,5; Kinh te: 18; Nganh mo, dao tao tai Quang Ninh: 16; Nganh Dau khi dao tao tai Vung Tau: 17.

Truong tuyen 125 CT NV2 cac thi sinh du thi khoi A co diem cao hon diem chuan cua nganh xin xet tuyen tuong ung tu 2 diem tro len.

Truong DH Ha Noi

Diem chuan NV1: Khoa hoc May tinh (day bang Tieng Anh va Tieng Nhat): khoi A: 18, khoi D: 22; Quan tri Kinh doanh: khoi A: 19; khoi D: 26; Ke toan: A: 18, D: 24; Tai chinh - Ngan hang: A: 20, D: 27; Quoc te hoc: 23; Du lich: 23; Tieng Anh: 23; Tieng Nga: D1: 20, D2: 22; Tieng Phap: D1, D3: 22; Tieng Trung: D1: 23; D4: 24; Tieng Duc: 20; Tieng Nhat: 24; Tieng Han: 23; Tieng Tay Ban Nha: 21; Tieng Italia: 21; Tieng Bo Dao Nha: 18. (cac nganh co mon ngoai ngu da nhan he so)

Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia

Diem chuan NV1: Co so phia Bac: Khoi A va khoi C: 18 diem. Truong con 17 chi tieu NV2 cho co so phia Bac danh cho nhung thi sinh dat tu 20 diem tro len cua ca hai khoi trong ky thi tuyen sinh DH nam 2007. Co so phia Nam: Khoi A cua co so la 17,5 va khoi C la 16. Doi voi co so nay, truong con 56 chi tieu NV2 voi muc diem xet tuyen la 20 doi voi khoi A va 18 voi khoi C.

Vien DH Mo Ha Noi

Diem chuan NV1: Dien tu Vien thong; Tin hoc ung dung; Ke toan: 15. Cong nghe sinh hoc: A; 15,5; Cong nghe sinh hoc: B: 18; Quan tri kinh doanh: 14; Quan tri du lich Khach san; Huong dan du lich; Tieng Anh: 18 (ngoai ngu nhan he so 2), Tieng Trung: 14; My thuat cong nghiep (Hai mon nang khieu nhan he so 2): 34,5; Kien truc (nang khieu he so 2): 24.

Chi tieu xet tuyen NV2: Dien tu vien thong: 150 CT; Tin hoc ung dung: 50 CT; Ke toan: 30 CT. Quan tri kinh doanh: 30 CT; Quan tri du lich khach san: 50; Huong dan du lich 40 CT; Tieng Anh: 60 CT; Tieng Trung: 25 CT.

Truong DH Quy Nhon

Diem chuan NV1: 1/Nganh SP voi tong CT 1.000: Toan, Vat ly, Ky thuat cong nghiep, Hoa hoc, Sinh - Ky thuat nong nghiep: 18; Ngu van, Lich su, Giao duc mam non: 16; Dia ly, Tam ly giao duc, Quan ly giao duc, Tin hoc: 15, Giao duc chinh tri, Giao duc tieu hoc: 14; Tieng Anh: 17,5; The duc The thao: 26; Giao duc dac biet: 13; Giao duc the chat: 25. 2/Cac nganh cu nhan khoa hoc voi tong CT 1.160: Toan, Tin hoc, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc, Dia chinh, Dia ly: 15; Van hoc, Lich su, Cong tac xa hoi: 14; Tieng Anh, Tieng Trung, Tieng Phap, Viet Nam hoc: 13. 3/Cac nganh cu nhan kinh te voi tong CT 380: Quan tri kinh doanh, Ke toan, Tai chinh - Ngan hang: 15. 4/Cac nganh ky su voi tong CT 480: Ky thuat dien, Dien tu - Vien thong, Cong nghe ky thuat xay dung, Nong hoc: 15. 5/Cac nganh lien ket voi tong CT 480: Cong nghe huu co - hoa dau, Cong nghe moi truong, Dien tu - Tin hoc, Quan tri doanh nghiep: 15; Kinh te (Quan ly kinh te): 17.

Diem xet tuyen NV2: 1/Cac nganh SP: Dia ly 16, CT 35, A; Giao duc dac biet 14, CT 25, D1; 2/Cac nganh cu nhan khoa hoc: Toan 16, CT 80, A; Tin hoc 16, CT 95, A; Vat ly 16, CT 85, A; Hoa hoc 16, CT 55, A; Dia chinh 16, CT 75, A; Dia ly 16, CT 55, A; Van hoc 15, CT 60, C; Lich su 15, CT 55, C; Cong tac xa hoi 15, CT 55, C; Tieng Trung 14, CT 55, D1; Tieng Phap 14, CT 25, D3; Viet Nam hoc 14, CT 35, D1. 3/Cac nganh ky su: Ky thuat dien 16, CT 20, A; Dien tu - Vien thong 16, CT 30, A. 4/Cac nganh lien ket: Cong nghe moi truong 16, CT 45, A; Dien tu - Tin hoc 16, CT 40, A; Quan tri doanh nghiep 16, CT 55, A; Kinh te (Quan ly kinh te) 18, CT 55, A.

Truong CD Kinh Te Ky Thuat Quang Nam

Diem chuan cua 5 nganh (Nuoi trong thuy san, Trong trot, Lam nghiep, Quan ly dat dai, Hach toan ke toan): 10 diem.

Truong CD Y Te Quang Nam

Diem chuan: 17,5 diem (tuyen 350 chi tieu cho nganh CD dieu duong).

Truong DHDL Dong Do

Tuyen 1.100 chi tieu vao 14 nganh danh cho nhung thi sinh du thi DH nam 2007 va co diem thi dat tu diem san theo quy dinh Bo GD-DT tro len. Rieng doi voi nganh Kien truc, chi nhan ho so cua thi sinh co ket qua thap hon khong qua 2 diem so voi diem chuan cua truong ma thi sinh da du thi va diem mon Ve (chua nhan he so) tu 4 tro len.

N.Quang - Q.M.Nhat - D.Hien - K.Giang -H.X.Huynh - V.Tho - D.Phu - TR.N.Quyen

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Tieng Anh, SP Giao, Da Nang, Vinh Long, SP Hoa, Bo GD, DH Giao thong van tai, tu dong hoa cong nghiep, cong nghe thong tin, quan tri kinh doanh, xay dung dan dung, Viet Nam hoc, truong dai hoc, ky thuat dien, tieng Trung Quoc, diem chuan, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn trúng tuyển và điểm sàn xét tuyển NV2 các trường Đại học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn trúng tuyển và điểm sàn xét tuyển NV2 các trường Đại học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong Dai hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong Dai hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong Dai hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0