Diem chuan du kien cac truong moi 18Cac truong moi co du kien diem chuan gom: DH Da Nang, Truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi, DH Y khoa Pham Ngoc Thach...


Diem chuan du kien cac truong moi (1/8)

Truong DH Van hoa Ha Noi: Diem thi khoi C,D cua truong nam nay cao hon nam truoc mot chut. Thong ke diem thi cua truong cho thay so thi sinh dat tu 13 diem tro len la hon 1.500, trong khi do chi tieu tuyen sinh DH la 1.100.

Duoc biet, nam 2012, truong bo sung them 3 chuyen nganh moi nhu Dao dien su kien, Bieu dien am nhac va Huong dan vien du lich quoc te, nhung giu nguyen chi tieu do vay du kien diem chuan se tang hon nam truoc. Nha truong se cong bo diem chuan sau khi co diem san cua Bo GD-DT.

Truong DH Ha Noi cho hay, chat luong bai thi cua thi sinh thi vao truong nam nay tot hon nam 2011. Du kien diem chuan cac nganh Cong nghe thong tin, Ngon ngu Nhat Ban, Ngon ngu Trung Quoc nam nay co the tang tu 1-2 diem.

Truong DH Cong Doan: Diem thi cua thi sinh nam nay cao hon nam truoc. Cu the, so thi sinh dat tu 15 diem tro len la gan 2.900, trong khi do chi tieu tuyen sinh DH la 2.000.

Du kien, diem chuan nganh thap nhat cua truong nam nay la Bao ho lao dong du kien khong duoi 15 diem. Nganh co diem chuan cao la Luat, du kien o muc 18,5 diem.

Truong DH Kinh doanh va cong nghe Ha Noi: So thi sinh dat tu 13 diem tro len la hon 2.300, so thi sinh dat tu 14 diem tro len la gan 1.600. Trong khi do, chi tieu vao truong la 4.300.

Theo lanh dao nha truong, diem thi cua thi sinh khoi A, A1 nam nay cao. Diem trung tuyen theo nganh dao tao va theo khoi thi, lay theo diem san cua Bo GD-DT va danh nhieu chi tieu xet tuyen nguyen vong tiep theo.

Truong DH Y khoa Pham Ngoc Thach: Toan truong co 3.191 thi sinh du thi vao nganh Y da khoa va Dieu duong, trong do nganh Y da khoa chiem luong thi sinh dong hon voi 2.272 thi sinh. Nam ngoai, nganh nay lay diem chuan la 22 diem, neu chua tinh diem uu tien thi co 545 thi sinh dat duoc muc diem nay. Neu lay tu 21,5 diem tro len thi co 608 thi sinh dat; 697 thi sinh duoc 21 diem tro len (chua tinh diem uu tien).

Con nganh Dieu duong co 919 thi sinh du thi, neu chua tinh diem uu tien thi chi 34 thi sinh dat diem tu 18 tro len (diem chuan nam 2011). Neu lay tu 16 diem tro len thi chi 97 thi sinh dat va co 147 thi sinh dat tu 15 diem tro len (chua cong diem uu tien)

Duoc biet, tong chi tieu nam nay cua DH Y khoa Pham Ngoc Thach la 780 sinh vien, trong do nganh Y da khoa la 620 chi tieu, nganh Dieu duong la 160 chi tieu. Voi tinh hinh diem nam nay, kha nang diem chuan vao nganh Y da khoa se tuong duong nam ngoai nhung nganh Dieu duong thi se thap hon.

DH Da Nang cong bo diem chuan du kien vao cac truong: DH Bach khoa Da Nang, DH Su pham Da Nang, Phan hieu DH Da Nang tai Kon Tum va CD Cong nghe Da Nang, CD Cong nghe thong tin Da Nang.

A/ He Dai hoc

Truong DH Su pham Da Nang:

Nganh Khoi thi Ma nganh Ma tuyen sinh Diem trung tuyen
Su pham Toan hoc A D140209 101 18,5
A1 16,5
Su pham Vat ly A D140211 102 16,0
Toan ung dung (chuyen nganh Toan ung dung trong kinh te) A D460112 103 san
A1 san
Cong nghe thong tin A D480201 104 san
A1 san
Su pham Tin hoc A D140210 105 san
A1 san
Vat ly hoc A D440102 106 san
Su pham Hoa hoc A D140212 201 17,0
Hoa hoc, gom cac chuyen nganh: A D440112
Hoa hoc (Phan tich moi truong) 202 san
Hoa hoc (Hoa Duoc) 203 san
Khoa hoc moi truong A D440301 204 san
Su pham Sinh hoc B D140213 301 14,5
Quan ly tai nguyen - moi truong B D850101 302 16,0
Cong nghe sinh hoc (chuyen nganh CNSH ung dung trong NN-DL-MT) B D420201 303 16,5
Giao duc chinh tri C D140205 500 san
D1 san
Su pham Ngu van C D140217 601 16,5
Su pham Lich su C D140218 602 14,5
Su pham Dia ly C D140219 603 14,5
Van hoc C D220330 604 san
Tam ly hoc B, C D310401 605 san
Dia ly hoc, gom cac chuyen nganh: D310501
Dia ly tai nguyen moi truong A, B 606 san
Dia ly du lich C 610 san
Viet Nam hoc (chuyen nganh Van hoa - Du lich) C, D1 D220113 607 san
Van hoa hoc C D220340 608 san
Bao chi C, D1 D320101 609 14,0
Cong tac xa hoi C, D1 D760101 611 san
Giao duc tieu hoc D1 D140202 901 15,0
Giao duc mam non M D140201 902 16,0

Truong DH Bach khoa Da Nang: Diem trung tuyen vao truong khoi A la 16,0; khoi V la 23,5 (mon Ve nhan he so 2). Thi sinh trung tuyen vao truong nhung khong trung tuyen vao nganh dao tao da dang ky phai dang ky lai nganh khi nhap hoc (co huong dan trong giay bao nhap hoc).

Nganh Khoi Ma nganh Ma tuyen sinh Diem trung tuyen
Cong nghe che tao may A D510202 101 16
Ky thuat dien, dien tu A D520201 102 16,5
Ky thuat dien tu, truyen thong, gom: A D520207
Ky thuat dien tu 103 16
Ky thuat vien thong 208 16
Ky thuat may tinh 209 16
Ky thuat cong trinh xay dung A D580201 104 19
Ky thuat tai nguyen nuoc A D580212 105 16
Ky thuat xay dung CT giao thong A D580205 106 16,5
Ky thuat nhiet, gom: A D520115
Nhiet - Dien lanh 107 16
Ky thuat nang luong va moi truong 117 16
Ky thuat co khi (Dong luc) A D520103 108 16
Cong nghe thong tin A D480201 109 17,5
Su pham ky thuat cong nghiep (chuyen nganh SPKT dien tu - tin hoc) A D140214 110 16
Ky thuat Co dien tu A D520114 111 17
Ky thuat moi truong A D520320 112 16
Kien truc (Ve my thuat he so 2) V D580102 113 23,5
Cong nghe ky thuat vat lieu xay dung A D510105 114 16
Ky thuat xay dung (Tin hoc xay dung) A D580208 115 16
Ky thuat tau thuy A D520122 116 16
Quan ly tai nguyen va moi truong A D852101 118 16
Quan ly cong nghiep A D510601 119 16
Cong nghe thuc pham A D540101 201 17
Ky thuat dau khi A D520604 202 19,5
Cong nghe vat lieu A D510402 203 16
Cong nghe sinh hoc A D420201 206 16
Ky thuat dieu khien va tu dong hoa A D520216 207 16
Kinh te xay dung A D580301 400 18

Phan hieu DH Da Nang tai Kon Tum

Diem trung tuyen cac nganh cu the nhu sau:

Nganh Khoi Ma nganh Ma tuyen sinh Diem trung tuyen
Ky thuat xay dung cong trinh giao thong A D580205 106 san
Kinh te xay dung A D580301 400 san
Ke toan A, D1 D340301 401 san
Quan tri kinh doanh tong quat A, D1 D340101 402 san
Ngan hang A, D1 D340201 412 san

B/ He Cao dang: Tat ca cac nganh he cao dang cua truong deu lay bang diem san cua Bo.

Truong DH Nha Trang vua cong bo diem thi vao truong voi so thi sinh tu 13 diem tro len la 1.739, trong luc tong chi tieu tuyen sinh cua truong la 2.400 sinh vien.

Du kien diem chuan trung tuyen hau het cac nganh ngang diem san cua Bo GD- DT, rieng diem chuan cac nganh khoi kinh te (Tai chinh - Ngan hang, Quan tri kinh doanh…) co the cao hon diem san.

  • Nguyen Thao (Tong hop)
TRA CUU ÐIEM THI ÐAI HOC, CAO DANG NAM 2012

1. Ðiem thi dai hoc
Soan tin: DT {So bao danh} gui 7530
Ðe nhan ket qua diem thi ngay khi cong bo

2. Ðiem thi tron goi
Soan tin: DTG {So bao danh} gui 7730
Ðe nhan tron goi diem thi (bao gom diem thi, chi tieu, xep hang)

3. Xep hang
Soan tin: XH {So bao danh} gui 7530
Ðe biet thu hang cua minh so voi cac thi sinh khac

4. Ðiem chuan
Soan tin: DC {Ma truong} {Ma khoi} gui 7730
Nhan diem chuan ngay khi cong bo
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: DH Da Nang, Da Nang, Pham Ngoc Thach, Ha Noi, DH Y, Truong DH Kinh, cong nghe thong tin, ky thuat xay dung, ky thuat dien, diem chuan, thi sinh, du kien, su pham, tro len, chi tieu, san

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn dự kiến các trường mới (1/8)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn dự kiến các trường mới (1/8) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan du kien cac truong moi 18

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan du kien cac truong moi 18 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan du kien cac truong moi 18 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0