Diem chuan cua cac truong DHDuoi day la diem chuan cua cac truong: DH Thai Nguyen (Truong DH Kinh te va Quan tri kinh doanh, Truong DH Ky thuat cong nghiep, Truong DH Y khoa, Truong DH Su pham, Truong DH Nong - Lam, Khoa Cong nghe thong tin, Khoa Khoa hoc tu nhien, Truong CD Kinh te - Ky thuat); Vien DH Mo Ha Noi; Truong DH Hong Duc; Truong DH Cong doan; Hoc vien Quan he quoc te.

Trung tam Dao tao va Boi duong can bo y te TP.HCM; Truong DH Thuy loi (co so phia Bac va Nam); DH Da Nang gom Truong DH Bach khoa, Truong DH Kinh te, Truong DH Ngoai ngu, Truong DH Su pham; DH dan lap Cong nghe Sai Gon; DH dan lap Hung Vuong; Truong DH Quang Trung (Quy Nhon);

Truong DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc TP.HCM; Truong DH GTVT Ha Noi; Truong DH dan lap Van Hien; Truong DH dan lap Van Lang; Truong DH Hung Vuong (Phu Tho); Truong DHSP The duc the thao TP.HCM.

DH Thai Nguyen

* Truong DH Kinh te va Quan tri kinh doanh

- Nhom nganh Kinh te: 15,5.

* Truong DH Ky thuat cong nghiep

- Nhom nganh Ky thuat cong nghiep: 15
- Ky thuat moi truong: 13 (co xet tuyen NV)
- SP Ky thuat cong nghiep: 13.

* Truong DH Y khoa

- Duoc si: 20;
- Bac si da khoa: 20,5;
- Cu nhan dieu duong: 16,5.

* Truong DH Su pham

- SP Toan: 19,5;
- SP Vat ly: 18,5;
- SP Tin hoc: 16 (co xet tuyen NV);
- SP Hoa: 21;
- SP Sinh Ky thuat nong nghiep: 17,5;
- SP Giao duc cong dan: 18;
- SP Ngu van: 19;
- SP Lich su: 19;
- SP Dia ly: 19,5;
- SP Tam ly giao duc: 16;
- SP Tieng Anh: 26,5;
- SP Tieng Nga: 18 (co xet tuyen NV);
- SP Tieng Trung (D1): 25,5;
- SP Tieng Trung (D2): 25,5;
- SP Giao duc tieu hoc: 15,5;
- SP The duc the thao: 22;
- SP Mam non: 17,5;
- SP Toan- Tin: 14;
- SP Vat ly- Hoa: 13;
- SP Sinh - Dia: 15;
- SP Van- Su: 18.

* Truong DH Nong - Lam

- Nhom nganh Ky thuat Nong nghiep: 14;
- SP Ky thuat nong nghiep: 14;
- Quan ly dat dai: 13.5;
- Cong nghiep nong thon: 13;
- Phat trien nong thon: 13
(tat ca cac nganh nay co xet tuyen NV2).

* Khoa Cong nghe thong tin

- Nhom nganh ky thuat CNTT: 14 (co xet tuyen NV2).

* Khoa Khoa hoc tu nhien

- Nhom nganh khoi A1: 13 (co xet tuyen NV2);
- Nhom nganh khoi A2: 13 (co xet tuyen NV2);
- Nhom nganh khoi B: 14)

* Truong CD Kinh te - Ky thuat

- Co khi dien- dien tu: 10;
- Kinh te: 10;
- Cong nghe thong tin: 10;
- SP Ky thuat cong nghiep: 10;
- Trong trot: 10;
- Quan ly dat dai: 10
(tat ca cac nganh nay co xet tuyen NV2).

Vien DH Mo Ha Noi

- Tin hoc: 14,5;
- Dien tu - thong tin: 14;
- Cong nghe sinh hoc: khoi A: 14, khoi B: 16,5;
- Ke toan: 18,5;
- Quan tri kinh doanh: 17,5;
- Quan tri du lich, khach san: 22;
- Huong dan du lich: 20,5;
- Tieng Anh: 22,5;
- My thuat cong nghiep (khoi H): 36;
- Kien truc (khoi V): 21,5.

Truong tuyen 525 chi tieu NV2

- Nganh Tin hoc tuyen 100 CT NV2, diem nhan ho so la 19.
- Nganh Dien tu - Thong tin tuyen 160 CT, diem nhan ho so la 17.
- Nganh Quan tri kinh doanh tuyen 75 chi tieu khoi D1, diem nhan ho so la 19,5.
- Nganh Quan tri du lich - khach san tuyen 90 chi tieu, diem nhan ho so la 24 (tieng Anh he so 2).
- Nganh tieng Anh tuyen 100 CT, diem nhan ho so la 24,5 (tieng Anh he so 2).

Ngoai ra, truong cung xet tuyen 300 CT he CD gom:

- Tin hoc: 100 CT, diem nhan ho so la 12;
- Dien tu thong tin: 100 CT, diem nhan ho so: 11 diem;
- Cong nghe sinh hoc: 100 CT, diem nhan ho so khoi A: 11, khoi B: 12.

Thoi han nhan ho so xet tuyen NV2 tai truong tu ngay 25-8 den het ngay 10-9.

Truong DH Hong Duc

- Ngu van: 14,5;
- Lich su: 14,5;
- Viet Nam hoc: 15;
- Dia ly: 14;
- Xa hoi hoc: 16;
- Toan tin: 13;
- Vat ly: 13;
- Cong nghe thong tin: 13;
- Ky thuat co khi: 13;
- SP Tieng Anh: 27,5;
- SP Tieu hoc: 17,5;
- SP Mam non: 16;
- SP Vat ly - Hoa: 20,5;
- SP Sinh hoc- Ky thuat nong nghiep: 17,5;
- Chan nuoi - Thu y: A: 13, B: 14;
- Nuoi trong thuy san: A: 13, B: 14;
- Nong hoc: A: 13, B: 14; L
- Am hoc: A: 13, B: 14;
- Ke toan: 16;
- Quan tri kinh doanh: 14.

Diem nhan ho so xet tuyen NV2 bang diem san cua tung khoi thi

- Dia ly: 14 (23 chi tieu NV2 khoi C);
- Toan tin: 13 (54 CT NV2 khoi A);
- Vat ly: 13 (50 CT NV2 khoi A);
- Cong nghe thong tin: 13 (30 CT NV2 khoi A);
- Ky thuat co khi: 13 (11 CT NV2 khoi A).
- Chan nuoi- Thu y: A: 13, B: 14 (24 CT NV2 khoi A, B);
- Nuoi trong thuy san: A: 13, B: 14 (23 CT NV2 khoi A, B);
- Nong hoc: A: 13, B: 14 (30 CT NV2 khoi A, B);
- Lam hoc: A: 13 (28 CT NV2 khoi A, B);
- Quan tri kinh doanh: 14 (34 CT NV2 khoi A)

Truong DH Cong doan

- Bao ho lao dong: 15;
- Quan tri kinh doanh: A: 16, D1: 17,5;
- Ke toan: A:18, D1: 18,5;
- Tai chinh- Ngan hang: A: 18, D1: 19;
- Xa hoi hoc: 17,5;
- Cong tac xa hoi: 18,5.

Truong xet tuyen 60 CT NV2:

- 30 CT nganh Bao ho lao dong, diem nhan ho so xet tuyen la 17;
- 30 CT nganh Xa hoi hoc, diem nhan ho so la 19,5.

Hoc vien Quan he quoc te

- Tieng Anh: 18;
- Tieng Anh quan he quoc te: 21;
- Tieng Trung: 17,5;
- Tieng Phap: 21;
- Tieng Phap quan he quoc te: 21

Trung tam Dao tao va Boi duong can bo y te TP.HCM

Bac si da khoa: 23.

Truong DH Thuy loi

* Phia Bac:

- Cong trinh thuy loi: 19,5
- Ky thuat co so ha tang: 18,5
- Kinh te thuy loi: 18
- Cac nganh khac: 16
- He CD: 12

* Phia Nam (co so tai TP.HCM):

- Cong trinh thuy loi: 14
- Cac nganh khac: 13
- He CD: 11

Cac nganh dao tao o phia Bac chi tuyen NV1. Co so dao tao tai TP.HCM xet tuyen 118 CT NV2 khoi A vao cac nganh: Thuy nong cai tao dat; Thuy van moi truong, Ky thuat co so ha tang. Diem xet tuyen: 13.

He CD xet tuyen vao nganh Cong trinh thuy loi - thuy dien. Phia Bac xet tuyen 67 CT khoi A, diem xet tuyen: 12. Phia Nam tuyen 68 CT, diem xet tuyen: 11.

DH Da Nang

DH Da Nang danh 10-15% trong tong so 6.000 CT de xet tuyen NV2. CT cu the se do cac truong DH thanh vien chu dong quyet dinh.

* Truong DH Bach khoa

- Cac nganh khoi A: 17
- Kien truc: 22,5

* Truong DH Kinh te: 17 diem

* Truong DH Ngoai ngu

- SP tieng Anh: 25.5
- SP tieng Nga: 18.5
- SP tieng Phap: 16
- SP tieng Trung: D1: 16.5; D4: 19
- Cu nhan tieng Anh: 21.5
- Cu nhan tieng Nga: D1: 18.5; D3: 22
- Cu nhan tieng Phap: 18.5
- Cu nhan tieng Trung: D1: 19.5; D4: 18.5
- Cu nhan tieng Nhat: 23.5
- Cu nhan tieng Han Quoc: 20
- Cu nhan tieng Thai Lan: 17.5
- Quoc te hoc: D1: 21.5; D2: 17: D3:20

* Truong DH Su pham

- SP toan - tin: 19.5
- SP vat ly: 18
- Toan - tin: 13.5
- Cong nghe thong tin: 13.5
- SP tin: 13.5
- SP hoa hoc: 17
- Hoa hoc: 13.5
- SP sinh moi truong: 17
- Sinh moi truong: 15
- SP giao duc chinh tri: 15
- SP Ngu van: 17
- SP lich su: 17
- SP dia ly: 17
- Van hoc: 14
- Tam ly hoc: 14
- Dia ly: 14
- Viet Nam hoc: 14
- Van hoa hoc: 14
- SPGD tieu hoc: 14.5
- SPGD mam non: 13.5
- SPGD dac biet: 13
- SPGD the chat va GD quoc phong: 12

DH dan lap Cong nghe Sai Gon

* He DH:

- Khoi A, D: 13
- Khoi B: 14

* He CD:

- Khoi A, D: 10
- Khoi B: 11

DH dan lap Hung Vuong

Truong xet tuyen 980 CT NV2 cho tat ca cac nganh voi diem san bang diem chuan NV1.

* He DH:

- Cac nganh khoi A, D1,2,3,4: 13
- Cac nganh khoi B, C: 14

* He CD:

- Cac nganh khoi A, D1,2,3,4: 10
- Cac nganh khoi B, C: 11

Truong DH Quang Trung (Quy Nhon)

Diem san xet tuyen he DH: 13, he CD: 10.

Xet tuyen 500 CT he DH vao bon nganh:
- Kinh te nong nghiep
- Tin hoc ung dung
- Ke toan
- Quan tri kinh doanh

200 CT he CD vao hai nganh:
- Ke toan
- Quan tri kinh doanh.

Truong DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc TP.HCM

Doi voi tat ca cac nganh, mon ngoai ngu nhan he so 2 (tru nganh cong nghe thong tin). Tuyen 400 CT NV2 voi diem san bang voi diem chuan.

- Cong nghe thong tin: 13
- Cac nganh con lai: 17.5

Truong DH GTVT Ha Noi

- Co so phia Nam, tat ca cac nganh: 13

Truong DH dan lap Van Hien

Diem san xet tuyen bang voi diem san qui dinh cua bo. Chi tieu 1.100.

- Khoi A: 13
- Khoi B: 14
- Khoi C:14
- Khoi D1: 13

Truong DH dan lap Van Lang

Tat ca cac nganh.

Diem san xet tuyen NV2 bang diem san do bo qui dinh. Rieng hai khoi V va H do bo khong qui dinh diem san nen nhung TS nao co duoc giay chung nhan ket qua thi tuyen sinh 2006 deu co the nop don xet tuyen vao cac nganh cua hai khoi nay.

Truong DH Hung Vuong (Phu Tho)

* He DH:

- SP toan: 18
- Tin hoc: 13 (xet them NV2)
- SP ky thuat cong nghiep - ky thuat nong nghiep - kinh te gia dinh: 13 (xet them NV2)
- Quan tri kinh doanh: 13 (xet them NV2: 15)
- Ke toan: 14.5 (xet them NV2: 14)
- Trong trot: 14 (xet them NV2: 14)
- Nong lam ket hop: 14
- SP dia ly: 21
- SP giao duc tieu hoc: A: 13, C: 15,5
- SP tieng Anh: 24,5
- SP giao duc mam non: 15.5

* He CD su pham

Chi tuyen TS co ho khau thuong tru tai tinh Phu Tho. Tuyen NV2 nganh SP toan - ly voi diem nhan ho so la 10, nganh SP su - giao duc cong dan: 16 diem.

- SP toan - ly: 10
- SP giao duc cong dan: 15.5
- SP the duc - cong tac Doi: 22

* He CD ngoai su pham:

He ngoai su pham tuyen TS tai tat ca cac tinh. Co hai nganh xet tuyen NV2: nganh thong tin thu vien voi diem nhan ho so khoi A: 10, khoi C: 11, nganh tin hoc voi diem nhan ho so khoi A la 10.

- Thong tin thu vien: A: 10, C: 11
- Am nhac: 25
- My thuat: 38
- Tin hoc: 10

Truong DHSP The duc the thao TP.HCM

- Tat ca cac nganh: 20.5

TS

Viet Bao

Video được xem nhiều nhất

Ngôi trường rèn học sinh cá biệt thành "thép tốt"
00:00 / --:--

Video nổi bật

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Điểm chuẩn điểm NV2,3 2006

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Tăng tự chủ sẽ giảm bất cập?

Quyền tự chủ đại học, nhất là tự chủ trong tuyển sinh của các trường lại được nhiều người nhắc đến khi phân tích những điểm yếu của đợt xét tuyển ĐH, CĐ vừa qua, theo hướng nếu như Bộ GD-ĐT để cho các trường được tự chủ, thay vì "vươn tay" quá dài, thì những bất cập sẽ giảm tối đa.

Trường học phải đưa nội dung chủ quyền biển đảo vào sinh hoạt

Các trường học phải đưa các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo, ngày Đại dương thế giới; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam vào tuần sinh hoạt công dân.

Không chỉ... rút kinh nghiệm

17h ngày 20-8, các trường đại học đã ngừng nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 trực tiếp tại trường, kết thúc 20 ngày dài ngóng trông, lo âu, thậm chí như "cuộc chiến cân não" đối với rất nhiều thí sinh và gia đình họ.

Chưa vào năm học phụ huynh đã đau đầu vì tiền, điểm

Còn nửa tháng nữa mới khai giảng năm học mới, nhưng thời điểm này trên một số diễn đàn phụ huynh truyền nhau sự ấm ức vì "bị" gợi ý cho con đi học hè. Thậm chí đã có phụ huynh bức xúc vì nộp nhiều khoản.

Tìm hiểu: CT NV2, He CD, Truong DH Kinh, Truong DH Hong Duc, DH Thai Nguyen, Truong DH Cong, DH ky thuat cong nghiep, Vien DH Mo Ha Noi, Truong DH Su pham, quan tri kinh doanh, DH Hong Duc, DH Cong Doan, nganh ky thuat, giao duc cong, cac nganh, khoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn của các trường ĐH

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn của các trường ĐH bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan cua cac truong DH

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan cua cac truong DH co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan cua cac truong DH de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0