Diem chuan cac truong dai hocDH Hang hai: Nhom nganh hang hai: Diem san - 17,5. Cac nganh cu the: Dieu khien tau bien - 18; Khai thac may tau bien, Bao dam an toan hang hai - 17,5.

Nhom nganh Ky thuat - cong nghe: Diem san - 19,5. Cac nganh cu the: Dien tau thuy, Dien tu vien thong, Dien tu dong cong nghiep, May xep do, Xay dung cong trinh thuy va them luc dia, Xay dung dan dung va cong nghiep, Cong nghe thong tin, Ky thuat moi truong - 19,5; May tau thuy - 20; Thiet ke than tau thuy (vo tau) - 23; Dong moi va sua chua tau thuy - 22,5.

Nhom nganh Kinh te - Quan tri kinh doanh: Diem san nhom - 20,5. Cac nganh cu the: Kinh te van tai bien - 21; Kinh te ngoai thuong, Quan tri tai chinh Ke toan - 21,5; Quan tri kinh doanh, Quan tri kinh doanh bao hiem - 20,5. He cao dang: co 3 nganh (Dieu khien tau bien, Khai thac may tau bien, Quan tri tai chinh Ke toan) deu 12 diem.

Ngoai ra, truong tuyen thi sinh NV2 mot so nganh. He dai hoc: Khai thac may tau bien (110 chi tieu), Bao dam an toan hang hai (40 chi tieu). Diem san xet tuyen deu la 18. He CD: Dieu khien tau bien (130 chi tieu), Khai thac may tau bien (130 chi tieu), Quan tri tai chinh Ke toan (120 chi tieu). Diem san xet tuyen deu la 12,5.

DH Hai Phong: Dai hoc: SP Toan hoc THCS - 15,5; SP Vat ly THPT - 15; Hoa hoc THPT - 17,5; Ngu van THCS - 14,5; SP tieng Anh - 16,5; Giao duc Tieu hoc - 13; GD The chat - 18,5; GD Mam non - 13,5. Cac nganh SP tieng Anh va GD The chat mon ngoai ngu, mon nang khieu nhan he so 2.

Toan hoc - 15; Tin hoc - 15,5; Cong nghe ky thuat dien - 15; Xay dung - 18; Co khi che tao may - 17; Nong hoc (khoi A va B) - 15; Nuoi trong thuy san (khoi A va B) - 15; Quan tri kinh doanh A - 17,5; D1 - 15,5; Ke toan A - 19; D1 - 17; Kinh te A - 17,5; D1 - 15,5; Van hoc - 14; Viet Nam hoc C - 14; D1 - 13; Cong tac xa hoi C - 14; D1 - 13; tieng Anh - 17,5; Tieng Nga (D1 va D2) - 13; tieng Trung (D1 va D4) - 16. Cac nganh tieng Anh, tieng Nga, tieng Trung mon ngoai ngu nhan he so 2.

Cao dang su pham: Ly - Hoa: 12; Sinh - Dia: 12; Van - Cong tac Doi: 11; Su - Cong tac Doi: 11; Am nhac: 10; My thuat: 14,5; GD Mam non: 11. Cac nganh Am nhac, My thuat mon nang khieu nhan he so 2.

Thi sinh thi vao nganh Ke toan co diem tu 17,5 den 18,5 (khoi A) hoac tu 15,5 den 16,5 (khoi D1) duoc chuyen sang nganh Quan tri kinh doanh hoac Kinh te neu co nguyen vong.

Ngoai ra, truong tuyen NV2 mot so nganh (ca DH va CD): DH: SP Vat ly (5 chi tieu), GD Tieu hoc (25 chi tieu), Toan hoc (40 chi tieu), Cong nghe ky thuat dien (30 chi tieu), Nong hoc ca khoi A va B (20 chi tieu), Nuoi trong thuy san ca khoi A va B (20 chi tieu), Cong tac xa hoi ca khoi C va D1 (50 chi tieu), tieng Trung ca D1 va D4 (70 chi tieu).

 Diem toi thieu de nop ho so xet tuyen la diem chuan cua cac nganh tuong ung. CD: Ly - Hoa (40 chi tieu), Sinh - Dia (30 chi tieu), Van - Cong tac Doi (15 chi tieu), Su - Cong tac Doi (30 chi tieu), GD Mam non (30 chi tieu). Diem toi thieu de nop ho so xet tuyen la diem chuan cua cac nganh tuong ung.

DH Vinh: SP Toan - 19,5; SP Tin hoc - 18,5; SP Vat ly - 19,5; SP Hoa hoc - 19,5; SP Sinh hoc - 21; SP GD Chinh tri - 15,5; SP Ngu van- 18,5; SP Lich su - 18,5; SP Dia ly - 20; SP tieng Anh - 22,5; SP tieng Phap - 21; SP GD Tieu hoc - 14,5; SP GD Mam non - 13,5; SP The duc the thao - 26,5; SP The duc Giao duc quoc phong - 26,5.

Cu nhan (CN) Toan hoc - 15; CN Tin hoc - 15; CN Vat ly - 15; CN Hoa hoc - 15; CN Sinh hoc - 15; Ke toan- 17,5; Quan tri kinh doanh - 15,5; Tai chinh ngan hang - 16,5; CN Ngu van- 14; CN Lich su - 14; CN Tieng Anh - 19; CN Toan Tin ung dung - 15; Chinh tri Luat - 14; Khoa hoc moi truong - 16.

Cac nganh ky su: Xay dung dan dung va cong nghiep - 17,5; Cong nghe thong tin - 16; Dien tu vien thong - 16,5; Nuoi trong thuy san - 15; Nong hoc - 15; Khuyen nong va phat trien nong thon - 15; Cong nghe hoa thuc pham - 15.

DH Dien luc: He DH - 19,5 diem; He CD - 12 diem. Ngoai ra, truong xet tuyen 50 chi tieu NV2 cho he DH va 550 chi tieu NV2 cho he CD. Diem san nhan ho so xet tuyen tuong ung voi diem chuan cua truong theo tung he.

DH Lam nghiep: Khoi A  va khoi B - deu 15 diem. Trong do, diem trung tuyen khoi B cac nganh Quan ly Tai nguyen rung & Moi truong la 16; Khoa hoc moi truong- 17,5; Cong nghe sinh hoc - 19. Nhung thi sinh nao khong trung tuyen cac nganh nay se duoc chuyen sang nganh hoc co diem chuan thap hon.

Ngoai ra, DH Lam nghiep se xet tuyen NV2 khoi A voi so luong 400 chi tieu thuoc cac nganh: Quan tri kinh doanh, Kinh te lam san, Cong nghiep phat trien nong thon, Co gioi hoa, Thiet ke san pham moc va Noi that, Ky thuat xay dung cong trinh. Dieu kien xet tuyen: thi sinh co diem thi tu 15 diem tro len.

DH Mo - Dia chat: Dau khi - 20; Dia chat - 15,5; Trac dia - 16; Mo - 18,5; Cong nghe thong tin - 17,5; Co Dien - 17,5; Kinh te - 18; nganh Mo hoc o Quang Ninh - 16; nganh Dau khi hoc o Vung Tau - 17.

Truong tuyen 123 chi tieu NV2, cu the cac nganh: Dia chat (40), Trac dia (35, Cong nghe thong tin (25), Co Dien (25). Dieu kien nhan ho so xet tuyen NV2: thi sinh khoi A co diem thi cao hon diem chuan cua nganh xin xet tuyen tuong ung tu 2 diem tro len.

Thi sinh thi vao khoi V va khoi H DH Kien truc TPHCM phai co diem thi nang khieu dat tu 5 diem tro len. Diem chuan cao nhat khoi V la cac thi sinh nop don hoc tai TPHCM voi 22 diem. Thi sinh thi vao khoi V hoc tai Vinh Long la 15 diem. Khoi A: hoc tai TPHCM (21), hoc tai Vinh Long (15). Khoi H lay diem chuan chung la 20 diem.

Thi sinh du thi khoi V vao nganh Kien truc cong trinh (ma nganh 101) duoc xet trung tuyen theo nganh dang ky du thi dua tren thu tu uu tien tong diem (tong diem thi 3 mon da duoc xet uu tien khu vuc va doi tuong) tu cao den 23,0 diem cho chi tieu nganh Kien truc cong trinh (ma nganh 101). Nhung thi sinh con lai duoc xet trung tuyen, chuyen sang nganh Quy hoach do thi (ma nganh 102).

Thi sinh du thi khoi A vao nganh Xay dung dan dung & cong nghiep (ma nganh 103) duoc xet trung tuyen theo nganh dang ky du thi dua tren thu tu uu tien tong diem (tong diem thi 3 mon da duoc xet uu tien khu vuc va doi tuong) tu cao den 22,0 diem cho chi tieu nganh Xay dung dan dung & cong nghiep (ma nganh 103). Nhung thi sinh con lai duoc xet trung tuyen, chuyen sang nganh Ky thuat ha tang do thi (ma nganh 104).

Truong xet tuyen 53 chi tieu NV2 nganh Kien truc cong trinh (ma nganh 101) hoc tai thi xa Vinh Long cho cac thi sinh du thi khoi V cua Truong DH Kien truc TP.HCM co diem thi tu 16,0 tro len (doi voi HSPT-KV3). Thi sinh duoc xet trung tuyen hoc tai Vinh Long trong suot khoa hoc.

Xet tuyen 71 chi tieu NV2 nganh Xay dung dan dung & cong nghiep (ma nganh 103) hoc tai thi xa Vinh Long cho cac thi sinh du thi khoi A, dot 1 (theo de chung cua Bo GD-DT) co diem thi tu 16,0 diem tro len (doi voi HSPT-KV3). Thi sinh duoc xet trung tuyen hoc tai Vinh Long trong suot khoa hoc.  Khi xet tuyen NV2, uu tien cho cac thi sinh co ho khau thuong tru tai 13 tinh, thanh thuoc Dong Bang song Cuu Long.

Can cu vao nguyen vong cua phu huynh va thi sinh du thi khoi V trong ky thi tuyen sinh vao DH Kien truc TPHCM nam nay co ket qua thi cao va do dac thu cua khoi thi, thi sinh it co co hoi xet tuyen NV2 vao cac truong DH khac.

Hien truong dang bao cao Bo Xay dung va Bo GD-DT cho phep xet tuyen dien dao tao ngoai chi tieu ngan sach Nha nuoc doi voi cac thi sinh co tong diem thi tu 20,0 tro len ( muc diem tinh doi voi  HSPT-KV3). Truong se thong bao cu the sau khi duoc su chap thuan cua hai Bo nay.

Cac truong DH phia Nam cung da cong bo chi tieu va diem chuan dang ky NV2 vao truong minh.

DH Can Tho xet tuyen 19 nganh va chuyen nganh voi tong chi tieu 1.031 va 120 chi tieu cho nganh Tin hoc he CD. Doi voi cac nganh he DH, nganh co diem thap nhat la 13 diem (Thong tin thu vien, SP Phap Van, Ky thuat Nong nghiep), 14 diem (Ngu van, SP Giao duc cong dan). Tat ca cac nganh con lai deu lay 15 diem.

Diem chuan cao nhat tai DH Tay Nguyen la 22 diem (Y khoa) va diem chuan cao nhat tai DH Tra Vinh la 22 diem (Ky thuat cong nghe hoa hoc).

(Con nua)

Quy Hien - Dang Khoa

Viet Bao

Video nổi bật

Tổng Hợp Những Pha Troll Nhau Cực Thốn Khi Đang Ngủ
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Các trường đại học: Lấy thương hiệu làm nền tảng tồn tại

Trong nhiều vấn đề nóng bỏng phải đổi mới của giáo dục đại học – cao đẳng, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giảng viên (GV) để nâng cao chất lượng đào tạo giữ vị trí then chốt.

Lý do cấm tuyệt đối các trường tổ chức thi tuyển vào lớp 6

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo cấm tuyệt đối thi vào lớp 6 THCS. Là người trực tiếp ký công văn trên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Thánh Gióng tắm Hồ Tây, Bộ Giáo dục phản hồi

Trao đổi với PV tối 16/3, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, trong chiều 16/3, nhóm làm việc với các đại diện có liên quan đã thảo luận về vấn đề mà các phụ huynh thắc mắc xung quanh ngữ liệu của cuốn sách hướng dẫn học tiếng Việt lớp 5.

Tìm hiểu: Vinh Long, GD Mam, SP Vat, DH Hang, quan tri kinh doanh, xay dung dan dung, cong nghe thong tin, truong dai hoc, nganh xay dung, nganh kien truc, chi tieu, thi sinh, cac nganh, diem chuan, tau bien, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn các trường đại học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn các trường đại học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan cac truong dai hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan cac truong dai hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan cac truong dai hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0