De thi va goi y giai mon Hoa hocDo mon Hoa hoc thi theo hinh thuc trac nghiem khach quan, de thi co nhieu ma de khac nhau, trong moi ma de co su xao tron vi tri cac cau hoi nen can cu vao ma de 261 nay, thi sinh co the xac dinh duoc cau hoi trong de thi cua minh. Nhung lua chon duoc to dam la goi y dung.

Phan chung cho cac thi sinh

Cau 1. Cho cac kim loai: Fe, Al, Mg, Cu, Zn, Ag. So kim loai tac dung duoc voi dung dich H2SO4 loang la:

A. 5. B. 3. C. 4. D. 6

Cau 2. Khi cho 12 gam hon hop Fe va Cu tac dung voi dung dich HCl (du), the tich khi H2 sinh ra la 2,24 lit (o dktc). Phan kim loai khong tan co khoi luong la (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64)

A. 5,6 gam. B. 2,8 gam. C. 3,2 gam. D. 6,4 gam.

Cau 3. Kim loai khong tac dung voi H2O o nhiet do thuong la:

A. Na. B. Fe. C. Ba. D. K.

Cau 4. So hop chat andehit co cong thuc phan tu C4H8O la:

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Cau 5. So hop chat huu co don chuc, co cong thuc phan tu C2H4O2 va tac dung duoc voi dung dich NaOH la

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Cau 6. De lam mat tinh cung cua nuoc, co the dung:

A. NaHSO4. B. Na2SO4. C. NaNO3. D. Na2CO3

Cau 7. Cap chat nao sau day co the phan ung duoc voi nhau?

A. CH3COOC2H5 va dung dich NaOH.
B. Dung dich CH3COOH va dung dich NaCl.
C. CH3CH2OH va dung dich NaNO3.
D. C2H6 va CH3CHO.

Cau 8. The tich khi H2 thu duoc (o dktc) khi cho 0,46 gam Na phan ung het voi ruou etylic la (Cho H =1, Na = 23)

A. 0,672 lit. B. 0,112 lit. C. 0,560 lit. D. 0,224 lit.

Cau 9. Khi de lau trong khong khi am mot vat lam bang sat tay (sat trang thiec) bi xay sat sau toi lop sat ben trong se xay ra qua trinh:

A. Fe bi an mon dien hoa.
B. Sn bi an mon dien hoa.
C. Fe bi an mon hoa hoc.
D. Fe va Sn deu bi an mon dien hoa.

Cau 10. Chat nao duoi day co the tac dung voi nuoc brom?

A. Axit axetic. B. Axit acrylic. C. Axit clohydric. D. Benzen.

Cau 11. Khi cho andehit no, don chuc, mach ho phan ung voi H2 (xuc tac Ni, dun nong) thu duoc

A. Axit cacboxylic no, don chuc, mach ho.
B. Ruou no, don chuc, mach ho, bac 1.
C. Ruou no, don chuc, mach ho, bac 3.
D. Ruou no, don chuc, mach ho, bac 2.

Cau 12. Cong thuc chung cua cac oxit kim loai phan nhom chinh nhom I la

A. RO2. B. R2O. C. RO. D. R2O3.

Cau 13. Phenol long va ruou etylic deu phan ung duoc voi

A. Kim loai Na.
B. Dung dich Na2CO3.
C. Dung dich Br2.
D. Dung dich NaOH.

Cau 14. Este X phan ung voi dung dich NaOH, dun nong tao ra ruou metylic va natri axetat. Cong thuc cau tao cua X la

A. HCOOCH3.
B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOCH3.
D. C2H5COOCH3.

Cau 15. Glucozo khong phan ung duoc voi

A. C2H5OH o dieu kien thuong. B. H2 (xuc tac Ni, dun nong).
C. Cu(OH)2 o dieu kien thuong. D. Ag2O trong dung dich NH3, dun nong.

Cau 16. De phan biet dung dich Andehit fomic va ruou etylic co the dung

A. Dung dich NaOH. B. Ag2O trong dung dich NH3, dun nong.
C. Dung dich HCl. D. Giay quy tim.

Cau 17. Cho cac chat glixerin, natri axetat, dung dich glucozo, ruou etylic. So chat co the phan ung duoc voi Cu(OH)2 o dieu kien thuong la

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Cau 18. De tach duoc Fe2O3 ra khoi hon hop voi Al2O3 co the cho hon hop tac dung la

A. Dung dich NaOH (du).
B. Dung dich HNO3 (du).
C. Dung dich HCl (du).
D. Dung dich NH3 (du).

Cau 19. Kim loai phan ung duoc voi dung dich sat (II) clorua la

A. Cu. B. Pb. C. Zn. D. Fe.

Cau 20. Trong cong nghiep, NaOH duoc dieu che bang phuong phap

A. dien phan dung dich NaCl bao hoa, co mang ngan xop ngan 2 dien cuc.
B. dien phan NaCl nong chay.
C. cho Na phan ung voi nuoc.
D. cho natri oxit tac dung voi nuoc.

Cau 21. Nguyen tu cua nguyen to Mg (Z =12) co cau hinh electron la

A. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2.
B. 1s2 2s2 2p6 3p2.
C. 1s2 2s2 2p6 3s2.
D. 1s2 2p6 3s2 3p2.

Cau 22. Trong cong nghiep, kim loai nhom duoc dieu che bang cach

A. Nhiet phan Al2O3.
B. Dien phan Al2O3 nong chay.
C. Nhiet phan AlCl3 nong chay.
D. Dien phan dung dich AlCl3 .

Cau 23. Hai chat deu co the tham gia phan ung trung ngung la:

A. H2N[CH2]6NH2 va H2N[CH2]5COOH.
B. C6H5CH=CH2 va H2NCH2COOH.
C. H2N[CH2]5COOH va CH2=CHCOOH.
D. C6H5CH=CH2 va H2N[CH2]6NH2.

Cau 24. Polietilen duoc tong hop tu monome co cong thuc cau tao

A. CH2=CH-CH=CH2
B. CH2=CHCl.
C. CH2=CH2.
D. CH2=CH-CH3.

Cau 25. Kim loai khong bi hoa tan trong dung dich axit HNO3 dac, nguoi nhung tan duoc trong dung dich NaOH la:

A. Mg. B. Al. C. Pb. D. Fe.

Cau 26. The tich khi clo (o dktc) can dung de phan ung hoan toan voi 5,4 gam Al la (Cho Al = 27, Cl = 35,5)

A. 2,24 lit. B. 8,96 lit. C. 3,36 lit. D. 6,72 lit.

Cau 27. Dung dich Na2CO3 phan ung duoc voi

A. CH3COOK.
B. C3H5(OH)3.
C. CH3COOH.
D. C2H5OH.

Cau 28. Khi cho 3,75 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tac dung het voi dung dich NaOH, khoi luong muoi tao thanh la (Cho H=1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23)

A. 9,70 gam. B. 4,50 gam. C. 10,00 gam. D. 4,85 gam.

Cau 29. Co can dung dich X chua cac ion Mg2+, Ca2+ va HCO3-, thu duoc chat ran Y. Nung Y o nhiet do cao den khoi luong khong doi thu duoc chat ran Z gom:

A. MgO va CaCO3.
B. MgCO3 va CaCO3.
C. MgO va CaO.
D. MgCO3 va CaO.

Cau 30. The tich khi NO (gia su la san pham khu duy nhat, o dktc) sinh ra khi cho 1,92 gam bot Cu tac dung voi axit HNO3 loang (du) la (Cho N = 14, O = 16, Cu = 64).

A. 0,672 lit. B. 0,224 lit. C. 1,120 lit. D. 0,448 lit.

Cau 31. Cho bon dung dich muoi: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2. Kim loai nao duoi day tac dung duoc voi ca 4 dung dich muoi tren?

A. Fe. B. Pb. C. Zn. D. Cu.

Cau 32. The tich khi CO (o dktc) can dung de khu hoan toan 16 gam bot Fe2O3 thanh Fe la (Cho C = 12, O =16, Fe = 56)

A. 3,36 lit. B. 7,84 lit. C. 6,72 lit. D. 2,24 lit.

Cau 33. De phan biet 3 dung dich loang NaCl, MgCl2, AlCl3 co the dung

A. Dung dich NaOH.
B. Dung dich H2SO4.
C. Dung dich Na2SO4.
D. Dung dich NaNO3.

Cau 34. Cho phuong trinh hoa hoc cua 2 phan ung sau:

2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O
Al(OH)3 + KOH = KAlO2 + 2H2O

Hai phan ung tren chung to Al(OH)3 la chat:

A. Co tinh bazo va tinh khu.
B. Vua co tinh oxi hoa, vua co tinh khu
C. Co tinh axit va tinh khu.
D. Co tinh luong tinh.

Cau 35. Dot chay hoan toan chat huu co X no, don chuc, mach ho (chua C, H, O) thu duoc so mol nuoc lon hon so mol CO2. X thuoc loai

A. Este no, don chuc, mach ho.
B. Ruou no, don chuc, mach ho.
C. Axit cacboxylic no, don chuc, mach ho.
D. Andehit no, don chuc, mach ho.

Cau 36. Hai ruou X, Y deu co cong thuc phan tu C3H8O. Khi dun hon hop gom X va Y voi axit H2SO4 dac o nhiet do cao de tach nuoc, thu duoc:

A. 4 anken. B. 1 anken. C. 3 anken. D. 2 anken.

Cau 37. Glixerin co the phan ung duoc voi

A. Na2SO4. B. H2O. C. Cu(OH)2. D. NaOH.

Cau 38. Cho 3,7 gam este no, don chuc, mach ho tac dung het voi dung dich KOH, thu duoc muoi va 2,3 gam ruou etylic. Cong thuc cua este la (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. CH3COOC2H5.
B. C2H5COOC2H5.
C. C2H5COOCH3.
D. HCOOC2H5.

Cau 39. Khi cho bot Fe3O4 tac dung voi luong du dung dich H2SO4 dac, nong thu duoc dung dich chua

A. Fe2(SO4)3 va H2SO4.
B. Fe2(SO4)3, FeSO4 va H2SO4.
C. FeSO4 va H2SO4.
D. Fe2(SO4)3.

Cau 40. Cho 2,9 gam mot andehit, no, don chuc, mach ho tac dung hoan toan voi Ag2O trong dung dich NH3, dun nong thu duoc 10,8 gam Ag. Andehit co cong thuc (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag = 108)

A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH2=CHCHO D. CH3CH2CHO.

Nguoi giai de:

Pham Thi Minh Nguyet (cuu GV Le Hong Phong)
Tran Thi Ngoc Diem (GV Tran Khai Nguyen)

Vui long nhan vao day de dowload de thi va goi y mon Hoa.

B.Thanh

Viet Bao

Video nổi bật

Chết cười với những hành động ngộ nghĩnh của các em bé
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Cho H, Trac nghiem khach quan, cong thuc phan tu, co the xac dinh, mon hoa hoc, bi an mon, o dieu kien, dieu kien thuong, dung dich, phan ung, tac dung, de thi, kim loai, goi y, gam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đề thi và gợi ý giải môn Hóa học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đề thi và gợi ý giải môn Hóa học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin De thi va goi y giai mon Hoa hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin De thi va goi y giai mon Hoa hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet De thi va goi y giai mon Hoa hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0