Day va hoc theo huong chu dongThay vi ngoi lang le suot gio hoc de nghe va chep lai nhung dieu giao vien giang bang tham gia thao luan nhom. Mo hinh truong hoc moi tap trung vao phuong phap hoc tap lay hoc sinh lam trung tam, cho phep hoc sinh su dung cac tai lieu va dung cu hoc tap tu cac goc hoc tap trong lop de phuc vu nhu cau cua minh. Dong thoi cach huong dan hoc tap doc dao voi nhieu hoat dong trong lop cung gop phan giup ket noi hoc sinh voi giao vien. 

Day va hoc theo huong chu dong

Mo hinh truong hoc moi duoc ap dung tai Lao Cai

Mo hinh giao duc sang tao

Nham tang cuong chat luong day va hoc o bac tieu hoc, Chinh phu da cho phep Bo GD&DT phoi hop voi To chuc Hop tac toan cau giao duc trien khai mo hinh Truong hoc moi tai Viet Nam. Day la mo hinh truong hoc do cac nha khoa hoc, quan ly giao duc hang dau tai Colombia nghien cuu va da ap dung thanh cong tai nuoc so tai.

Tai Viet Nam, chuong trinh co muc tieu tong the la tao dieu kien cho tre em thuoc cac nhom tre kho khan hoanh thanh chuong trinh giao duc tieu hoc co chat luong, thong qua viec doi moi cach to chuc cac hoat dong giao duc va hoat dong day hoc (chuyen viec day hoc tu loi truyen thu kien thuc cua giao vien sang huong dan hoat dong hoc cho hoc sinh ma khong lam thay doi chuan kien thuc, ky nang va ke hoach day hoc cua chuong trinh hien hanh) o truong tieu hoc. Dong thoi du an Mo hinh truong hoc moi cung rut ra nhung bai hoc thuc tien co gia tri ve doi moi viec to chuc cac hoat dong day va hoc tren toan quoc nham chuan bi cho doi moi can ban, toan dien ca ve chuong trinh, noi dung, phuong phap va danh gia cho chuong trinh giao duc pho thong sau nam 2015...

Co the thay, qua trinh trien khai da ghi nhan nhieu uu diem cua mo hinh va no cung the hien su phu hop voi yeu cau doi moi giao duc Viet Nam hien nay. Danh gia chung nhat ghi nhan duoc tu nhung don vi trien khai cung cho thay de dap ung duoc mo hinh truong hoc moi du an da ho tro nguon luc vat chat cho cac dia phuong va cac truong de dam bao du dieu kien ap dung mo hinh. Khong nhung the, du an con giup hoc sinh lop 1 nang cao kha nang doc, hieu tieng Viet, tao dieu kien thuan loi cho hoc sinh theo hoc tai lieu huong dan hoc tu lop 2 cua mo hinh.

Voi cac can bo quan ly giao duc, giao vien va cac chuyen gia ve giao duc cua Viet Nam cung duoc nang cao nang luc chuyen mon cho cac can bo quan ly giao duc thong qua tai lieu huong dan hoc tap va to chuc lop hoc theo huong doi moi phuong phap giang day va giao duc… Va dan toi ket qua cuoi cung do la hoc sinh da tu tin hon trong hoc tap, giao vien va hoc sinh cung tuong tac voi nhau nhieu hon, khong khi hoc tap trong lop hoc tu nhien nhe nhang va than thien. Tu do ket qua hoc tap, chat luong giao duc duoc cai thien tot hon. 

Mo hinh truong hoc moi duoc ap dung phuong phap giang day moi. Theo do, moi bai hoc duoc xay dung phai dap ung duoc cac noi dung: co ban (tu trai nghiem, kham pha de hinh thanh kien thuc moi), thuc hanh (ap dung kien thuc da hoc vao bai tap), ung dung (van dung kien thuc vao cuoc song). Phuong phap tu hoc, tu danh gia, tu quan ly thoi gian... phu hop voi huong chi dao cua nganh Giao duc. Phuong phap giang day moi cung yeu cau co su tham gia tich cuc gia dinh, cong dong trong viec phoi hop giang day cho hoc sinh. Trong do, cac em co the hoc tap tu phia gia dinh va cong dong nhung van de ve van hoa dia phuong de lam phong phu them kien thuc cua minh.

Day va hoc theo huong chu dong
Nhung goc hoc tap sang tao

Mot diem noi troi dang noi khac trong mo hinh truong hoc moi la su dung tai lieu huong dan hoc. Day la nhung tai lieu dung chung cho ca hoc sinh va giao vien. Khac voi sach giao khoa truyen thong, cac tai lieu huong dan hoc cua mo hinh truong hoc moi khong chi nham cap thong tin, kien thuc ma con chu trong viec huong dan hoc sinh phuong phap hoc tap va tu duy, phat trien tinh chu dong, sang tao, tu tin, nang luc tu hoc, nang luc giai quyet van de, nang luc hop tac nhom, nang luc giao tiep, nang luc thuc hanh, van dong… cho hoc sinh. Co the noi, day la diem quan trong cua Du an mo hinh truong hoc moi va duoc danh gia co tinh kha thi cao.

Duoc biet, de thuc hien tot mo hinh truong hoc moi tai cac tinh, thanh, Bo GD&DT dang tiep tuc yeu cau cac tac gia chuyen viet sach giao khoa, can bo giang day cua DH Su pham Ha Noi va cac chuyen gia, khoa hoc tien hanh nghien cuu de mo hinh truong hoc moi duoc ap dung huu ich, thiet thuc toi hoc sinh o tung vung, mien khac nhau.

Mot khia canh khac, chuong trinh truong hoc moi duoc thiet ke cho hoc ca ngay vi vay, de trien khai co hieu qua, nhat thiet cac dia phuong phai khac phuc kho khan, quan tam co so vat chat, trang thiet bi toi thieu cho day hoc, bo sung them bien che giao vien. Huy dong nguon luc dia phuong, nguon luc xa hoi hoa cho cac truong lop chua du dieu kien to chuc hoc ca ngay. Den nay, Quang Nam la don vi da lam tot cong tac tang cuong co so vat chat cho trien khai mo hinh truong hoc moi voi so tien huy dong 197 trieu cho lam do dung day hoc va 627 trieu dong de trang tri cau truc lop hoc.

Bai toan nhan rong

Mac du nhung tinh nang uu viet cua mo hinh truong hoc moi duoc the hien kha ro trong qua trinh trien khai tai Viet Nam. Tuy nhien trong qua trinh danh gia trien khai thi diem tai mot so tinh thanh pho cho thay nhieu ton tai can thao go.

Truoc tien, viec doi moi phuong phap giang day o cac dia phuong, cac truong khong dong deu, con chua dung voi noi dung da duoc tap huan. Giao vien con lung tung trong viec su dung tai lieu Huong dan hoc, chua biet to chuc hoc nhom hoc sinh. Ca biet co truong, lop chi thay doi vi tri ngoi hoc cua hoc sinh con to chuc day hoc van theo thoi quen cu. Cac hoat dong nham ho tro cho viec hoc tap, phat trien nhan cach cho hoc sinh, con mang tinh hinh thuc, it hieu qua, gay phan tac dung cho giao vien va hoc sinh.

Sinh hoat to chuyen mon hang tuan chua doi moi theo quan diem hoc sinh la trung tam trong qua trinh giang day. It thao luan, trao doi phuong phap day hoc theo mo hinh truong hoc moi. Cong tac quan ly chuyen mon chua nhanh nhay. Co so vat chat cua mot so truong van khong dam bao, ban ghe cu, lop hoc qua dong, chua to chuc cho hoc sinh duoc hoc 10 buoi/tuan. Hoc sinh cac vung dong bao dan toc, con gap kho khan lon trong viec tu hoc cua hoc sinh, hoc sinh nhut nhat khong manh dan kho trien khai cac hoat dong hoc nhom. Cung do, hoc nhom voi hoc sinh la hoat dong moi va kho voi nhieu giao vien nen cac dia phuong deu mong muon bien soan tai lieu to chuc tap huan cho giao vien co ky nang giang day hoc sinh theo hinh thuc hoc nhom.

Dac biet, giao vien da quen nep, co ky nang danh gia hoc sinh theo Thong tu 32, do do voi chi mot cong van huong dan tam thoi danh gia, xep loai hoc sinh theo mo hinh truong hoc moi thi giao vien con lung tung va kho thuc hien…

Nam hoc 2011- 2012, Bo Giao duc va Dao tao da trien khai thi diem Mo hinh Truong hoc moi tai 24 truong cua 12 huyen o 6 tinh (Ha Giang, Lao Cai, Hoa Binh, Khanh Hoa, Kon Tum va Dac Lac). Nam hoc 2012- 2013, da to chuc day hoc thu nghiem mo rong tai 1.447 truong cua 63 tinh thanh tren toan quoc (Trong do co 20 tinh kho khan voi 1.143 truong; 21 tinh trung binh voi 262 truong; 22 tinh thanh pho thuan loi voi 22 truong).

Qua bao cao cua 51 tinh thanh pho cho thay, hau het cac dia phuong deu huong ung manh me viec thay doi moi truong hoc tap. Mot so tinh thanh pho da quy dinh thanh chu truong mo rong mo hinh truong hoc moi ra cac truong  tieu hoc trong toan huyen, tinh hoac bo sung nhieu hoat dong sang tao, doc dao hon nhu: Goc sinh nhat, cac tro choi toan hoc, tro choi Tieng Viet va tro choi tu nhien xa hoi. Dac biet, thay duoc tac dung cua hoat dong nay cac tinh nhu Kon Tum, Lao Cai, Khanh Hoa, Tra Vinh, Nghe An va Quang Binh da mo rong ra nhieu truong trong tinh.

VietBao.vn (Theo GD&TD)

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Viet Nam, tai lieu huong dan, phuong phap hoc tap, Phuong phap giang day, huong dan hoc, cac dia phuong, Goc Hoc Tap, cac hoat dong, hoc sinh, mo hinh, truong hoc, giao vien, to chuc, day hoc, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dạy và học theo hướng chủ động

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dạy và học theo hướng chủ động bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Day va hoc theo huong chu dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Day va hoc theo huong chu dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Day va hoc theo huong chu dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0