Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc

Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc
Cac nha khoa hoc tuong lai cua ta can phai duoc dao tao va huan luyen qua mot chuong trinh co qui cu quoc te, ma trong do ho duoc trang bi bang nhung tri thuc va ky nang chuyen mon khong nhung moi nhat ma con phai sau nhat, de sao cho ho khong cam thay mac cam ma con tu hao cam trong tay mot hoc vi tien si tu VN.

Kinh nghiem Uc

O Uc, qui trinh dao tao mot tien si bat dau bang mot de an. Cac nghien cuu sinh hoi du dieu kien theo hoc tien si (nhu phai co bang cu nhan hang danh du hay co bang thac si va co trai qua nghien cuu) phai viet mot de cuong nghien cuu khoang hai trang, noi ro muc tieu nghien cuu la gi, phuong phap ra sao va ket qua ky vong la gi.

De cuong se duoc de trinh cho mot trung tam dao tao (cac vien nghien cuu va truong dai hoc), va o day hoi dong khoa hoc se gui de cuong cho ba chuyen gia de tham dinh xem de an nghien cuu co the hien mot dong gop moi vao khoa hoc hay khong va tinh kha thi cua nghien cuu ra sao. Dua vao tham dinh va de nghi cua ba chuyen gia nay, hoi dong khoa hoc se quyet dinh nhan hay tu choi de an nghien cuu cua thi sinh.

O Vien Garvan (va vai trung tam dao tao noi tieng khac) chung toi co chinh sach tiep nhan nghien cuu sinh vao lam viec mot thoi gian tu ba thang den mot nam de xem trien vong hoc hanh, truoc khi chap nhan cho theo hoc tien si.

O Uc, dao tao tien si chu yeu la nghien cuu duoi su huong dan cua mot giao su hay nha khoa hoc hoi du dieu kien huong dan. Thoi gian dao tao toi thieu la ba nam, nhung thuong la bon nam. Hinh thuc la nghien cuu toan thoi gian (full-time), chu khong ban thoi gian (part-time) hay “dao tao tu xa”.

Trong thoi gian nay, nghien cuu sinh phai chung to minh co nhung kien thuc co ban ve khoa hoc va nhung kien thuc chuyen sau ve linh vuc nghien cuu ma thi sinh theo duoi, phai am hieu cac tai lieu nghien cuu can thiet ve linh vuc chuyen mon, phai co kha nang cap nhat hoa kien thuc cung nhu tat ca nhung phat trien moi, phai chung to ky nang phat hien van de hay dat cau hoi co y nghia cho nghien cuu chuyen nganh cua minh, phai lam chu duoc ky nang nghien cuu, phai chung to da dat duoc nhung ky nang ve truyen dat thong tin bang mieng va viet... Nghien cuu sinh cung duoc tao dieu kien de tham du va trinh bay nghien cuu tai cac hoi nghi chuyen nganh cap quoc gia va hoi nghi quoc te it nhat la mot lan trong qua trinh dao tao.

Viec chon nguoi huong dan luan an cung rat quan trong. Khong phai ai co bang tien si cung co the huong dan nghien cuu sinh tien si. O Uc, nhung nguoi co quyen huong dan nghien cuu sinh tien si la nhung giao su hay nha nghien cuu co mot chuong trinh nghien cuu, co kinh nghiem trong nghien cuu khoa hoc, duoc dong nghiep trong va ngoai nuoc cong nhan. Co san hay dang dieu hanh mot chuong trinh nghien cuu la tieu chuan chung to nguoi huong dan da o vi tri doc lap va co dinh huong ro rang trong khoa hoc.

Cum tu “co kinh nghiem nghien cuu” o day co nghia nguoi huong dan phai la nguoi tung co hoat dong nghien cuu khoa hoc o binh dien quoc te, va hoat dong nay duoc “do luong” bang so bai bao khoa hoc da cong bo trong cac tap san khoa hoc quoc te (it nhat la 10 bai). Ngoai ra, nguoi huong dan ly tuong phai la nguoi “co ten tuoi” tren truong quoc te, tuc la da tung duoc moi giang, tung co giai thuong quoc te, duoc moi lam chu toa trong cac hoi nghi quoc te, hay tung dieu hanh, huong dan cac nha nghien cuu hau tien si.

Co khi can phai moi nguoi huong dan tu mot trung tam khac, ke ca nuoc ngoai, de lam nguoi huong dan neu vai khia canh cua de tai nghien cuu nam ngoai pham vi chuyen mon cua nguoi huong dan chinh.

Khong phai bat cu truong dai hoc hay vien nghien cuu nao cung co quyen dao tao tien si. Nhung trung tam duoc phep dao tao tien si phai co nhung chuong trinh nghien cuu khoa hoc ro rang, co day du co so vat chat, co he thong kiem tra viec hoc hanh nghiem chinh va nhan su co kha nang huong dan nghien cuu sinh tien si.

O Uc, cung nhu o cac truong dai hoc phuong Tay khac, luan an tien si chi la mot trong nhieu tieu chuan de tot nghiep. Khac voi cac dai hoc chau Au, cac dai hoc Uc khong qua dat nang vao luan an, ma dat nang vao cac bai bao khoa hoc ma nghien cuu sinh da cong bo tren cac tap san quoc te. O Vien Garvan, chung toi khuyen khich nghien cuu sinh cong bo it nhat la ba bai bao truoc khi viet luan an tien si (co nghien cuu sinh phai bo ra sau nam troi nghien cuu truoc khi viet luan an tien si).

So di co dieu le bat thanh van nay la vi chung toi nghi rang mot luan an du co gia tri khoa hoc cach may cung chi luu lai tren cac ke sach cua truong dai hoc hay duoc luu hanh trong mot so rat it nguoi lien quan, va cho du luan an da duoc duyet thi van chua the noi la luan an tot duoc. Vi khong luu hanh rong rai nen it ai biet luan an do co gia tri ra sao hay chi la nhung sao chep y tuong cua nguoi khac. Vi the, chung toi xem viec cong bo nghien cuu tren cac tap san quoc te, noi duoc moi nguoi tham dinh va soi moi can than, la mot cach “thu lua” tot nhat ve chat luong nghien cuu cua thi sinh.

Luan an duoc soan thao dua vao nhung bai bao da cong bo. O cac dai hoc chau Au, nguoi ta to chuc cac buoi “bao ve luan an”, noi ma nghien cuu sinh trinh bay luan an va co nguoi phan bien hay chat van. O Uc, hinh thuc bao ve luan an duoc xem la thieu hieu qua, vi khong the nao danh gia mot luan an tien si trong vong mot hay hai gio dong ho.

Do do, cac dai hoc Uc khong to chuc nhung buoi bao ve luan an, nhung truoc khi de trinh luan an va trong qua trinh theo hoc, thi sinh phai qua it nhat la ba lan “khao thi” trong cac buoi seminar chuyen nganh. Ngoai ra, thi sinh con phai trinh bay va bao ve nghien cuu cua minh trong cac hoi nghi quoc gia va quoc te.

Tuy nhien, o Uc co dieu le tham dinh luan an (cho du luan an dua vao nhung bai bao da cong bo), va viec tham dinh nay do ba chuyen gia ngoai truong dai hoc (va it nhat mot trong ba nguoi nay phai tu mot dai hoc nuoc ngoai). Thoi gian binh duyet luan an keo dai 3-6 thang, va thi sinh phai tra loi tat ca cau hoi cua cac chuyen gia truoc khi hoi dong khoa bang quyet dinh trao hoc vi tien si hay khong.

Va nhung viec can lam

Diem qua phuong cach dao tao tren va doi chieu voi tinh trang trong nuoc, phai noi rang chuong trinh dao tao tien si cua cac truong dai hoc VN chua theo cac chuan muc quoc te, neu khong muon noi la con qua nhieu bat cap. Co nghien cuu sinh tien si tu VN sang Uc tuyen bo rang anh ta chi muon cac cong ty tu van phan tich va viet luan an cho anh ta vi anh ta ban biu voi cong viec qua! Neu ai con nghi ngo thi chi can doc qua cac bai bao nghien cuu y hoc o trong nuoc se thay rat nhieu thieu sot va sai sot.

Rat nhieu nghien cuu ma y tuong thi khong moi, phuong phap nghien cuu qua nhieu sai sot, bao cao qua so sai va gia tri khoa hoc chi co the noi la duoi trung binh. Ay the ma cung co nhieu nguoi tot nghiep voi hoc vi tien si tu nhung bai bao khoa hoc nhu the! Dieu dang ngai hon la nhung “tien si” nay se la nhung thay co tuong lai huong dan cac nghien cuu sinh khac.

Co le vi nhung bat cap mang tinh day chuyen trong thoi gian qua ma ngay nay chung ta co mot nhom (khong it) nha nghien cuu chua co kien thuc chuyen sau ve linh vuc nghien cuu minh theo duoi, chua am hieu cac tai lieu nghien cuu can thiet ve linh vuc chuyen mon, thieu ky nang phat hien van de hay dat cau hoi co y nghia cho nghien cuu. Chinh vi the ma biet bao nhieu tien si o nuoc ta khong thao noi mot de an nghien cuu (chu chua noi den nghien cuu).

De khac phuc tinh trang nay, toi de nghi cac co quan chuc nang (nhu Bo Giao duc - dao tao, Bo Khoa hoc - cong nghe, Bo Y te...) nen tien hanh mot so viec nhu sau:

Thu nhat, ra soat lai xem truong dai hoc hay trung tam nao hoi du dieu kien dao tao tien si. Hien nay, rat nhieu truong dai hoc va vien o trong nuoc deu co chuong trinh dao tao tien si, nhung nhieu noi co so vat chat con qua ngheo nan, tham chi chua co kinh nghiem nghien cuu khoa hoc tam quoc te. Cho nen, co le Chinh phu nen de ra nhung tieu chuan cu the va dua vao nhung tieu chuan do de trao chuc nang dao tao tien si.

Toi doan neu lam theo cac chuan muc quoc te thi con so trung tam dao tao tien si khong qua 20. Tuy nhien, chung ta can chat hon la can luong. Can phai manh dan ngung ngay cac chuong trinh dao tao tai cac trung tam nao khong du tieu chuan. Cung co the hop tac voi cac trung tam nuoc ngoai, dac biet la o cac nuoc Au - My, de dao tao va nghien cuu.

Thu hai, nen phat trien hay xem xet cac tieu chuan ma cac trung tam dao tao nuoc ngoai da ap dung de trao quyen cho cac giao su hay nha nghien cuu nao co the huong dan nghien cuu sinh tien si. Can nhan manh den tieu chuan quoc te, boi vi noi cho cung, hoc vi tien si la mot “giay thong hanh” lam nghien cuu khoa hoc chuyen nghiep.

Noi den nghien cuu khoa hoc la noi den tinh quoc te cua no, do gia tri cua nghien cuu khoa hoc khong gioi han trong mot quoc gia nao. Noi den “giay thong hanh” cung la noi den gia tri phap ly quoc te cua hoc vi tien si. Nguoi huong dan phai duoc cong nhan tren truong quoc te, de cho nghien cuu sinh cua ho co the tim co hoi thuc tap hau tien si o bat cu nuoc nao, chu khong chi tai VN.

Thu ba, nen xem xet va de ra nhung tieu chuan chung cho mot hoc vi tien si. Hien nay, hinh nhu chua co dai hoc nao de ra nhung tieu chuan cho mot hoc vi tien si, va do do, chat luong nghien cuu sinh rat khac nhau giua cac trung tam dao tao. That ra, cung rat kho de ra nhung tieu chuan cu the vi tuy thuoc vao nganh nghe chuyen mon, nhung co the dua vao mot so tieu chuan o nuoc ngoai ma toi da trinh bay trong mot tap chi khac moi day de phat trien cho truong hop o VN.

Thu tu, nen xem xet lai qui trinh phan bien. Nhu phan anh cua vai dai bieu ve tinh trang thien vi trong viec tham dinh luan an, van de thien vi o dau cung co nhung khac nhau la o cho minh bach. O Uc va My, nguoi huong dan co trach nhiem phai de cu it nhat bon chuyen gia tham dinh luan cho hoi dong khoa bang cua truong dai hoc. Nhung bon nguoi nay phai duoc su chap nhan cua nghien cuu sinh, tuc truoc khi de cu nguoi huong dan phai ban thao voi nghien cuu sinh.

Tuy nhien, hoi dong khoa bang chon ai cu the thi ca nguoi huong dan va nghien cuu sinh deu khong co quyen biet. Viec lam nay dam bao tinh cong bang cho nghien cuu sinh. Toi de nghi ngoai cac giao su trong nuoc, can moi mot hoac hai giao su hay nha khoa hoc nuoc ngoai tham gia hoi dong tham dinh luan an. Su co mat cua dong nghiep nuoc ngoai con la mot cach phat bieu ve su khach quan cua qua trinh cham luan an.

NGUYEN VAN TUAN (Vien Nghien cuu y khoa Garvan va Dai hoc New South Wales, Sydney, Uc)

Viet Bao
Comment :Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Training Ph.D.: Experiences from Australia
In Australia, research, training centers, professional skills, research students, supervisors lead, universities, scientists and doctors, thesis, international standards, academic, appraisal jobs
Scientists of the future we need to be educated and trained through a program with international and unstructured, in which they are equipped with the knowledge and skills are not the latest but also the deepest, so that they do not feel ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đào tạo tiến sĩ: kinh nghiệm từ Úc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đào tạo tiến sĩ: kinh nghiệm từ Úc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc

Nhan xet, hay lien he ve tin Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dao tao tien si kinh nghiem tu Uc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0