Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung

Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chieu qua, Bo truong GD&DT da cong bo 43 truong duoc xet tuyen bo sung. Doi tuong xet tuyen la nhung thi sinh khong trung cac nguyen vong 1, 2, 3, trong ky thi tuyen sinh nam 2002. Quy trinh xet tuyen nhu nguyen vong 1.

Truong Khoi, nganh

Chi tieu

Muc diem san de (HSPT KV3) Diem chenh lech

Ghi chu

DH Khoa hoc Tu nhien - DHQG HN

344 Nguyen Trai, Q. Thanh Xuan, Ha Noi, 04-8583795

He DH: Khoi

A, B

- He CD: Khoi A

221

80

Bang diem xet tuyen NV1

16,0

1,0

1,0

DH Bach Khoa - DHQG TP HCM

268 Ly Thuong Kiet, Q.10, TP HCM,

088-654087

A-111

A-120

A-123

A-125

A-126

A-127

A-129

A-130

A-131

A-133

A-134

A-135

40

50

20

30

20

30

20

40

20

10

20

10

16 0,5

DH Khoa hoc Tu nhien,

DHQG TP HCM

227, Nguyen Van Cu, Q.5, TP HCM,

088-354394

301-B

312-A

-B

150

} 50

}

18

19

23

Khu vuc: 0,5

Doi tuong: 1

Dai hoc Kinh te va Quan trÞ kinh doanh- DH Da Nang

Cac nganh

Khoi A

201

12,0

0,5

DH Thai Nguyen

Duong Luong Ngoc Quyen

P.Quang Trung, TP Thai Nguyen

0280 - 852651

He DH:

Nganh 308-B

303-B}

304-B}

305-B}

306-B}

401-A}

403-A}

24

152

Bang diem xet tuyen NV1

Khu vuc = 1,5

Doi tuong = 1

Chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru KV1, KV2, vi vay muc diem san o day la muc diem doi voi HSPT khu vuc 2

DH Hue,

So 3, Le Loi, TP Hue, 054 828493

- Khoa Kinh te

401 - A

401 - D

402 - D

403 - D

404 - D

405 - A

405 - D

9

21

6

9

10

11

15

12,5

14,0

14,5

17,0

15,5

15,5

17,0

0,5

Chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru KV1, KV2, vi vay muc diem san o day la muc diem doi voi HSPT khu vuc 2.

- DH Nong Lam

101 - A

300 - A

300 - B

401 - A

36

104

95

10

15

13,5

17,0

14,5

0,5

}Mon Ly nhan he so 2

}Mon Hoa nhan he so 2

}Mon Sinh nhan he so 2

}Mon Ly nhan he so 2

- DH Su pham

101 - A

102 - A

103 - A

201 - B

302 - B

502 - C

601 - C

602 - C

603 - B

603 - C

701 - D1

703 - D3

901 - C, D1

27

15

8

15

5

17

19

24

6

6

17

11

9

23,5

17,0

24,0

30

21

18,5

27,0

27,0

16,5

29,0

24,5

24,5

19

0,5

Mon Toan nhan he so 2

Mon Toan nhan he so 2

Mon Ly nhan he so 2

Mon Hoa nhan he so 2

Mon Sinh nhan he so 2

Mon Van nhan he so 2

Mon Su nhan he so 2

Mon DÞa nhan he so 2

Mon Anh nhan he so 2

Mon Phap nhan he so 2

- DH Khoa hoc

101 - A

102 - A

103 - A

201 - A

202 - A

301 - B

303 - A

303 - B

501 - C

601 - C

602 - C

604 - C

701 - D1

702 - D1, D3

46

41

14

7

7

6

7

7

11

18

19

8

17

10

19,5

20,0

19,5

23,5

19,5

26,0

22,5

28,0

18,5

25,0

23,5

24,5

22,5

19,5

0,5

Mon Toan nhan he so 2

Mon Toan nhan he so 2

Mon Ly nhan he so 2

Mon Hoa nhan he so 2

Mon Hoa nhan he so 2

Mon Sinh nhan he so 2

Mon Hoa nhan he so 2

Mon Sinh nhan he so 2

Mon Van nhan he so 2

Mon Su nhan he so 2

Mon Van nhan he so 2

Mon Anh nhan he so 2

Mon Anh, Phap nhan he so 2

- Dai hoc Y khoa

301 - B 40 23 0,5

DH Can Tho

Duong 3/2, TP Can Tho

071 - 831156

Tat ca cac nganh tru: SP Ly, SP Sinh, SP Ngu van va Thu y

810

Sau khi nhan he so bang diem xet tuyen NV1

1

Mon Toan khoi A nhan he so 2

Mon DÞa khoi C nhan he so 2

Chi tuyen sinh o cac tinh dong bang song Cuu Long

DH Giao thong Van tai TP HCM

So 2, Duong D3 khu Van Thanh Bac, P.Binh Thanh, TP HCM

08- 8991373

102 - A

108 - A

112 - A

110 - A

402 - A

} }

} 71

} }

11

11

14

11

13

1

DH Thuy Loi

175 Tay Son, Q. Dong Da, Ha Noi

04 - 8521441

- He DH (Co so o Ha Noi)

- He DH (Co so o TP HCM)

- He CD (Co so o Ha Noi)

155

33

91

16

14

13

0,5

DH Nong Lam

Khu pho 6, P. Linh Trung, Q. Thu Duc,

TP HCM; 088-963350

100 - A

- B

311 - A

- B

312 - A

- B

} }

} 200

} } }

14

16

14

16

14

16

0,5

DH Nong Nghiep I

Trau Quy, Gia Lam, Ha Noi

04 8765638

Khoi A

Khoi B

} 453

}

17

20

Khu vuc: 1

Doi tuong: 0,5

DH Da Lat

01, Phu Dong Thien Vuong,

TP Da Lat, Lam Dong

063-825091

Tat ca cac nganh tru nganh su pham

465

Cao hon diem xet tuyen NV1 la 2 diem. Rieng nganh 303-B cao hon 3 diem

0,5

DH Hang hai

484 Lach Tray, Q. Ngo Quyen,

Hai Phong

031-851657

Tat ca cac nganh

315

Bang diem xet tuyen NV1

1

DH Lam nghiep

ThÞ tran Xuan Mai - Chuong My -

Ha Tay ; 034-840435

Tat ca cac nganh khoi A, B 150 Cao hon diem tuyen NV1 la 1 diem tro len

Khu vuc : 1

Doi tuong: 0,5

DH Su pham Hai Phong

171 Phan Dang Luu, Q. Kien An,

Hai Phong; 031-591042

Tat ca cac khoi nganh tru khoi nang khieu 122 Bang diem xet tuyen NV1

1

Cac nganh su pham chi tuyen thi sinh o Hai Phong, cac nganh khac tuyen thi sinh o cac tinh phia Bac.

DH Van Hoa, Ha Noi

418 De La Thanh, Q. Dong Da, Ha Noi

04-8512606

Tat ca cac khoi nganh tru khoi N 130 17,0 1

DH Hong Duc

307 - Duong Le Lai, P.Dong Son,

TP Thanh Hoa;

037-910619

- He DH: nganh 402-A

- He CD:

Nganh 11-A

12-A

13-A

29

29

43

47

10,0

12,0

7,0

7,0

1

Chi tuyen sinh cac tinh

phia Bac.

DH Y Hai Phong

213 Tran Quoc Toan, Lach Tray,

Q.Ngo Quyen, TP Hai Phong

031 731168

Y da khoa 30 23 1

DH Su pham Ky thuat TP HCM

1 - 3 Vo Van Ngan, Thu Duc,

TP HCM

088 961333

- He DH: Tat ca cac khoi, nganh

- He CD:

Nganh 121

Nganh 123

93

23

27

Bang diem xet tuyen NV3

Bang diem xet tuyen NV1

0,5

0,5

DH Dan lap Hai Phong

Thon 1 xa Du Hang Kenh, An Hai,

Hai Phong; 031 844577

Tat ca cac nganh

300 Bang diem xet tuyen NV3 0,5

DH Dan lap Hong Bang

3 - Hoang Quoc Viet, Q. Tan Binh,

TP HCM; 088442271

Tat ca cac khoi, nganh tru My thuat cong nghiep 384 10,0

DH Dan lap Van Hien

AA Duong D2, Van Thanh Bac, P.15

Q. Binh Thanh, TP HCM

08 5106733

Tat ca cac khoi,

nganh

200 10,0 0,5

Mon Toan Khoi A nhan he so 2

Mon Van Khoi C nhan he so 2

Mon Ngoai ngu Khoi C nhan he so 2

DH Dan lap Ky thuat Cong nghe

TP HCM

144/24 Dien Bien Phu, P.25,

Q. Binh Thanh, TP HCM

08 5120782

Tat ca cac khoi, nganh 600 10 0,5

DH Dan lap Ngoai ngu Tin hoc TP Ho Chi Minh

155 Su Van Hanh (noi dai), Q.10, TP HCM ; 08-8629232

Tat ca cac khoi nganh 318

10

0,5

DH Dan lap Thang Long

P. Khuong Trung, Q. Thanh Xuan,

Ha Noi ; 04 5636426

Tat ca cac khoi nganh

200

20 1

Mon Toan Khoi A nhan he so 2

Mon Tieng Anh Khoi D1 nhan he so 2

DH Dan lap Binh Duong

K1/A-5B Dai lo Binh Duong, P. Hiep Thanh, Thu Dau Mot, Binh Duong;

0650-822058

Tat ca cac khoi nganh 800 8 0,5

DH Dan lap Hung Vuong

736, Nguyen Trai, Q.5, TP HCM

088 538327

Tat ca cac khoi,

nganh

700 10,0 0,5

DH Dan lap Ton Duc Thang

98 Ngo Tat To, P.19, Q. Binh Thanh

088 405005

Khoi A, B

Khoi C, D1 (Nganh hoc xa hoi)

Khoi D1 (Nganh Kinh te

Khoi D1 (Tieng Anh)

} }

}1000

} } }

10,0

13,0

12,0

12,0

0,5

Mon Anh van nhan he so 2

DH Dan lap Van Lang

45 Nguyen Khac Nhu, P. Lo Giang,

Q.1, TP Ho ChY Minh; 088 364954

Khoi A:

Khai B:

Khoi D1:

}

} 450

}

11,0

17,5

14,5

0,5 Mon Anh van nhan he so 2

DH Dan lap Cuu Long

112 Dinh Tien Hoang, P.8,

ThÞ xa Vinh Long; 070.821655

Tat ca cac khoi,

nganh

600

10,0

1

CD Su pham Ha Noi

Duong Quang Han, P. Quan Hoa

Q. Cau Giay, Ha Noi; 048341847

Khoi A

(Cong nghe

thong tin)

120

14,0

1

Chi tuyen thi sinh ca ho khau o Ha Noi

DH Dan lap Duy Tan

21 Nguyen Van Linh, TP Da Nang

0511650403

Tat ca cac khoi,

nganh

800 10,0 0,5

CD Su Pham Thua thien - Hue

123 Nguyen Hue, TP Hue

054-828328

Khoi A, B 50 7,0

Chi tuyen thi sinh o Thua thien - Hue

CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 2

Phuong Phuoc Long B, Q. 9,

TP HCM ; 087312370

Cac nganh khoi A 200 7,0

CD Ban cong Marketing

306 Nguyen Trong Tuyen, Q. Tan Binh, TP HCM ; 089911540

Khoi A

Khoi D1

422

60

7,0

9,0

CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep I

45b, Minh Khai, Q. Hai Ba Trung,

Ha Noi

04 8621366

- Tai co so o Nam DÞnh: tat ca cac nganh.

- Tai co so lien ket cua Bo GTVT:

360

120

8,0

8,0

0,5

0,5

CD Ban cong Cong nghe va Quan trÞ doanh nghiep

28-30 Ngo Quyen, P6, Q5, TPHCM

08 9508512

Tat ca cac nganh 600 7,0

CD Ky thuat Vimhempic

189 Nguyen Oanh, P.10, Q. Go Vap,

TP Ho ChY Minh

08-8941336

- Co khi dong luc khoi A

- Cong nghe thong tin Khoi A

300

300

7,0

8,0

0,5

0,5

Vien DH Mo Ban cong TP HCM

16 Vo Van Tan, Q. 3. TP HCM

08-9300072

Tin hoc - A

Xay dung - A

Cong nghiep - A

Quan tri DN - A

Quan tri DN - D

350

170

180

25

25

10,0 0,5

DH Cong doan

169 Tay Son, Q. Dong Da, Ha Noi

04-8571707

Ngay 101-A

Nganh 402-A

Nganh 403-D1

25

76

49

17

15

19

1

Phan vien Bao chi Tuyen truyen - Hoc vien chinh tri quoc gia HCM

36 duong Xuan Thuy, P.Quan Hoa

Q.Cau Giay, Ha Noi; 04 8331262

Nganh xa hoi hoc (521, 522, 523) 10 20,5 1

Cao dang dan lap cong nghe thong tin TP Ho Chi Minh

270/8-10 Ly Thuong Kiet, P10, Q10,

TP Ho Chi Minh; 08 8605004

Tat ca cac nganh 838 8,0 0,5

DH Dan lap Lac Hong

10, Lien tinh lo 24, P. Buu Lay, Bien Hoa, Dong Nai ; 061-952778

Tat ca khoi, nganh 900 8,0 0,5
Viet Bao
Comment :Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
List of universities, colleges admissions supplement
Ho Chi Minh City, Hanoi University of Civil, Block A, Hai Phong University System, Ho Chi Minh, the entrance examination, the coefficient, 2, all, people-founded and the industry, students, review
Monday afternoon, the Minister of Education has announced 43 additional schools be considered for admission. Audience admission is not the winning candidate wishes 1, 2, 3, in the entrance examination in 2002. Selection process' wants a ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách các trường ĐH, CĐ xét tuyển bổ sung

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách các trường ĐH, CĐ xét tuyển bổ sung bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0