Cong bo diem chuan trung tuyen dai hoc cao dang nam 2004Chieu qua, 12/8, sau khi Bo Giao duc va Dao tao cong bo diem san xet tuyen, mot so truong dai hoc da chinh thuc cong bo diem chuan trung tuyen; nhieu truong dai hoc, CD da dua ra diem chuan nop don NV2. Diem chuan sau day la diem danh cho hoc sinh pho thong, khu vuc 3. Moi khu vuc cach nhau 0,5 diem, moi nhom uu tien cach nhau 1 diem.

HA NOI
DH Quoc gia Ha Noi:
- Truong Khoa hoc tu nhien: Diem chuan cac nganh: Toan: 20; Toan co: 19; Toan tin ung dung: 23,5; Vat ly: 20,5; Cong nghe hat nhan: 18,5; Khi tuong -Thuy van - Hai duong hoc: 18; Hoa hoc: 20,5; Cong nghe Hoa hoc: 23,5; Dia ly: khoi A: 18, khoi B: 20; Dia chinh: khoi A: 20, khoi B: 23,5; Dia chat: khoi A: 20, khoi B: 22; Dia ky thuat - Dia moi truong: khoi A: 18, khoi B: 20; Sinh hoc: khoi B: 23; Cong nghe sinh hoc: khoi B: 26; Cong nghe moi truong: khoi A: 22; Khoa hoc moi truong: khoi A: 21, khoi B: 25,5; Tho nhuong: khoi A: 19,5, khoi B: 20; Su pham Toan hoc: khoi A: 22; Su pham Vat ly: khoi A: 21; Su pham Hoa hoc: khoi A: 20,5; Su pham Sinh hoc: khoi A: 20; khoi B: 22.
- Truong DH Khoa hoc xa hoi va Nhan van: diem chuan cac nganh theo thu tu khoi C - D nhu sau: Tam ly hoc: 19-19; Quan ly xa hoi: 20,5- 19; Xa hoi hoc: 19-18,5; Triet hoc: 21-20; Van hoc: 21,5- 20,5; Ngon ngu: 20,5-20,5; Lich su: 21,5-20,5; Bao chi: 21,5- 20,5; Thong tin thu vien: 20-19; Luu tru va Quan tri van phong: 20,5- 20; Dong phuong: 22,5- 20,5; Quoc te: 22- 20,5; Du lich: 22,5-20; Han nom: 19- 18,5; Su pham Ngu van: 23,5-22; Su pham Lich su: 23,5-21.
- Truong DH Ngoai ngu: Nganh tieng Anh (su pham: 28,5; phien dich: 27); tieng Nga (D1 va D2): 23; tieng Phap (su pham: 29 diem; phien dich: 27 diem); tieng Trung Quoc: khoi D4 (su pham: 26,5; phien dich: 23); khoi D1: tieng Trung (su pham: 27 diem; phien dich: 24); tieng Duc: phien dich: 23; tieng Nhat: phien dich: 25 va tieng Han Quoc: 26,5.
- DH Khoa hoc Cong nghe: Cong nghe thong tin: 23,5; Dien tu vien thong: 20,5; Vat ly Ky thuat: 19; Co hoc ky thuat: 18.
DH Quoc gia Ha Noi se xet tuyen nguyen vong 2 voi 7 nganh cua cac truong thanh vien tu thi sinh truot khoi A va D1, D2 cu the nhu sau:
- DH Khoa hoc Tu nhien: Nganh Toan co: tuyen TS du thi khoi A co ket qua dat tu 22 diem tro len; nganh Khi tuong - thuy van - hai duong hoc: tuyen TS du thi khoi A co ket qua tuyen sinh dat tu 20 diem tro len; nganh Tho nhuong: tuyen TS du thi khoi A co ket qua tuyen sinh dat tu 24 diem tro len. Nhung TS du thi khoi B co tong diem cua 3 bai thi dat tu 23 diem tro len, neu dang ky xet tuyen bo sung vao DH Khoa hoc Tu nhien, se duoc xet tuyen thang vao lop chat luong cao cua cac nganh Dia ly, Dia chat, Khi tuong - Thuy van - Hai duong.
- Truong DH Khoa hoc Cong nghe: Xet tuyen 2 nganh NV2: Vat ly ky thuat va Co hoc ky thuat (diem thong bao sau).
- Truong DH Ngoai ngu: Tuyen 60 chi tieu tieng Nga va 16 chi tieu tieng Duc (he phien dich) voi muc diem san xet tuyen NV2 tieng Nga (D2 va D1): 25; Tieng Duc: D1: 26,5.
l DH Giao thong van tai: Co so 1 (phia Bac): 22 diem; co so 2 (phia Nam): 15,5 diem.
l Hoc vien Tai chinh: 22 diem.
l Hoc vien Buu chinh vien thong: Phia Bac: Dien tua vien thong: 23; Cong nghe thong tin: 22; Quan tri Kinh doanh: 21,5. Phia Nam: Dien tu vien thong: 17; Cong nghe thong tin: 17,5; Quan tri Kinh doanh: 18,5.
l DH Kinh te quoc dan: Diem xet tuyen chung cho 5 nganh: 401, 402, 405, 101, 501: 21,5 diem; nganh 403: 22,5 diem; 404: 25,5 diem (tuyen 100% NV1). So TS dat tren 21,5 diem, duoi diem cac nganh diem cao se duoc dang ky xet lan lan 2 vao cac nganh thap hon. Chi tiet theo doi o dia chi: www.neu.edu.vn .
l DH Bach khoa Ha Noi: khoi A: 23,0; khoi D: 26,0. Nhung TS co diem tu 22,0-22,5 neu co nguyen vong duoc xet vao hoc 7 nganh sau: Cong nghe nhiet lanh, Det may thoi trang; SP Ky thuat; Vat ly Ky thuat, Khoa hoc va cong nghe vat lieu, Kinh te va Quan tri kinh doanh, Cong nghe sinh hoc va thuc pham.
l DH Luat: Khoi A: 16,5. Tuyen 120 chi tieu NV2 nhung TS dat tu 18,5 diem tro len (lay tu tren cao xuong).
l DH Su pham: Toan: 25,5; Hoa: 25; Ly: 23, ; Sinh: 25; Su pham Ky thuat: 19; Tin: 20; Cong nghe thong tin: 17,5; Ngu van: khoi D: 20; Khoi C: 24; Su: khoi D: 20, 5; khoi C: 24,5; Dia: khoi C: 23,5; Khoi A: 20; Tieu hoc: 21; Mam non: 20; Giao duc the chat: 27; Giao duc Chinh tri: D: 18, C: 22; Tam ly: 18,5; Giao duc dac biet: 17; Su pham Am nhac: 31; Su pham My thuat: 26; Viet Nam hoc: 18; The duc Quoc phong: 26,5; Tieng Anh: 27; Tieng Phap: 22,5.
l DH Dan lap Thang Long: Khoi A-D: 15 diem.

TP HO CHI MINH
l Truong DH Su pham: Diem chuan cac nganh nhu sau: Toan: 24; Su pham (SP) Tin hoc: 17,5; Vat ly: 21; Hoa: 23,5; Sinh hoc: 21,5; Ngu van: 19,5; Su: 19; Dia ly (khoi A: 16, khoi C: 20); Tam ly giao duc (C,D1): 17; Giao duc chinh tri (C,D1): 16,5; SP Anh: 28,5; SP Nga (D1, D2: 19); SP Phap: 26; SP Trung: 22,5; Giao duc tieu hoc (khoi A: 18, D1: 18,5); Giao duc mam non: 17,5; Giao duc dac biet: 15; Giao duc the chat: 22; Giao duc the chat - Giao duc quoc phong: 20, Cu nhan Anh van: 22, Cu nhan Nga van: 19; Cu nhan Phap van: 20; Cu nhan Trung van: 20. Cac nganh ngoai ngu, Giao duc the chat, Giao duc the chat-Giao duc quoc phong: mon thu 3 nhan he so 2. Truong cung cong bo diem xet tuyen NV2 vao cac nganh cu nhan ngoai ngu: Cu nhan Anh van: 23 (39 chi tieu); Cu nhan Nga: 18 (57 chi tieu); Cu nhan Phap van: 21 (31 chi tieu); Trung van: 21 (38 chi tieu); xet diem tu cao xuong thap cho den du chi tieu. Truong nhan giay bao ket qua thi de xet tuyen NV2 tu ngay 16.8 den het ngay 4.9 tai phong Dao tao (280 An Duong Vuong, Q.5). Phat va nhan don cham phuc khao tu 16.8 den het ngay 30.8.
l Truong DH Y Duoc: Bac si da khoa: 24,5; Bac si Rang-Ham-Mat, Duoc si: 25; Y hoc co truyen: 21,5; Cu nhan dieu duong: 20,5; Cu nhan Y te cong cong: 19; Cu nhan Xet nghiem: 22,5; Cu nhan Vat ly tri lieu: 21,5; Cu nhan Ky thuat hinh anh: 18; Cu nhan Ky thuat phuc hinh rang: 22,5; Cu nhan Ho sinh: 16; Cu nhan Gay me hoi suc: 19,5. Ngoai ra, truong con duoc giao chi tieu dao tao doi voi thi sinh du thi nganh Bac si da khoa (50 chi tieu, diem chuan: 24) va Cu nhan dieu duong (20 chi tieu, diem chuan: 19,5).
l Truong DH Nong lam: Co khi bao quan che bien nong san thuc pham, Co khi nong lam, Che bien lam san, Cong nghe giay va bot giay, Cong nghe nhiet lanh, Dieu khien tu dong: 14. Cong nghe thong tin: 15. Cong nghe hoa hoc (A: 15, B: 19). Chan nuoi (A: 14, B: 15). Bac si thu y, Bac si thu y chuyen duoc (A: 15, B: 18). Nong hoc, Lam nghiep (A: 14, B: 16). Nuoi trong thuy san (A: 15, B: 17). Ngu y (A: 14, B: 15). Che bien bao quan nong san thuc pham (A: 16, B: 20). Cong nghe sinh hoc (A: 17, B: 21). Ky thuat moi truong, Che bien thuy san (A: 16, B: 19). SP Ky thuat nong nghiep (A; 14, B: 15). Canh quan va ky thuat hoa vien (A: 14,5, B: 17). Kinh te nong lam, Quan ly dat dai( A, D: 14). Quan ly thi truong bat dong san (A: 14, D: 15). Phat trien nong thon va khuyen nong (A, D: 14). Quan tri kinh doanh, Ke toan (A: 14, D: 15). Kinh te tai nguyen moi truong (A, D: 14). Tieng Anh: 21. He cao dang lay diem tu 12 tro len cho cac nganh Cong nghe thong tin, Quan ly dat dai, Co khi, Nuoi trong thuy san.
l Truong DH Giao thong van tai: Dieu khien tau bien, Khai thac may tau thuy, Dien va tu dong tau thuy, Co gioi hoa xep do, Bao dam an toan hang hai: 14. Tu dong hoa cong nghiep, Thiet ke than tau thuy, Kinh te van tai bien: 15. Xay dung cong trinh thuy, May xay dung: 14,5. Dien tu vien thong: 18. Xay dung cau duong: 20. Cong nghe thong tin: 17. Co khi o to: 18,5. Kinh te xay dung: 15,5. Truong thong bao diem xet tuyen NV2 cho cac nganh: Dieu khien tau bien, Khai thac may tau thuy (ca 2 nganh nay chi tuyen nam), Dien va tu dong tau thuy, Co gioi hoa xep do, Bao dam an toan hang hai: 14. Thoi gian nop don xet tuyen NV2 theo duong buu dien den het ngay 10.9. Diem xet tuyen vao he cao dang cac nganh: Dieu khien tau bien, Khai thac may tau thuy (ca 2 nganh chi tuyen nam), Cong nghe thong tin, Co khi dong luc, Kinh tea van tai bien: 11.
l DH Quoc gia:
- Truong DH Bach khoa: diem chuan nguyen vong 1: Cong nghe thong tin: 21, Dien-Dien tu: 22,5, Co khi: 19,5, Cong nghe det may: 17, Cong nghe Hoa-Thuc pham: 22, Ky thuat xay dung: 22,5, Ky thuat dia chat: 16, Quan ly cong nghiep: 17,5, Ky thuat moi truong: 17, Ky thuat giao thong: 17,5, Ky thuat he thong cong nghiep: 18, Co dien tu: 20, Cong nghe vat lieu: 20,5, Trac dia-Dia chinh: 16, Vat lieu va cau kien xay dung: 16,5, Thuy loi-Thuy dien-cap thoat nuoc: 16, Co ky thuat: 17, Cong nghe sinh hoc: 18, Vat ly ky thuat: 16.
Diem nhan don xet tuyen va chi tieu nguyen vong 2 cho mot so nganh nhu sau: Cong nghe thong tin: 21 (Chi tieu - CT: 40), Co khi: 20 (CT: 25), Ky thuat dia chat: 17 (CT: 50), Quan ly cong nghiep, Ky thuat moi truong: 18 (CT: 20), Ky thuat he thong cong nghiep: 19 (CT: 10), Co dien tu: 20 (CT: 10), Trac dia-Dia chinh: 17 (CT: 70), Thuy loi-Thuy dien-Cap thoat nuoc: 17 (CT: 30), Co ky thuat: 18 (CT: 15), Cong nghe Sinh hoc: 19 (CT: 20), Vat ly ky thuat: 17 (CT: 30). Thi sinh trung tuyen se nhap hoc tu 6.9 den 11.9, theo lich hen ghi trong giay bao. Cac TS tuyen thang va TS co diem thi vao truong DH Bach khoa co tong diem thi nhan theo he so dat 48 diem tro len (Toan he so 3, Ly he so 2, Hoa he so 1) duoc nop don xet tuyen vao chuong trinh Ky su Chat luong cao Viet-Phap, chi tieu: 110 sinh vien. TS tuyen thang va TS du thi vao cac nganh Co khi, Cong nghe det may, Co dien tu co tong diem thi nhan he so tu 45 diem tro len (Toan he so 3, Ly he so 2, Hoa he so 1) duoc nop don xet tuyen vao chuong trinh Ky su tai nang nganh ky thuat che tao (khoa Co khi), chi tieu: 40.
- Truong DH Khoa hoc tu nhien: Toan -Tin: 17,5. Vat ly: 15. Cong nghe thong tin: 21. Hoa: 19,5. Dia chat: 14. Khoa hoc moi truong (A: 18, B: 22,5). Khoa hoc vat lieu: 16. Sinh: 19. Cong nghe sinh hoc: (A: 21, B: 24,5).
- Truong DH Quoc te: Cong nghe thong tin: 17,5; Quan tri kinh doanh (A, D1): 19.
- Truong DH Khoa hoc xa hoi - Nhan van: Ngu van (C: 17,5; D: 18). Bao chi: (C: 18,5; D: 20). Lich su (C: 16, D: 15,5). Nhan hoc (C: 17, D: 16,5). Triet hoc (C: 16, D: 15). Dia ly (C:18, D: 19), Xa hoi hoc (C,D: 17). Thu vien-Thong tin hoc (C: 15; D: 16,5). Giao duc hoc, Luu tru hoc (C, D: 15). Dong phuong hoc, Ngu van Anh: 18,5. Ngu van Nga - Anh:16,5. Ngu van Phap, Ngu van Trung: 17,5. Ngu van Duc: 16,5. Quan he quoc te: 19,5.
- Khoa Kinh te: Kinh te hoc (A: 15, D:18), Kinh te doi ngoai (A:18, D: 20), Kinh te cong cong (A: 15, D:17), Tai chinh - Tin dung (A: 17, D: 19), Ke toan - Kiem toan (A:18, D: 20), He thong thong tin quan ly: 15, Luat kinh doanh (A: 15, D: 17).
l Truong DH My thuat: He Dai hoc chinh quy: Hoi hoa, Do hoa: 28,5. Dieu khac: 26,5. Ly luan lich su my thuat: 20. SP My thuat: 31. He tai chuc: 23,5. He trung hoc chinh quy: Hoi hoa: 25,5. Dieu khac: 22,5.
l Truong DH Kinh te: Diem chuan cho tat ca cac nganh: 16,5.
l Truong DH Ban cong Ton Duc Thang: Diem trung tuyen NV 1: Khoi A (tat ca cac nganh): 14. Khoi B: Cong nghe hoa hoc: 16, cac nganh khac: 15. Khoi C: 15. Khoi D: D1 nhom nganh Kinh te- Xa hoi: 14.D1 nganh tieng Anh: 17 (Anh van he so 2). D1 va D4 nganh Tieng Trung: 14. Khoi H: 16.
Diem xet tuyen NV 2: Khoi A, thi sinh co diem tu 14 tro len duoc dang ky xet tuyen vao cac nganh Cong nghe thong tin (200 chi tieu -CT), Dien-Dien tu (250 CT), Bao ho lao dong (50 CT). Xay dung dan dung (120 CT). Xay dung cau duong (100 CT). Cap thoat nuoc - Moi truong nuoc (100 CT). Tai chinh ngan hang (30 CT). Ke toan - Kiem toan (20 CT). Quan tri kinh doanh (30 CT). Quan tri kinh doanh quoc te (30 CT). Khoi B: Thi sinh dat diem thi tu 15 tro len duoc dang ky xet tuyen vao cac nganh: Bao ho lao dong: (40 CT), Cong nghe sinh hoc (70 CT), Khoa hoc moi truong (70 CT). Thi sinh tu 16 diem tro len duoc dang ky xet tuyen vao nganh Cong nghe Hoa hoc (40 CT). Khoi C: Thi sinh co diem thi dat tu 15 tro len duoc dang ky xet tuyen vao nganh Xa hoi hoc (30 CT). Khoi D1: thi sinh co diem thi dat tu 14 tro len duoc dang ky xet tuyen vao cac nganh: Tai chinh ngan hang (30 CT), Ke toan-Kiem toan (20 CT), Quan tri kinh doanh (30 CT), Quan tri kinh doanh quoc te (30 CT), Xa hoi hoc (60 CT). Tieng Trung Quoc (20 CT). Nganh tieng Anh tu 17 tro len (Anh van he so 2). Khoi D4: Thi sinh co diem thi dat tu 14 tro len duoc dang ky xet tuyen vao nganh Tieng Trung Quoc (30 CT). Khoi H: Thi sinh du thi vao truong DH Kien truc co diem thi dat tu 16 tro len duoc dang ky xet tuyen vao nganh My thuat cong nghiep (30 CT). Han chot nhan don xet tuyen NV 2 den het ngay 31.8.
l Truong DHDL Ky thuat cong nghe: Thong bao xet tuyen them 1.400 chi tieu NV 2 voi diem chuan bang diem san quy dinh cua Bo GD-DT: khoi A va D1: 14, khoi B: 15. Thoi gian xet tuyen tu nay den het ngay 10.9.
l Truong DH Ban cong Marketing: Diem chuan xet tuyen DH (khoi A) tu 14 diem, he CD (khoi A,D1) tu 11 diem. Nop ho so truc tiep tai truong tu 25.8.
l Truong DH The duc - The thao TW2: Dien kinh: 21. The duc: 18. Boi loi: 17,5. Bong da: 19,5. Cau long: 18,5. Bong ro: 19. Bong ban: 17,5. Bong chuyen: 21. Co vua: 22. Vo thuat: 23. Vat-judo: 22,5. Ban sung: 19. Quan vot: 16,5. Thi sinh trung tuyen phai dat diem neu tren, mon van hoa khong bi diem 0, diem nang khieu sau khi nhan he so phai dat diem toi thieu: Khu vuc 1: 9 tro len, khu vuc 2 va 3: 10 tro len.
l Truong CD Dan lap Cong nghe Thong tin TP Ho Chi Minh: Xet tuyen bo sung thi sinh du thi khoi A khong trung tuyen DH dat tu 11 diem vao he Cao dang cac nganh: Cong nghe thong tin, Ky thuat may tinh, Dien tu Vien thong, Quan tri kinh doanh. Nop ho so xet tuyen tai truong tu 25.8.

CAN THO
l DH Can Tho: Diem chuan NV1 danh cho HS pho thong, khu vuc 2 nhu sau: SP Toan hoc:19.5. SP Vat ly: 17. SP Toan- Tin hoc: 16. SP Vat ly - Tin hoc: 14. Co khi: 13.5. Thuy cong dong bang: 13.5. Cong trinh nong thon: 13.5. Tin hoc: 13.5. Ky thuat Moi truong: 13.5. Dien tu: 13.5. Ky thuat Dien: 13.5. Xay dung Dan dung va Cong nghiep: 16. Khai thac Thuy san: 13.5. SP Tieu hoc: 13.5. Co dien tu: 14. Cong nghe thuc pham: 15.5. SP Hoa hoc: 19.5. Cong nghe Hoa hoc: 15. Hoa hoc: 13.5. SP Sinh vat: 17. Trong trot: 14.5. Chan nuoi - Thu y: 14.5. Nuoi trong thuy san: 15. Nong hoc: 14.5. Moi truong: 16.5. Cong nghe sinh hoc: 19. Thu y: 14.5. SP Sinh - Ky thuat Nong nghiep: 14.5. Quan ly nghe ca: 14.5. Ke toan: 13.5. Tai chinh: 14.5. Quan tri kinh doanh: 13.5. Nong nghiep va Phat trien nong thon: 13.5. Ngoai thuong: 13.5. Quan ly dat dai: 13.5. Luat: 14.5. SP Ngu van: 17. SP Lich su: 16.5. SP Dia ly:15.5. Ngu van: 14.5. SP Giao duc cong dan: 15. Du lich: 14.5. SP Anh van: 18.5. SP Phap van: 13.5. Anh van: 16.5. Phap van: 13.5. SP The duc the thao: 14.
Cac nganh sau day duoc xet tuyen NV2: Co khi, Thuy cong dong bang, Cong trinh nong thon, Tin hoc, Ky thuat Moi truong, Dien tu, Ky thuat Dien, Khai thac Thuy san, SP Tieu hoc, Co Dien tu, Hoa hoc, Ke toan, Quan tri kinh doanh, Nong nghiep va PTNT, Ngoai thuong, Quan ly dat dai, Trong trot, Chan nuoi - Thu y, Nong hoc, Thu y, Quan ly nghe ca, Luat, Ngu van, Du lich, SP Phap van, Phap van, Cao dang tin hoc (khoi A). Thi sinh khong trung tuyen NV1 co the gui don xin xet tuyen vao cac nganh tren neu thoa man cac dieu kien sau: Co ho khau thuoc khu vuc Dong bang song Cuu Long, cung khoi thi voi nganh xin xet tuyen, co tong diem thi bang hoac cao hon diem NV1 cua nganh xin xet tuyen. Nhan don den het ngay 10.9, truc tiep hoac qua duong buu dien. Truong xet chon nhung thi sinh thuoc nhom uu tien 1 o tat ca cac khu vuc, rieng KV1 se xet tuyen ca nhom uu tien 2 va 3 vao hoc du bi Dai hoc mot so nganh. Diem xet tuyen theo he nay nhu sau: Co khi, Thuy cong dong bang, Cong trinh nong thon, Tin hoc, Dien tu, Ky thuat Dien, Nong nghiep va PTNT: 11. Trong trot, Chan nuoi -Thu y, Nong hoc, Thu y, SP Sinh - Ky thuat Nong nghiep, Quan ly nghe ca:12.

Nhom PV GIAO DUC (tong hop)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Khoi A, Truong DH Khoa, SP Sinh, SP Phap, Khoi C, DH Khoa, bo giao duc va dao tao, quan tri kinh doanh, cong nghe thong tin, cong nghe sinh hoc, duoc dang ky, truong dai hoc, cong nghe hoa, xa hoi hoc, ky thuat, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học - cao đẳng năm 2004

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học - cao đẳng năm 2004 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cong bo diem chuan trung tuyen dai hoc cao dang nam 2004

Nhan xet, hay lien he ve tin Cong bo diem chuan trung tuyen dai hoc cao dang nam 2004 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cong bo diem chuan trung tuyen dai hoc cao dang nam 2004 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0