Chuan bi doi moi can ban toan dien giao duc

Chuan bi doi moi can ban toan dien giao duc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chuan bi doi moi can ban, toan dien giao duc
Niem vui cua hoc sinh Truong THCS Le Van Huu (huyen Nha Be, TP.HCM) trong ngay khai giang nam hoc moi sang 4/9 .Anh: Nhu Hung
Nhan khai giang nam hoc moi 2012-2013, Bo truong Bo Giao duc dao tao Pham Vu Luan da co cuoc trao doi ve nhung dinh huong lon nham doi moi can ban, toan dien giao duc.

Cung nhu giai phap khac phuc nhung khuyet diem, yeu kem va cac van de noi com cua nganh gay buc xuc cho xa hoi trong thoi gian qua.

Viec trien khai de an doi moi giao duc va lo trinh thuc hien tiep theo, Bo truong Pham Vu Luan cho biet:

Bo GD-DT duoc giao chu tri, phoi hop voi Ban Tuyen giao Trung uong xay dung de an “Doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao, nang cao chat luong nguon nhan luc dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te” de bao cao Ban can su Dang Chinh phu, trinh Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong 6 (khoa XI).

Den nay, bo da phoi hop voi Ban Tuyen giao Trung uong thanh lap ban nghien cuu, to bien tap xay dung du thao de an, giao Vien Khoa hoc giao duc VN, mot so truong DH, mot so dia phuong cung nghien cuu xay dung. Ban soan thao de an cung da tham van y kien cua cac dong chi nguyen la lanh dao Dang, Nha nuoc va cua nganh; tham van y kien cac bo, nganh va mot so dia phuong, cac chuyen gia trong va ngoai nganh, trong va ngoai nuoc... Hien ban du thao dang duoc tiep tuc hoan thien de trinh Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong 6.

Chuan bi doi moi can ban, toan dien giao duc, Tin tuc trong ngay, khai giang nam hoc moi, gia khang, nam hoc moi, giao duc, hoc sinh, nha truong, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Co giao va hoc sinh Truong THCS Vo Truong Toan, Q.1, TP.HCM han hoan trong ngay khai truong - Anh: Tu Trung

* Vay noi dung cua de an tap trung vao nhung van de gi, thua bo truong?

Du thao de an tap trung phan tich cac thanh tuu va bat cap, yeu kem cua giao duc va dao tao VN, xac dinh nguyen nhan khach quan, chu quan - nhat la doi voi khuyet diem, han che cua giao duc - dao tao. De an co gang ly giai, lam ro cac van de: Mot la, vi sao phai doi moi can ban, toan dien giao duc - dao tao VN. Hai la, nhung nguyen tac, quan diem chi dao, noi dung cua doi moi. Ba la, yeu cau doi moi can ban, toan dien phai dat duoc. Bon la, nhiem vu, giai phap trien khai doi moi can ban, toan dien giao duc - dao tao. Nam la, mot so de xuat, kien nghi va mot so van de con co y kien khac nhau de trinh Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong thao luan.

* Trong nam hoc moi, nhung viec gi duoc Bo GD-DT chu trong nham tao buoc dem cho viec thuc hien de an doi moi giao duc?

Nam hoc 2012-2013, Bo GD-DT du kien hoan thanh dieu chinh quy hoach mang luoi cac truong DH-CD giai doan 2011-2020 cho phu hop voi chien luoc va quy hoach phat trien nguon nhan luc quoc gia 2011-2020. Bo cung da thanh lap Ban chi dao doi moi chuong trinh va sach giao khoa giao duc pho thong sau nam 2015. Bo dang tiep tuc trien khai cac nghien cuu can thiet cho de an “Doi moi chuong trinh, sach giao khoa giao duc pho thong sau nam 2015”, du kien thang 12 toi se trinh Thu tuong Chinh phu xem xet.

Trong nam hoc nay, se tiep tuc dieu chinh, doi moi mot so noi dung, chuong trinh, phuong phap day hoc, thi - kiem tra - danh gia o cac cap hoc, bac hoc theo huong chu trong nang luc sang tao, tu hoc, tang cuong giao duc dao duc cho hoc sinh, day manh thuc hien cuoc van dong “Moi thay, co giao la mot tam guong dao duc, tu hoc va sang tao”. Bo GD-DT cung trien khai thuc hien doi moi can ban, toan dien cac truong su pham, dac biet la cac truong DH su pham trong diem dap ung yeu cau dao tao doi ngu giao vien chat luong cao cho toan nganh.

* Trong nam hoc nay, doi moi phuong phap day hoc - danh gia co phai la van de duoc xem la nhiem vu trong tam cua giao duc pho thong?

Nam hoc truoc, bo da thuc hien dieu chinh, xu ly nhung bat hop ly trong noi dung day hoc theo huong tinh gian, tich hop cac mon hoc nham giam tai cho hoc sinh, phu hop voi thoi luong day hoc, dieu kien thuc te cac nha truong. Nho vay da khac phuc mot buoc tinh trang noi dung giang day vuot qua kha nang nhan thuc cua hoc sinh, su trung lap giua cac mon, giua cac lop trong cung mon o tat ca cac mon hoc, tao dieu kien ve thoi gian cho giao vien boi duong hoc sinh gioi, phu dao hoc sinh yeu, kem. Day cung la viec se tiep tuc duoc thuc hien trong nam hoc moi tren co so rut kinh nghiem nam hoc truoc.

Bo GD-DT se mo rong dien thi diem ap dung phuong phap day hoc “Ban tay nan bot cua Phap’’, tang co hoi cho hoc sinh tu thuc hanh, thi nghiem tim ra giai dap ve kien thuc, dong thoi mo rong su dung chuong trinh day tieng Viet cho hoc sinh lop 1 cua trung tam cong nghe giao duc o vung kho khan, co hoc sinh dan toc thieu so. Bo cung chi dao cac truong long ghep giao duc ky nang song, noi dung giao duc truyen thong van hoa, lich su dia phuong vao bai hoc chinh khoa va cac hoat dong giao duc trong nha truong, thuc hien tot hon nhiem vu vua day chu vua day nguoi.

* Nhin lai nam hoc vua qua, khong it nguoi to ra lo lang cho chat luong giao duc pho thong khi viec danh gia thi cu o nhieu noi con chua thuc chat. Nam hoc moi Bo GD-DT co dong thai tich cuc nao de khac phuc bat cap trong thi cu, khoi phuc niem tin cua xa hoi?

Viec doi moi phuong phap day hoc se phai song song voi doi moi danh gia, danh gia hoc sinh trong ca qua trinh hoc tap, quan tam den tien bo cua cac em. Ky thi tot nghiep THPT duoc duy tri doi moi theo huong nang cao trach nhiem cua cac co so GD-DT, doi moi cach ra de thi. Cac mon tu luan o ky thi tot nghiep, tuyen sinh DH-CD tiep tuc ra theo huong mo, phat huy tinh sang tao, kha nang tong hop kien thuc cua hoc sinh, gan voi cac van de thoi su cua dat nuoc va the gioi, qua do tac dong lai viec doi moi phuong phap day hoc.

Hien tai, bo dang to chuc cham thanh tra bai thi cua mot so phong thi, hoi dong thi mot so dia phuong co ti le do tot nghiep tang dot bien. Ket qua cham thanh tra khong lam thay doi ket qua tot nghiep cua hoc sinh, song la can cu de bo lam viec voi lanh dao UBND cac dia phuong ve trach nhiem cua cac cap quan ly.

Bo GD-DT cung dang trien khai de an phat trien he thong truong THPT chuyen de doi moi can ban ve muc tieu truong chuyen: khong chi la noi phat hien, boi duong nang khieu tren co so giao duc chat luong cao ma con la mo hinh huong toi cua cac truong THPT dai tra ve phuong thuc hoat dong, doi ngu nha giao va co so vat chat. Bo se tiep tuc doi moi to chuc thi hoc sinh gioi quoc gia, boi duong doi tuyen Olympic du thi khu vuc va quoc te theo huong tach bach cong tac quan ly nha nuoc ra khoi hoat dong quan ly thi, phoi hop voi cac hiep hoi chuyen mon (toan, vat ly, lich su) doi moi cong tac ra de thi, boi duong hoc sinh gioi sat voi yeu cau cua cac ky thi khu vuc va quoc te nhu thi noi mon ngoai ngu, thi thuc hanh voi cac mon vat ly, hoa hoc, sinh hoc...

Thu tuong Nguyen Tan Dung:

Ren luyen cho hoc sinh tinh tu hoc, tu lap

Hom nay 5/9, cac truong hoc tren ca nuoc to chuc le khai giang nam hoc moi 2012-2013. Nam hoc 2012-2013, Bo GD-DT xac dinh la nam dau tien trien khai Chien luoc phat trien giao duc 2011-2020, tao tien de cho viec thuc hien de an doi moi giao duc can ban, toan dien.

Truoc do sang 4/9, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Bo truong Bo GD-DT Pham Vu Luan cung Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan da den du le khai giang nam hoc moi tai Truong THPT chuyen Le Hong Phong (TP.HCM). Tai day, Thu tuong nhan dinh: giao duc va dao tao van con bat cap yeu kem. Chat luong giao duc chua dap ung duoc yeu cau xa hoi, chua that su gan duoc yeu cau xa hoi, giao duc kien thuc xa hoi, ky nang su dung cong nghe thong tin, trinh do ngoai ngu, ky nang thuc hanh con kem, chua phat huy kha nang tu lap, tinh chu dong cua nguoi hoc.

Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao: tung truong can quan tam xay dung tap the su pham ngay cang vung manh ve moi mat, het long vi su nghiep giao duc, cham lo xay dung doi ngu quan ly. Doi moi noi dung va phuong phap day hoc, thuc hien day chu gan lien voi day nguoi, quan tam ren luyen tinh tu hoc, tinh tu lap, tich cuc, chu dong, tao thoi quen nghien cuu, y chi phan dau vuon len va khat vong cong hien cho hoc sinh.

Ngay 4/9 ba Nguyen Thi Doan, pho chu tich nuoc, cung da toi du le khai giang nam hoc moi tai Truong THPT chuyen Hoang Van Thu, Hoa Binh vao dung dip truong nay ky niem 30 nam thanh lap. Ba Nguyen Thi Doan nhac nho thay tro truong chuyen “Phat trien nang khieu phai tren co so dam bao giao duc toan dien, gan hoc voi hanh, nha truong gan lien voi thuc tien xa hoi”.

Thay tro cua ngoi truong hon tram tuoi - Truong THPT Chu Van An cung trang trong to chuc le khai truong ngay 4/9. Toi du co Pho thu tuong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc. Ong Phuc de nghi nha truong tiep tuc no luc de giu vung truyen thong cua ngoi truong dai dien cho giao duc thu do ca trong giao duc toan dien va giao duc mui nhon.

Vinh Ha- Phuc Dien

Theo Vinh Ha- Ngoc Ha (Tuoi tre)
Comment :Chuan bi doi moi can ban toan dien giao duc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuan bi doi moi can ban toan dien giao duc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chuan bi doi moi can ban toan dien giao duc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuan bi doi moi can ban toan dien giao duc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Prepare basic innovation, comprehensive education
Ministry of Education, Pham Vu Luan, Nguyen Tan Dung, Minister of Education, the Central Executive Committee, teaching methods, education, holidays Start conversations, innovation, learning, students, comprehensive, fundamental, competition
By the new school year 2012-2013, the Minister of Education and Training Pham Vu Luan had a talk on the orientation to the basic innovation, comprehensive education ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chuẩn bị đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chuẩn bị đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chuan bi doi moi can ban toan dien giao duc

Nhan xet, hay lien he ve tin Chuan bi doi moi can ban toan dien giao duc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chuan bi doi moi can ban toan dien giao duc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0