Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh

Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Tu New York (My) chuyen vien thong ke cao cap cua Lien Hop Quoc Vu Quang Viet gui toi TS nhung phan tich thu vi ve chi tieu cho giao duc Viet Nam rut ra qua nhung so lieu tinh va phuong phap tinh toan cua ban than. TS xin gioi thieu nhung ket luan cung nhu phuong phap cua tac gia, dong thoi, mong nhan duoc y kien ban doc ve van de nay.

Chi tieu cho giao duc: Nhung con so "giat minh"!
So HS tieu hoc dang giam, tu 9,7 trieu (nam 2000) xuong 7,8 trieu (nam 2004) trong khi dan so van tang (Anh: Nguyen Vu)

Chi tieu cho giao duc o Viet Nam trong khoang thoi gian nam 2000-2005 rat lon so voi muc thu nhap cua nguoi dan va thu nhap cua ca nuoc. Mot vai con so sau day the hien dieu do:

Chi tieu cho giao duc o VN nam 2005 chiem 8,3% GDP, vuot ca My chi co 7,2%.

Trong chi tieu tren, dan cac nuoc phat trien cao chi tra 20%, con o Viet Nam dan chi tra toi 40%. Phan con lai la nha nuoc chi tra.

Tuy nhien, do viec quan ly to chuc giao duc bat hop ly, truong phai thu them, tro phai hoc them nen so voi luong chinh thuc nam 2004 cua giao vien tinh binh quan chi co 14 trieu dong, thu nhap that gom luong chinh thuc va phu thu binh quan mot giao vien co the dat it nhat la 31 trieu dong, tuc la hon gap doi luong chinh thuc.

Ty le chi tieu cho giao duc cao nhu the, nhung mot dieu dang lo lang ma it nguoi de y la so hoc sinh tieu hoc, co so cua bat cu mot nen giao duc nao, hinh nhu dang bo hoc hoac khong di hoc. Theo so lieu cua Bo GD-DT, so HS tieu hoc dang giam, tu 9,7 trieu (nam 2000) xuong 7,8 trieu (nam 2004) trong khi dan so van tang. Tinh hinh nay kho hieu. Phai chang dan ngheo khong du suc gui con den truong hay la do mot ly do nao khac? Bo GD DT can co mot cau tra loi ve van de nay.

Nhung ket luan tren dua vao so lieu chinh thuc cua Bo GD - DT, cua Tong cuc Thong ke va so lieu tinh theo phuong phap gian tiep cua tac gia.

Nhung ket qua dang luu y

* Chi phi cho giao duc o Viet Nam vuot xa cac nuoc phat trien cao!

Co the thay, chi phi cho giao duc o Viet Nam rat lon (bang 1). Ty le chi phi cho giao duc tren GDP la 8,3% vuot xa cac nuoc phat trien cao thuoc khoi OECD ke ca My, Phap, Nhat va Han Quoc(bang 1 va 2). Co nguoi cho rang can phai so sanh dua tren chi phi tinh bang tien do la My, va nhu the chi phi cho mot HS o Viet Nam rat thap. Nhung dieu nay khong hop ly vi cac nuoc co trinh do phat trien khac nhau. Chi co so sanh dua vao kha nang chi phi cua nen kinh te moi co gia tri phan tich: do chinh la ty le chi phi tren GDP.

Ket qua nay cung cho ta so sanh muc trach nhiem chi phi cho giao duc: tu ngan sach nha nuoc va tu dong gop cua nhan dan (bang 2). Nguoi dan hien nay o Viet Nam chi tra 40% chi phi giao duc, trong khi o cac nuoc phat trien cao trung binh dan chung chi chi tra 20%, phan con lai la tu ngan sach nha nuoc.

Bang 1.Ty le chi phi cho giao duc o Viet Nam 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tong chi cho giao duc (ty) 23,219

25,882

34,088 37,552 54,223 68,968
Ty le chi/GDP (%) 5.3

5.4

6,4 6.1 7.6 8.3
Ty le ngan sach cho giao duc /GDP 3.2 3.2 3,8 3.7 4.6 5.0
(Nguon: Bo GD-DT va Ngan sach nha nuoc. Tong chi va ty le chi la do tac gia tu tinh)

Bang 2. So lieu so sanh chi tieu cho giao duc o Viet Nam va cac nuoc

Viet Nam My Phap Nhat Han Quoc OCDE
Chi tieu cho giao duc/GDP (%) 8.3 7.2 6.1 4.7 7.1 6.1
Tu ngan sach 5 5,3 5.7 3.5 4.2 4.9
Tu dan va cac nguon khac 3,3 1,9 0.4 1.2 2.9 1.2
Ty le chi tieu cho giao duc (%)
Tu ngan sach 60 74 93 74 59 80
Tu dan va cac nguon khac 40 26 7 26 41 20
(Nguon: So lieu VN la cho nam 2005 do tac gia tinh. So lieu cac nuoc khac la cho nam 2002 tu OECD, Education at a Glance 2005)

* Thu nhap cua giao vien: bi roi vai!

Dua vao chi phi cho giao duc o Viet Nam nhu tren va dua vao ty le 62,3% chi phi thuong xuyen cho giao duc la de tra luong (theo ty le hien nay o Viet Nam), ta co the thay la thu nhap cua giao vien, tinh mot cach binh quan co the len toi 31 trieu dong mot nam vao nam 2004, gap hon 2 lan luong nhan chinh thuc. Voi ngan sach tang cho giao duc vao nam 2005, thu nhap co the len toi 38,5 trieu dong neu nhu he thong giao duc duoc to chuc va dieu hanh qui cu va hop ly.

Van de thuc te la giao vien khong nhan duoc thu nhap nhu the, mac du thu nhap nhan duoc cao hon luong chinh thuc, vay thi phan nay roi vai noi dau? Dieu nay cho thay viec phan tich thuong xuyen chi phi giao duc la doi hoi cap bach de nang cao hieu qua cua he thong giao duc.

Bang 3.Thu nhap va luong giao vien:

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tong chi thuong xuyen cho giao duc (ty) 21,367 23,522 31,080 34,352 49,323 62,735
Chi luong (ty) 13,312 14,654 19,363 21,401 30,728 39,084
Giao vien 836,127 869,038 905,295 943,725 979,548 1,014,638
Thu nhap cua giao vien (trieu) 15.92 16.86 21.39 22.68 31.37 38.52
Luong chinh thuc (trieu, NG Thong ke) 7.38 8.70 9.40 12.19 13.97
(Nguon: Luong chinh thuc la tu Nien Giam Thong Ke 2005, Nxb Thong ke, Ha Noi, 2005. Phu thu do tac gia tinh)

* Co can chay dua khong tuong ve so luong SV DH?

Mot diem nua can thay la he thong giao duc Viet Nam dang nam o muc ky vong cao, moi no luc deu nham xay dung them DH , tao ra nhieu SV ma khong de y day du den truong day nghe, trung hoc va CD chuyen nghiep.

Hien nay so SV tren so dan la 1.6%. Ty le nay so voi Thai Lan o muc 2% khong phai la nho. Nhung de an tang ty le nay len 2,0 trong 5 nam toi (2010) va 4,5% trong 15 nam toi (2020) lieu co dung huong khong?

Ty le trung binh o cac nuoc phap trien cao OECD dua vao nguon so lieu ve giao duc cua OECD (Education at a Glance 2005) la 4,3% (co nuoc cao nhu Han Quoc la 6,7%, My 5,7%, nhung co nuoc thap nhu Tay Duc 2,6%, Mexico 2,1%).

Mot van de khac can duoc nhan thuc la HS Viet Nam di hoc la nham len DH kiem bang cap thay vi hoc nghe de dap ung voi yeu cau cua nen kinh te. Do do ma o cap trung hoc, so HS cac truong chuyen nghiep o Viet Nam hien nay chi chiem 14% tong so HS trung hoc. Tai cac nuoc phat trien cao OECD, ty le HS o cac truong chuyen nghiep len toi 45%. Phai chang da den luc can xet lai chinh sach giao duc mot cach rot rao thay vi chi nham chay dua bat kip cac nuoc tien tien mot cach khong tuong ve so luong SV DH?

***

Nhung ket luan tren dua vao so lieu chinh thuc cua Bo GD - DT, cua Tong cuc Thong ke va so lieu tinh theo phuong phap gian tiep cua tac gia.

Nguoi doc co the dat dau hoi ve so lieu tinh gian tiep, nhung day la chuyen thong thuong trong nghien cuu, nhat la khi thieu thon so lieu chinh thuc. Phuong phap thong ke it ra la minh bach, khach quan, va nhu the dang tin cay hon la cac loai suy chu quan. Hy vong la du co thieu sot, phan tich chi tieu nay cho phep cac nha lam chinh sach co duoc mot cai nhin ban dau ve chi tieu giao duc. Cung hy vong la Bo GD-DT, Tong cuc Thong ke thu thap them so lieu va minh bach hoa chi phi ve giao duc de lam co so cho viec hinh thanh va theo doi tac dong cung nhu hieu qua cua chinh sach.

Nam vung chi phi cua nen kinh te cho giao duc: Roi ram

He thong giao duc o Viet Nam to chuc kha phuc tap, dan den su roi ram trong viec nam vung chi phi cua nen kinh te cho giao duc.

He thong giao duc o Viet Nam gom:

(a) Hoat dong cua Bo GD-DT va cac truong truc thuoc Bo do Bo dua vao ngan sach nha nuoc cap cho Bo; Bo cap lai cho truong hoac dia phuong phu thuoc. Tuy nhien, Bo lai cho phep truong thu them hoc phi, nhan them SV (tai chuc va cac loai khong duoc tuyen theo duong canh tranh chinh thuc).

(b) Ngoai hoc phi thu them la cac dich vu do truong lam them hoac truong nhan duoc tu doanh nghiep. Ngoai ra, cac truong, ke ca Bo, cung deu nhan vien tro tu nuoc ngoai. Cac nguon nay nam ngoai ngan sach nha nuoc. Nam 2000, nguon ngoai ngan sach bang 41% nguon tu ngan sach..

(c) Cac truong doc lap voi Bo GD-DT, hoac thuoc cac Bo khac va dia phuong co ngan sach do Bo khac hoac dia phuong cap. Day la cac chi phi ma Bo GD-DT khong nam duoc.

(d) Cac truong tu thuc ma Bo GD-DT quan, Bo cung khong biet ro chi phi.

(e) Cac chi phi cho viec hoc them tat nhien Bo GD-DT cung khong nam duoc.

De co thong ke toan dien, ngoai thong ke do Bo GD-DT thu thap, Tong cuc Thong ke cung phai dieu tra thu thap nhung phan ma Bo khong the cung cap.

Phuong phap tinh tong chi tieu cho giao duc

Ngan sach Bo GD-DT cho phep biet chi phi o phan (a).

Chi phi ngoai ngan sach o phan (b) dua vao cac ty le co ban ma Bo xuat ban nam 2000 va thong ke chi tiet do Tong cuc thong ke thu thap cho nam 2000. Ty le nay duoc ap dung cho nhung nam sau do, mac du tac gia biet rang ty le nay la thap so voi thuc te hien nay. Mot phuong phap khac ma nhieu nguoi dung de uoc tinh chi phi them la dua vao hoc phi thu them tu HSSV duoc bao chi noi toi. Nhung con so nay lon hon con so dua ra trong bai nay nhung co the khong chinh xac, do do tac gia quyet dinh chon cach lam bao thu la dung cac ty le dieu tra cua Tong cuc Thong ke trong nam 2000.

Phan (b) khong tinh toi 2 ty US chi lam sach giao khoa trong thoi ky 2002-2007 (theo GS Nguyen Xuan Han trong bai “Con co the giam hoc phi!”, Tien Phong online 29/9/2005).

Chi phi o phan (c), (d) va (e) la dua vao ty le dieu tra ve gia tri san luong dich vu giao duc do Tong cuc Thong ke (TCTK) tinh cho nam 2000 trong bang Can doi Lien nganh cua Viet Nam Nam 2000, NXB Thong ke, Ha Noi 2003.

Theo nguyen tac, chi phi cho giao duc la tong cua gia tri san pham giao duc tinh theo TCTK va chi phi dau tu cho giao duc. Tuy nhien vi thieu so lieu, cach tinh cua bai nay la khong tinh thang ma dua vao he so tinh tu so lieu nam 2000 cua TCTK.

Theo bang can doi lien nganh tren, gia tri san pham giao duc (tuc la chi phi cho hang hoa va dich vu, thu nhap, khau hao nhung khong ke dau tu) theo nguyen tac cua tai khoan quoc gia trong nam 2000 la 21.367 ty, trong khi do cac nguon so lieu (a), (b) chi co 19.928 ty. Nhu vay, muc chi se cao hon 7% nua.

Ty le them nay co the thap hon thuc te vi phan nay khong tinh truc tiep ngan sach danh rieng cho 2 DHQG Ha Noi va DHQG TP.HCM, chi bat dau tu nam 2002.

Chi phi cho dich vu giao duc nhu vay, ve nguyen tac, se bang gia tri san luong giao duc cong them tich luy.

  • Vu Quang Viet (chuyen vien Thong ke cao cap cua Lien Hop Quoc, New York, My)

Viet Bao

Comment :Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Education Spending: The figures "startling"?
Vietnam, Ministry of Education, Korea, the General Statistics Office, the developed countries, the state budget, education, cost, rate, expenditure, based on income, properties, high school |.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chi tiêu cho giáo dục: Những con số "giật mình"!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chi tiêu cho giáo dục: Những con số "giật mình"! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0