Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD

Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD
Thi sinh tan thi tai diem thi DH Luat Ha Noi. (Anh: Viet Hung).

Khi chi tieu NV3 vao cac truong khong con nhieu thi viec co nhung thong tin tong hop se la khau quyet dinh trung tuyen cua cac ban thi sinh. Duoi day la tong hop chi tiet chi tieu xet tuyen NV3 cua cac truong DH, CD tren ca nuoc.

Thong tin ve cac truong thong bao xet tuyen muon duoc se duoc Toa Soan cap nhat lien tuc, cac ban thi sinh chu y theo doi.

STT

Ten truong, nganh hoc

Ky hieu truong

Ma Nganh

Khoi thi

Xet tuyen NV3

Diem san

Chi tieu

PHIA BAC

1

DH Nong Nghiep I

NNH

Ky thuat co khi

101

A

17

60

Ky thuat dien

102

A

17

60

Tin hoc

104

A

17

50

Khoa hoc cay trong

301

A,B

17/20

50

Bao ve thuc vat

302

A,B

17/20

60

Khoa hoc dat

306

A,B

17/20

60

Chan nuoi

312

A,B

17/20

60

Nuoi trong thuy san

309

A,B

17/20

50

SP KT Nong nghiep

310

A,B

17/20

50

CN Rau hoa qua va canh quan

311

A,B

17/20

60

2

DH Hong Duc

+He DH

HDT

Vat ly (Vat ly ung dung)

102

A

15

33

SP Sinh hoc

300

B

19,5

21

Chan nuoi thu Y

302

A,B

15/15

10/18

Nong hoc( KT Hoa vien)

304

A,B

14/14

10/10

Nong hoc (Trong trot)

305

A,B

14/14

10/10

Lam hoc

308

A,B

14/14

10/10

+He CD

Lam nghiep

A,B

12/12

10/20

3

DH Y Hai Phong

YBP

Bac sy da khoa

301

B

24

133

Cu nhan DH Dieu Duong

305

B

22

53

4

Vien DH Mo HN

MHN

Cong nghe sinh hoc

301

A,B

16/18

50

5

DH Dan Lap Hai phong

+He DH

DHP

Cong nghe thong tin

101

A

15

Dien dan dung va CN

102

A

15

Dien tu vien thong

103

A

15

Xay dung DD va CN

104

A

16

Xay dung cau duong

105

A

15

Cong nghe che bien

202

A,B

15/15

KT moi truong

301

A,B

15/15

Quan tri Doanh nghiep

402

A,D1,D3

17/15/15

Van hoa DL

601

C,D1,D3

14/13/13

Tieng Anh

751

D1

13

Dieu Duong

801

B

15

+He CD

Cong nghe thong tin

C65

A

12

Dien dan dung va CN

C66

A

12

Xay dung DD va CN

C67

A

12

Xay dung cau duong

C68

A

12

Du lich

C70

C,D1,D3

10/10/10

6

DH Chu Van An

He DH

DCA

-Kien truc cong trinh

101

V

16

-Cong nghe thong tin

105

A,B,D

15/15/13

-Tai chinh-Ngan hang

401

A,B,D

15/15/13

-Quan tri kinh doanh

402

A,B,D

15/1313

-Ke toan

404

A,B,D

15/15/13

-Tieng Anh

701

D

13

-Tieng Trung

704

D

13

-Viet Nam hoc

705

C,D

14/13

He CD

Cong nghe thong tin

A,D

12/10

Ke toan

A,D

12/10

Tai chinh-Ngan hang

A,D

12/10

7

DH Dan lap Dong Do

Cong nghe thong tin

DDD

102

A

15

50

Dien tu-Vien Thong

103

A

15

50

Xay dung dan dung va CN

104

A

15

50

Quan tri du lich

402

A,D

15/13

30

Thong tin hoc

601

A,C,D

15/14/13

50

Quan he quoc te

602

C,D

14/13

20

Van hoa du lich

603

C,D

14/13

50

Tieng Anh

701

D1

13

30

Tieng Trung

704

D1,D4

13/13

20

8

CD Dien tu-Dien lanh HN

CLH

Cong nghe KT Nhiet lanh

02

A

12

51

Tin hoc ung dung

03

A

12

52

9

CD Hoa chat

CHC

304

Hoa phan tich

01

A

12

Cong nghe hoa vo co

02

A

12

Cong nghe hoa silicat

03

A

12

Cong nghe hoa huu co

04

A

12

Cong nghe GC chat deo

05

A

12

10

CD Y te Thanh Hoa

Dieu duong da khoa

CYT

01

B

15

137

PHIA NAM

A

DH Hue

1

DH Y-Duoc

DHY

Dieu duong

304

B

21

10

Ky thuat Y hoc

305

B

21,5

27

Y te cong cong

306

B

18,5

11

Bac sy du phong

307

B

20

21

2

DH Khoa Hoc

DHT

Sinh hoc

301

B

16

10

Khoa hoc moi truong

303

A,B

15,5/22

15/15

Cong nghe sinh hoc

304

B

23

40

3

DH Kinh Te

DHK

Kinh te chinh tri

403

A,D

15/14

6/6

He thong thong tin

406

A

15

10

4

DH Ngoai Ngu

DHF

SP Tieng Nga

702

D1,D2

13/13

12

SP Tieng Phap

703

D3

13

13

Tieng Nga

752

D1,D2

13/13

17

Tieng Phap

753

D3

13

12

5

DH An Giang

TAG

Tin hoc

102

A,D1

16/14

30

SP KT Cong nghiep

104

A

16

20

6

DH Da Lat

TDL

Toan hoc

101

A

16

50

Tin hoc

103

A

16

50

Vat Ly

105

A

16

20

Dien tu-Vien thong

108

A

16

40

Hoa hoc

201

A

16

30

Moi truong

303

A

16

50

Sinh hoc

301

B

19

10

Nong hoc

304

B

19

30

Cong nghe sau thu hoach

306

B

19

20

Xa hoi hoc

502

C

15

50

Van hoa hoc

503

C

15

50

Viet Nam hoc

605

C

15

40

Cong tac xa hoi

607

C

15

40

Du lich

606

D1

14

50

Dong phuong hoc

608

D1

14

50

Quoc te hoc

609

D1

14

50

Tieng Anh

701

D1

17,5

50

7

DH SP Dong Thap

SPD

SP KT Cong nghiep

104

A

15

32

Quan ly dat dai

407

A

15

17

Cong tac xa hoi

501

C,D1

14/13

21

Viet Nam hoc

502

C,D1

14/13

10

Tieng Trung

703

D1

15

36

8

DH Tien Giang

TTG

+He DH

Tin hoc

403

A

15

24

SP Ngu Van

601

C

14

33

SP Giao duc tieu hoc

103

A,C

15/14

4

+He CD

Cong nghe thuc pham

C70

A

12

14

Co khi dong luc

C71

A

12

24

KT Dien-Dien tu

C72

A

12

9

Xay dung dan dung

C73

A

12

20

Cong nghe cat may

C74

A

12

30

Phat trien nong thon

C78

A

12

44

9

DH Ba Ria-Vung Tau

DBV

KT Dien

101

A

15

Dien tu-Vien thong

102

A

15

Dien tu dong hoa

103

A

15

Cong nghe thong tin

104

A,D1

16/14

Cong nghe phan mem

105

A,D1

15/13

XD Dan dung va CN

106

A

15

XD Cau duong

107

A

15

Hoa dau

201

A,B

17/17

Cong nghe thuc pham

202

A,B

15/15

Ke toan

401

A,D

17/15

Quan tri Doanh nghiep

402

A,D

17/15

Quan tri DL

403

A,D

15/13

Nhat Ban hoc

601

C,D

14/13

Han Quoc hoc

602

C,D

14/13

Dong Nam A hoc

603

C,D

14/13

Tieng Anh

701

D1

13

10

DH DL Hong Bang

DHB

Xet tuyen 720 chi tieu vao tat ca cac nganh dao tao. Muc diem san xet tuyen bang muc diem san cua Bo GD-DT.

11

DH DL Hung Vuong

THV

+He DH

Cong nghe thong tin

102

A,D1

15/13

Cong nghe sau thu hoach

300

A,B,D

15/15/13

Quan tri benh vien

402

A,B,D

15/15/13

Du lich

501

A,C,D

15/14/13

Tieng Anh

701

D1

13

Tieng Nhat

705

D

13

+He CD

Cong nghe sau thu hoach

C70

A,B,D

12/12/10

12

DH Kien Truc Da Nang

KTD

Quy hoach do thi va NT

102

V

17

XD Dan dung va CN

103

A

15

XD Cau Duong

104

A

15

KT Ha tang do thi

105

A

15

Kinh te xay dung

106

A

15

Ke toan va thong ke

106

A

15

Do hoa va Quang cao

107

V,H

17/23

Trang tri noi-ngoai that

109

V,H

17/23

Diem thi cac mon khoi A, V, H: Khong co mon nao bi diem khong (0).

Diem mon nang khieu khoi V va H :
- Diem nhan he so 2 (khoi V: 1 mon, khoi H: 2 mon). Diem chua nhan he so tu 4,5 diem tro len. (Rieng diem mon Bo cuc va Trang tri chua nhan he so tu 4 diem tro len).

13

DH DL Tin hoc-Ngoai ngu

DNT

+He DH

Tieng Trung

704

D1,D4

13/13

40

Trung Quoc hoc

601

D1,D4

13/13

40

Quan tri Hanh chinh VP

402

D1

13

30

Du lich-Khach san

401

D3

13

60

+He CD

Cong nghe thong tin

C65

A

12

60

Tieng Anh

C66

D1

10

200

14

DH Quang Trung

DQT

Tin hoc ung dung

101

A

15

50

Tai chinh ngan hang

407

A

15

50

15

DH Van Hien

DVH

Xet tuyen tat ca cac nganh dao tao voi muc diem san bang muc diem san cua Bo GD-DT. Chi tieu he DH: 600; CD:200.

16

DH Yersin Da Lat

DYD

Xet 350 chi tieu NV3 cho tat ca cac nganh, tru nganh Cu nhan Dieu duong. Muc diem nhan ho so xet tuyen NV3 la: khoi A: 15, khoi B: 15, khoi C: 14, khoi D1: 13, khoi V: 18 va khoi H: 18 (da nhan he so 2 mon nang khieu)

17

DH Quang Nam

C34

Viet Nam Hoc

101

C

14

150

Tieng Anh

102

D1

13

18

DH Sai Gon

Tieng Anh

701

D1

14

200

Cong nghe thong tin

102

A

15

200

SP Toan

101

A

15

50

SP Giao duc tieu hoc

901

A,C,D1

15/14/13

100

SP Giao duc mam non

902

D1

13

50

19

DH Cong nghe thong tin Gia Dinh

+He DH

He thong thong tin may tinh

101

A,D1

15/13

Mang may tinh truyen thong

102

A,D1

15/13

Ky thuat phan mem

103

A,D1

15/13

Co dien tu

201

A,D1

15/13

Tai chinh-Ngan hang

401

A,D1

15/13

Ke toan-Kiem toan

402

A,D1

15/13

Quan tri KD

403

A,D1

15/13

Tieng Anh Thuong mai

701

D1

13

He CD

Mang MT Truyen thong

C01

A,D1

12/10

Ky thuat phan mem

C02

A,D1

12/10

Ke toan-Kiem toan

C03

A,D1

12/10

Quan tri KD

C04

A,D1

12/10

20

CD cong nghe thong tin Huu nghi Viet Han

CHV

Tin hoc ung dung

01

A

12

106

Khoa hoc may tinh

02

A

12

280

Quan tri KD

03

A

12

156

Marketing

04

A

12

65

22

CD Nguyen Tat Thanh

CTT

Cong nghe may

04

A

12

Tin hoc

05

A,D1

12/10

Tieng Trung

08

D1

10

Tieng Nhat

09

D1

10

Cong nghe KT o to

11

A

12

Cong nghe KT XD

12

A

12

Cong nghe hoa hoc

13

A.B

12/12

23

CD Cong nghe thong tin TPHCM

CDC

Cong nghe thong tin

01

A

13

30

Ky thuat may tinh

02

A

13

40

Dien tu vien thong

03

A

12

55

Quan tri KD

04

A,D1

12/10

25

Ke Toan

06

A,D1

12/10

25

Tai chinh-Ngan hanh

A,D1

12/10

25

Nguyen Hung

Viet Bao
Comment :Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Target NV3 of 43 universities, colleges
English, System colleges, the University System, Chinese, SP Church, information technology, computer applications, Vietnam Studies, targets, management, construction construction, synthetic techniques, of the, 15
The NV3 targets in the fields, having not much information is integrated processes that determine recruitment of the contestants. Here are general admission details NV3 targets of universities, colleges across the country ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu NV3 của 43 trường ĐH, CĐ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu NV3 của 43 trường ĐH, CĐ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu NV3 cua 43 truong DH CD de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0