Cau truc de thi trac nghiem mon Vat ly

Cau truc de thi trac nghiem mon Vat ly

Tags: Tia Ron, He Mat Troi, Mat Troi, Mau Bo, Cuc Khao, don vi khoi luong nguyen tu, dong dien xoay chieu ba pha, dong co khong dong bo, su truyen tai dien nang, dao dong dien tu, Dao dong dieu hoa, luong tu anh sang, song co hoc, song dien tu, thi tot nghiep, vat ran, doan


Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc - Bo GD&DT dua ra cau truc cac de thi trac nghiem nham giup hoc sinh xac dinh ro cac phan quan trong trong sach giao khoa va co ke hoach on thi tot nghiep THPT va thi DH, CD hop ly.

TS xin gioi thieu cau truc de thi cac mon thi trac nghiem nam nay. Dau tien la cau truc de mon Vat ly.

(Ghi chu: So ghi trong dau [ ] la so cau trac nghiem)

I. MON VAT LI

I.1. De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh chuong trinh phan ban (ban Khoa hoc Tu nhien; ban Khoa hoc Xa hoi va Nhan van)

Phan chung cho thi sinh 2 ban [32 cau]:

Dao dong co hoc [5]:

- Dai cuong ve dao dong dieu hoa

- Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa

- Con lac lo xo

- Con lac don

- Tong hop cac dao dong dieu hoa

- Dao dong tat dan

- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

Thi sinh xem lai bai cuoi moi buoi thi. Anh Hien Le

Song co hoc, am hoc [3]:

- Dai cuong ve song co hoc

- Song am

- Giao thoa

- Song dung

Dong dien xoay chieu [7]:

- Dai cuong ve dong dien xoay chieu

- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh

- Cong suat cua dong dien xoay chieu

- May phat dien xoay chieu mot pha

- Dong dien xoay chieu ba pha

- Dong co khong dong bo ba pha

- May bien the. Su truyen tai dien nang

Dao dong dien tu, song dien tu [3]:

- Mach dao dong, dao dong dien tu

- Dien tu truong

- Song dien tu

Tinh chat song cua anh sang [5]:

- Tan sac anh sang

- Giao thoa anh sang

- Buoc song va mau sac anh sang

- Tia hong ngoai

- Tia tu ngoai

- Tia Ron ghen

Luong tu anh sang [4]:

- Hien tuong quang dien ngoai

- Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

Vat li hat nhan [5]:

- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

- Su phong xa

- Phan ung hat nhan.

- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong

Phan danh cho thi sinh chuong trinh ban Khoa hoc Tu nhien [8 cau]:

Dao dong co hoc:

- Con lac vat li

Song co hoc, am hoc:

- Phan xa song

- Cong huong am. Hieu ung Dop - ple

Dong dien xoay chieu:

- Chinh luu dong dien xoay chieu

Dao dong dien tu, song dien tu:

- Thong tin bang song vo tuyen dien

Chuyen dong cua vat ran:

- Chuyen dong quay cua mot vat ran quanh mot truc co dinh

- Momen luc, dieu kien can bang cua vat ran co truc quay co dinh, dieu kien tong quat de mot vat ran can bang tinh, mo men quan tinh cua mot vat

- Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran, mo men dong luong cua vat ran. Dinh luat bao toan mo men dong luong

- Chuyen dong cua khoi tam vat ran.

- Dong nang cua vat ran chuyen dong tinh tien

- Dong nang cua vat ran quanh mot truc

- Can bang tinh cua vat ran

- Hop luc cua cac luc song song. Ngau luc, can bang cua vat ran duoi tac dung cua ba luc song song

- Can bang cua mot vat ran co truc quay co dinh.

Tinh chat song cua anh sang:

- Nhieu xa anh sang

- May quang pho, quang pho lien tuc quang pho vach, phan tich quang pho

Luong tu anh sang:

- Hien tuong quang dien trong

- Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien

- Su hap thu anh sang, mau sac cac vat, su phat quang

- Mau Bo va nguyen tu hidro

- Luong tinh song hat cua anh sang – So luoc ve Laze

Vat li hat nhan:

- Thuyet tuong doi hep

- Phan ung hat nhan phan hach, nhiet hach

Tu vo cung nho den vo cung lon:

- Cac hat so cap

- Mat Troi. He Mat Troi

- Cac sao. Thien ha

- Thuyet Vu no lon

Phan danh cho thi sinh chuong trinh ban Khoa hoc Xa hoi va Nhan van [8 cau]:

Dao dong dien tu, song dien tu:

- Thong tin lien lac bang song vo tuyen

Luong tu anh sang:

- Hien tuong quang dien trong

- Su phat quang: lan quang, huynh quang

- Mau nguyen tu Bo.

- Quang pho Hidro

Vat li hat nhan:

- Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng

- Su phan hach, phan ung nhiet hach (phan ung tong hop hat nhan)

Tu vo cung nho den vo cung lon (tu vi mo den vi mo):

- Cac hat so cap

- Mat Troi. He Mat Troi

- Thien ha

I.2. De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh chuong trinh khong phan ban

Dao dong co hoc [6]:

- Dai cuong ve dao dong dieu hoa

- Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa

- Con lac lo xo

- Con lac don

- Tong hop cac dao dong dieu hoa

- Dao dong tat dan

- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

Song co hoc, am hoc [3]:

- Dai cuong ve song co hoc

- Song am

- Giao thoa

- Song dung

Dong dien xoay chieu [8]:

- Dai cuong ve dong dien xoay chieu

- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh

- Cong suat cua dong dien xoay chieu

- May phat dien xoay chieu mot pha

- Dong dien xoay chieu ba pha

- Dong co khong dong bo ba pha

- May bien the. Su truyen tai dien nang

- Chinh luu dong dien xoay chieu

- May phat dien mot chieu

Dao dong dien tu, song dien tu [4]:

- Mach dao dong, dao dong dien tu

- Dien tu truong

- Song dien tu

- Su phat va thu song dien tu

Quang hoc [7]

- Su phan xa va khuc xa anh sang

- Mat va cac dung cu quang hoc

Tinh chat song cua anh sang [4]:

- Tan sac anh sang

- Giao thoa anh sang

- Buoc song va mau sac anh sang

- May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach

- Tia hong ngoai

- Tia tu ngoai

- Tia Ron ghen

Luong tu anh sang [4]:

- Hien tuong quang dien ngoai

- Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

- Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien

- Mau Bo va nguyen tu Hidro

Vat li hat nhan [4]:

- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

- Su phong xa

- Phan ung hat nhan

- Dong vi phong xa va ung dung

- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong

- Do hut khoi, nang luong lien ket va nang luong lien ket rieng

- Nang luong hat nhan


I.3. De thi tot nghiep danh cho thi sinh chuong trinh bo tuc THPT

Dao dong co hoc [6]:

- Dai cuong ve dao dong dieu hoa

- Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa

- Con lac lo xo

- Con lac don

- Tong hop cac dao dong dieu hoa

- Dao dong tat dan

- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

Song co hoc, am hoc [3]:

- Dai cuong ve song co hoc

- Song am

- Giao thoa

- Song dung

Dong dien xoay chieu [8]:

- Dai cuong ve dong dien xoay chieu

- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh

- Cong suat cua dong dien xoay chieu

- May phat dien xoay chieu mot pha

- Dong dien xoay chieu ba pha

- Dong co khong dong bo ba pha

- May bien the. Su truyen tai dien nang

- Chinh luu dong dien xoay chieu

- May phat dien mot chieu

Dao dong dien tu, song dien tu [3]:

- Mach dao dong, dao dong dien tu

- Dien tu truong

- Song dien tu

Quang hoc [7]:

- Su phan xa va khuc xa anh sang

- Mat va cac dung cu quang hoc

Tinh chat song cua anh sang [6]:

- Tan sac anh sang

- Giao thoa anh sang

- Buoc song va mau sac anh sang

- May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach

- Tia hong ngoai

- Tia tu ngoai

- Tia Ron ghen

Luong tu anh sang [3]:

- Hien tuong quang dien ngoai

- Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

Vat li hat nhan [4]:

- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

- Su phong xa

- Phan ung hat nhan.

- Dong vi phong xa va ung dung

- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong.

I.4. De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang

Phan chung cho tat ca thi sinh [40 cau]:

Dao dong co hoc [7]:

- Dai cuong ve dao dong dieu hoa

- Con lac lo xo

- Con lac don

- Tong hop dao dong

- Dao dong tat dan

- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

Song co hoc, am hoc [4]:

- Dai cuong ve song co hoc

- Song am

- Giao thoa

- Song dung

Dong dien xoay chieu [9]:

- Dai cuong ve dong dien xoay chieu

- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh

- Cong suat cua dong dien xoay chieu

- May phat dien xoay chieu mot pha

- Dong dien xoay chieu ba pha

- Dong co khong dong bo ba pha

- May bien the, su truyen tai dien nang

Chinh luu dong dien xoay chieu

Dao dong dien tu, song dien tu [4]:

- Mach dao dong, dao dong dien tu

- Dien tu truong

- Song dien tu

Tinh chat song cua anh sang [5]:

- Tan sac anh sang

- Giao thoa anh sang

- Buoc song va mau sac anh sang

- May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach.

- Tia hong ngoai

- Tia tu ngoai

- Tia Ron ghen

Luong tu anh sang [5]:

- Hien tuong quang dien ngoai

- Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

- Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien

- Mau Bo va nguyen tu hidro

Vat li hat nhan [6]:

- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

- Su phong xa

- Dong vi phong xa va ung dung.

- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong. Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng

- Nang luong hat nhan

Phan danh cho thi sinh chuong trinh phan ban [10 cau]:

Dao dong co hoc:

- Con lac vat li

Song co hoc, am hoc:

- Phan xa song

- Hieu ung Dop - ple

Dao dong dien tu, song dien tu:

- Nguyen tac thong tin lien lac bang song vo tuyen

Chuyen dong cua vat ran:

- Chuyen dong quay cua mot vat ran quanh mot truc co dinh

- Momen luc, dieu kien can bang cua vat ran co truc quay co dinh, dieu kien tong quat de mot vat ran can bang tinh, mo men quan tinh cua mot vat.

- Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran, mo men dong luong cua vat ran. Dinh luat bao toan mo men dong luong

- Chuyen dong cua khoi tam vat ran.

- Dong nang cua vat ran chuyen dong tinh tien

- Dong nang cua vat ran quanh mot truc

- Can bang tinh cua vat ran

- Hop luc cua cac luc song song. Ngau luc, can bang cua vat ran duoi tac dung cua ba luc song song

- Can bang cua mot vat ran co truc quay co dinh.

Tinh chat song cua anh sang:

- Nhieu xa anh sang

Luong tu anh sang:

- Su hap thu anh sang, mau sac cac vat, su phat quang

- Luong tinh song hat cua anh sang – So luoc ve Laze

Vat li hat nhan:

- Thuyet tuong doi hep

Tu vo cung nho den vo cung lon (tu vi mo den vi mo):

- Cac hat so cap

- Mat Troi. He Mat Troi

- Cac sao. Thien ha. Su chuyen dong va tien hoa cua vu tru

- Thuyet Vu no lon

Phan danh cho thi sinh chuong trinh khong phan ban [10 cau]:

Dong dien xoay chieu:

- May phat dien mot chieu

Dao dong dien tu, song dien tu:

- Su phat va thu song dien tu

Su phan xa va khuc xa anh sang:

- Su truyen anh sang. Su phan xa anh sang.

- Guong phang

- Guong cau

- Su khuc xa anh sang va chiet suat

- Hien tuong phan xa toan phan

- Lang kinh

- Thau kinh mong

Mat va cac dung cu quang hoc:

- May anh

- Mat

- Kinh lup

- Kinh hien vi

- Kinh thien van

(Nguon: Cuc khao thi va kiem dinh chat luong giao duc)

(Con nua)

Hien Le

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Nhốt trẻ ngoài cửa: Cách răn đe tệ hại nhất

Mới đây clip một bé trai học mầm non bị nhốt ngoài cửa khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Dù trẻ có quấy khóc thế nào đi chăng nữa thì cách làm này cũng sẽ phản tác dụng.

Vụ học sinh “hành hung” cô giáo trên bục giảng bị kỷ luật

Ngày 30-9, Thầy Trần Văn Sơn - Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải (phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh) cho biết , nhà trường vừa ra quyết định đình chỉ việc học của học sinh Ông Toàn Thịnh (lớp 12 A14) một tuần vì đã có hành vi hành hung, lăng mạ cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Xuân.

Trường thu sai Bảo hiểm y tế: Sự thật ra sao?

Trước thông tin phản ánh cha mẹ học sinh Trường tiểu học Kim Đồng - Hà Đông (Hà Nội) phải ngậm ngùi đóng Bảo hiểm y tế một lần từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra và trả lời về việc này.

Bùng nổ đại học và những hệ lụy: Khó quá hóa liều

Dù tuyển sinh có sôi động, là vấn đề lớn của xã hội nhưng “đầu vào” vẫn khiến các trường ĐH, CĐ đau đầu khi số trường tăng nhanh mà nguồn tuyển lại không như mong muốn…

Trường học không phải là nơi phô diễn vẻ đẹp hình thức

Quy định cấm học sinh nữ không được tô son khi đến trường nhận được sự đồng tình của dư luận xã hội, bởi quy định này giúp học sinh nữ tránh được những tác dụng xấu của mỹ phẩm giả và khẳng định trường học không phải là nơi phô diễn vẻ đẹp hình thức.

Tìm hiểu: Tia Ron, He Mat Troi, Mat Troi, Mau Bo, Cuc Khao, don vi khoi luong nguyen tu, dong dien xoay chieu ba pha, dong co khong dong bo, su truyen tai dien nang, dao dong dien tu, Dao dong dieu hoa, luong tu anh sang, song co hoc, song dien tu, thi tot nghiep, vat ran, doan

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn Vật lý

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn Vật lý bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cau truc de thi trac nghiem mon Vat ly

Nhan xet, hay lien he ve tin Cau truc de thi trac nghiem mon Vat ly co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cau truc de thi trac nghiem mon Vat ly de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0