Cau truc de thi trac nghiem du kienDay la cau truc de thi trac nghiem du kien cua cac mon: Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc, tieng Anh, tieng Nga, tieng Phap. So ghi trong dau [ ] la so cau trac nghiem.

Cau truc de thi trac nghiem du kien

Mua tuyen sinh 2007 dang nong dan. Anh: Hoc sinh truong THPT Viet-Duc (Ha Noi) trao doi trong gio nghi.
(Anh: Hong Vinh)

I. MON VAT LI

I.1. De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh chuong trinh phan ban (ban Khoa hoc tu nhien; ban Khoa hoc xa hoi va nhan van)

Phan chung cho thi sinh 2 ban [32 cau]:

1.Dao dong co hoc [5]

Dai cuong ve dao dong dieu hoa

Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa

Con lac lo xo

Con lac don

Tong hop cac dao dong dieu hoa

Dao dong tat dan

Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2.Song co hoc, am hoc [3]

Dai cuong ve song co hoc

Song am

Giao thoa

Song dung

3.Dong dien xoay chieu [7]

Dai cuong ve dong dien xoay chieu

Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh

Cong suat cua dong dien xoay chieu

May phat dien xoay chieu mot pha

Dong dien xoay chieu ba pha

Dong co khong dong bo ba pha

May bien the. Su truyen tai dien nang

4.Dao dong dien tu, song dien tu [3]

Mach dao dong, dao dong dien tu

Dien tu truong

Song dien tu

5.Tinh chat song cua anh sang [5]

Tan sac anh sang

Giao thoa anh sang

Buoc song va mau sac anh sang

Tia hong ngoai

Tia tu ngoai

Tia Ron ghen

6.Luong tu anh sang [4]

Hien tuong quang dien ngoai

Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

7.Vat li hat nhan [5]

Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

Su phong xa

Phan ung hat nhan.

He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong.

Phan danh cho thi sinh chuong trinh ban Khoa hoc tu nhien [8 cau]:

1.Dao dong co hoc

Con lac vat li

2.Song co hoc, am hoc

Phan xa song

Cong huong am. Hieu ung Dop - le

3.Dong dien xoay chieu

Chinh luu dong dien xoay chieu

4.Dao dong dien tu, song dien tu

Thong tin bang song vo tuyen dien

5.Chuyen dong cua vat ran

Chuyen dong cua mot vat ran quanh mot truc co dinh

Momen luc, dieu kien can bang cua vat ran co truc quay co dinh, dieu kien tong quat de mot vat ran can bang, mo men quan tinh cua mot vat

Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran, mo men dong luc cua vat ran. Dinh luat bao toan mo men dong luong

Chuyen dong cua khoi tam vat ran. Dong nang cua vat ran chuyen dong tinh tien

Dong nang cua vat ran quanh mot truc

Can bang tinh cua vat ran

Hieu luc cua cac luc song song. Ngau luc, can bang cua vat ran duoi tac dung cua ba luc song song

Can bang cua mot vat ran co truc quay co dinh. Mat chan de

6.Tinh chat song cua anh sang

Nhieu xa anh sang

May quang pho, quang pho lien tuc quang pho vach, phan tich quang pho

7.Luong tu anh sang

Hien tuong quang dien trong

Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien

Su hap thu anh sang, mau sac cac vat, su phat quang

Mau Bo va nguyen tu hidro

Luong tinh song hat cua anh sang – So luoc ve Laze

8.Vat li hat nhan

Thuyet tuong doi hep

Phan ung hat nhan phan hach, nhiet hach

9.Tu vo cung nho den vo cung lon

Cac hat so cap

Mat Troi. He Mat Troi

Cac sao. Thien ha

Thuyet Vu no lon

Phan danh cho thi sinh chuong trinh ban Khoa hoc xa hoi va nhan van [8 cau]:

1.Dao dong dien tu, song dien tu

Thong tin lien lac bang song vo tuyen

2.Luong tu anh sang

Hien tuong quang dien trong

Su phat quang: lan quang, huynh quang

Laze

Mau nguyen tu Bo. Quang pho Hidro

3.Vat li hat nhan

Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng

Su phan hach, phan ung nhiet hach (phan ung tong hop hat nhan)

4.Tu vo cung nho den vo cung lon (tu vi mo den vi mo)

Cac hat so cap

Mat Troi. He Mat Troi

Thien ha

.2. De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh chuong trinh khong phan ban

1.Dao dong co hoc [5]

Dai cuong ve dao dong dieu hoa

Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa

Con lac lo xo

Con lac don

Tong hop cac dao dong dieu hoa

Dao dong tat dan

Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2.Song co hoc, am hoc [3]

Dai cuong ve song co hoc

Song am

Giao thoa

Song dung

3.Dong dien xoay chieu [8]

Dai cuong ve dong dien xoay chieu

Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh

Cong suat cua dong dien xoay chieu

May phat dien xoay chieu mot pha

Dong dien xoay chieu ba pha

Dong co khong dong bo ba pha

May bien the. Su truyen tai dien nang

Chinh luu dong dien xoay chieu

May phat dien mot chieu

4.Dao dong dien tu, song dien tu [5]

Mach dao dong, dao dong dien tu

Dien tu truong

Song dien tu

Su phat va thu song dien tu

So luoc ve may phat va may thu vo tuyen dien

5.Quang hoc [2]

Su phan xa va khuc xa anh sang

Mat va cac dung cu quang hoc

6.Tinh chat song cua anh sang [6]

Tan sac anh sang

Giao thoa anh sang

Buoc song va mau sac anh sang

May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach

Tia hong ngoai

Tia tu ngoai

Tia Ron ghen

7.Luong tu anh sang [5]

Hien tuong quang dien ngoai

Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien

Mau Bo va nguyen tu Hidro

8.Vat li hat nhan [6]

Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

Su phong xa

Phan ung hat nhan

Dong vi phong xa va ung dung

He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong

Do hut khoi, nang luong lien ket va nang luong lien ket rieng

Nang luong hat nhan

3. De thi tot nghiep danh cho thi sinh bo tuc THPT

1.Dao dong co hoc [5]

Dai cuong ve dao dong dieu hoa

Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa

Con lac lo xo

Con lac don

Tong hop cac dao dong dieu hoa

Dao dong tat dan

Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2.Song co hoc, am hoc [3]

Dai cuong ve song co hoc

Song am

Giao thoa

Song dung

3.Dong dien xoay chieu [9]

Dai cuong ve dong dien xoay chieu

Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh

Cong suat cua dong dien xoay chieu

May phat dien xoay chieu mot pha

Dong dien xoay chieu ba pha

Dong co khong dong bo ba pha

May bien the. Su truyen tai dien nang

Chinh luu dong dien xoay chieu

May phat dien mot chieu

4.Dao dong dien tu, song dien tu [3]

Mach dao dong, dao dong dien tu

Dien tu truong

Song dien tu

5.Quang hoc [3]

Su phan xa va khuc xa anh sang

Mat va cac dung cu quang hoc

6.Tinh chat song cua anh sang [7]

Tan sac anh sang

Giao thoa anh sang

Buoc song va mau sac anh sang

May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach

Tia hong ngoai

Tia tu ngoai

Tia Ron ghen

7.Luong tu anh sang [4]

Hien tuong quang dien ngoai

Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

8.Vat li hat nhan [6]

Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

Su phong xa

Phan ung hat nhan.

Dong vi phong xa va ung dung

He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong.

I.4. De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang

Phan chung cho tat ca thi sinh [40 cau]:

1.Dao dong co hoc [6]

Dai cuong ve dao dong dieu hoa

Con lac lo xo

Con lac don

Tong hop dao dong

Dao dong tat dan

Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2.Song co hoc, am hoc [4]

Dai cuong ve song co hoc

Song am

Giao thoa

Song dung

3.Dong dien xoay chieu [9]

Dai cuong ve dong dien xoay chieu

Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien

Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh

Cong suat cua dong dien xoay chieu

May phat dien xoay chieu mot pha

Dong dien xoay chieu ba pha

Dong co khong dong bo ba pha

May bien the, su truyen tai dien nang

Chinh luu dong dien xoay chieu

4.Dao dong dien tu, song dien tu [4]

Mach dao dong, dao dong dien tu

Dien tu truong

Song dien tu

5.Tinh chat song cua anh sang [6]

Tan sac anh sang

Giao thoa anh sang

Buoc song va mau sac anh sang

May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach.

Tia hong ngoai

Tia tu ngoai

Tia Ron ghen

6.Luong tu anh sang [5]

Hien tuong quang dien ngoai

Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien

Mau Bo va nguyen tu hidro

7.Vat li hat nhan [6]

Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu

Su phong xa

Dong vi phong xa va ung dung.

He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong. Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng

Nang luong hat nhan

Phan danh cho thi sinh chuong trinh phan ban [10 cau]:

1.Dao dong co hoc

Con lac vat li

2.Song co hoc, am hoc

Phan xa song

Cong huong am. Hieu ung Dop - le

3.Dao dong dien tu, song dien tu

Nguyen tac thong tin lien lac bang song vo tuyen

4.Chuyen dong cua vat ran

Chuyen dong cua mot vat ran quanh mot truc co dinh

Momen luc, dieu kien can bang cua vat ran co truc quay co dinh, dieu kien tong quat de mot vat ran can bang, mo men quan tinh cua mot vat.

Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran, mo men dong luc cua vat ran. Dinh luat bao toan mo men dong luong

Chuyen dong cua khoi tam vat ran. Dong nang cua vat ran chuyen dong tinh tien

Dong nang cua vat ran quanh mot truc

Can bang tinh cua vat ran

Hieu luc cua cac luc song song. Ngau luc, can bang cua vat ran duoi tac dung cua ba luc song song

Can bang cua mot vat ran co truc quay co dinh. Mat chan de

5.Tinh chat song cua anh sang

Nhieu xa anh sang

6.Luong tu anh sang

Su hap thu anh sang; mau sac cac vat; su phat quang

Luong tinh song hat cua anh sang – So luoc ve Laze

7.Vat li hat nhan

Thuyet tuong doi hep

8.Tu vo cung nho den vo cung lon (tu vi mo den vi mo)

Cac hat so cap

Mat Troi. He Mat Troi

Cac sao. Thien ha. Su chuyen dong va tien hoa cua vu tru

Thuyet Vu no lon

Phan danh cho thi sinh chuong trinh khong phan ban [10 cau]:

1.Dong dien xoay chieu

May phat dien mot chieu

2.Dao dong dien tu, song dien tu

Su phat va thu song dien tu

So luoc ve may phat va may thu vo tuyen dien

3.Su phan xa va khuc xa anh sang

Su truyen anh sang. Su phan xa anh sang.

Guong phang

Guong cau

Su khuc xa anh sang va chiet suat

Hien tuong phan xa toan phan

Lang kinh

Thau kinh mong

4.Mat va cac dung cu quang hoc May anh

Mat

Kinh lup

Kinh hien vi

Kinh thien van

II. MON HOA HOC

De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh chuong trinh phan ban (ban Khoa hoc tu nhien, ban Khoa hoc xa hoi va nhan van)

Phan chung cho thi sinh 2 ban [33 cau]:

1.Cacbohidrat [2]

2.Amin - Amino axit – Protein [3]

3.Polime va vat lieu polime [2]

4.Dai cuong ve kim loai [4]

5.Kim loai kiem, kim loai kiem tho, nhom [6]

6.Crom, sat, dong; Hoa hoc va van de phat trien kinh te, xa hoi, moi truong [4]

7.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa huu co thuoc chuong trinh pho thong [6]

8.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa vo co thuoc chuong trinh pho thong [6]

Phan danh cho thi sinh chuong trinh ban Khoa hoc tu nhien [7 cau]:

1.Xeton

2.Day the dien cuc chuan cua kim loai

3.Bac, vang, niken, kem, thiec, chi

4.Phan tich hoa hoc

5.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa vo co thuoc phan rieng

Phan danh cho thi sinh chuong trinh ban Khoa hoc xa hoi va nhan van [7 cau]:

1.Ancol – Phenol

2.Andehit – Axit cacboxylic

3.Este – Lipit

4.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa huu co thuoc phan rieng

II.2. De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh chuong trinh khong phan ban

1.Ruou - Phenol – Amin [3]

2.Andehit – Axit cacboxylic – Este [4]

3.Glixerin - Lipit [1]

4.Gluxit [2]

5.Aminoaxit va protit [1]

6.Hop chat cao phan tu va vat lieu polime [2]

7.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa huu co thuoc chuong trinh pho thong [7]

8.Dai cuong ve kim loai [4]

9.Kim loai cac phan nhom chinh I, II va nhom [6]

10.Sat [3]

11.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa vo co thuoc chuong trinh pho thong [7]

II.3. De thi tot nghiep danh cho thi sinh chuong trinh bo tuc THPT

1.Ruou - Phenol – Amin [3]

2.Andehit – Axit cacboxylic – Este [4]

3.Glixerin - Lipit [1]

4.Gluxit [2]

5.Aminoaxit va protit [1]

6.Hop chat cao phan tu va vat lieu polime [2]

7.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa huu co thuoc chuong trinh pho thong [7]

8.Dai cuong ve kim loai [4]

9.Kim loai cac phan nhom chinh I, II va nhom [6]

10.Sat [3]

11.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa vo co thuoc chuong trinh pho thong [7]

II.4. De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang

Phan chung cho tat ca thi sinh [44 cau]:

1.Nguyen tu; Bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc; Lien ket hoa hoc [2]

2.Phan ung oxi hoa-khu; Can bang hoa hoc [2]

3.Su dien li [2]

4.Phi kim [2]

5.Dai cuong ve kim loai [2]

6.Kim loai phan nhom chinh nhom I (IA), II (IIA); nhom, sat [6]

7.Dai cuong hoa hoc huu co; Hidrocacbon [2]

8.Ruou (ancol) – Phenol [3]

9.Andehit – Axit cacboxylic [3]

10.Este – Lipit [3]

11.Amin – Aminoaxit – Protit (protein) [2]

12.Gluxit (cacbohidrat) [2]

13.Hop chat cao phan tu (polime) va vat lieu polime [1]

14.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa huu co thuoc chuong trinh pho thong [6]

15.Tong hop noi dung cac kien thuc hoa vo co thuoc chuong trinh pho thong [6]

Phan danh cho thi sinh chuong trinh phan ban [6 cau]:

1.Xeton [1]

2.Day the dien cuc chuan [1]

3.Crom, dong, niken, chi, kem, bac, vang, thiec [2]

4.Phan tich hoa hoc; Hoa hoc va cac van de kinh te, xa hoi, moi truong [2]

Phan danh cho thi sinh chuong trinh khong phan ban [6 cau]:

1.Nhom, sat [2]

2.Day dien hoa cua kim loai [1]

3.Hidrocacbon va dan xuat cua hidrocacbon [3]

III. MON SINH HOC

III.1. De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh chuong trinh phan ban (ban Khoa hoc tu nhien, ban Khoa hoc xa hoi va nhan van)

Phan chung cho thi sinh 2 ban [33 cau]:

1.Co che cua hien tuong di truyen va bien di [7]

2.Tinh qui luat cua hien tuong di truyen [5]

3.Di truyen hoc nguoi [2]

4.Nguyen nhan va co che tien hoa [6]

5.Phat sinh loai nguoi [2]

6.Ca the va quan the sinh vat [5]

7.Quan xa, he sinh thai, sinh quyen; sinh thai hoc voi viec quan li tai nguyen thien nhien [6]

Phan danh cho thi sinh chuong trinh ban Khoa hoc tu nhien [7 cau]:

1.Di truyen lien ket; di truyen ngoai nhan [1]

2.Anh huong cua moi truong den su bieu hien cua gen [1]

3.Di truyen hoc quan the [1]

4.Ung dung di truyen hoc [1]

5.Bang chung tien hoa [1]

6.Su phat sinh va phat trien cua su song tren trai dat [1]

7.Su thich nghi cua sinh vat voi moi truong song; Cac dac trung co ban cua quan xa; Dien the sinh thai - Sinh quyen [1]

Phan danh cho thi sinh chuong trinh ban Khoa hoc xa hoi va nhan van [7 cau]:

1.Co che cua hien tuong di truyen va bien di [1]

2.Tinh qui luat cua hien tuong di truyen [1]

3.Di truyen hoc nguoi [1]

4.Nguyen nhan va co che tien hoa [1]

5.Phat sinh loai nguoi [1]

6.Ca the va quan the sinh vat [1]

7.Quan xa, he sinh thai va van de quan li tai nguyen [1]

III.2. De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh chuong trinh khong phan ban

1.Bien di [11]

2.Ung dung di truyen hoc vao chon giong [9]

3.Di truyen hoc nguoi [2]

4.Su phat sinh su song [2]

5.Su phat trien cua sinh vat [2]

6.Nguyen nhan va co che tien hoa [12]

7.Phat sinh loai nguoi [2]

III.3. De thi tot nghiep danh cho thi sinh bo tuc THPT

1.Bien di [11]

2.Ung dung di truyen hoc vao chon giong [10]

3.Di truyen hoc nguoi [2]

4.Su phat sinh su song [1]

5.Su phat trien cua sinh vat [1]

6.Nguyen nhan va co che tien hoa [13]

7.Phat sinh loai nguoi [2]

III.4. De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang

Phan chung cho tat ca thi sinh [43 cau]:

1.Bien di [12]

2.Ung dung di truyen hoc vao chon giong [11]

3.Di truyen hoc nguoi [2]

4.Su phat sinh su song [2]

5.Nguyen nhan va co che tien hoa [14]

6.Phat sinh loai nguoi [2]

Phan danh cho thi sinh chuong trinh phan ban [7 cau]:

1.Co che cua hien tuong di truyen va bien di; tinh quy luat cua hien tuong di truyen [2]

2.Sinh thai hoc [5]

Phan danh cho thi sinh chuong trinh khong phan ban [7 cau]:

1.Co so vat chat va co che di truyen; cac qui luat di truyen [5]

2.Sinh thai hoc [2]

IV. MON TIENG ANH

IV.1. De thi tot nghiep THPT

Ghi chu: Ba loai de thi cho thi sinh cac chuong trinh THPT (7 nam, 3 nam, phan ban) co cau truc tuong tu, nhung khac nhau ve muc do.

1.Ngu am [5]

Trong am va/hoac

Nguyen am va phu am

2.Ngu phap va yeu to van hoa [20]

Thoi va hop thoi (cach su dung thoi)

Cau truc cau

Tu noi

Chuc nang giao tiep don gian

3.Tu vung [5]

Cau tao tu (phuong thuc cau tao tu)

Chon tu/to hop tu (kha nang ket hop tu)

4.Ky nang

* Ky nang doc (chu de pho thong) [10]

Dien tu vao cho trong (1 bai, khoang 150 tu)

Doc hieu: 1 bai (khoang 200 tu; khuyen khich cac yeu to van hoa)

* Ky nang viet [10]

Viet chuyen hoa (dang dien khuyet; cap do: phrase clause)

Phat hien loi

IV.2. De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang

Ghi chu: Khong phan biet doi tuong thi sinh.

1.Ngu am [5]

Trong am va/hoac

Nguyen am va phu am

2.Ngu phap va yeu to van hoa [10]

Thoi va hop thoi

Cau truc cau

Tu noi

Chuc nang giao tiep

3.Tu vung [10]

Cau tao tu

Chon tu/to hop tu

4.Ky nang [55]

* Ky nang doc (chu de pho thong) [40]

Dien tu vao cho trong (2 bai, khoang 200 tu) [20]

Doc hieu: 2 bai (khoang 400 tu; khuyen khich cac yeu to van hoa) [20]

* Ky nang viet [15]

Viet chuyen hoa (dang dien khuyet; cap do: phrase clause)

Phat hien loi

Tim cau dong nghia

V. MON TIENG NGA

V.1. De thi tot nghiep THPT

Ghi chu: Hai loai de thi cho thi sinh cac chuong trinh THPT phan ban va khong phan ban co cau truc tuong tu, nhung khac nhau ve muc do.

1.Ngu phap [15]

Gioi tu

Danh tu

Dong tu

Tinh tu

Dai tu

So tu

Lien tu

2.Tu vung [5]

3.Tim loi [5]

Doi cach

The dong tu

Chia dong tu

Gioi tu

Tu vung

4.Tinh huong [5]

5.Dien tu/cum tu [5]

Gioi tu

Y nghia tu vung

The dong tu

Lien tu

Tinh tu/dai tu

6.Doc hieu (bai khoa khoang 150 tu) [5]

7.Cau [10]

Ket thuc cau

Cau dong nghia

Dua vao tu goi y viet cau

V.2. De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang

Ghi chu: Khong phan biet doi tuong thi sinh.

1.Ngu phap [30]

Gioi tu

Danh tu

Dong tu

Tinh tu

Dai tu

So tu

Lien tu

2.Tu vung [5]

3.Tim loi [10]

Doi cach

The dong tu

Chia dong tu

Gioi tu

Tu vung

4.Tinh huong [5]

5.Dien tu/cum tu [10]

lGioi tu

Y nghia tu vung

The dong tu

Lien tu

Tinh tu/dai tu

6.Doc hieu (bai khoa khoang 150 tu) [5]

7.Cau [15]

Ket thuc cau

Cau dong nghia

Dua vao tu goi y viet cau

VI. MON TIENG PHAP

VI.1. De thi tot nghiep THPT

Ghi chu: Ba loai de thi cho thi sinh cac chuong trinh THPT (7 nam, 3 nam, phan ban) co cau truc tuong tu, nhung khac nhau ve muc do.

1.Doc hieu (bai khoa khoang 120-200 tu) [10]

2.Ngu phap [22]

Dinh tu (mao tu, tinh tu so huu, tinh tu chi tro), gioi tu

Tinh tu, trang tu

Dai tu

Dong tu

Cau truc va chuyen doi cau

Tu noi (articulateurs)

3.Tu vung [10]

Cau tao tu

Chon tu

Tu dong nghia

Tu trai nghia

4.Viet [8]

Hoan thanh cau

Chon cau tuong ung ve nghia

Chon cau co trat tu tu dung

VI.2. De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang

Ghi chu: Khong phan biet doi tuong thi sinh.

1.Kien thuc ngon ngu [32]

* Ngu phap [24]

Tu noi (articulateurs)

Gioi tu

Dong tu

Dai tu

Tinh tu

Cau truc va chuyen doi cau

* Tu vung [8]

Cau tao tu

Tu dong nghia, trai nghia, da nghia

2.Doc hieu [32]1 bai test de closure [12]

1 bai test de closure

1 bai texte informatif [10]

1 bai texte (loai hinh van ban khac) [10]

3.Viet [16]

Tim cau co trat tu dung

Chon cau tuong ung ve nghia

Tinh huong

Hoan thanh cau

VII. MON TIENG TRUNG QUOC

VII.1. De thi tot nghiep THPT

1.Ngu am [5]

Thanh mau

Van mau

Thanh dieu

2.Tu vung [5]

Tu dong nghia

Giai nghia tu

3.Ngu phap [35]

* Tu loai [20]

Xac dinh tu loai

Cach dung cua tu loai (thuc tu; hu tu)

* Cu phap [15]

Chuc nang cu phap

Cau phuc (tu noi; cap tu noi)

4.Ky nang tong hop (bai doc hieu co do dai khoang 150 chu) [5]

VII.2. De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang

1.Ngu am [10]

Thanh mau

Van mau

Thanh dieu

2.Tu vung [15]

Tu dong nghia

Giai nghia tu

Giai nghia cum tu

3.Ngu phap [45]

* Tu loai [25]

Xac dinh tu loai

Cach dung cua tu loai (thuc tu; hu tu)

* Cu phap [20]

Chuc nang cu phap

Cau phuc (tu noi; cap tu noi)

4.Ky nang tong hop (bai doc hieu co do dai khoang khoang 300 – 500 chu) [10]

TP

Viet Bao

Video nổi bật

Xem Dàn Tên Lửa Khủng Của Nga Di Chuyển Và Thử Nghiệm
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Tia Ron, He Mat Troi, Mau Bo, Mat Troi, khoa hoc xa hoi va nhan van, don vi khoi luong nguyen tu, dong dien xoay chieu ba pha, dong co khong dong bo, su truyen tai dien nang, tuyen sinh dai hoc, Dao dong dieu hoa, nang luong lien ket, song dien tu, thi tot nghiep, Hoa

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cấu trúc đề thi trắc nghiệm (dự kiến)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cấu trúc đề thi trắc nghiệm (dự kiến) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cau truc de thi trac nghiem du kien

Nhan xet, hay lien he ve tin Cau truc de thi trac nghiem du kien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cau truc de thi trac nghiem du kien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0