Can thay doi tu duy trong giao duc dai hocCan thay doi tu duy trong giao duc dai hoc
Cac dai bieu nuoc ngoai dang tim hieu he thong giao duc Viet Nam (anh: L.Q.P)
Nham tim ra giai phap cho viec doi moi va hoi nhap giao duc dai hoc (GDDH) Viet Nam, Hoi dong quoc gia giao duc da to chuc dien dan quoc te "Doi moi GDDH va hoi nhap quoc te" trong hai ngay 22 va 23.6 tai Ha Noi.

Dien dan da thu hut su quan tam cua hang tram nha khoa hoc, nha quan ly cac co so giao duc, cac chuyen gia trong nuoc va quoc te. Tai day, cac y kien da cho thay, GDDH Viet Nam cham doi moi do ton tai nhung quan niem loi thoi.

Hoi nhap: Con qua nhieu thach thuc

PGS-TS Tran Quoc Toan, Tong thu ky Hoi dong quoc gia giao duc cho biet: GDDH Viet Nam dang phai doi mat voi nhieu thach thuc, trong do co van de ve noi dung chuong trinh, phuong phap giang day, chat luong giao duc... dac biet la viec quan ly GDDH. Ong noi: "Quan ly giao duc noi chung (GDDH noi rieng) dang dung truoc nhung thach thuc lon, can phai som khac phuc nhung yeu kem hien nay nhu: quan ly nha nuoc cham doi moi tu duy va phuong thuc, con mang nang tinh hanh chinh; cac giai phap quan ly chat luong chua co hieu qua; nhung van de ve tinh kinh te, tinh hieu qua cua giao duc trong co che thi truong chua duoc lam sang to; phan cap quan ly chua hop ly; vai tro trach nhiem cua co so giao duc, cua doi ngu giao vien trong viec doi moi GDDH chua duoc xac lap la mot khau trong yeu".

GS-TS KH Banh Tien Long - Vu truong Vu DH va sau DH (Bo Giao duc-Dao tao) cung cho biet: Neu so sanh voi cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi, Viet Nam con nhieu kho khan nhu lung tung trong co che van hanh va quan tri DH; thieu kinh nghiem trong viec xay dung he thong van ban phap ly du manh de tao ra mot co che van hanh quan ly GDDH mot

Pho thu tuong Pham Gia Khiem - Pho chu tich Hoi dong Quoc gia giao duc: GDDH phai thuc su doi moi tu duy, co cach nhin moi ve chat luong, ve to chuc va quan ly, ve cong nghe day hoc va quan niem ve dau tu cho giao duc.
cach co hieu qua. Ben canh do, chua giai quyet duoc mau thuan giua tang quy mo va dam bao chat luong; GDDH chua huong dao, phan luong cho cac bac hoc va trinh do dao tao khac; mo hinh va he thong GDDH chua dat tieu chuan hoi nhap quoc te; dao tao dai hoc dang mau thuan voi chat luong dau vao va dau ra cua sinh vien...

GS Dao Trong Thi va PGS Ngo Doan Dai (DH Quoc gia Ha Noi) cho rang viec dau tu cho giao duc o nuoc ta con rat thap, chi phi dao tao trung binh cho mot SV thap hon tu 5-100 lan so voi cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi; so voi chuan muc cua cac truong dai hoc trong khu vuc va the gioi thi doi ngu can bo giang day o cac truong cong lap con khoang cach kha lon ve so luong, chat luong, trinh do chuyen mon. Trong khi do thi quy mo dao tao tang nhanh nen den nam 2010, mau thuan giua quy mo dao tao va chat luong dao tao se con gay gat hon nhieu.

Muon doi moi phai thay doi quan niem

GS-TS Pham Phu (DHQG thanh pho Ho Chi Minh) cho rang, nhieu nuoc tren the gioi co quan niem: GDDH la mot nen "cong nghiep dich vu", la xuat nhap khau, la canh tranh, la huong den khach hang, la cong ty trong truong dai hoc va truong DH trong cong ty... Trong khi do, Viet Nam dang co quan niem "Chong moi hanh vi thuong mai hoa trong giao duc" theo nghia khong duoc xem dich vu GDDH la mot hang hoa de co the trao doi mua ban. Vi vay GDDH Viet Nam da co mot khoang cach so voi the gioi. GS Pham Phu noi: "Viec thay doi tu duy, triet ly... luon luon la mot viec rat kho khan va ton thoi gian. Vi vay de mo rong va phat trien tiep tuc GDDH, can phai doi moi co ban co tinh chat cai cach nen GDDH va truoc het can phai co mot chuong trinh hanh dong thong nhat duoc soan thao mot cach thuc su chuyen nghiep".

TS Ta Ngoc Chau - nguyen Pho giam doc Vien Nghien cuu quoc te ve ke hoach giao duc cua UNESCO: Cach tot nhat de cac co so dao tao DH co the tiep can voi mang luoi toan cau la thuc hien chinh sach mot cach co he thong trong viec gui sinh vien toi cac truong DH danh tieng de tham du cac khoa dao tao cao hoc va tham gia vao cac du an nghien cuu de duc rut kinh nghiem.

TS Molly N.N Lee, chuyen gia chuong trinh giao duc UNESCO cung nhan xet: Trong khi giao duc dai hoc tu co truyen thong lau doi o cac nuoc nhu Nhat Ban, Han Quoc, Philippines va Indonesia thi dieu nay lai co ve rat moi me o Viet Nam. Theo ong, muon cai cach giao duc thi phai theo 4 xu the toan cau, do la dai chung hoa, thi truong hoa, da dang hoa va quoc te hoa. Ong nhan manh: “Bang viec cho phep cac thanh phan tu nhan tham gia vao GDDH, da den luc Chinh phu Viet Nam phai dua ra khung phap che va quy dinh cho phep phat trien cong nghe giao duc dai hoc tu nhan. Nhiem vu cua nha nuoc la phe chuan quy dinh va tham van viec thanh lap cac co so dao tao dai hoc tu nhan cung nhu phe duyet cac chuong trinh giang day cho cac chuong trinh giang day cong va tu”. Ong Lee con goi y: nen co nhung chinh sach thuc tien tu phia chinh phu lien quan den viec quan ly cac co so GDDH, tang cuong chuc nang nghien cuu va giang day cho cac truong DH, xay dung co so ha tang cung nhu nguon von va tao dieu kien phat trien cho doi ngu giang vien va nhan vien hanh chinh de co the nang cao chat luong GDDH o Viet Nam.

GS Hoang Xuan Sinh, DH dan lap Thang Long cho rang cac truong ngoai cong lap co mot vai tro khong nho trong viec giam bot ganh nang cho ngan sach nha nuoc, lam tang ngan sach cho cac truong cong, nhat la cac truong lon, de dua giao duc Viet Nam duoi kip cac nuoc trong khu vuc. Nhung neu nhu de cac truong ngoai cong lap phat trien, neu nhu Nha nuoc khong giup do ve tai chinh thi phai cho no mot quy che hop ly, trong do cac rang buoc ma Nha nuoc an dinh phai tuong thich, khong mau thuan trong he thong...

PGS-TS Mark Mason - Giam doc Trung tam Nghien cuu giao duc so sanh, khoa Su pham Truong DH Hong Kong - con luu y: “Cac co quan giao duc cua Chinh phu se lua chon va phan cac nguon luc cho mot so it cac truong DH de phat trien thanh cac trung tam noi troi. Viet Nam co the chua co cac nguon luc de tao va duy tri cac trinh do xuat sac quoc te tai tat ca cac co so GDDH cua minh. Viec dan trai nguon luc qua mong se lam tieu tan tac dong cua bat ky su doi moi nao va co the se dan den that bai o phan lon cac cuoc cai cach”.

Vu Tho

Be mac dien dan, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Minh Hien da nhan manh hai noi dung ma GD DH Viet Nam can thuc hien la: giai bai toan giua quy mo va chat luong, dong thoi cai tien he thong quan ly GDDH. Bo truong cho biet: se tung buoc thuc hien dai chung hoa GDDH nho cac giai phap nhu da dang hoa trinh do cung nhu loai hinh, to chuc dao tao di doi voi viec chuan hoa chat luong cua tung dang; tang cuong cac hinh thuc dao tao khong chinh quy va cac hinh thuc giao duc tu xa de tang nhanh quy mo dao tao dai hoc voi co che danh gia chat che dau ra cua tung mon hoc. Chu trong phat trien cac loai hinh truong CD cong dong va cac co so dao tao sau trung hoc (pho thong) ngan han. Doi voi truong DH, CD dan lap, tu thuc can dieu chinh quy che hoat dong mot cach hop ly de khuyen khich viec gop phan tang quy mo dao tao.

Ve he thong quan ly GD DH, Bo truong neu ro: can cai tien tren co so nang cao hieu qua quan ly Nha nuoc dong thoi tang quyen tu chu va nang cao trach nhiem xa hoi cua truong DH. Ve phia nha nuoc can nang cao nang luc va tinh chuyen nghiep cua cac bo phan co chuc nang xay dung chinh sach cong ve GDDH. Can co su phan cap manh me va ro rang hon nua giua cac co quan quan ly nha nuoc va cac truong. Ve phia co so, mot mat can nang cao trinh do quan ly, khai thac hieu qua cac co che moi nham tang quyen tu chu cua cac truong DH. Mat khac can xay dung he thong dam bao chat luong va cac hoat dong kiem dinh cong nhan chat luong cho cac truong DH,CD de tang cuong trach nhiem xa hoi cua cac truong .

Viet Bao

Video nổi bật

Xem Tàu hộ vệ tên lửa Tarantul I Việt Nam thử vũ khí
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Viet Nam, Ha Noi, GDDH Viet Nam, giao duc dai hoc, quan ly nha nuoc, trong khu vuc, dao tao, doi moi, chat luong, co so, quoc te, tu duy, truong, viec, cong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cần thay đổi tư duy trong giáo dục đại học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cần thay đổi tư duy trong giáo dục đại học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Can thay doi tu duy trong giao duc dai hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Can thay doi tu duy trong giao duc dai hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Can thay doi tu duy trong giao duc dai hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0