Can lam gi de duoc thi lai tot nghiep THPT(Dan tri) -Thoi gian gan day DT lien tuc nhan duoc nhieu thac mac cua doc gia lien quan den van de thi lai tot nghiep THPT, bo tuc THPT nam 2008.

DT da cuoc trao doi voi ong Tran Van Kien, Pho Cuc truong Cuc khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc thuoc Bo GD-DT noi chiu trach nhiem ban hanh quy che va huong dan thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT.

Thua ong, ki thi tot nghiep THPT nam 2008 co su thay doi nao khong?

Ve co ban, ky thi tot nghiep THPT nam 2008 duoc giu on dinh, theo quy trinh nhu nam 2007, tien toi to chuc mot ky thi quoc gia sau trung hoc pho thong de vua xet tot nghiep trung hoc pho thong, bo tuc trung hoc pho thong vua tuyen sinh vao dai hoc, cao dang, trung cap chuyen nghiep.

Nam nay Bo GD-DT van tiep tuc to chuc thi trac nghiem 4 mon gom: Hoa, Ly, Sinh, Ngoai Ngu. Neu trong ki thi tot nghiep nam nay co quy dinh cac mon noi tren thi se thi theo phuong phap trac nghiem, cac mon thi con lai se thi theo hinh thuc tu luan.

Nam nay nhung hoc sinh truot ki thi tot nghiep THPT, bo tuc THPT dang ki du thi lai thi co duoc bao luu diem cac mon thi tren 5 diem o cac nam du thi truoc do?

Nhung hoc sinh thi truot THPT (ke ca nhung doi tuong vua du thi tot nghiep THPT nam 2007) thi khong duoc bao luu.

Con hoc sinh thi bo tuc THPT thi co quy dinh bao luu diem, cu the: Thi sinh du thi du cac mon quy dinh nhung chua tot nghiep va khong bi ky luat huy ket qua thi trong ca ky thi lan 1, lan 2, thi duoc bao luu diem cua cac mon thi dat tu 5,0 diem tro len cho cac ky thi to chuc trong nam tiep ngay sau do neu co quy dinh thi cac mon do.

Dieu nay co nghia la chi co nhung thi sinh thi truot ki thi tot nghiep bo tuc THPT nam 2007 thi duoc phep bao luu nhung mon co diem tren 5 trong ki thi tot nghiep bo tuc THPT nam 2008.

Cac thi sinh co diem bao luu co the thi lai tat ca cac mon hoac chi thi cac mon thi khong co diem bao luu, ke ca mon thi ma ky thi truoc khong phai thi do Bo quy dinh trong ky thi nay.

Nhung thi sinh tu do can phai co yeu cau gi de co the duoc tham du ki thi tot nghiep nam 2008?

+ Doi voi ki thi tot nghiep THPT:

- Da tot nghiep trung hoc co so.

- Da hoc xong chuong trinh trung hoc pho thong (hoc lien tuc hoac khong lien tuc); duoc danh gia, xep loai ve hanh kiem va hoc luc o tung lop hoc.

- Khong trong thoi gian thi hanh an phat tu hoac bi mat quyen cong dan, khong trong thoi gian bi ky luat cam thi; Duoc Uy ban nhan dan (UBND) xa, phuong, thi tran (sau day goi chung la cap xa) noi cu tru xac nhan ve pham chat dao duc va chap hanh chu truong chinh sach, phap luat cua Nha nuoc va nhung quy dinh ve an ninh trat tu o dia phuong.

- Truong hop khong du dieu kien du thi do bi xep loai kem ve hoc luc o lop 12, phai dang ky va du ky kiem tra cuoi nam hoc tai truong trung hoc pho thong noi hoc lop cuoi cap hoac noi dang ky du thi mot so mon hoc co diem trung binh duoi 5,0, dam bao khi lay diem bai kiem tra thay cho diem trung binh mon hoc de tinh lai diem trung binh ca nam thi du dieu kien ve hoc luc theo quy dinh.

- Tuoi du thi (doi voi hoc sinh dang hoc va thi sinh tu do): khong qua 24 tuoi.

+ Doi voi ki thi tot nghiep THBT

- Da tot nghiep trung hoc co so.

- Hoc het chuong trinh trung hoc pho thong hien hanh (hoc lien tuc hoac khong lien tuc);

- Doi voi nguoi hoc trong cac trung tam giao duc thuong xuyen: khong bi xep loai kem ve hoc luc o lop 12; neu la nguoi hoc trong dien xep loai hanh kiem thi phai co them dieu kien hanh kiem xep loai tu trung binh tro len; khong nghi qua 45 buoi hoc trong nam hoc lop 12 (nghi mot lan hay nghi nhieu lan cong lai);

- Doi voi nhung nguoi tu hoc co huong dan: khong bi xep loai kem ve hoc luc o lop 12.

- Khong bi ky luat cam thi; khong trong thoi gian thi hanh an phat tu hoac bi mat quyen cong dan;

Ho so dang ki du thi lai ki thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT gom nhung gi thua ong?

+Ho so DKDT lai doi voi doi tuong du ki thi tot nghiep THPT gom:

- Don xin du thi ky thi tot nghiep trung hoc pho thong;

- Giay xac nhan cua UBND cap xa noi cu tru theo noi dung quy dinh da noi o tren va xac nhan khong trong thoi gian thi hanh an phat tu hoac bi mat quyen cong dan

- Giay xac nhan cua truong trung hoc pho thong noi hoc lop 12 hoac noi dang ky du thi ve xep loai hoc luc (doi voi nhung hoc sinh xep loai kem ve hoc luc quy dinh da noi o tren) va xac nhan khong trong thoi gian bi ky luat cam thi

- Hoc ba trung hoc pho thong (ban chinh);

- Giay khai sinh hop le (ban sao cong chung);

- Bang tot nghiep trung hoc co so (ban chinh hoac ban sao hoac giay chung nhan tot nghiep thay Bang, theo mau cua Bo Giao duc va Dao tao);

- Giay chung nhan trung tuyen vao lop 10 trung hoc pho thong (ban chinh);

- Giay chung minh nhan dan;

- Cac giay chung nhan de duoc huong che do uu tien (neu co) gom:

+ Con cua liet si, thuong binh, benh binh va nhung nguoi duoc huong chinh sach nhu thuong binh; con cua Anh hung luc luong vu trang nhan dan, Anh hung lao dong do phong Noi vu - Lao dong Thuong binh va Xa hoi huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh (sau day goi chung la cap huyen) cap;

+ Ban sao so dang ky ho khau thuong tru thuoc vung cao, vung sau, khu kinh te moi, xa dac biet kho khan do UBND cap xa xac nhan hoac duoc cong chung nha nuoc;

- Cac loai giay chung nhan de duoc huong che do cong diem khuyen khich (neu co) gom:

+ Chung nhan nghe pho thong;

+ Chung nhan doat giai trong cac ky thi do nganh giao duc to chuc hoac phoi hop voi cac nganh chuyen mon khac tu cap tinh tro len to chuc gom: thi hoc sinh gioi cac mon van hoa, thi thi nghiem thuc hanh (Vat li, Hoa hoc, Sinh hoc), thi van nghe, the duc the thao, hoi thao giao duc quoc phong, ve, viet thu quoc te, thi giai toan tren may tinh bo tui;

- Cac loai giay chung nhan de duoc huong che do uu tien, huong cong diem khuyen khich neu nop sau ngay thi se khong co gia tri de xet huong cong diem khuyen khich

+Ho so DKDT lai doi voi doi tuong du ki thi tot nghiep bo tuc THPT gom:

- Don xin du thi (theo mau quy dinh).

- Hoc ba hoac phieu kiem tra cua nguoi hoc theo hinh thuc tu hoc (ban chinh).

- Giay chung minh nhan dan;

- Bang tot nghiep trung hoc co so (ban chinh hoac ban sao hay giay chung nhan tot nghiep thay bang, theo mau cua Bo Giao duc va Dao tao) hoac bang tot nghiep trung cap chuyen nghiep.

- Cac giay to lien quan den huong uu dai ve cong them diem thi de xet tot nghiep (neu co)

Luu y: Cac giay to uu tien phai nop truoc ngay thi neu nop sau ngay thi se khong co gia tri.

Nop ho so DKDT o dau va cham nhat la khi nao thua ong?

Thi sinh co de nop ho so DKDT tai truong THPT minh da theo hoc truoc do. Thoi gian cuoi cung nhan ho so dang ky du thi la truoc ngay thi 30 ngay. Sau thoi han nay, khong nhan them ho so dang ky du thi.

Thua ong, khi nao thi Bo GD-DT cong bo mon thi tot nghiep THPT, bo tuc THPT?

Cham nhat den ngay 31/3 Bo GD-DT se cong bo mon thi tot nghiep THPT; bo tuc THPT. Truoc khi quy dinh mon thi Bo GD-DT se ban hanh quy che thi va huong dan ky cang ve van de thi tot nghiep nam 2008.

Xin cam on ong.

Nguyen Hung (thuc hien)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo GD, Trung hoc pho thong, thoi gian thi hanh, thi tot nghiep, giay chung nhan, trong thoi gian, lien quan den, bo tuc, du thi, ki thi, quy dinh, de duoc, mon thi, THPT, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cần làm gì để được thi lại tốt nghiệp THPT?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cần làm gì để được thi lại tốt nghiệp THPT? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Can lam gi de duoc thi lai tot nghiep THPT

Nhan xet, hay lien he ve tin Can lam gi de duoc thi lai tot nghiep THPT co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Can lam gi de duoc thi lai tot nghiep THPT de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0