Can Tho No luc pho cap giao duc mam non
Can Tho No luc pho cap giao duc mam non
Cac chau o cac nhom tre tu thuc thuong thieu nhieu dieu kien hoc tap so voi cac chau o cac truong mam non dat chuan.
Trong anh: Gio hoc tieng Anh o mot nhom tre tu thuc tren dia ban TP Can Tho

Trung tuan thang 8 vua qua, Chinh phu da trien khai “De an pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi giai doan 2010-2015”. De an nay se tao co hoi cho tre mam non duoc hoc tap day du, tu do lam nen tang giao duc toan dien o cac bac hoc cao hon...

* Kho khan o GDMN

Tuy nhung nam gan day quan diem ve phat trien GDMN da duoc xac dinh ro nhung hau het cac tinh, thanh deu chua bo tri duoc nguon von rieng de thuc hien, dan den tinh trang thieu co so vat chat cho bac hoc nay. Theo bao cao cua Bo Giao duc va Dao tao (GD&DT), nhieu noi, tre em 5 tuoi khong duoc den lop hoac chi duoc hoc 1 buoi voi chuong trinh rut gon (chuong trinh 36 buoi) nen cac em khong duoc cham soc, nuoi day mot cach chu dao. Nam hoc 2009-2010, van con khoang 15% so xa chi co 1-2 lop mau giao gan voi truong tieu hoc hoac lop mau giao doc lap dat tai trung tam xa. Nhieu thon, ban vung cao, vung sau, vung xa chua co phong hoc de mo lop mau giao. Thieu phong hoc, thieu ca truong hoc la thuc trang chung o hau het cac tinh, thanh tu vung sau, xa den thanh pho truc thuoc Trung uong. Chang han, tai TP Can Tho hien con 13 xa, phuong chua co truong mam non, mau giao; 14 xa, phuong tuy co truong hoc nhung chua co co so vat chat rieng. Toan thanh pho con 3 huyen Co Do, Thoi Lai, Vinh Thanh chua co truong mam non trong diem. Voi so tre hien tai, theo dieu le truong mam non thi TP Can Tho con thieu 585 phong hoc. Neu chi tinh rieng phong hoc danh cho mau giao 5 tuoi, TP Can Tho con thieu 172 phong. O cac tinh khac, tinh trang cung khong kha quan hon. Ba Son Thi Anh Hong, Pho Chu tich UBND tinh Tra Vinh, cho biet: “Toan tinh van dong duoc 89% tre 5 tuoi ra lop, nhung chi co 8% tre duoc hoc 2 buoi/ ngay vi thieu phong hoc. Toan tinh con den 12 xa chua co truong mam non, mau giao”.

Nam hoc 2009-2010, Bo GD&DT thong ke ca nuoc co 183.433 giao vien mam non, trong do, co 15.461 giao vien chua dat chuan. Ca nuoc con thieu 24.960 giao vien mam non o cac vung sau, vung xa. Tuy gan day, ty le giao vien dat va vuot chuan da tang len kha nhieu, nhung phan lon giao vien duoc dao tao chap va qua nhieu the he, nhieu loai hinh dao tao nen nang luc thuc te chua tuong thich voi trinh do dao tao. Ben canh viec thieu can bo, giao vien, cong tac dao tao, boi duong doi ngu giao vien va can bo quan ly cung cham duoc doi moi. Cac truong su pham dao tao giao vien mam non dang phai dung truoc mau thuan giua yeu cau mo rong quy mo, nang cao chat luong dao tao voi nang luc con han che. Mat khac, che do chinh sach doi voi giao vien, can bo quan ly GDMN con nhieu bat hop ly, chua tao duoc dong luc de giao vien tu ren luyen ve pham chat, nang cao nang luc cham soc, giao duc tai cac co so GDMN.

Theo Bo GD&DT, chinh nhung kho khan, han che noi tren da lam chat luong cham soc, giao duc tre mam non o cac vung nong thon va vung kho khan con thap. Ca nuoc con 22,8% so tre mau giao 5 tuoi thuoc 29 tinh thuc hien chuong trinh 26 tuan va chuong trinh 36 buoi, khong co dieu kien thuc hien day du chuong trinh cham soc, giao duc mau giao 3-5 tuoi, lam cho chat luong cham soc, giao duc tre em 5 tuoi dai tra con thap. Kho khan ve truong lop, trang thiet bi va doi ngu giao vien da tao ra su phan cuc lon ve chat luong cham soc, giao duc tre giua vung dan toc thieu so, vung dac biet kho khan, vung nong thon voi thanh thi va nhung noi thuan loi ve kinh te- xa hoi... Chinh vi vay, viec trien khai thuc hien “De an pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi giai doan 2010-2015” la mot co hoi de bac hoc nay phat trien...

* Vuot kho de thuc hien tot de an

“De an pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi giai doan 2010-2015” duoc ban hanh theo Quyet dinh so 239/ QD-TTg ngay 9-2-2010 cua Thu tuong Chinh phu voi muc tieu cung co, mo rong mang luoi truong lop, dam bao den nam 2015, co 95% so tre 5 tuoi duoc hoc 2 buoi/ ngay theo chuong trinh GDMN moi; nang cao chat va luong cham soc giao duc doi voi tre 5 tuoi. Song song do, thuc hien de an se dap ung yeu cau dao tao, boi duong, nang cao chat luong doi ngu giao vien mam non, dong thoi uu tien co so vat chat, trang thiet bi day hoc, do dung, do choi cho cac lop mam non 5 tuoi o mien nui, vung sau, vung xa. Phan dau den nam 2015, 100% tinh, thanh dat chuan pho cap GDMN cho tre 5 tuoi. Day la mot de an lon voi kinh phi thuc hien la 14.660 ti dong, bao gom 4 du an: Xay dung phong hoc theo quy dinh cua dieu le truong mam non; Mua sam trang thiet bi, do choi; Dao tao, boi duong giao vien va ho tro tre em ngheo; Xay dung truong mam non dat chuan quoc gia cho 86 huyen kho khan.

Tren co so cua de an, cac tinh, thanh du con rat nhieu kho khan nhung deu quyet tam thuc hien de an pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi giai doan 2010-2015. Theo bao cao cua So GD&DT TP Ha Noi, truoc mat thanh pho se chuyen 500 truong mam non ban cong sang cong lap de tao dieu kien thuan loi cho tre mam non den truong. Tuong tu, tu day den cuoi nam 2010, lanh dao nganh giao duc tinh Nam Dinh cho biet cung se chuyen 237 truong mam non ban cong sang cong lap. Con tai TP Can Tho, UBND thanh pho cung da phe duyet “De an phat trien GDMN TP Can Tho giai doan 2010-2015 va dinh huong den nam 2020” voi nhung lo trinh cu the, nhu: giai doan 2010-2012 xay dung 300 phong hoc, dao tao bo sung 700 giao vien nham dam bao 75% tre duoc hoc 2 buoi/ ngay; den nam 2015 se huy dong tren 95% tre 5 tuoi hoc 2 buoi/ ngay va xay dung moi 20 truong mam non dat chuan quoc gia... Theo ong Tran Trong Khiem, Quyen Giam doc So GD&DT TP Can Tho, nganh giao duc thanh pho da hoan thanh cac buoc chuan bi de khoi dong du an trong thoi gian som nhat.

Noi ve de an pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi giai doan 2010-2015 cua tinh Soc Trang, ong Le Van Can, Pho Chu tich UBND tinh, cho biet: “Mac du nhung nam qua, tinh cung rat quan tam den bac hoc mam non, nhung do dieu kien co so vat chat cua hau het cac cap hoc deu kho khan nen bac hoc nay con thiet thoi so voi cac bac hoc khac. De an pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi giai doan 2010-2015 se tao dieu kien de tinh nha tap trung dau tu cho bac hoc nay lam nen tang de cac chau hoc tot hon o cac bac hoc sau”. Con tai TP Ho Chi Minh, Tien si Huynh Cong Minh, Giam doc So GD&DT, cho rang viec thuc hien de an pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi giai doan 2010-2015 tai dia phuong se tao dieu kien de thanh pho xay dung he thong GDMN ben vung dam bao an toan cho tre khi den truong.

Co the noi, viec Chinh phu thuc hien mot de an rieng cho bac hoc mam non da tao dieu kien cho cac tinh, thanh tap trung dau tu phat trien cho giao duc o bac hoc nay. Vi vay, tat ca cac tinh, thanh trong ca nuoc deu quyet tam tao chuyen bien, vuot kho de thuc hien pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi giai doan 2010-2015 thanh cong.

Viet Bao (Theo Bao Can Tho)

Video nổi bật

Không ngờ Việt Nam mình đẹp đến vậy ...
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: TP Can Tho, Can Tho, Pho Cap Giao Duc, Giao Duc Mam Non, co so vat chat, Truong Mam Non, cho tre em, tao dieu kien, tao co hoi, 5 tuoi, de an, giao vien, giai doan, thuc hien, dao tao, tinh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cần Thơ:Nỗ lực phổ cập giáo dục mầm non

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cần Thơ:Nỗ lực phổ cập giáo dục mầm non bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Can Tho No luc pho cap giao duc mam non

Nhan xet, hay lien he ve tin Can Tho No luc pho cap giao duc mam non co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Can Tho No luc pho cap giao duc mam non de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0