Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2

Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2

KHU VUC PHIA BAC

Truong DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia Ha Noi): diem chuan NV2, khoi A nhu sau: Toan hoc: 22,5; Toan co: 22,5; Vat ly: 20,5; Cong nghe hat nhan: 20; Khi tuong - Thuy van - Hai duong hoc: 18,5; Dia ly: 18; Dia chinh: 20,5; Dia chat: 18; Dia ky thuat - Dia moi truong: 18, Cong nghe moi truong: 23; Tho nhuong: khoi A: 18,5, khoi B: 23.

Truong DH Khoa hoc xa hoi va Nhan van (DH Quoc gia Ha Noi): Tam ly hoc: 18; Khoa hoc quan ly: 18; Xa hoi hoc: khoi C: 19,5, khoi D: 18; Triet hoc: khoi C: 19,5, khoi D: 18; Cong tac xa hoi: khoi C: 18,5, khoi D: 18; Van hoc: 18; Ngon ngu: khoi C, D: 18; Thong tin-Thu vien: khoi C, D: 18; Dong phuong hoc: 19,5; Quoc te hoc: 19,5; Du lich: 18,5; Han Nom: khoi C, D: 18.

HV Hanh chinh Quoc gia: Co so phia Bac: Khoi A, C: 20 diem. Co so phia Nam: khoi A: 19,5 diem, khoi C: 18 diem.

Hoc vien Y hoc co truyen Viet Nam: Diem chuan he CD: 21,5 diem.

DH Giao thong van tai Ha Noi (co so 2): Cac nganh dieu khien hoc ky thuat; Co - Dien tu; Duong o to va san bay; Quy hoach va quan ly giao thong do thi: 16 diem; Kinh te Buu chinh Vien thong: 17,5 diem.

Truong DH Lam nghiep: Che bien lam san: 15,5; Cong nghiep PTNT; Co gioi hoa lam nghiep; Thiet ke san pham moc va NT: 15; Ky thuat xay dung cong trinh: 16; Lam nghiep xa hoi: 18; Lam nghiep do thi: 15; Nong lam ket hop: 16; Khuyen nong PTNT: 18; Quan tri kinh doanh: 17; Kinh te lam nghiep; Quan ly dat dai: 16.

HV Ngan hang: Diem chuan xet tuyen he CD doi voi nganh Tai chinh - Ngan hang va Ke toan: 21 diem.

Truong DH Cong doan: Diem chuan nganh Bao ho lao dong: 19.

Truong DH Thuy loi:

* He DH: Co so 2 phia Nam: diem trung tuyen NV2 cac nganh la 16,5, tru nganh Ky thuat cong trinh la 19. Nhung TS dang ky vao nganh Ky thuat cong trinh nhung khong du diem trung tuyen duoc xet tuyen vao nganh khac.

* He CD: Dao tao tai co so phia Bac: diem trung tuyen NV2 la 17,5; dao tao tai Ninh Thuan diem trung tuyen la 12.

DH DL Dong Do: Diem chuan NV 2 bang diem nhan ho so, tru nganh Tai chinh, tin dung, khoi A: 16 diem.

Vien DH Mo Ha Noi: Diem chuan NV2, he DH nhu sau: Tin hoc (19 diem); Dien tu vien thong, Ke toan (18d); Quan tri kinh doanh 17; Huong dan du lich va quan tri du lich khach san (20d, tieng Anh nhan doi); Tieng Anh (22d, tieng Anh nhan doi); Tieng Trung 17. He CD: Tin hoc (12,5d); Dien tu vien thong (12d); Cong nghe sinh hoc khoi A (12,5d), khoi B (15d). DH Mo con 50 chi tieu NV3 cho nganh Cong nghe sinh hoc. Diem nhan ho so NV3 khoi A: 16d, khoi B: 18d.

DH DL Phuong Dong: Diem chuan NV2 nganh Cong nghe thong tin (16d); Kien truc (23d); Xay dung cong trinh, Co - dien tu, Dien, Cap thoat nuoc (15d); Cong nghe sinh hoc (A/B: 15/17,5); Cong nghe moi truong (A/B: 15/17); Quan tri doanh nghiep (A/D: 18/16,5); Quan tri du lich (A/C/D: 17/18/16); Quan tri van phong (A/C/D: 17/18/15,5); Tai chinh ngan hang (A/D: 19/17,5); Ke toan (A/D: 19/17); Tieng Anh, Tieng Trung, Tieng Nhat (13d, tong diem 3 mon da nhan he so 2 mon ngoai ngu toi thieu phai dat 18 diem). He CD: Nganh Cong nghe thong tin (12d); Du lich (A/C/D: 13,5/ 13,5/ 12,5; Ke toan (A/D: 13,5/12,5).

Nhung TS khong trung tuyen neu co don (truoc ngay 11.9) xin chuyen nganh, dat diem trung tuyen cua cac nganh: Dien, Cap thoat nuoc, Tieng Anh, Tieng Trung, Tieng Nhat duoc goi nhap hoc. Nhung TS khong trung tuyen nganh CNTT se duoc moi nhap hoc nganh Dien. Nhung TS khoi D khong trung tuyen vao nganh da dang ky, neu dat diem trung tuyen vao cac nganh Tieng Anh, Tieng Trung se duoc moi nhap hoc theo nguyen tac xet tuyen tu cao xuong thap den khi du chi tieu.

KHU VUC MIEN TRUNG TAY NGUYEN

DH Da Nang: Diem chuan NV2: Truong DH Su pham: Cu nhan Toan-Tin (18,5d); Cong nghe thong tin (19d); Hoa hoc (18,5d); Van hoc, Dia ly (16,5d); Tam ly hoc, Viet Nam hoc, Van hoa hoc (14d); Su pham Giao duc dac biet (13d). Truong DH Ngoai ngu: SP tieng Phap (18,5d); SP tieng Trung Quoc (20d); Tieng Nga (15,5d); Tieng Phap (17,5d); Tieng Thai Lan (17d); Quoc te hoc (19,5d). Phan hieu DH Da Nang tai Kon Tum: SP Toan (24d); Dien ky thuat, Xay dung cong trinh thuy, Kinh te phat trien, Kinh te lao dong (17d); Quan tri kinh doanh (18d); SP Giao duc tieu hoc (15d). Truong Cao dang Cong nghe: Cong nghe thong tin (14,5d); CN Ky thuat Dien tu - Vien thong (14d); Ky thuat cong trinh xay dung (15,5d); Ky thuat Co dien tu (13,5d); cac nganh CN Ky thuat Co khi che tao, Ky thuat Dien, Ky thuat O to, Ky thuat Cong trinh giao thong, Ky thuat Nhiet - Dien lanh, Ky thuat Hoa hoc, Ky thuat Moi truong, Ky thuat cong trinh thuy, Ky thuat Thuc pham (13d). Truong Cao dang Cong nghe thong tin: Cong nghe thong tin (A/V/D1: 13,5/13,5/12); Cong nghe phan mem (A/V/D1: 13/13/11,5); Cong nghe Mang va Truyen thong (A/V/D1: 13/13/11,5); Ke toan- Tin hoc (A/V/D1: 13,5/13,5/12).

Truong DH Tay Nguyen: Diem chuan NV2 he DH cac nganh: Tin hoc, Kinh te nong lam, Quan ly dat dai, Lam sinh, Giao duc chinh tri (15d); Bao ve thuc vat, KH cay trong, Chan nuoi thu y, Tieng Anh, SP tieu hoc tieng Jrai (13d); Thu y (15,5d); Sinh hoc (18d); Ngu van, Triet hoc (14d). He CD: Quan ly dat dai (13,5d); Quan ly tai nguyen rung va moi truong (14,5d); Chan nuoi thu y (12d).

Truong DH Yersin Da Lat: Diem chuan NV2: Nganh Cong nghe thong tin (A/D1: 15/13); Kien truc (18d); My thuat cong nghiep (18d, da nhan he so mon nang khieu); Cong nghe sinh hoc, Khoa hoc moi truong (15d); Quan tri kinh doanh (A/C/D: 15/14/13); Tieng Anh (13d); Cu nhan dieu duong (19d). Thi sinh chu y chenh lech diem trung tuyen giua hai nhom doi tuong uu tien ke tiep la 1d, giua hai khu vuc uu tien ke tiep 2 d. Ngoai ra, truong tiep tuc xet tuyen 350 chi tieu NV3 (tru nganh Cu nhan dieu duong). Diem xet tuyen NV3 cac khoi A/B/C/D1/V/H (nhan he so 2 mon nang khieu): 15/15/14/13/18/18.

KHU VUC PHIA NAM

Truong DH Bach khoa (DH Quoc gia TP.HCM): Diem chuan NV2 cac nganh: Co khi (22,5d); Cong nghe det may, Ky thuat nhiet, Ky thuat dia chat, KT he thong CN, Trac dia, Vat lieu va cau ket XD, Th.loi- Th.dien- CTN, Vat ly ky thuat (19d); KT xay dung (21,5d); KT& QL Moi truong, Ky thuat giao thong, Cong nghe vat lieu (20d); Co ky thuat (19,5d). Tieu chuan vao he CD nganh Bao duong cong nghiep QSB-C65 la nhung thi sinh da dang ky NV1 hoac nop don dang ky NV2 vao nganh QSB-C65 hop le, co tong diem thi tu 12d tro len, khong co bai thi nao diem 0 hoac nop don dang ky NV2 hop le vao he DH nhung chua trung tuyen duoc chuyen nganh vao he CD nganh QSB-C65.

Khoa Kinh te DH Quoc gia TP.HCM: Diem chuan NV2 cac nganh Kinh te hoc, Kinh te va quan ly cong, He thong thong tin quan ly (20d); Luat dan su (17,5d).

Truong DH Khoa hoc xa hoi va nhan van (DH Quoc gia TP.HCM): Diem chuan NV2 bang diem xet tuyen rieng nganh song ngu Nga - Anh (khoi D2) diem chuan la 19,5d.

Truong DH BC Marketing: He DH cac nganh Quan tri kinh doanh tong hop, Marketing, Thuong mai quoc te, Kinh doanh quoc te (A/D1: 20/18); Du lich lu hanh, Tham dinh gia, Kinh doanh bat dong san (16/14); Tai chinh doanh nghiep, Ngan hang, Kinh doanh chung khoan (19/17); Ke toan doanh nghiep (17/15); Tin hoc quan ly, Tin hoc ke toan (15/13); Tieng Anh kinh doanh (14). He CD: Quan tri kinh doanh tong hop (14/12); Marketing (13/11); Thuong mai quoc te, Kinh doanh quoc te, Du lich lu hanh, Tham dinh gia, Kinh doanh bat dong san, Tin hoc quan ly (12/10); Tin hoc ke toan (13,5/11,5); Tieng Anh kinh doanh (11d). Nhung thi sinh nop ho so xet tuyen vao nganh Quan tri kinh doanh (ma nganh 401), nha truong se dua vao diem chuan xet tuyen de chuyen vao cac chuyen nganh thuoc nganh Quan tri kinh doanh hoac cac nganh khac con chi tieu. Nhung thi sinh nop ho so xet tuyen vao bac CD nhung co diem thi trung tuyen vao bac DH, nha truong se goi nhap hoc vao cac chuyen nganh tuong ung bac DH (co ghi trong ho so dang ky xet tuyen NV2) hoac cac nganh khac con chi tieu... He CD, nhung thi sinh nop ho so xet tuyen nganh Quan tri kinh doanh (C65), He thong thong tin kinh te (C67), nha truong se dua vao diem chuan cua tung nganh de xet trung tuyen. Ngoai ra, tu nay den ngay 25.9, truong nhan ho so xet tuyen he TCCN co diem chuan (doi voi thi sinh du thi vao truong) la 4d (khong nhan he so), doi voi thi sinh du thi cac truong DH khac la 5d, du thi truong CD khac la 6d.

Truong DH Mo TP.HCM: Diem chuan NV2 cac nganh he DH: Tin hoc (A/D1: 16/15); Xay dung, Cong nghiep (16d); Cong nghe sinh hoc (A/B: 19,5/20,5); Quan tri kinh doanh (A/D1: 20,5/18,5); Kinh te, He thong thong tin kinh te (A/D1: 16/15); Tai chinh - Ngan hang (A/D1: 20,5/19,5); Ke toan (A/D1: 19/18); Dong Nam A hoc, Xa hoi hoc, Cong tac xa hoi (C/D1: 15/14); Tieng Anh (15d); Tieng Trung Quoc (D1/D4: 14,5/13,5); Tieng Nhat (D1/D4: 15d). He CD: Tin hoc (A/D1: 13,5/12,5); Quan tri kinh doanh (A/D1: 14,5/13,5).

Truong DH Can Tho: Thac si Phan Huy Cung, Pho truong phong Dao tao truong DH Can Tho cho biet diem chuan tuyen NV2 cac nganh Toan thong ke (17d), Su pham (SP) Vat ly- Cong nghe (20d), Co khi che bien (16d), Co khi giao thong (15d), Thuy cong dong bang (16d), Ky thuat moi truong (17d), Ky thuat dien (18d), Quan ly cong nghiep (17,5d), Chan nuoi (18d), Trong trot (17,5d), Nong hoc (17,5d), Hoa vien va Cay canh (16,5d), Khoa hoc dat (18d), Kinh te nong nghiep (A/D1: 17,5/15,5), Quan ly nghe ca (15d), Ngu van (15,5d), SP Giao duc cong dan (15,5d), SP Phap van (13d), Thong tin - Thu vien (13d).

Truong DH Tien Giang: Diem chuan NV2 cac nganh He DH: Ke toan (16d); Quan tri kinh doanh (15,5d); Tin hoc, Giao duc tieu hoc (15d), Su pham (SP) Vat ly (18,5d); SP Ngu van, Ke toan (14d). He CD: SP Toan (17d), SP Giao duc cong nghe (16d), Thu vien thong tin (C/D1: 13/12), Cong nghe thong tin (13d); Cong nghe thuc pham, Co khi dong luc, Ky thuat dien-Dien tu, Xay dung dan dung va Cong nghiep, Cong nghe may, Quan tri kinh doanh, Nuoi trong thuy san, Phat trien nong thon (12d). Diem xet tuyen NV3 cac nganh he DH: Tin hoc (A: 15d-24 chi tieu), SP Ngu van (C: 14d-33), SP Giao duc tieu hoc (A: 15d, C: 14d-4). Cac nganh he CD: tat ca deu khoi A va diem xet tuyen chung la 12, chi tieu nhu sau: Cong nghe thuc pham 14, Co khi dong luc 24, Ky thuat dien - Dien tu 9, Xay dung dan dung 20, Cong nghe may 30, Phat trien nong thon 44.

Vu Tho - B.Thanh - D.Hien - Q.M.N

Viet Bao
Comment :Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
The school continues to publish benchmark NV2
English, System colleges, Chinese, The TS, SP Church, Japanese, Hanoi National University, information technology, business administration, public biotechnology, engineering, electrical engineering, geotechnical engineering, benchmarking, recruitment, block
BACTruong University of the South of Natural Sciences (Vietnam National University Hanoi): NV2 benchmark, block A as follows Mathematics courses: 22.5; Mathematics of: 22.5 and Physics: 20.5; Nuclear Technology: 20; Meteorology - Hydrology - Oceanography 18.5; Geography: 18; Land Administration : 20.5; Geology: ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các trường tiếp tục công bố điểm chuẩn NV2

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các trường tiếp tục công bố điểm chuẩn NV2 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac truong tiep tuc cong bo diem chuan NV2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0