Cac truong dai hoc tiep tuc cong bo diem chuan trung tuyen va diem xet nguyen vong 2Cac truong dai hoc tiep tuc cong bo diem chuan trung tuyen va diem xet nguyen vong 2
Thi sinh xem danh sach cac truong cong bo diem chuan tren Bao Thanh Nien - anh: Dao Ngoc Thach.

Ngay 16/8, them nhieu truong tiep tuc cong bo diem chuan trung tuyen NV1 va diem xet tuyen NV2. Day la diem danh cho hoc sinh pho thong, khu vuc 3. Moi doi tuong uu tien ke can cach nhau 1 diem, moi khu vuc uu tien ke can cach nhau 0,5 diem.

Chuong trinh tu van truc tuyen "hau tuyen sinh 2004" se tiep tuc dien ra
hang ngay tu 11 den 12 gio tai dia chi

HA NOI

* Phan vien Bao chi va Tuyen truyen: Diem chuan cac nganh: Chu nghia xa hoi khoa hoc: khoi C: 17; Lich su Dang: khoi C: 18,5; Xay dung Dang: khoi C: 20,5; Chuyen nganh cong tac tu tuong: khoi C: 18; Chinh tri hoc Viet Nam: khoi C: 17; Quan ly xa hoi: khoi C: 19; Xuat ban: khoi C: 20; Bao in: khoi C: 21,5; Bao in: khoi D: 19; Bao anh: khoi C; 15,5; Bao phat thanh: khoi C: 18,5; Bao phat thanh: khoi D: 18; Bao truyen hinh: khoi C: 21,5; Bao truyen hinh: khoi D: 21; Bao dien tu: khoi D: 20; Xa hoi hoc: khoi D1: 15; Triet hoc: khoi D: 15; Kinh te chinh tri: khoi D: 16; Thong tin doi ngoai: khoi D: 18,5.

* Vien DH mo Ha Noi: Diem chuan cac nganh nhu sau: Tin hoc, Dien tu thong tin, Cong nghe sinh hoc: khoi A: 15; Cong nghe sinh hoc (khoi B), Ke toan: 18; Quan tri kinh doanh: 17; Quan tri Du lich - Khach san, Huong dan du lich, Tieng Anh: 20 (mon tieng Anh nhan he so 2); My thuat cong nghiep: 36 (mon ve hinh hoa va bo cuc mau nhan he so 2); Kien truc: 23 (mon Ve ky thuat nhan he so 2).

* Hoc vien Quan Y: Diem chuan cac nganh khu vuc phia Bac va phia Nam nhu sau: Dao tao cho quan doi: phia Bac: 24,5 (nu la 27,5); phia Nam: 21,5 (nu la 24,5); Duoc si quan y: phia Bac: 26 (ca nam va nu); phia Nam: 23 (ca nam va nu); Bac si da khoa: phia Bac va Nam: 24,5.

* DH My thuat cong nghiep Ha Noi: 37,5.

* DH dan lap quan ly kinh doanh Ha Noi: 14 (ca khoi A va D)

* DH Cong doan: Quan tri kinh doanh: khoi A: 14,5; khoi D: 17; Baao ho lao dong: 15,5; Xa hoi hoc: 17,5; Cong tac xa hoi: 20,5.

* DH NGOAI THUONG:

- Co so Ha Noi: Kinh te doi ngoai: khoi A (401): 25 diem (TS thi khoi A dat 24,5 diem duoc chuyen sang 402, 23,5-24 diem duoc chuyen sang 403); Tieng Anh: khoi D1: 24; Tieng Nga: D2: 24; Tieng Phap: D3: 25; Tieng Trung: D1: 24; Tieng Nhat: D1: 25; Quan tri kinh doanh quoc te; Luat kinh doanh quoc te; Tieng Anh thuong mai: 23,5 (TS thi khoi D cac nganh 451, 454, 455 dat tu 23,5 diem tro len den duoi diem chuan cua tung nganh se duoc chuyen sang nganh 751).

- Co so TP Ho Chi Minh: Khoi A: 23 diem; khoi D (ngoai ngu khong nhan he so): nganh 451, 455 (Anh): 22 diem.

* DH Mo dia chat: Dau khi: 20; Mo: 18,5; Trac dia: 17; Kinh te: 16,5; Cong nghe thong tin 15,5; Mo (Quang Ninh): 16; Dau khi (Vung Tau): 15.

* Hoc vien Ngan hang: He Cao dang: NV1: 16,5; tuyen 174 chi tieu NV2 nhung TS thi vao Hoc vien Ngan hang va 174 chi tieu TS thi o cac truong DH khac co diem tu 16,5 tro len.

TP HO CHI MINH

* Truong DH Ngoai thuong (co so 2): Khoi A: 23, khoi D: 22.

* Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong (co so 2): Diem chuan nganh Quan tri kinh doanh: 18,5. Dien tu - Vien thong: 17; Cong nghe thong tin: 17,5.

* Truong DH Ngan hang TP Ho Chi Minh: Diem chuan tat ca cac nganh: 17,5.

* Truong CD Cong nghiep 4: Diem chuan cac nganh: Cong nghe thong tin, Cong nghe dien tu: 22,5. Cong nghe dien: 20,5. Cong nghe nhiet-lanh: 19. Cong nghe co khi: 21,5. Cong nghe co khi dong luc: 20,5. Hoa vo co - huu co, Hoa phan tich, Hoa dau: 17,5. Hoa thuc pham: 23. May va thiet bi hoa chat: 17. Ky thuat moi truong: 21,5. Ke toan: 18,5. Cong nghe may va thiet ke thoi trang: 16,5. Quan tri doanh nghiep: 19.

* Truong CD Van hoa: Diem chuan cac nganh: Thu vien thong tin: 19,5. Bao ton bao tang: 18,5. Van hoa du lich: 19,5. Phat hanh xuat ban pham: 19. Am nhac: 19,5 (mon nang khieu tu 14 diem tro len). San khau: 18 (mon Nang khieu thuc hanh: co diem tu 9 tro len). Thong tin co dong quang cao: 15 (tong diem thi mon Hinh hoa va Trang tri co diem tu 9 tro len). Quan ly van hoa: 19.

* Truong DH Nong Lam: Truong xet tuyen NV2 voi muc diem tu 15 tro len cho cac nganh: Co khi bao quan che bien nong san thuc pham, Co khi nong lam, Che bien lam san, Cong nghe giay va bot giay, Cong nghe nhiet-lanh, Dieu khien tu dong, Kinh te nong lam, tai nguyen moi truong (moi nganh 30 chi tieu), Phat trien nong thon va khuyen nong (20 CT). Cong nghe thong tin: 18 (30 CT). Chan nuoi, Ngu y: 16 (moi nganh 20 CT). Truong xet tuyen 200 NV2 vao 4 nganh he CD, moi nganh 50 CT voi muc diem tu 12 tro len (khoi A): Cong nghe thong tin, Quan ly dat dai, Co khi, Nuoi trong thuy san. Nhan don xin xet tuyen qua duong buu dien tu 25.8 den 10.9. Nhan don cham phuc khao tu 12/8 den 31/8

* Truong DH Thuy loi (co so 2): Diem chuan NV1: Cong trinh thuy loi: 15, Ky thuat co so ha tang: 14 (ca 2 nganh nay da tuyen du chi tieu). Quy hoach va quan ly he thong cong trinh, Thuy van-Moi truong: 14 (NV2: tu 15 tro len)

* Truong DHDL Van Lang: Thi sinh dang ky NV1 vao truong neu du diem san theo quy dinh cua Bo, gui bang diem den truong cho xet tuyen. Hien nha truong chua xac dinh diem chuan cho nhung thi sinh nay. Moi thac mac, thi sinh co the gui thu den dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

* Truong DHDL Van Hien: Diem xet tuyen NV2 cac nganh khoi A, D: 14, C: 15 theo quy dinh cua Bo GD-DT

* Truong DH Su pham Ky thuat: Thi sinh nop ho so xet tuyen NV2 he DH va CD phai nop ho so qua duong buu dien den phong dao tao tu ngay 25/8 den 14/9.

DA NANG

* DH Da Nang: Cong bo diem trung tuyen dot 1 vao dai hoc he chinh quy. Theo do, DH Bach khoa khoi A: 18,5 diem; khoi V: 24,0 diem. DH Kinh te: 17,0 diem. DH Su pham: Su pham Toan Tin: 19,5; SP Vat ly: 20,0; SP Hoa: 19,0; SP Sinh moi truong: 20,0; SP Giao duc chinh tri: 16,0; SP Ngu van: 18,0; SP Lich su: 17,5; SP Dia ly: 18,5; CN Van hoc: 15,0; SP Giao duc tieu hoc: 15,0; SP Giao duc mam non: 14,0; SP Giao duc dac biet: 14,0; Cu nhan Toan Tin: 15,5; CN Cong nghe thong tin: 15,5; CN sinh moi truong: 20,0; CN Dia ly: 15,5. DH Ngoai ngu: SP tieng Anh: 23,5; SP tieng Nga: 20,0; SP tieng Phap: 20,5; SP tieng Trung D1: 17,5 va D4:19,5; Cu nhan tieng Anh: 20,5; CN tieng Nga: 18,5; CN tieng Phap: 19,0; CN tieng Trung: 19,0; CN tieng Nhat: 21,5.

DH Da Nang cung cong bo diem nhan don dang ky xet tuyen NV2 vao cac truong thuoc DH Da Nang. Theo do, DH Kinh te khoa Tin hoc quan ly 11,0 (chi tieu 70). DH Su pham: Cu nhan Toan Tin 15,5 (CT 16); CN CNTT 15,5 (CT 60); CN Van hoc 15,0 (CT 50); SP Giao duc dac biet 14,0 (CT 37). DH Ngoai ngu: SP tieng Nga 20,0 (CT 28); SP tieng Phap 20,5 (CT 10); SP tieng Trung D1 17,5 va D4 19,5 (CT 14); CN tieng Nga 18,5 (CT 100); CN tieng Phap 19,0 (CT 24). Truong Cao dang Cong nghe gom 11 nganh (tu C71-C81) 11,0 (CT 900).

Thoi gian DH nhan ho so xet tuyen tu ngay 25/8 den 10/9/2004.

HUE

* DH Hue: Xet tuyen dot 2 theo truong, khoi, nganh va chi tieu doi voi mot so thi sinh khong trung tuyen dot 1 ky thi tuyen sinh dai hoc 2004, nhu sau: Truong Dai hoc Nong Lam: diem san xet tuyen: khoi A: 14,0 diem, khoi B: 15,0 cho nganh Lam vuon va sinh vat canh chi tieu du kien 14; Truong Dai hoc Khoa hoc: Khoi A, diem san xet tuyen la 15,0 cho cac nganh sau: Toan: chi tieu 14; Tin hoc: chi tieu 60; Vat ly: chi tieu 14; Dia chat: chi tieu 14; Khoi D1, D2, diem san xet tuyen la 15,0 diem cho nganh Tieng Nga: chi tieu 12. Ho so xet tuyen gom ban chinh giay chung nhan ket qua thi tuyen sinh dai hoc nam 2004 (so 1) do truong du thi cap va ghi day du vao phan danh cho thi sinh dang ky xet tuyen nguyen vong 2. Thoi gian nhan ho so tu 25/8 den 10/9/2004.

DONG THAP

* Truong DHSP Dong Thap: Cac nganh dao tao trinh do dai hoc: SP Toan, SP Sinh hoc - KTNN, SP Tieng Anh: 17. Cong nghe thong tin, SP Vat ly, SP Hoa hoc, Quan tri kinh doanh: 15,5. SP Ngu van, SP Lich su, SP Giao duc chinh tri: 15. SP Giao duc tieu hoc: 14. SP Giao duc the chat: 21,5. Cac nganh dao tao trinh do cao dang: SP Toan, SP Tin hoc, SP Vat ly - Ky thuat cong nghiep, SP Giao duc tieu hoc, Tin hoc: 11. SP Sinh hoc - Hoa hoc, SP KTNN - Kinh te gia dinh, SP Ngu van, SP Lich su - Giao duc cong dan, SP Dia ly - Cong tac Doi: 12. SP Am nhac: 18,5. SP My thuat: 19,5. SP Giao duc mam non: 21. SP Giao duc the chat: 22,5. Tru cac nganh SP Hoa hoc, SP Giao duc the chat (he DH), SP Am nhac, SP My thuat, SP Giao duc mam non, SP Giao duc the chat (he CD), tat ca cac nganh con lai truong deu xet tuyen NV2 voi muc diem bang voi diem chuan NV1.

Nhom PV GIAO DUC

Viet Bao

Video nổi bật

Chết Cười Với Những Sự Cố Hài Hước Trong Tiệc Cưới
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: SP Giao, Ha Noi, SP Sinh, SP Ngu, SP Lich, SP Hoa, cong nghe thong tin, truong dai hoc, diem chuan, giao duc, chi tieu, cong bo, trung tuyen, tiep tuc, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển và điểm xét nguyện vọng 2

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển và điểm xét nguyện vọng 2 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac truong dai hoc tiep tuc cong bo diem chuan trung tuyen va diem xet nguyen vong 2

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac truong dai hoc tiep tuc cong bo diem chuan trung tuyen va diem xet nguyen vong 2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac truong dai hoc tiep tuc cong bo diem chuan trung tuyen va diem xet nguyen vong 2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0