Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2

Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sau khi Bo GD&DT cong bo muc diem san vao sang 12/8, nhieu truong dai hoc, cao dang tren ca nuoc da cong bo diem trung tuyen chinh thuc va diem xet tuyen nguyen vong (NV) 2 va 3.

Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2
Thi sinh hoi hop xem diem thi Anh: Hong Vinh
Phia Bac:

Dai hoc Quoc gia Ha Noi thong bao diem chuan cho cac truong va khoa thanh vien gom Dai hoc Cong nghe, Dai hoc Khoa hoc Tu nhien, Dai hoc Khoa hoc Xa hoi & Nhan van, Dai hoc Ngoai ngu, khoa Kinh te, khoa Luat, khoa Su pham.

Cu the, Dai hoc Cong nghe (QHI) co 492 thi sinh trung tuyen dot 1. Diem chuan khoi A cua cac nganh nhu sau: Nganh Cong nghe thong tin: 25 diem; Cong nghe dien tu Vien thong: 21 diem; Vat ly Ky thuat: 19,5 diem; Co hoc ky thuat: 18,5 diem. Dai hoc Cong nghe danh 46 chi tieu cho NV2 va 3.

Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien (QHT) nam nay tuyen thang 25 sinh vien va co 858 thi sinh trung tuyen dot 1. Truong danh 282 chi tieu cho NV2 va 3. Diem chuan cac nganh Toan hoc, Toan co, Toan – Tin ung dung, Vat ly deu la 19,5 diem.

Nganh Khi tuong - Thuy van - Hai duong hoc: 18 diem; Hoa hoc: 20 diem; Cong nghe Hoa hoc: 22 diem; Tho nhuong: 18 diem khoi A, 20 diem khoi B; cac nganh Dia ly, Dia chinh, Dia chat, Dia ky thuat – Dia moi truong deu co diem chuan la 18 diem.

Nganh Sinh hoc (khoi B): 21 diem; Cong nghe sinh hoc: 23 diem; Khoa hoc moi truong: 21 diem doi voi khoi A va 22,5 diem doi voi khoi B; Cong nghe moi truong: 22 diem.

Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi & Nhan van (QHX) danh 275 chi tieu cho NV2 va 3. Diem chuan nganh Tam ly hoc: 19 diem (khoi C) va 18,5 diem (khoi D); Khoa hoc Quan ly: 20,5 diem (khoi C) va 20 diem (khoi D).

Xa hoi hoc: 19 diem (khoi C), 18,5 diem (khoi D); Triet hoc: 19,5 diem (khoi C), 19 diem (khoi D); Cong tac Xa hoi: 19 diem (khoi C), 18,5 diem (khoi D); Van hoc: 20 diem (khoi C), 19 diem (khoi D).

Nganh Ngon ngu: 19,5 diem (khoi C), 19 diem (khoi D); Lich su: 20 diem (khoi C), 19,5 diem (khoi D); Bao chi: 20,5 diem (khoi C), 20 diem (khoi D); Thong tin Thu vien: 19 diem (khoi C), 18,5 diem (khoi D).

Luu tru va Quan tri van phong: 19,5 diem (khoi C), 19 diem (khoi D); Dong phuong hoc: 21 diem (khoi C), 20 diem (khoi D); Quoc te hoc: 20,5 diem (khoi C); 19,5 diem (khoi D); Du lich: 20,5 diem (khoi C), 19,5 diem (khoi D); Han Nom: 19 diem ap dung cho ca khoi C va D.

Truong Dai hoc Ngoai ngu (QHF) danh 227 chi tieu cho NV2 va 3. Diem chuan nganh Tieng Anh phien dich la 28,5 diem, Tieng Anh su pham: 29,5 diem; Tieng Nga phien dich: 24 diem cho ca D1 va D2; Tieng Nga su pham thi khoi D1 va D2 deu 25 diem.

Tieng Phap phien dich: 24,5 diem, Tieng Phap su pham: 25,5 diem; Tieng Trung phien dich: 27,5 diem (D1) va 27 diem (D4), Tieng Trung su pham: 28,5 diem (D1) va 28 diem (D4); Tieng Duc phien dich: 24 diem; Tieng Nhat phien dich: 27 diem; Tieng Han: 26,5 diem.

Khoa Kinh te - Dai hoc Quoc gia Ha Noi danh 29 chi tieu cho NV2 va 3. Diem chuan nganh Kinh te chinh tri: 21 diem (khoi A), 20 diem (khoi D); Kinh te doi ngoai: 25 diem (khoi A), 24 diem (khoi D); Quan tri Kinh doanh: 21 diem (khoi A), 20,5 diem khoi D; Tai chinh – Ngan hang: ca khoi A va D deu co diem chuan la 21 diem.

Khoa Luat – Dai hoc Quoc gia Ha Noi danh 74 chi tieu cho NV2 va 3. Diem chuan cua nganh Luat hoc la 19 diem doi voi khoi A va 18 diem doi voi hai khoi C va D; Luat kinh doanh: 19,5 diem (khoi A), 20,5 diem (khoi D).

Khoa Su pham - Dai hoc Quoc gia Ha Noi tuyen 80 chi tieu cho NV2 va 3. Cac nganh Su pham Toan hoc, Su pham Vat ly, Su pham Hoa hoc deu co chung muc diem chuan la 19,5 diem; Su pham Sinh hoc: 19,5 diem (khoi A) va 21 diem (khoi B); nganh Su pham Ngu van: 22,5 diem (khoi C) va 21,5 diem (khoi D); Su pham Lich su: 21 diem (khoi C) va 19,5 diem doi voi khoi D.

Theo ong Duong Duc Hong, Truong phong Dao tao truong Dai hoc Bach khoa Ha Noi, diem chuan chinh thuc cua truong la 22,5 diem doi voi khoi A va 24 diem doi voi khoi D (mon ngoai ngu nhan he so 2). Sinh vien se duoc phan khoa sau mot nam hoc dai cuong.

Tuy nhien, o khoi A, nhung thi sinh dat 21,5 diem van se duoc truong Dai hoc Bach khoa Ha Noi goi cho 6 nganh hoc. Do la cac nganh Su pham Ky thuat, Vat ly Ky thuat, Cong nghe Sinh hoc va Thuc pham, Khoa hoc va Cong nghe Vat lieu, Kinh te quan ly, Cong nghe det may va thoi trang. Nhung thi sinh dat 21,5 diem se duoc phan vao 1 trong 6 nganh tren ngay tu dau khoa hoc va se khong duoc doi nganh hoc.

Giao su, Tien si Nguyen Bach Khoa, Hieu truong truong Dai hoc Thuong mai Ha Noi cho biet, truong danh 400 chi tieu nguyen vong 2 cho 4 nganh co diem chuan nguyen vong tu 18,5 tro xuong. Nam hoc nay, truong tuyen 2.400 sinh vien.

Cu the, diem chuan cua truong Dai hoc Thuong mai nhu sau: Cac nganh Kinh te thuong mai, Ke toan thuong mai la 21,5 diem; nganh Khach san du lich va Kinh doanh thuong mai: 17,5 diem (moi nganh lay 80 chi tieu nguyen vong 2).

Nganh thuong mai quoc te: 18 diem (chi tieu nguyen vong 2 la 80); thuong mai dien tu: 18,5 diem, trong do co 180 chi tieu nguyen vong 2; quan tri doanh nghiep: 19 diem.

Tat ca cac thi sinh du thi dai hoc khoi A deu co the nop don nguyen vong 2. Thi sinh nop phieu xac nhan ket qua thi so 1 co dang ky nganh xet tuyen theo nguyen vong 2 cua truong qua duong buu dien cung phong bi co dung san tem. Thoi han truong nhan don xet nguyen vong 2 tu thu Hai, 14/8 den 10/9.

Theo ong Tran Duc Thin, Pho Hieu truong truong Dai hoc Luat Ha Noi, truong da gui diem chuan ve Bo GD&DT. Theo do, diem chuan doi voi khoi C: 20,5 diem, A la 18 diem, khoi D: 20 diem.

Trong khi do, Pho giao su, Tien si Nguyen Dang Diem, Truong phong Dao tao truong Dai hoc Giao thong Van tai cho biet, diem chuan cua truong la 20 diem doi voi co so phia Bac va 13 diem doi voi co so 2. Sinh vien vao truong se duoc phan khoa sau.

Cung theo ong Diem, truong Dai hoc Giao thong Van tai chi xet tuyen nguyen vong 2 o co so phia Nam. So luong chi tieu la bao nhieu dang duoc truong xem xet.

Dai hoc Kinh te Quoc dan cung da dua ra muc diem chuan chinh thuc. Theo ong Tran Tho Dat, Truong phong Dao tao cua truong, muc diem chuan cua truong nhu sau: Nganh Tieng Anh thuong mai: 28,5 diem (da tinh diem nhan he so 2 mon Ngoai ngu).

Ke toan: 26 diem; Ngan hang - Tai chinh: 24 diem; cac nganh Kinh te, khoa hoc may tinh, Luat hoc, Quan tri Kinh doanh, he thong thong tin kinh te deu co muc diem chuan la 21,5 diem.

Ong Bui Huy Khien, Truong phong Dao tao Hoc vien hanh chinh Quoc gia cho biet, diem chuan chinh thuc cua truong o co so phia Bac la 20,5 diem doi voi khoi C va 19 diem doi voi khoi A. Tai co so phia Nam, diem chuan la 17,5 diem doi voi khoi C va 16 diem doi voi khoi A. Hoc vien Hanh chinh Quoc gia tuyen 100% nguyen vong 1.

Tien si Nguyen Van Hung, Hieu truong truong Dai hoc Xay dung Ha Noi cho biet, muc diem chuan chinh thuc cua truong la 20 diem doi voi khoi A va 24,5 diem doi voi khoi V (da tinh diem he so 2).

Diem chuan cua Hoc vien Ngan hang nam nay la 23 diem doi voi nganh tai chinh ngan hang, cac nganh Quan tri kinh doanh va Ke toan deu lay 22,5 diem. Diem chuan cua he cao dang la 18 diem.

Nam nay, Dai hoc Dan lap Thang Long lay diem trung tuyen khoi A la 14, khoi B va khoi C cung 15 diem, khoi D: 19 diem voi cac nganh he so 2 mon Ngoai ngu va 14 diem cac nganh khong he so.

Truong Dai hoc Dan lap Thang Long danh 900 chi tieu tuyen nguyen vong 2. Diem san nguyen vong 2 la 16 voi khoi A, 17 voi khoi B, 16 voi khoi D (nganh co he so Ngoai ngu nhan doi diem san la 21).

Cac nhom doi tuong uu tien ke tiep giam 1 diem, cac khu vuc ke tiep giam 0.5 diem. Truong nhan ho so dang ky nguyen vong 2 tu 15/8 den 10/9 va cong bo danh sach thi sinh trung tuyen nguyen vong 2 vao 11/9.

Phia Nam:

Cac truong dai hoc phia Nam tiep tuc cong bo diem chuan trung tuyen nguyen vong 1 va chi tieu, diem san xet tuyen nguyen vong 2.

Truong DH Su pham TPHCM, diem chuan cac nganh su pham nhu sau: Toan: 23,5; Vat ly: 19,5; Tin hoc: 17; Hoa: 22,5; Sinh hoc: 19; Ngu van: 17,5; Su: 18; Dia: 15,5/17 (A/C); Tam ly giao duc: 15,5; Chinh tri: 15; Tieng Anh: 28,5; Nga- Anh: 19; tieng Phap: 20; Tieng Trung: 20,5.

Tieu hoc: 17/18,5 (A/D1); Mam non: 17; The chat: 19; Dac biet: 14; GD quoc phong: 19. Cac nganh ngoai su pham: Tieng Anh: 25; Tieng Phap: 19; Tieng Trung: 19; CNTT: 16; Vat ly: 16; Hoa: 16; Ngu van, Viet Nam hoc, Quoc te hoc: 15.

Truong xet tuyen nguyen vong 2 doi voi cac nganh kho tuyen tong cong 400 chi tieu. Cu the: Nganh Su pham Nga- Anh, Su pham dac biet va tat ca cac nganh ngoai su pham. Diem san xet tuyen cao hon diem chuan nguyen vong 1 cac nganh tuong ung 1 diem.

Dai hoc Khoa hoc Tu nhien (DH Quoc gia TPHCM) cong bo diem chuan cac nganh nhu sau: Toan- Tin: 16; Vat ly: 15; Dien tu vien thong: 22; Khoi nganh Cong nghe thong tin: 22; Hai duong hoc va khi tuong thuy van: 15; Hoa: 18,5; Dia chat: 15; Moi truong: 17,5/20,5 (A/B).

Khoa hoc vat lieu: 16; Sinh hoc: 16; Cong nghe sinh hoc: 22/22,5 ( A/B). Truong xet tuyen 430 chi tieu dai hoc cac nganh: Vat ly: 100 chi tieu, diem san: 17; Hai duong: 40 chi tieu, diem san: 16.

Dia chat: 80 chi tieu, diem san: 16; Khoa hoc vat lieu: 60 chi tieu, diem san: 18; Sinh hoc: 100 chi tieu, diem san: 18. Ngoai ra truong con xet tuyen 800 chi tieu nganh Tin hoc he cao dang, diem san: 12.

Khoa Kinh te (DH Quoc gia TPHCM): Kinh te hoc: 18; Doi ngoai: 20,5; He thong thong tin quan ly: 16; Luat kinh doanh: 16; Luat thuong mai quoc te: 16; Kinh te cong cong: 16; Tai chinh ngan hang: 20,5/21,5 (A/D1); Ke toan kiem toan: 20,5; Quan tri kinh doanh: 18/20 (A/D1). Khoa xet tuyen nguyen vong 2 82 chi tieu nganh: He thong thong tin quan ly, diem san la 17.

Diem chuan Dai hoc Y Duoc TPHCM nhu sau: Bac sy da khoa: 24,5; Bac sy RHM: 23; Duoc sy: 23,5; Bac sy y hoc co truyen: 18; Dieu duong: 18; Y te cong cong: 14,5; Xet nghiem: 19,5; Vat ly tri lieu: 18; Ky thuat hinh anh: 17; Phuc hinh rang: 21; Ho sinh: 15,5; Gay me hoi suc: 18.

Diem chuan nganh cao nhat cua DH Can Tho la 18,5 (Su pham Anh van) va thap nhat la Cac truong bang diem san cua Bo GD-DT. Truong cung danh rat nhieu chi tieu cho nguyen vong 2 doi voi 37 nganh hoc nhu cac nganh: 104, 105, 106, 108, 109,110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 204, 205, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 404, 406, 407,408, 409, 602, 604, 703, 752 va nganh C65 (cao dang tin hoc).

Diem san xet tuyen cao hon diem chuan trung tuyen nguyen vong 1 doi voi cac nganh tuong ung.

Truong dai hoc Ban cong Ton Duc Thang, DH ban cong Marketting TPHCM, DH dan lap Lac Hong, DH dan lap Ky thuat cong nghe TPHCM, DH dan lap Ngoai ngu- Tin hoc TPHCM cung da cong bo diem chuan trung tuyen cho tat ca cac nganh la 13 diem (khoi A,D) va 14 diem (Khoi B,C).

Ngoai ra cac truong nay cung xet tuyen rat nhieu chi tieu nguyen vong 2. Cac truong dai hoc dan lap khong to chuc thi tuyen ma chi xet tuyen cung da cong bo diem san xet tuyen ngang bang diem san cua Bo GD-DT.

Chi tieu cu the nhu sau: DH dan lap Hong Bang: 1.700 chi tieu; DH dan lap Van Hien: 1.100; DH dan lap Van Lang: 2.000; DH dan lap Hung vuong: 1.000; DH dan lap Yersin: 1.300.

Xuan Mai - L.T.T

Soan tin nhan de xem diem chuan DH–CD

Soan tin nhan theo cau truc:

DC MATRUONGMANGANH

Gui toi : 8309

Vi du: De xem diem chuan nganh Dien cua truong DH Bach Khoa, hay soan tin nhan: DC BKA101 va gui toi so 8309. Trong do: BKA la ma truong DH Bach Khoa; 101 la ma nganh Dien.

De biet vi tri cua ban theo ket qua thi DH - CD

Soan tin nhan theo cau truc:

DT VT SOBAODANH

Gui toi : 8309

Trong do: DT la cu phap nhan tin; VT la vi tri; SOBAODANH la so bao danh ghi trong phieu bao thi bao gom ca ma truong va ma khoi).

Soan tin nhan de biet diem thi

Soan tin nhan theo cau truc:

DT SOBAODANH

Gui toi : 8309

Vi du: De xem diem cua thi sinh co Sobaodanh la BKAD0394, hay soan tin nhan: DT BKAD0394 va gui toi so 8309.(So bao danh ghi giong nhu trong phieu bao thi bao gom ca ma truong va ma khoi

Viet Bao

Comment :Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
The public school admissions standard marks and NV2
Chinese, English, Ministry of Education, French, Hanoi National University, College of Natural Sciences, University of Technology, the winning candidate recruitment, information systems, universities, training room, the economic sector, Department of Economics, benchmarking, review
TP - After the Ministry of Education announced the floor on the morning of 12/8, many universities and colleges across the country released the official matriculation and admission aspiration points (NV) 2 and 3 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các trường công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các trường công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen NV2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0