Bo GD DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

Bo GD DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

Tags: Viet Nam, Bo GD, Bo Lao, bo giao duc va dao tao, Tu tuong Ho Chi Minh, Thu Tuong Nguyen Tan Dung, thu tuong chinh phu, nang cao chat luong, quan ly giao duc, long yeu nuoc, truong dai hoc, cac hoat dong, hoc sinh, nganh
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cuoc doi thoai lich su cua Thu tuong voi nhan dan

1.jpg
Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai voi dan ngay 9/2/2007

Sau day la tong hop tra loi cua Bo Giao duc va Dao tao:

Nguyen Thanh Chung; Cong chuc; 28 tuoi; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Chu nhan la goc re cua moi van de, dat nuoc ta muon phat trien ben vung thi phai coi trong giao duc lam nguoi. Vay Dang va Nha nuoc co nhung chinh sach nao cu the de xay dung chu nhan cho con nguoi Viet Nam?

Tra loi :

Viec giao duc chu Nhan (giao duc con nguoi co pham chat dao duc va nang luc toan dien) da duoc nhan manh trong Van kien cac ky Dai hoi cua Dang; duoc quan triet trong cac chi thi, nghi quyet, chinh sach cua Dang va Nha nuoc ve giao duc va dao tao, duoc chi dao trien khai thong nhat trong cac nganh, cac cap tu trung uong den dia phuong.

Van kien Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang da trinh bay nhung quan diem co ban ve giao duc va dao tao, trong do nhan manh:

+ Giao duc va dao tao cung voi khoa hoc cong nghe la quoc sach hang dau, la nen tang va dong luc thuc day cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

+ Phat trien giao duc nham nang cao dan tri, dao tao nhan luc, boi duong nhan tai, dao tao nhung con nguoi co kien thuc van hoa, khoa hoc, co ky nang nghe nghiep, gan hoc voi hanh, tai voi duc.

Cac nhiem vu va giai phap chu yeu de nang cao chat luong giao duc la doi moi co cau to chuc va hoan thien he thong giao duc va dao tao; doi moi va nang cao hieu luc, hieu qua cong tac quan ly giao duc; doi moi phuong phap giao duc va dao tao.

Nghi quyet cua Ban Khoa giao Trung uong da chi ro: Doi moi phuong phap va cac hinh thuc to chuc giao duc nham phat huy tinh tich cuc va nang luc chu dong, sang tao cua nguoi hoc, thuc hien mot cach can doi, hop ly viec day kien thuc-day nghe-day nguoi tren co so lay day nguoi lam can ban, nham dao tao nhung con nguoi co nhan cach va ban linh, co du kien thuc can thiet, co tay nghe de thuc hanh nghe nghiep.

Khi xay dung bo Chuong trinh giao duc pho thong, mot trong nhung muc tieu quan trong ma moi mon hoc can xac dinh la: ben canh viec giao duc kien thuc can chu trong giao duc tu tuong, tinh cam, thai do cho hoc sinh. Vi du:

* Mon hoc Ngu van da xac dinh mot trong nhung muc tieu quan trong la: boi duong cho hoc sinh tinh yeu tieng Viet, van hoc, van hoa; tinh yeu gia dinh, thien nhien, dat nuoc; long tu hao dan toc; y chi tu lap, tu cuong; ly tuong xa hoi chu nghia; tinh than dan chu, nhan van; giao duc cho hoc sinh trach nhiem cong dan, tinh than huu nghi va hop tac quoc te, y thuc ton trong va phat huy cac gia tri van hoa cua dan toc va nhan loai.

* Mon Giao duc cong dan da xac dinh vi tri cua mon hoc la giu vai tro chu chot trong viec giao duc cho hoc sinh y thuc va hanh vi cua nguoi cong dan, gop phan hinh thanh va phat trien nhung pham chat va nang luc can thiet cua nguoi cong dan trong mot xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Tu do, mon hoc gop phan quan trong trong viec nang cao chat luong nguon nhan luc, dao tao hoc sinh thanh nhung nguoi lao dong moi, dap ung duoc nhung doi hoi cua thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va phu hop voi xu the phat trien chung cua thoi dai.

* Viec giao duc dao duc cho hoc sinh con duoc quan triet trong viec trien khai tat ca cac mat hoat dong trong nha truong.

Nguyen Hung Son; So 8 ngo 274 pho Ngoc lam Phuong Ngoc lam, Quan Long Bien Ha Noi; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Ben canh nhung mat manh khong the phu nhan, hien con co tieu cuc trong mot bo phan khong nho thanh nien Viet Nam. Neu khong co su nhin nhan thang than de khac phuc kip thoi, chac chan se gay anh den cac muc tieu phat trien cua dan toc. Lam gi de giao duc va dao tao thanh nien Viet Nam dap ung voi yeu cau phat trien dat nuoc?

Tra loi :

1. Nhat tri voi danh gia cua ban la: “Ben canh nhung mat manh khong the phu nhan, hien dang co tieu cuc trong mot bo phan khong nho thanh nien Viet Nam”.

2. Quan diem cua Chinh phu ve van de nay: Khong chap nhan hien tuong tieu cuc trong thanh nien noi chung, trong hoc sinh, sinh vien noi rieng. Cac Bo, ban, nganh, cac to chuc chinh tri-xa hoi phai phoi hop giao duc thanh nien de ho tro thanh nhung nguoi co du nhung pham chat cong dan can thiet, trong do tinh trung thuc co vi tri quan trong.

Doi voi nganh giao duc va dao tao, Thu tuong Chinh phu da chi dao va Bo truong Bo Giao duc va Dao tao da phat dong cuoc van dong “Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc”. Sau 5 thang trien khai, cuoc van dong nay buoc dau da co nhung chuyen bien tich cuc trong nhan thuc cua xa hoi, giao vien, hoc sinh, sinh vien.

Pham Quang Vinh; 38 Le Van Linh - TP HCM; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hien tai, trong giao duc, dao tao dang co rat nhieu bat cap, rat nhieu goc khuat (hoc hanh, thi cu, bang cap, quan ly, su dung nguon nhan luc,...). Bien phap giai quyet cac van de tren trong thoi gian toi nhu the nao?

Tra loi :

Dat nuoc dang trong tien trinh CNH, HDH, hoi nhap voi cac nuoc trong khu vuc va the gioi. De tien trinh di dung huong, dat cac muc tieu dat ra, doi hoi su co gang cua toan dan toc Viet Nam noi chung va cua tung cap tung nganh noi rieng, trong do co giao duc-dao tao.

Giao duc va dao tao trong thoi gian qua da co nhung mang sang rat quan trong trong viec nang cao dan tri, dao tao nhan luc, boi duong nhan tai cho dat nuoc. Nhung giao duc hien con co mot so "goc khuat" ve hoc hanh, thi cu, bang cap, quan ly.

Thu tuong Chinh phu da va dang chi dao nganh giao duc xay dung va trien khai thuc hien nhung de an cu the, tung buoc han che va tien toi xoa bo nhung goc khuat do de nen giao duc nuoc nha thuc hien dung nguyen ly: hoc phai gan voi hanh, dao tao phai gan voi nhu cau su dung, ket hop giua thi voi cu tuyen de vua lua chon duoc nhung nguoi co tai phung su dat nuoc vua dam bao chinh sach xa hoi va cong bang trong giao duc.

De lam duoc nhung viec tren, truoc het phai co ke hoach, buoc di thich hop. Trong thoi gian toi to chuc co cau lai he thong giao duc quoc dan va he thong quan ly giao duc, doi moi tu duy trong giao duc tuc la chuyen tu tu duy bao cap sang tu duy theo cac quy luat cua kinh te thi truong va the hien dam net dinh huong XHCN.

Phan Huu Tri; 57 tuoi; 491 Ngo Quyen-Rach Gia, Kien Giang; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hien nay, chung ta dang thieu hut tram trong nguon luc quan ly cao cap, cong nhan co tay nghe gioi de dap ung nhu cau hoi nhap kinh te quoc te. Chung ta co chinh sach gi de dao tao va phat trien nguon nhan luc trong thoi dai moi va viec tuyen chon nguoi co nang luc phuc vu su nghiep xay dung va phat trien dat nuoc duoc thuc hien theo co che nhu the nao?

Tra loi:

Hien chung ta khong chi thieu hut tram trong nhan luc quan ly cap cao, cong nhan co tay nghe gioi ma con thieu hut ca nhung nhan luc trong linh vuc nghien cuu khoa hoc va cong nghe. Dieu do kho tranh khoi vi nuoc ta tu mot nuoc nong nghiep ngheo nan lac hau, vua trai qua cac cuoc chien tranh giu nuoc lau dai, tien hanh xay dung dat nuoc theo quy luat cua kinh te thi truong, dinh huong XHCN.

De dap ung nhu cau nhan luc cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap kinh te quoc te, Thu tuong Chinh phu dang chi dao cac nganh co lien quan nhu: Tai chinh, Giao duc va Dao tao, Khoa hoc Cong nghe, Lao dong Thuong binh va Xa hoi… ban hanh nhung chinh sach phu hop nham khuyen khich thu hut nhan tai la nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tro ve To quoc lam viec; khuyen khich cac nha dau tu nuoc ngoai tham gia cung cap dich vu giao duc o Viet Nam; day manh hop tac voi cac nuoc phat trien trong dao tao nhan luc. Doi moi chinh sach va co che tuyen dung nhan luc dam bao thuc su cong khai, minh bach, khach quan, bo tri nhung nguoi co nang luc phu hop voi vi tri dam nhan theo co che thi tuyen.

Le Cong Thang; 34 tuoi; 22bis Phan Dang Luu, TP.Ho Chi Minh; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Lam gi de nang cao nhan thuc giao duc long yeu nuoc, ly tuong song tot dep cho thanh nien khi hien nay mot bo phan can bo, cong chuc tre tho o voi cong tac den on dap nghia, quen di nhung truyen thong dao ly tot dep cua dan toc, song khong co muc dich va ly tuong cho minh?

Tra loi :

Quan diem: Van de giao duc nhan thuc, giao duc long yeu nuoc, ly tuong song tot dep cho thanh nien noi chung va hoc sinh, sinh vien noi rieng luon duoc xem la nhiem vu quan trong, cap bach trong moi giai doan lich su.

De giao duc nhan thuc, giao duc long yeu nuoc, ly tuong song tot dep cho thanh nien, hoc sinh, sinh vien, nganh giao duc va dao tao da:

Tang cuong cong tac giao duc tu tuong chinh tri, giao duc long yeu nuoc, ly tuong song cao dep thong qua viec trang bi nhung kien thuc, hieu biet ve chu nghia Mac–Lenin, tu tuong Ho Chi Minh cho thanh nien, hoc sinh, sinh vien.

Ngay 24 thang 6 nam 2002, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 494/QD-TTg ve viec phe duyet De an “Mot so bien phap nang cao chat luong va hieu qua giang day, hoc tap cac bo mon khoa hoc Mac-Lenin, Tu tuong Ho Chi Minh trong cac truong dai hoc, cao dang, mon chinh tri trong cac truong trung hoc chuyen nghiep va day nghe”. Sau 5 nam thuc hien Quyet dinh nay, chat luong hoc tap va hieu qua giang day cac bo mon khoa hoc Mac-Lenin, Tu tuong Ho Chi Minh trong cac truong dai hoc, cao dang; mon chinh tri trong cac truong trung hoc chuyen nghiep va day nghe da co nhung chuyen bien rat lon. Dac biet nhan thuc ve long yeu nuoc, ly tuong song cua hoc sinh, sinh vien da tung buoc duoc hinh thanh ben vung.

Dong thoi cac nha truong da tang cuong giao duc nhan thuc, giao duc long yeu nuoc, ly tuong song tot dep cho hoc sinh, sinh vien thong qua tat ca cac mon hoc trong nha truong. Moi mon hoc co vai tro, vi tri khac nhau nhung deu co chung nhiem vu neu tren.

Bo Giao duc va Dao tao dang thuc hien doi moi phuong phap giang day va hoc tap cac mon hoc Mac-Lenin theo huong giam thoi gian len lop, long ghep voi cac hoat dong mang tinh xa hoi, tang cuong tu chu va thao luan nham phat huy vai tro chu dong, tich cuc cua nguoi hoc.

Tang cuong cac hoat dong tu ren luyen-tu giao duc cho thanh nien, hoc sinh, sinh vien:

Bo Giao duc va Dao tao chu tri va phoi hop voi cac Bo, ban, nganh (Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh, Hoi Sinh vien Viet Nam...) to chuc cac hoat dong phong trao (sinh vien tinh nguyen, cuoc thi tim hieu ve Dang, dat nuoc...) co tinh chat ren luyen hoc sinh, sinh vien; phoi hop trien khai cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” trong nganh giao duc va dao tao nham tao su chuyen bien manh me ve nhan thuc va chuyen bien tu duong, ren luyen theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, day lui su suy thoai ve tu tuong, chinh tri, dao duc, loi song.

Qua viec tham gia cac hoat dong, phong trao hoc sinh, sinh vien co co hoi duoc hoc hoi, trai nghiem nhung noi dung da duoc hoc tap trong chuong trinh chinh khoa, tu ren luyen va tu giao duc nhung pham chat dao duc cong dan-hoc sinh, sinh vien, hinh thanh long yeu nuoc va loi song tot dep.

Tang cuong cac van ban quan ly nha nuoc doi voi cong tac giao duc trong nha truong nham tao dieu kien thuc hien cho nha truong va hoc sinh, sinh vien:

+ Xay dung va trinh Chinh phu de an “Giao duc toan dien”, trong do giao duc nhan thuc, giao duc long yeu nuoc, ly tuong song tot dep cho hoc sinh, sinh vien la mot noi dung trong tam.

+ Xay dung Nghi dinh cua Chinh phu ve viec phoi hop giua Nha truong-Gia dinh-Xa hoi trong cong tac giao duc pham chat chinh tri, dao duc, loi song cho hoc sinh, sinh vien. Nghi dinh nay se quy dinh chi tiet va ro rang ve trach nhiem, noi dung cung nhu phuong thuc phoi hop giua cac ben de giao duc pham chat chinh tri, dao duc, loi song cho hoc sinh, sinh vien;

+ Quy dinh noi dung giao duc pham chat chinh tri, dao duc, loi song cho hoc sinh, sinh vien trong cac co so giao duc trung cap chuyen nghiep va giao duc dai hoc.

Voi nhung giai phap co ban tren, chung toi mong muon toan xa hoi, cac vi phu huynh cung phoi hop giao duc nhan thuc, giao duc long yeu nuoc, ly tuong song tot dep cho thanh nien noi chung va hoc sinh, sinh vien noi rieng, de co nhung chuyen bien tich cuc, gop phan hinh thanh mot lop thanh nien moi co nhan cach phat trien toan dien, co tri thuc, ky nang nghe nghiep thuan thuc, long yeu nuoc sau sac va ly tuong song cao dep.

Cao Minh Quan; 29 tuoi; 17/3 PK3 P4 thi xa Ben Tre, tinh Ben Tre; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Dinh huong phat trien cong tac huong dan va dao tao nghe o cac tinh trong nam 2007. Lam gi de giup cac truong day nghe ton tai va phat trien, trong khi viec tuyen sinh tai cac truong nghe la rat kho khan, dac biet la cac truong thuoc nganh giao thong?

Tra loi :

Thuc hien Quyet dinh so 67/1998/QD-TTg ngay 26/03/1998 cua Thu tuong Chinh phu, ve viec chuyen giao nhiem vu quan ly Nha nuoc ve dao tao nghe tu Bo Giao duc va Dao tao sang Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi. Khi Quyet dinh co hieu luc, Bo Giao duc va Dao tao da ban giao toan bo chuc nang, nhiem vu quan ly nha nuoc ve dao tao nghe sang Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi. Tu nam 1998 toi nay, tat ca cac van de lien quan den cong tac quy hoach, dinh huong phat trien, chuong trinh, noi dung dao tao nghe la thuoc chuc nang, nhiem vu cua Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi. Nhu vay, de tra loi day du duoc van de neu tren de nghi chuyen cau hoi de Bo LDTB&XH tra loi cu the hon.

Lai Thi Tuyet Nhung; 37/575 Kim Ma, Ha Noi; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Bo GD&DT co cac giai phap nao trong cuoc cai cach nen giao duc nuoc nha de theo kip xu the thoi dai, sanh vai voi cac nuoc trong khu vuc va the gioi, nhat la khi nuoc ta da gia nhap to chuc Thuong mai the gioi WTO. Co the doi moi giao duc tu phuong thuc dao tao nhoi nhet kien thuc sang cach huong dan phuong phap tu duy chu dong, sang tao, linh hoat?

Tra loi :

Nhung giai phap nham phat trien giao duc Viet Nam gom:

1. Tiep tuc doi moi tu duy giao duc mot cach sau sac, toan dien.

2. Dap ung nhu cau hoc tap cua nhan dan, day manh xa hoi hoa giao duc, xay dung xa hoi hoc tap.

3. Nang cao chat luong va hieu qua giao duc (nhiem vu trong tam, lau dai), tap trung chi dao tiep tuc doi moi muc tieu, noi dung day hoc, cach day, cach hoc trong nha truong, tang cuong cac dieu kien ve giao vien, co so vat chat-ki thuat theo huong chuan hoa, hien dai hoa.

4. Thuc hien tot hon cong bang xa hoi, uu tien phat trien giao duc vung dan toc, vung kho khan va giao duc cho tre em thiet thoi.

5. Day manh hop tac quoc te trong giao duc.

6. Nang cao hieu luc, hieu qua quan ly giao duc.

7. Tang cuong nen nep ky cuong va khac phuc nhung hien tuong tieu cuc trong giao duc.

Nhung thay doi can ban ve giao duc den 2010:

Muc tieu giao duc trong thoi ki moi: Phat trien con nguoi Viet Nam voi day du ban linh va pham chat tot dep (trung thuc, nang dong, sang tao, biet hop tac va canh tranh lanh manh, co hoai bao, co y chi vuon len, tu lap than, lap nghiep, gop phan dua dat nuoc ra khoi tinh trang ngheo nan, lac hau).

Xay dung nen giao duc cua dan, vi dan, huong toi mot xa hoi hoc tap (cho moi nguoi hoc tap suot doi, hoc moi luc, moi noi), coi xa hoi hoa giao duc la giai phap co ban, tang cuong hop tac quoc te, thuong xuyen cap nhat cac thanh tuu khoa hoc cong nghe moi.

Khan truong xay dung va trien khai mang luoi cac truong DH, CD va giao duc nghe ngay tu nam hoc 2005-2006, phat trien cac truong CD, DH ngoai cong lap de 2010 dat chi tieu co 200 sinh vien/1 van dan, co 40 truong nghe trong diem, moi huyen hoac cum lien huyen co it nhat 1 trung tam day nghe.

Tu 2005, xay dung va ban hanh chinh sach hoc phi, hoc bong, trien khai de an xay dung xa hoi hoc tap voi nong cot la Hoi Khuyen hoc va cac to chuc doan the, cac trung tam hoc tap cong dong, to chuc cac chuong trinh giao duc tu chon, xay dung cac kenh giao duc truyen hinh va cac noi dung giao duc tren mang de phat trien giao duc tu xa.

Phat trien cac hinh thuc huy dong cong dong tham gia va giam sat cac hoat dong giao duc.

Hoan thien chuan quoc gia tiep can trinh do tien tien cua khu vuc va the gioi ve kien thuc, ki nang (da xong), cac chuan cua nguoi hoc, nguoi day va cac dieu kien dam bao chat luong giao duc (dang hoan thien) o bac hoc pho thong. tiep tuc hoan thien cac chuan nay doi voi tung cap hoc, bac hoc, trinh do dao tao khac.

Da hoan thanh danh muc nganh nghe va chuong trinh phat trien nhan luc quoc gia vao 2006.

Tiep tuc doi moi chuong trinh giao duc pho thong theo NQ40/2000/QH10, den nam hoc 2008-2009 se hoan thanh doi moi chuong trinh va sach giao khoa moi den lop 12, trien khai de an Doi moi co ban va toan dien giao duc dai hoc Viet Nam, giai doan 2006-2020.

Tap trung doi moi manh me phuong phap day va hoc, tu nam hoc 2004-2005 trien khai de an ung dung cong nghe thong tin trong day, hoc va quan li nha truong coi day la khau dot pha.

Trien khai Chien luoc day va hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan, tap trung vao tieng Anh, tu 2005 trien khai de an day ngoai ngu trong giao duc quoc dan, cho phep mot so co so giao duc DH, sau DH giang day bang song ngu.

Day manh viec hoc che tin chi o cac truong dai hoc, cao dang, day nghe tu 2005-2006, den 2010 hau het cac trtuong deu ap dung hinh thuc to chuc dao tao nay.

Doi moi cong tac dao tao giao vien va can bo giao duc o cac truong Su pham, trien khai chuong trinh quoc gia ve giao vien, tu 2005 bo tri ngan sach giai quyet che do nghi huu truoc thoi han voi cac giao vien lon tuoi, khong du dieu kien tiep tuc cong tac, den 2010 co 10% giao vien THPT dat trinh do thac si chan chinh cong tac bo nhiem chuc danh Giao su, Pho giao su, the che hoa cong tac nghien cuu giang day cua giao vien dai hoc, chinh sach kiem nhiem giang day voi can bo khoa hoc o vien nghien cuu.

Day nhanh chuong trinh kien co hoa truong hoc, xoa bo tinh trang ba ca va phong hoc tranh tre vao nam 2006, den 2010 hau het hoc sinh tieu hoc, 40% hoc sinh THCS duoc hoc 2 buoi/ngay tai truong, tang ti le truong mam non va pho thong dat chuan quoc gia.

Danh von ODA de hien dai hoa cac truong dai hoc, cao dang, trung cap chuyen nghiep, day nghe, den 2010 hoan thanh giai doan 1 xay dung 2 truong DH quoc gia va 2 truong DH su pham trong diem.

Tu 2005 trien khai he thong kiem dinh chat luong giao duc, chuan bi tham gia vao he thong kiem dinh chat luong giao duc quoc te.

Nguyen Thi Thuy Nen; 21 tuoi; Lop Hoa 3a -DHSP Hue:

Lam the nao de day lui tinh trang tham nhung trong giao duc hien nay, cu the la van de dao tao va su dung doi ngu giao vien, lam sao su dung dung nhan tai, nguoi co nang luc va khong con hien tuong chay tien?

Tra loi:

Van de cham lo, xay dung va nang cao chat luong toan dien doi voi doi ngu giao vien trong do co van de gan dao tao voi su dung da va dang duoc Dang, Chinh phu dac biet quan tam:

Ngay 15/6/2004, Ban Bi thu Trung uong Dang da ban hanh Chi thi 40/CT-TW ve xay dung, nang cao chat luong doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc va Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 09/2005/QD-TTg ngay 11/01/2005 ve phe duyet de an “Xay dung, nang cao chat luong doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc giai doan 2005-2010”.

Thuc hien cac chu truong do, cac Bo, nganh da xay dung cac van ban huong dan thuc hien nhiem vu de ra soat, to chuc, dieu tra, danh gia thuc trang ve doi ngu nha giao, sap xep lai doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc de co ke hoach dao tao, boi duong dam bao du ve so luong va can doi ve co cau, nang cao trinh do chuyen mon, nghiep vu va dao duc nghe nghiep cho nha giao va can bo quan ly giao duc. Bo Noi vu cung da ban hanh Quyet dinh so 06/2006/QD-BNV ngay 21/3/2006 ve viec ban hanh Quy che danh gia xep loai giao vien mam non va giao vien pho thong cong lap. Hien nay, Bo Giao duc va Dao tao dang xay dung de an trinh Thu tuong Chinh phu ve viec thanh lap Cuc nha giao va can bo quan ly giao duc, De an nay duoc trien khai se tao co che, chinh sach de giai quyet doi voi doi ngu giao vien chua dat chuan, chua dap ung duoc yeu cau nhiem vu hien nay va khan truong bo sung nhung giao vien da duoc dao tao chuan va tren chuan thay the nhung giao vien khong dap ung yeu cau phuc vu trong nganh giao duc dao tao.

Dong thoi, Bo Giao duc va Dao tao dang xay dung va hoan thien co che quan ly doi ngu giao vien; ra soat lai he thong tieu chuan chuc danh hien co cua cac ngach giao vien; hoan thien cac van ban quy pham phap luat ve cong tac quan ly nhan su va cac quy dinh ve cong tac thanh tra, thanh tra chuyen mon va tuyen dung giao vien, ….

De tuyen chon duoc nhung nguoi co nang luc, co tai, co duc vao cong tac tai cac nha truong, cham dut hien tuong tieu cuc trong tuyen dung nhu dung qua bieu, dung tien de chay…, mot nguyen tac duoc xac dinh la: phai cong khai tieu chi, quy trinh, noi dung khao sat, thi tuyen tren co so giam sat chat che cua co quan, cua nguoi co trach nhiem va cua nhung nguoi tham gia tuyen dung, su giam sat cua xa hoi. Ve van de nay, Chinh phu da ban hanh cac Nghi dinh so 116/ND-CP ngay 10/10/2003 ve viec Tuyen dung, su dung va quan ly can bo cong chuc trong cac don vi su nghiep cua Nha nuoc va Nghi dinh so 117/2003/ND-CP ve viec Tuyen dung, su dung va quan ly can bo cong chuc trong cac co quan Nha nuoc tren co so quy trinh cong khai, minh bach va su giam sat cua co quan co tham quyen. Bo Giao duc va Dao tao cung da co cac van ban huong dan thi tuyen giang vien vao cac truong dai hoc, cao dang.

Nguyen Minh Phuong; 34 tuoi; Dai hoc Y Ha Noi:

Hien nay, chi tieu dao tao thac si va tien si khong phai la it, nhung de tai thuc su co gia tri khoa hoc khong nhieu va chu yeu chay theo bang cap. Nha nuoc co chuong trinh hanh dong cu the nao de giup cho khoa hoc Viet Nam phat trien mot cach co chat luong?

Tra loi:

Gia tri khoa hoc cua nhung luan van, luan an duoc the hien qua dong gop ve mat co so ly luan cung nhu gia tri thuc tien cua van de nghien cuu. Tuy nhien, o thoi diem nay, chung ta chua co con so minh chung cu the ve ty le % ket qua nghien cuu cua luan van thac si, luan an tien si duoc ap dung vao thuc tien. Dong thoi, viec danh gia luan van thac si, luan an tien si o nhung linh vuc nghien cuu khac nhau cung doi hoi nhung dieu kien khac nhau: neu nhu mot de tai nghien cuu thuoc linh vuc khoa hoc ky thuat cho phep chung ta co the kiem chung gia tri thuc tien ngay trong san pham truc tiep duoc lam ra thi danh gia gia tri thuc tien ket qua nghien cuu cua mot luan van thac si, luan an tien si thuoc linh vuc khoa hoc xa hoi lai thuong doi hoi thoi gian lau hon va su phoi hop tac dong cua nhieu co quan, ban, nganh ... co lien quan.

Thuc te, van de nghien cuu cua cac de tai, luan van, luan an duoc nay sinh tu trong thuc tien. Do do, khang dinh su ket hop chat che giua co quan quan ly nhan su (noi hoc vien, nghien cuu sinh dang cong tac)-co quan quan ly dao tao (Bo GD-DT, truong dai hoc, Vien nghien cuu,...)-dia chi se ung dung buoc dau ket qua nghien cuu la dac biet quan trong de bao dam luan van, luan an khong chi nghien cuu trung van de thuc tien dat ra ma con tao dieu kien de ap dung mot cach hieu qua ket qua nghien cuu vao thuc tien khi luan van, luan an da duoc bao ve thanh cong.

Nguyen Van Du; 24 tuoi; Binh Duong

Nhung chinh sach nao de thu hut nguon chat xam cho dat nuoc?

Tra loi:

Su dung va phat huy duoc tot moi tiem nang cua doi ngu can bo khoa hoc va tri thuc (chat xam) cua dat nuoc luon duoc Dang va Nha nuoc quan tam. Trong dieu kien hoi nhap kinh te quoc te thi van de nay cang can phai dat len hang dau.

Co ba dieu kien quan trong de thu hut va trong dung nhan tai-chat xam do la:

+ Thu nhat, co moi truong cho ho lam viec va phat huy kha nang.

+ Thu hai, co chinh sach dai ngo hop ly, phan thuong xung dang va vinh danh dung.

+ Thu ba, co su cong nhan thuc su cua xa hoi voi tai nang cua ho.

Neu lam tot ba diem nay thi dong chay chat xam se tu tim toi, giong nhu nguoi xua thuong noi “dat lanh chim dau”.

Trong thoi gian qua, Chinh phu da co mot loat dinh huong va chi dao cu the cho cac Bo, nganh xay dung va thuc thi cac chinh sach va de an de thu hut, trong dung nhan tai, co the ke den mot so nhu:

- Nghi quyet 36-NQ/TW ngay 26/3/2004 ve hoan chinh va xay dung moi he thong chinh sach thu hut, trong dung nhan tai, phat huy su dung gop cua tri thuc kieu bao vao cong cuoc phat trien dat nuoc.

De an xay dung chinh sach su dung can bo khoa hoc va cong nghe do Bo Khoa hoc va cong nghe chu tri trien khai.

De an xay dung chinh sach, bien phap van dong, khuyen khich chuyen gia, tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai dong gop vao su nghiep xay dung dat nuoc do Bo Ngoai giao chu tri huc hien;

Chinh sach thu hut cac nha khoa hoc co trinh do cao o ngoai nuoc tham gia giang day o cac co so giao duc dai hoc cua Viet Nam do Bo Giao duc & Dao tao chu tri thuc hien.

Ngoai ra o cac dia phuong cung da co nhung chinh sach va co che phu hop voi dia phuong de khuyen khich cac nhan tai va tri thuc ve lam viec tai dia phuong.

Tuy nhien, nhung chinh sach va co che hien nay thuc su cung chua du manh, do vay thoi gian toi Chinh phu se chi dao sat sao hon nua de som co nhung chinh sach va giai phap hieu qua va thuc su hap dan de thu hut chat xam o trong va ngoai nuoc phuc vu cong cuoc phat trien ben vung cua dat nuoc.

Dang, Nha nuoc Viet Nam luon coi trong va trong dung nhan tai nen trong tung thoi ky deu co nhung chinh sach de thu hut nguon chat xam cho dat nuoc.

- Van de tuyen dung can bo, cong chuc, vien chuc hien nay deu phai thi tuyen nhung co uu tien cho nguoi co trinh do thac si, tien si. Neu nguoi trung tuyen duoc tuyen dung co trinh do thac si se duoc xep luong bac 2, tien si xep luong bac 3 cua ngach duoc tuyen dung (khong phai xep tu bac 1 nhu truoc day).

  • TS, web Chinhphu, web Dang cong san.
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Dạy bơi cho trẻ: Sao mãi chần chừ!

Mỗi ngày trung bình có hơn 9 trẻ em Việt Nam chết đuối. Bộ GD-ĐT đã đặt mục tiêu dạy đại trà bơi lội cho học sinh tiểu học nhưng hơn 5 năm qua, đề án mới dừng ở việc thí điểm

Phụ huynh “chịu chết” với lời khen danh hiệu cuối năm của con

Đã sang năm thứ hai các trường thực hiện đánh giá khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Thay vì đánh giá xuất sắc, giỏi, tiên tiến như trước đây, cách ghi giấy khen theo phương thức mới khiến nhiều phụ huynh... “chịu chết” với các loại kiểu danh hiệu “hiểu sao cũng được”.

Tìm hiểu: Viet Nam, Bo GD, Bo Lao, bo giao duc va dao tao, Tu tuong Ho Chi Minh, Thu Tuong Nguyen Tan Dung, thu tuong chinh phu, nang cao chat luong, quan ly giao duc, long yeu nuoc, truong dai hoc, cac hoat dong, hoc sinh, nganh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ GD-ĐT trả lời dân tham gia đối thoại với Thủ tướng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ GD-ĐT trả lời dân tham gia đối thoại với Thủ tướng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo GD DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo GD DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo GD DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0