Bien dao Viet Nam theo phap luat quoc teNham cung cap kien thuc cho hoc sinh, sinh vien ve bien dao Viet Nam ma sach dia ly thieu vang, TS tran trong gioi thieu bai viet cua thac si Ngo Huu Phuoc, Truong Bo mon Cong phap quoc te, Truong Dai hoc Luat TP. Ho Chi Minh cung cap kien thuc ve bien dao Viet Nam da duoc phap luat quoc te quy dinh.

TIN BAI LIEN QUAN
Duoi day la noi dung bai viet:

Theo quy dinh cua Cong uoc cua Lien hop quoc ve Luat bien quoc te nam 1982 (goi tat la Cong uoc 1982), bien va dai duong duoc chia thanh 3 vung co che do phap ly khac nhau gom: Cac vung bien thuoc chu quyen quoc gia (Noi thuy va Lanh hai); cac vung bien thuoc quyen chu quyen va quyen tai phan quoc gia (tiep giap lanh hai, dac quyen kinh te va them luc dia); cac vung bien chung cua cong dong quoc te.

CAC VUNG BIEN THUOC CHU QUYEN QUOC GIA
1. Noi thuy
Cac vung bien thuoc chu quyen quoc gia la noi thuy (NT- tu diem A den diem B) va lanh hai (LH- tu diem B den diem C).
Bien dao Viet Nam theo phap luat quoc te
Noi thuy la: “…cac vung nuoc phia ben trong duong co so cua lanh hai thuoc noi thuy cua quoc gia” (Cong uoc 1982). Nhu vay, noi thuy cua quoc gia ven bien chinh la vung bien co chieu rong duoc xac dinh boi mot ben la duong bo bien, con ben kia la duong co so.

Noi thuy la mot vung bien gan voi dat lien, la mot bo phan cua lanh tho quoc gia, tai do quoc gia ven bien co chu quyen hoan toan va tuyet doi. Chu quyen nay bao trum ca lop nuoc bien, day bien, long dat duoi day bien va vung troi tren noi thuy.

Trong vung nay, quoc gia ven bien se thuc hien day du quyen lap phap, hanh phap, tu phap giong nhu tren dat lien. Moi luat le do quoc gia ban hanh deu duoc ap dung cho vung noi thuy ma khong co mot ngoai le nao.

Chu quyen quoc gia ven bien trong vung noi thuy duoc quy dinh ro rang va chu yeu trong cac van ban phap luat quoc gia. Theo phap luat Viet Nam, chu quyen quoc quoc gia trong nhieu van ban phap luat, tu Hien phap den cac luat va cac van ban duoi luat nhu Luat hinh su Viet Nam nam 1999, Luat bien gioi quoc gia nam 2003...

2. Lanh hai
Bien dao Viet Nam theo phap luat quoc te
Duong mau do noi 11 diem tu hon Nhan den Con Co goi la duong co so, duong gach dut quang mau xanh goi la bien gioi quoc gia tren bien).
“Chu quyen cua quoc gia ven bien duoc mo rong ra ngoai lanh tho va noi thuy cua minh, trong truong hop quoc gia quan dao, ra ngoai vung nuoc quan dao den mot vung goi la lanh hai. Chu quyen nay duoc mo rong den vung troi, day bien va long dat duoi day bien. (Cong uoc 1982).

“Moi quoc gia deu co an dinh chieu rong lanh hai cua minh; chieu rong nay khong vuot qua 12 hai ly ke tu duong co so duoc vach ra theo dung Cong uoc”. (Dieu 3, Cong uoc 1982).

Tuyen bo nam 1977 cua Chinh phu Viet Nam da neu ro: “Lanh hai cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam rong 12 hai ly, o phia ngoai duong co so noi lien cac diem nho ra xa nhat cua bo bien va cac diem ngoai cung cua cac dao ven bo cua Viet Nam, tinh tu ngan nuoc thuy trieu thap nhat tro ra... Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam thuc hien chu quyen day du va toan ven doi voi lanh hai cua minh cung nhu doi voi vung troi, day bien va long dat duoi day bien cua lanh hai”.

Luat bien gioi quoc gia nam 2003 quy dinh:“Lanh hai cua Viet Nam rong 12 hai ly tinh tu duong co so ra phia ngoai. Lanh hai cua Viet Nam bao gom lanh hai cua dat lien, lanh hai cua dao, lanh hai cua quan dao”.

Theo cac van ban phap luat nay, chieu rong cua lanh hai Viet Nam da tuyen bo hoan toan phu hop voi quy dinh tai Dieu 3 Cong uoc 1982.

Theo do:“Voi dieu kien phai chap hanh Cong uoc, tau thuyen cua tat ca cac quoc gia, co bien hay khong co bien, deu duoc huong quyen di qua khong gay hai trong lanh hai”. Quyen nay duoc cong dong quoc te thua nhan vi loi ich phat trien, hop tac tren tat ca cac linh vuc chinh tri, kinh te, thuong mai, hang hai va an ninh, quoc phong cua cac quoc gia trong quan he quoc te tu truoc den nay.

CAC VUNG BIEN THUOC QUYEN CHU QUYEN QUOC GIA
1. Vung tiep giap lanh hai

“Vung tiep giap khong the mo rong qua 24 hai ly ke tu duong co so dung de tinh chieu rong cua lanh hai” (Dieu 33, Cong uoc 1982).

Tuyen bo 1977 cua Chinh phu Viet Nam:“Vung tiep giap lanh hai cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la vung bien tiep lien phia ngoai lanh hai Viet Nam co chieu rong la 12 hai ly hop voi lanh hai Viet Nam thanh vung bien rong 24 hai ly ke tu duong co so dung de tinh chieu rong cua lanh hai Viet Nam”.

Vung tiep giap lanh hai khong phai la lanh tho cua quoc gia ven bien cung khong phai la mot bo phan cua bien quoc te. Ve ban chat, vung tiep giap lanh hai la vung bien thuoc quyen chu quyen va quyen tai phan cua quoc gia ven bien. Tren vung bien nay, quoc gia ven bien ngan ngua va trung tri nhung vi pham ve hai quan, thue khoa, y te hay nhap cu tren lanh tho hay trong lanh hai cua minh.

2. Vung dac quyen kinh te
Bien dao Viet Nam theo phap luat quoc te
Tau hai giam cua Trung Quoc cat cap tau Binh Minh 02 xay ra o vung bien cach mui Dai Lanh thuoc tinh Phu Yen 116 hai ly, nghia la nam ngay trong vung dac quyen kinh te Viet Nam)
“Vung dac quyen kinh te cua nuoc CHXHCNVN tiep lien lanh hai Viet Nam va hop voi lanh hai Viet Nam thanh mot vung bien rong 200 hai ly ke tu duong co so dung de tinh chieu rong lanh hai Viet Nam” (Tuyen bo cua Chinh Viet Nam nam 1977).

Theo Cong uoc 1982: “Vung dac quyen kinh te la mot vung nam o phia ngoai lanh hai va tiep lien voi lanh hai, dat duoi che do phap ly rieng quy dinh trong phan nay, theo do cac quyen va quyen tai phan cua quoc gia ven bien va cac quyen tu do cua cac quoc gia khac deu do cac quy dinh thich hop cua Cong uoc dieu chinh”.

Theo quy dinh cua Cong uoc 1982, quoc gia ven bien co cac quyen thuoc chu quyen ve viec tham do va khai thac, bao ton va quan ly cac tai nguyen thien nhien, sinh vat hay khong sinh vat, cua vung nuoc ben tren day bien, cua day bien va long dat duoi day bien, cung nhu ve nhung hoat dong khac nham tham do va khai thac vung nay vi muc dich kinh te, nhu viec san xuat nang luong tu nuoc, hai luu va gio.

Cac quoc gia khac muon nghien cuu khoa hoc trong vung dac quyen kinh te cua quoc gia ven bien phai duoc su dong y cua quoc gia ven bien. Dong thoi, khi hoat dong trong vung dac quyen kinh te cac quoc gia khac phai ton trong luat phap cua quoc gia ven bien va nhung quy dinh cua luat phap quoc te.

3. Them luc dia

Them luc dia cua quoc gia ven bien bao gom day bien va long dat duoi day bien ben ngoai lanh hai cua quoc gia do, tren toan bo phan dat keo dai tu nhien cua lanh tho dat lien cua quoc gia do cho den bo ngoai cua ria luc dia, hoac den cach duong co so dung de tinh chieu rong lanh hai 200 hai ly, khi bo ngoai cua ria luc dia cua quoc gia do o khoang cach gan hon”. (Cong uoc 1982).

“Them luc dia cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam bao gom day bien va long dat duoi day bien thuoc phan keo dai tu nhien cua luc dia Viet Nam mo rong ra ngoai lanh hai Viet Nam cho den bo ngoai cua ria luc dia; noi nao bo ngoai cua ria luc dia cach duong co so dung de tinh chieu rong cua lanh hai Viet Nam khong den 200 hai ly thi them luc dia noi ay mo rong ra 200 hai ly ke tu duong co so do” (Tuyen bo cua Chinh phu VN 1977).

Cac quyen chu quyen ma quoc gia ven bien co duoc tren them luc dia cua minh xuat phat tu chu quyen tren lanh tho dat lien. Mat khac, cac quyen chu quyen nay mang tinh “dac quyen”, nghia la neu quoc gia ven bien khong tham do, khai thac tai nguyen sinh vat, vi sinh vat tren them luc dia cua minh thi khong ai co quyen tien hanh cac hoat dong do.

Trong nhieu nam qua, dat biet la tu nhung nam cuoi thap nien 80 cua the ky XX, chung ta da tien hanh nhieu hoat dong nghien cuu, tham do, khai thac cac loai tai nguyen khoang san va dac biet la dau khi, cung nhu thanh lap cac cum khoa hoc, kinh te va dich vu tren them luc dia Viet Nam, dat day cap, ong dan ngam de chung minh va khang dinh quyen chu quyen doi voi them luc dia Viet Nam voi cong dong quoc te.

  • Ngo Huu Phuoc, Truong DH Luat TP. HCM
Viet Bao

Video nổi bật

Thí sinh dự thi đại học sẽ được đăng ký nguyện vọng qua mạng
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

“Cô giáo đặc biệt” gần 25 năm chở ước mơ trên xe lăn

Đã gần 25 năm trôi qua trên chiếc xe lăn cũ kỹ, người cô giáo tật nguyền vẫn lặng lẽ dạy học cho những đứa trẻ ở xóm nghèo tình thương. Với cô, lớp học là tài sản vô giá, là niềm vui sống mỗi ngày và là nơi để cô thấy rằng mình vẫn còn có ích cho đời.

Bài học đạo đức không ở đâu xa

Nhiều người thầy đang nỗ lực tìm cách đưa bài học đạo đức khô khan thành những cuộc trò chuyện xúc động, thân tình và thấm sâu vào tâm trí học trò

Sách giáo khoa mới xây dựng theo hướng coi trọng dạy người

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, từ năm học 2018 - 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, SGK mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, THCS và THPT.

Tìm hiểu: Truong DH Luat TP, Truong Bo, Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam, Vung dac quyen kinh te, Vung tiep giap lanh hai, Chu Quyen Quoc Gia, cong phap quoc te, Bien Gioi Quoc Gia, duong co so, them luc dia, Quyen Chu Quyen, theo phap luat, ven bien, vung bien, dao

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Biển đảo Việt Nam theo pháp luật quốc tế

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Biển đảo Việt Nam theo pháp luật quốc tế bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bien dao Viet Nam theo phap luat quoc te

Nhan xet, hay lien he ve tin Bien dao Viet Nam theo phap luat quoc te co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bien dao Viet Nam theo phap luat quoc te de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0