Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong

Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong"
Chu tich nuoc Truong Tan Sang tra loi phong van bao chi.

Khep lai nam 2012 voi nhung van hoi va thach thuc tren nhieu phuong dien, nhan dip nam moi 2013, tren cuong vi nguoi dung dau Nha nuoc, Chu tich nuoc Truong Tan Sang da tra loi phong van bao chi.

-Thua Chu tich nuoc, nam 2012, ngoai giao Viet Nam co hang loat su kien hop tac song phuong va da phuong soi noi. Ket qua cua nhung hoat dong do nhu the nao?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Nam 2012, Viet Nam nhan manh chu truong moi va quan trong trong doi ngoai : Viet Nam khong chi hoi nhap kinh te, ma con hoi nhap quoc te mot cach sau rong va toan dien, ca ve chinh tri.

Mac du tinh hinh kinh te dat nuoc trong nam qua con nhieu kho khan, tinh hinh quoc te va khu vuc co nhieu dien bien phuc tap, nhung do chinh sach doi ngoai dung dan, ban be quoc te tiep tuc tin tuong, ung ho su nghiep bao ve va xay dung dat nuoc cua Viet Nam. Von ODA co ban khong giam so voi nhung nam truoc, von FDI dang ky moi thap hon nhung phan von thuc hien van xap xi nam truoc, gop phan duy tri phat trien trong dieu kien het suc kho khan, tiep tuc cung co vai tro va vi tri cua Viet Nam tren truong quoc te.

Lap truong cua Viet Nam trong viec bao ve chu quyen bien dao duoc ban be quoc te chia se, ung ho. Nam qua, da co hon 30 doan khach gom nguyen thu, nguoi dung dau Nha nuoc, Chinh phu, cac co quan lap phap cua cac quoc gia da den tham, lam viec voi Viet Nam va deu ky vong ve su hop tac truoc mat va lau dai voi nuoc ta. Do la nhung quan he hop tac co loi ca tren binh dien song phuong va da phuong...

-Thua Chu tich nuoc, cac quoc gia Dong Nam A giu vi tri nhu the nao trong chinh sach doi ngoai cua Viet Nam?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Viet Nam luon xac dinh la thanh vien tich cuc va co trach nhiem cua ASEAN. Dam nhiem Chu tich luan phien ASEAN cung nhu khi la thanh vien binh thuong, Viet Nam luon co nhung viec lam, sang kien gop phan cung co su doan ket va thuc day xay dung cong dong ASEAN, duoc cac thanh vien ASEAN cung cac nuoc tan thanh.

Nhung nuoc lon trong quan he doi tac voi ASEAN, cung rat coi trong quan he voi Viet Nam, quyet dinh nang tam quan he doi tac chien luoc voi Viet Nam, va qua Viet Nam de khang dinh quan he voi khu vuc Dong Nam A.

Chung ta quan he da phuong, chu y phat trien quan he voi cac nuoc lon, nhung luon dac biet coi trong quan he voi ASEAN. Day la chu truong nhat quan trong quan he voi cac nuoc lang gieng. Toi muon hoi lai, ban co coi trong quan he voi hang xom cua minh khong ?

- Hien nay chu de Bien Dong dang duoc chu y tai cac dien dan trong nuoc va quoc te. Quan diem cua Viet Nam ve van de nay nhu the nao, thua Chu tich?Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Bien Dong la chu de Viet Nam luon quan tam, ASEAN va nhieu nuoc tren the gioi co quan he loi ich gan voi Bien Dong cung rat chu trong. Viet Nam da tuyen bo va khang dinh rat ro rang lap truong cua minh: tranh chap ve chu quyen o Bien Dong phai duoc giai quyet bang cac bien phap hoa binh, tren co so luat phap quoc te trong do co Cong uoc Luat Bien 1982.

Giua Trung Quoc va ASEAN da ky thoa thuan ve DOC. Hai ben cung da thoa thuan viec xay dung bo quy tac ung xu tren Bien Dong COC, nang nhung nguyen tac do len cao hon, co tinh phap ly rang buoc. Tuy nhien, chung ta chu truong tat ca nhung van de do phai duoc giai quyet hoa binh, huu nghi, khong dung vu luc, de Bien Dong thuc su hoa binh, on dinh, an ninh, an toan va tu do hang hai.

Trung Quoc cung tuyen bo nhu vay voi ASEAN. Tren thuc te, cac van de dien ra ve co ban la cung theo cac nguyen tac va phuong cham nhu tren. Tuy nhien, van co nhung va cham nhat dinh tren Bien Dong ma chung ta da chung kien trong nam qua.

Toi mot lan nua nhan manh, giai quyet thao go van de nay phai tuan thu nguyen tac luat phap quoc te va thuc hien theo phuong cham hoa binh, huu nghi giua cac ben lien quan. Nhung nguyen tac nay, khong chi Trung Quoc va ASEAN cong nhan, ma cong dong quoc te, nhat la nhung nuoc quan tam va co loi ich o Bien Dong, cung thua nhan va ung ho. Viet Nam luon khang dinh nguyen tac nay tren cac dien dan, hoi thao...

- Thua Chu tich nuoc, cung tuyen bo chu quyen voi quan dao Truong Sa, Philippines va Brunei co dong tinh voi Viet Nam trong viec xu ly van de Bien Dong?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Khong chi Philippines, Brunei ma ca Malaysia, Indonesia va nhieu nuoc khac trong ASEAN, tuy khong co loi ich truc tiep o Bien Dong, cung ung ho nhung quan diem do. ASEAN lay dong thuan lam nguyen tac hoat dong, nghia la tat ca cac thanh vien deu thong nhat trong van de nay. Do la quan diem, nguyen tac chung cua tat ca cac thanh vien ASEAN; la co so quan trong de Viet Nam cung nhu cong dong ASEAN di den dam phan voi Trung Quoc hien nay va tuong lai.

- Chung ta chu truong giu vung chu quyen bien dao bang con duong ngoai giao hoa binh, nhung tinh hinh bien dao o Bien Dong thoi gian qua khien nguoi dan chua an tam. Chu tich nuoc co thong diep gi doi voi nguoi dan ve van de nay?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Nguoi dan lo lang, buc xuc ve tinh hinh Bien Dong la dung. Do la long yeu nuoc va tinh than doc lap da duoc trao chuyen qua bao the he. Dang va Nha nuoc ta chu truong nhu the nao cung phai tren co so long dan lam goc. Loi ich cua Viet Nam tren Bien Dong duoc luat phap quoc te thua nhan va bao ve theo Cong uoc Luat Bien 1982.

Chung ta se dua vao luat phap quoc te, lay do lam co so va suc manh de bao ve loi ich, chu quyen quoc gia cua minh. Chung ta dau tranh mem deo nhung cung dong thoi phai thuong xuyen chu dong cung co mat tran quoc phong an ninh, nang cao canh giac truoc moi dien bien o khu vuc, kien quyet bao ve bang duoc chu quyen lanh tho thieng lieng cua To quoc minh.

- Viet Nam la mot quoc gia tham gia dam phan tuong doi som Hiep dinh thuong mai xuyen Thai Binh Duong - TPP. Viet Nam da tinh den nhung loi ich ve kinh te va chinh tri trong tuong lai voi TPP nhu the nao, thua Chu tich?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Truoc khi chung ta tham gia khu vuc thuong mai tu do ASEAN (AFTA), nhieu nguoi lo so Viet Nam se bi thua thiet. Thuc te da khong han dien ra nhu the. Quan trong la vi chung ta da chuan bi thuc luc de gianh thang loi trong hoi nhap. Vua chuan bi thuc luc vua hoi nhap. Do do kinh te cua Viet Nam da phat trien manh me, toan dien trong mot thoi gian dai. Khi chung ta tham gia WTO cung vay, o quy mo toan cau, chung ta lo ngai suc manh cua nhung nen kinh te lon se chen ep kinh te Viet Nam. The nhung, sau khi vao WTO, kinh te Viet Nam con co dieu kien phat trien hon...

Nhung suy giam kinh te thoi gian gan day khong phai do WTO ma do nhung nguyen nhan chu quan va su yeu kem cua chinh chung ta, doi hoi chung ta phai tai co cau lai nen kinh te va dieu chinh chinh sach de kinh te vi mo on dinh.

Muon phat trien, chung ta phai mo cua voi the gioi. Tham gia TTP la nam trong chu truong nay. Dieu quan trong la chung ta phai rut kinh nghiem tu AFTA va WTO de lam tot viec chuan bi. Neu khong, thang loi kho dat duoc ma that bai cung kho tranh. Toi cho rang thang loi hay that bai la do chinh noi luc chu quan cua chung ta. Moi doanh nghiep, moi dia phuong, moi bo nganh va toan quoc phai chuan bi that ky luong trong qua trinh hoi nhap, tham gia TPP trong tuong lai.

- Thua Chu tich nuoc, vi tri cua Viet Nam trong bang xep hang tin nhiem gan day bi tut xuong so voi nhung nam truoc. Phai chang Viet Nam chua tan dung, khai thac het nhung loi the cua minh trong qua trinh hoi nhap quoc te?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Thong thuong, de phat trien kinh te, tang truong GDP thi phai dau tu von. Co mot tuong quan ty le giua von dau tu va toc do tang truong. Ty le nay cang cao thi dong nghia voi hieu qua su dung von kem. O nuoc ta ti le do co khi len den 5-6. Tuc la chi phi cua Viet Nam gap ruoi hoac gap doi cac nuoc co trinh do phat trien tuong duong. Tinh trang do ton tai trong nhieu nam, dan den mot luong von dua vao dau tu lon nhung hieu qua thap...

Dai hoi XI cua Dang chu truong phai doi moi mo hinh tang truong, tai co cau nen kinh te, sap xep lai doanh nghiep nha nuoc, he thong ngan hang... cung mot loat cong viec de giai quyet nhung han che do nham nang cao hieu qua dau tu, tang truong kinh te nhanh, ben vung.

Chu truong la nhu vay, nhung de thuc hien dat ket qua doi hoi no luc cao cua tat ca cac cap, cac nganh, cac dia phuong, tung doanh nghiep. Toi hy vong va keu goi nhung no luc nhu the phai duoc thuc hien manh me trong thoi gian toi.

- Thanh cong cua cac nuoc xung quanh Viet Nam dua chu yeu vao 3 linh vuc then chot: co so ha tang; tinh canh tranh quoc te cua doanh nghiep; va tinh hieu qua cua bo may nha nuoc. Viet Nam se co su lua chon nao vi muc tieu phat trien, thua Chu tich?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Chung ta da xac dinh phai thuc hien tot 3 yeu to: phat trien co so ha tang, nang cao chat luong nguon nhan luc va hoan thien the che kinh te. Van de la phai to chuc thuc hien sao cho tot.

Ve ha tang, ro la sau 25 nam doi moi, chung ta co nhieu thanh tuu, nhung muon phat trien cao hon trong giai doan tiep theo, khong the chap nhan ha tang nhu hien nay. Duong bo chang han. Nhat dinh phai co he thong xa lo dung nghia. He thong cang bien cung vay. Dat canh nhung nuoc tien tien trong ASEAN, chi phi cho mot don vi hang hoa tai cang cua chung ta trung binh cao gap doi ho. Nhu vay thi lam sao canh tranh? Chinh vi vay, phai day nhanh toc do phat trien ket cau ha tang. Chu truong da co va noi nhieu roi. Bay gio la phai trien khai viec nay.

Canh tranh quoc te cua cac doanh nghiep phai duoc quan tam hon nua. Khong phai vi mo cua lam mot so doanh nghiep chung ta canh tranh kem, ma do chinh nhung yeu kem cua chung ta. Tai sao nguoi ta mo cua cho anh ban hang, anh khong lam duoc cho tot? De khi nguoi ta cung ban hang nhu minh, nhung nang luc canh tranh tot hon, lai do cho su "mo cua" do la khong duoc. Yeu kem co phan quan trong la do chat luong nguon nhan luc con thap, dieu nay khong chi la do cac doanh nghiep dau, ma con do chinh chung toi, nhung nguoi dieu hanh, lanh dao dat nuoc, khi chua tao ra duoc moi truong kinh doanh, chua dao tao duoc nguon nhan luc chat luong cao thuan loi cho doanh nghiep.

Ve the che, chung ta dang sua doi, bo sung Hien phap nam 1992. Sau khi duoc Quoc hoi thong qua cuoi nam 2013, thi mot loat cac van ban phap luat se duoc sua doi, bo sung de cu the hoa va thuc hien theo ban Hien phap moi duoc ban hanh. Trong do, quan trong la hoan thien the che kinh te thi truong theo dinh huong xa hoi chu nghia. Luong cong viec thuc hien rat lon.

Chung ta dung quen, den nam 2015, tu do hoa thuong mai khong chi trong ASEAN ma con la voi ca Trung Quoc, mot nen kinh te khong lo, lon thu 2 the gioi hien nay. Den nhung nam 2017-2018 se tu do thuong mai hoan toan giua Viet Nam va cac thanh vien cua WTO. Luc do quan he doanh nghiep cac nuoc se hoan toan song phang, theo nhung cam ket khi gia nhap WTO, chu khong the "ngan song, cam cho" duoc nua...

Nhan to chu quan ben trong can duoc ra soat va nang cao nang luc canh tranh mot cach khan truong o tung doanh nghiep, dia phuong, nganh va toan bo nen kinh te. Ke ca lanh dao cac cap tu Trung uong den dia phuong cung phai soat xet lai "hanh trang" cua minh, dam bao cho cong cuoc hoi nhap co duoc hieu qua cu the, co the nhin va so thay duoc.

- Thua Chu tich nuoc, nhung san pham cong nghiep cua chung ta chua dat duoc tinh canh tranh nhu mong muon. Co phai chung ta dang gap van de trong viec kiem soat va phan phoi nguon luc khong?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Kiem soat va phan phoi nguon luc thi khong chi quan tam toi linh vuc cong nghiep, ma ke ca nong nghiep va dich vu. Lam sao de khong bi that thoat, lang phi ve von, ve tai nguyen, ve con nguoi... Co nhung noi, dang ra nguon luc duoc phan phoi thi se phat huy tac dung tot hon, nhung lai khong co, va nguoc lai.

Chung ta phai tinh toan lai. Lam the nao thuc hien dung quy luat cua kinh te thi truong, co su quan ly cua Nha nuoc, de nguon luc co the chay vao nhung noi co hieu qua cao nhat. Do chinh la trach nhiem cua Nha nuoc trong viec quan ly, thuc thi, xay dung cac co che, chinh sach, luat phap de tao ra moi truong kinh doanh, dieu chinh cac nguon luc mot cach hop ly. Toi dac biet nhan manh den van de cai cach thu tuc hanh chinh va phong chong tham nhung, lang phi phai thuc su co hieu qua, tao dieu kien dam bao viec phan phoi cac nguon luc mot cach chinh xac.

- Thoi diem hien nay, GDP cua Viet Nam khong cao, nhung du luan quoc te cho rang Viet Nam dang dat nen mong, chuan bi cho mot giai doan, qua trinh phat trien moi. Thua Chu tich nuoc, nen kinh te Viet Nam se nhu the nao trong vai nam toi, voi nhung chinh sach ma chung ta da va dang thuc hien?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Hien nay, yeu kem cua kinh te Viet Nam bieu hien ro nhat la lam phat cao, nhap sieu lon... Chat luong tang truong nhung nam qua la tang truong chieu rong; trong cho vao von chu khong phai dua vao nang suat lao dong, hay cong nghe tien tien. Tinh trang nay khong the de keo dai, nen chung ta phai dieu chinh va co cau lai, chuyen dan tang truong theo chieu sau, nang cao chat luong va nang suat lao dong, su dung cong nghe tien tien...

Khi tien hanh tai cau truc nen kinh te, phai chap nhan la GDP thap nhung cung phai giu khoang 5%/nam. Thap hon nua thi nguy hiem, that nghiep se cao, phan dau dan dua toc do tang truong len 7-8%/nam va on dinh kinh te vi mo. Lam duoc dieu do khong chi cai thien doi song, ma con la on dinh chinh tri, xa hoi.

- Dong thoi cung la mot dai bieu Quoc hoi, Chu tich nuoc danh gia nhu the nao ve su tin tuong cua nhan dan doi voi che do?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Nhan dan Viet Nam da tin tuong, gan bo voi Dang va che do hon 80 nam qua, ke ca nhung luc kho khan nhat. Niem tin do dang bi thach thuc va suy giam do te tham nhung, lang phi, suy thoai dao duc loi song cua mot bo phan can bo, dang vien.

Nhung toi tin, nhan dan bao dung van tin va ky vong vao Dang neu Dang kip thoi chinh don, sua chua nhung yeu kem, khuyet diem trong bo may cua minh. Tuy vay, khong duoc lam dung long tin cua nhan dan. Moi mot can bo, chuc cang cao, quyen cang to thi trach nhiem truoc su suy giam niem tin cua nhan dan vao Dang cang lon.

Khac phuc nhung khuyet diem hien nay con la de khang dinh vai tro, trach nhiem cua Dang voi tuong lai cua dat nuoc va su truong ton cua dan toc nhu Dang ta da lam trong suot gan mot the ky da qua.

- Thua Chu tich, nam qua, tinh coi mo va dan chu da duoc the hien rat ro tren cac dien dan thao luan ve nhung van de he trong cua dat nuoc. Chu tich nuoc danh gia nhu the nao ve nhan dinh nay?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Toi thay rat ro, hoat dong cua cac co quan Dang, Nha nuoc ngay cang duoc nguoi dan quan tam. Qua nhung cuoc tiep xuc cu tri gan day, toi thay nguoi dan danh gia cao hoat dong cua Quoc hoi. Voi tu cach la co quan quyen luc cao nhat cua dat nuoc, Quoc hoi da ngay cang dap ung duoc nhiem vu va vai tro, nhat la viec the hien y chi, nguyen vong cua nhan dan.

- Thua Chu tich, Nghi quyet Trung uong 4 da duoc ban hanh gan 1 nam. Trong do, Nghi quyet da khang dinh, co mot bo phan khong nho dang vien suy thoai, nhung ket qua thuc hien nghi quyet vua qua chua cao. Xin Chu tich nuoc danh gia ve van de nay?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Chung toi duoc hoi cau nay nhieu lam, co nguoi khen, nguoi che. Van de nay, xin khang dinh la phai kien tri tien hanh, khong lui buoc, khong the khong lam, nhung khong the chi mot lan, mot som mot chieu ma giai quyet ngay duoc.

Thuc te la vay, khong nen chan nan. Chung ta phai nhan thuc cho dung, phai het suc kien tri, lien tuc tien hanh cong cuoc xay dung Dang. Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve lay phieu, bo phieu tin nhiem hang nam. Do chinh la dan chu hoa. Dieu quan trong la phai lam thuc chat, phai co co che kiem tra chong lai hien tuong “van dong,” “mua phieu.” Trung uong Dang cung co chu truong bo phieu tin nhiem tuong tu va Mat tran To quoc cung se co co che tham gia giam sat doi ngu can bo.

- Thua, Chu tich nuoc co thuong xuyen nhan duoc nhung thu tu cua cong dan?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Thu thi hang ngay toi nhan duoc rat nhieu, tren tat ca cac linh vuc, tu nhung chuyen rat cu the cua cuoc song hang ngay den nhung cong viec lon lao cua dat nuoc, toi chu y den nhung buc thu chan thuc, tam huyet, xay dung. Nhieu buc thu rat cam dong, huu ich, tham chi co tac dung truc tiep den chinh sach cua nha nuoc, va toi khong the noi dieu gi khac ngoai long cam on chan thanh.

- Sau hon 1 nam o cuong vi la nguoi dung dau Nha nuoc, da co nhung vu viec nao ve buc xuc cua nhan dan de lai cho Chu tich ban khoan, tran tro nhieu nhat?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Toi nghi rang, buc xuc thi nhieu, nhung tuu trung lai may van de lon la lam the nao trong nam moi, chung ta tap trung giai quyet nhung van de ve dan sinh va kinh te cho tot hon.

Den doanh nghiep thi duoc nghe kien nghi thieu von, bat cap vuong mac nhieu qua; gap nguoi lao dong thi duoc phan anh ve thieu viec lam, thu nhap thap, tinh trang tieu cuc, tham nhung...

Sap toi, phai lam sao vua giai quyet tot hon van de dan sinh kinh te, vua phai giai quyet tot hon van de quoc phong an ninh dat nuoc, giu vung chu quyen quoc gia va trien khai toan dien cong tac doi ngoai theo duong loi Dai hoi XI cua Dang.

Minh mong dan tin Dang, nhung van con nhieu nguoi mat viec, khong co viec lam, ngheo doi; tham nhung, lang phi khong kien quyet ngan chan co hieu qua thi lam sao tin ? Ban khoan, tran tro nhieu lam !

-Thua Chu tich nuoc, buoc sang nam moi, Chu tich co thong diep gi gui den toan the nhan dan?

Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Chung ta da buoc sang nam thu 3 thuc hien ke hoach 5 nam cua Dai hoi Dang XI. Chung ta dang quyet tam thay doi, tai cau truc nen kinh te va on dinh kinh te vi mo de phat trien ngay cang ben vung hon, chat luong hon, hieu qua hon. Tu do dam bao muc tieu den nam 2020, Viet Nam co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Trong 2 nam qua, ke ca nam 2013, chung ta van phai trai qua giai doan tai co cau lai nen kinh te, chap nhan muc do tang truong thap hon giai doan truoc; nhung dong thoi phai thay doi chat luong tang truong cua nen kinh te, chuan bi tien de cho nhung giai doan sau.

Vi the, toi mong rang dong chi, dong bao ca nuoc het suc no luc phan dau tren moi cuong vi khac nhau cua minh de thuc hien tot, thanh cong nhung muc tieu ma chung ta da de ra. Toi tha thiet mong nhan dan ta am no, hanh phuc, dat nuoc ta hoa binh, thinh vuong...

Xin tran trong cam on Chu tich nuoc!


Theo TTXVN

Viet Bao
Comment :Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
"The South China Sea is the theme of Vietnam always attach importance"
Truong Tan Sang, the South China Sea, Mr. Chairman, China, Law of the Sea, Southeast Asia, the ASEAN Free Trade Area, the social orientation Republic, all members, trade liberalization, international law, Vietnam's economy, macroeconomics, President, how, we, ourselves
Guilty in 2012 with the transport opportunities and challenges in many ways, on the occasion of new year 2013, in his capacity as head of state, President Truong Tan Sang has an interview with the press. - Mr. President, in 2012, the Vietnamese diplomatic ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Biển Đông là chủ đề Việt Nam luôn chú trọng"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Biển Đông là chủ đề Việt Nam luôn chú trọng" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong

Nhan xet, hay lien he ve tin Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bien Dong la chu de Viet Nam luon chu trong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Van de trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Van de
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0