Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe do Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan trinh bay.

Theo Chuong trinh giam sat nam 2006 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi duoc giao nhiem vu giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe.

Thuong truc Uy ban da nghe bao cao truc tiep cua Bo Giao duc va Dao tao, Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi va mot so co quan lien quan. Uy ban da to chuc cac doan di giam sat o mot so dia phuong, mot so truong dai hoc, cao dang va day nghe. Ngay 28/10/2006, Uy ban da hop phien toan the de thao luan, thong qua bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe.

Sau day, thay mat Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong, chung toi xin trinh bay bao cao noi tren

I. TINH HINH DOI NGU NHA GIAO VA CAN BO QUAN LY GIAO DUC

Nha giao va can bo quan ly giao duc la luc luong nong cot trong viec phat trien va nang cao chat luong giao duc qua cac thoi ky lich su o nuoc ta. Dang, Nha nuoc va nhan dan ta luon coi trong viec xay dung doi ngu nha giao, can bo quan ly giao duc va da co chinh sach cham lo cho thay, co giao. Buoc vao thoi ky doi moi, doi ngu nha giao nuoc ta, voi gan mot trieu thay, co giao va hon 90.000 can bo quan ly giao duc, tu thanh pho den nong thon, mien nui, vung sau, vung xa, hai dao, van phat huy duoc truyen thong tot dep cua nha giao, lao dong sang tao, khac phuc kho khan, tam  huyet voi su nghiep “trong nguoi”, da co nhung dong gop to lon vao su nghiep phat trien giao duc nuoc ta voi quy mo tren 22 trieu nguoi di hoc.

Tuy nhien, truoc yeu cau tang quy mo, nang cao chat luong giao duc va dao tao nguon nhan luc theo yeu cau doi moi va hoi nhap kinh te quoc te, viec xay dung doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc dat chuan ve dao duc, trinh do, du ve so luong, dong bo ve co cau dang la van de buc bach, can su quan tam dau tu cua Nha nuoc, xa hoi va cua nganh Giao duc.

1. Tinh hinh doi ngu nha giao

Qua nhieu nam phat trien, nuoc ta da xay dung duoc mot doi ngu nha giao va doi ngu nay dang tich cuc lao dong thuc hien nhiem vu cua giao duc la nang cao dan tri, dao tao nhan luc va boi duong nhan tai phuc vu cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, gop phan quan trong vao su nghiep doi moi va hoi nhap kinh te quoc te cua nuoc ta.

Ty le giao vien mam non, pho thong dat trinh do chuan theo quy dinh kha cao, o giao duc mam non dat 77,5%, tieu hoc 96,5%, THCS 95%, THPT 97%. Co cau doi ngu giao vien pho thong khong dong bo, vua thua, vua thieu. Hau het cac dia phuong deu thieu giao vien am nhac, my thuat, cong nghe, the duc the thao va tinh trang nay da keo dai nhieu nam nen anh huong den muc tieu giao duc toan dien ve tri, duc, the, my cho hoc sinh.

Giao vien o cac truong trung cap chuyen nghiep va day nghe, nhin chung co trinh do dai hoc va mot so la cong nhan lanh nghe day thuc hanh. Doi ngu giang vien dai hoc dang thieu tram trong, the hien o ty le sinh vien/giang vien trung binh la 28 sinh vien/giang vien, o mot so linh vuc nhu kinh te, dich vu thi ty le la gan 40 sinh vien/giang vien. Trong khi do o nhieu nuoc, ty le nay trung binh la 15-20 sinh vien/giang vien. Dac biet la su hut hang doi ngu giang vien dau nganh. Nhung Giao su, Pho giao su, Tien si duoc dao tao mot cach he thong o nuoc ngoai, co kinh nghiem su pham, dang la nhung nguoi chu tri cac chuong trinh nghien cuu khoa hoc cap Bo, cap Nha nuoc thi nay hau het da o do tuoi 70 va da nghi huu, trong khi do doi ngu ke can thi chua duoc chuan bi ngang tam de thay the. Nhung nam gan day, toc do phat trien quy mo giao duc dai hoc tang nhanh, tu nam hoc 2001-2002 den nam hoc 2005-2006, so sinh vien duoc dao tao dai hoc chinh quy trung binh moi nam tang 7,36% va dai hoc thuong xuyen tang 7,49%; so sinh vien duoc dao tao cao dang chinh quy tang 9,47% va cao dang thuong xuyen tang 25,12%. Cac truong dai hoc, cung voi viec mo rong quy mo dao tao he chinh quy, con mo cac lop dai hoc, cao dang tai chuc; dong thoi lai to chuc lien ket voi cac trung tam giao duc thuong xuyen cua nhieu tinh, voi cac co quan, ban, nganh, to chuc de mo cac lop tai chuc ngoai nha truong. Do do, dan den tinh trang so gio giang day cua mot giang vien dai hoc o nuoc ta kha cao, co truong hop len toi 800-1.000 gio/nam (o nuoc ngoai khoang 300-400 gio/nam). Nhu vay, nhieu giang vien khong con thoi gian tham gia nghien cuu khoa hoc de nang cao trinh do chuyen mon cua minh.

Truong dai hoc co hai nhiem vu co ban la giang day va nghien cuu khoa hoc (NCKH). Ty le thoi gian giua hai nhiem vu nay cua giang vien o nhieu truong dai hoc nuoc ngoai thuong la 50/50, trong khi o nuoc ta, tai cac truong dai hoc co truyen thong NCKH, ty le nay o mot so giang vien chu chot la 70/30 (giang day la 70%, NCKH la 30%). Nhin chung, cong tac NCKH cua dai da so giang vien o dai hoc rat han che. Day la mat yeu kha co ban, rat dang quan tam doi voi doi ngu giang vien dai hoc cung nhu cac truong dai hoc nuoc ta. Dieu nay co anh huong truc tiep den nang cao chat luong giao duc.

Ve co ban, dai bo phan nha giao nuoc ta co pham chat dao duc tot, tan tuy voi nghe nghiep, co y thuc vuon len, co tinh than trach nhiem trong thuc hien nhiem vu giao duc, dao tao. Nhung thanh tuu cua giao duc dat duoc trong nhung nam qua da gop phan quan trong trong su nghiep Doi moi dat nuoc, trong do co su dong gop to lon cua doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc.

Trong nhung nam gan day, doi ngu nha giao nuoc ta da duoc tang ve so luong thuoc mot so chuyen nganh da gop phan giam bot su bat hop ly ve co cau. Viec boi duong nang luc su pham, ung dung cong nghe thong tin de doi moi phuong phap day hoc, cac phuong tien, thiet bi hien dai da duoc chu trong dau tu o mot so truong dai hoc trong diem. Doi ngu nha giao da vuon len, tiep can va ung dung cong nghe thong tin, hoc them ngoai ngu, dong thoi phan dau dat trinh do chuan theo quy dinh.

Doi ngu giao vien mam non va pho thong dat trinh do chuan kha cao va, ve co ban, da dap ung duoc yeu cau thuc hien nhiem vu. Tuy nhien, mat yeu cua doi ngu nay la rat han che trong viec cap nhat kien thuc va phuong phap giao duc nen khong phat huy duoc tinh chu dong, sang tao va nang luc tu hoc cua hoc sinh, chua tao duoc su hung thu cho hoc sinh den truong, nhat la o tieu hoc va THCS.

Doi ngu giang vien dai hoc vua thieu ve so luong, han che ve nang luc, trinh do, dac biet la doi ngu giang vien dau dan dang bi hang hut; nhieu giang vien khong trien khai duoc nhiem vu NCKH.

Nhin chung, doi ngu nha giao nuoc ta o cac cap hoc, do nhieu nguyen nhan, deu co han che trong viec doi moi phuong phap giao duc. Cach to chuc qua trinh hoc tap cho nguoi hoc o nha truong van con tinh trang nha giao chua huong dan duoc cho hoc sinh biet tu hoc, biet cach chu dong, sang tao de tiep nhan kien thuc mot cach tu giac. Nha truong chua cham lo duoc den su phat trien cua tung hoc sinh. Su quan tam cua nha giao den viec cham lo cho hoc sinh, sinh vien phat trien pham chat dao duc, biet ton trong gia tri tham my, co thai do than thien trong quan he xa hoi, xay dung niem tin, hoai bao, y chi vuon len, huong dan ky nang song, y thuc trach nhiem cong dan… trong nhung nam qua con rat han che.

Thu nhap cua nha giao khong dong deu, co su phan hoa, mot so it co thu nhap kha, mot bo phan con kho khan. o do thi, nhin chung viec giai quyet nha o cho giao vien con han che. Giao vien o mien xuoi len mien nui day hoc, doi song van hoa ngheo nan, nhat la o vung cao, nhieu noi khong co nha o noi tru.

Mot bo phan nha giao khong vuot qua duoc nhung tac dong tieu cuc cua co che thi truong doi voi giao duc, co bieu hien suy thoai ve dao duc nghe nghiep, khong dau tranh voi nhung gian doi trong giao duc, thoa hiep, tham chi con bi loi cuon tham gia vao cac tieu cuc trong thi cu, danh gia luan van, luan an tot nghiep, ca biet co nhung nha giao coi giao duc nhu la phuong tien de truc loi, lam ton hai den uy tin, danh du cua doi ngu nha giao.

2. Tinh hinh doi ngu can bo quan ly giao duc (CBQLGD)

Can bo quan ly giao duc thuong duoc lua chon tu cac nha giao co trinh do chuyen mon phu hop voi cac bac hoc, co kinh nghiem trong cong tac giao duc nen am hieu kha sau ve giao duc. Ve co ban, CBQLGD nam duoc duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang, Nha nuoc ve giao duc, tan tuy, co y thuc giu gin pham chat dao duc, tich cuc va co nang luc trien khai cac nhiem vu trong cong tac quan ly, vi vay da co nhung dong gop quan trong doi voi su phat trien giao duc trong nhung nam doi moi. Tuy nhien, da so CBQLGD khong duoc cap nhat ve nghiep vu quan ly giao duc hien dai, chu yeu dua vao kinh nghiem, thieu cac kien thuc ve phap luat, quan tri nhan su, tai chinh, han che ve trinh do ngoai ngu, ky nang tin hoc nen cong tac quan ly giao duc hien dai con han che.

Quan ly giao duc la mot linh vuc khoa hoc, doi hoi tinh chuyen mon cao, la cong cu giu vai tro quan trong de giu gin ky cuong trong viec to chuc, trien khai cac hoat dong giao duc, nhat la trong day va hoc, bao dam dieu kien can thiet cho viec nang cao chat luong, hieu qua giao duc. Quan ly giao duc thieu chat che se tao dieu kien cho nhung tieu cuc phat trien.

Trong xa hoi hien dai, viec hoc o nha truong tro thanh mot nhu cau cua moi nguoi vi nho hoc tap ma gia tri con nguoi cung nhu gia tri suc lao dong duoc tang len va con nguoi co kha nang ton tai, phat trien tot hon. Ban chat cua viec hoc o nha truong, du o cap, bac hoc nao, thi van la su tu hoc cua tro duoi su to chuc viec hoc va huong dan cach hoc cua thay, co giao. Nha giao phai co nang luc to chuc, huong dan va kiem soat duoc viec hoc. Nguoi hoc phai la chu the trong viec hoc, nghia la phai chu dong, tu giac lao dong de tich luy tri thuc, vi viec hoc giu vai tro quyet dinh chat luong giao duc. Tuy nhien, trong nhung nam gan day, dieu rat dang luu y la, o mot bo phan nguoi hoc da xuat hien xu huong khong quan tam dung muc den viec lao dong de tich luy tri thuc ma thien ve viec de co mot tam bang nen da co nhung viec lam sai trai, bieu hien su suy thoai dao duc trong viec hoc. Nhung hien tuong tieu cuc trong giao duc phat trien rat da dang, do la su gian doi trong hoc tap, trong thi cu, tuyen sinh, bao ve luan van, luan an, cap phat van bang, chung chi… Nhung hien tuong nay tuy chi xay ra o mot bo phan nguoi hoc, CBQLGD, nha giao nhung da keo dai nhieu nam, cho den nay van chua duoc giai quyet co ban da gay ra su buc xuc trong du luan xa hoi.  Tieu cuc trong giao duc co the phat sinh tu nguoi hoc, tu CBQLGD hoac nha giao, nhung cham dut duoc nhung gian doi do thi vai tro quyet dinh thuoc ve doi ngu CBQLGD va y thuc trach nhiem cua nha giao. Tuy nhien, cung khong the xem nhe trach nhiem cua nguoi hoc, cua cha me hoc sinh. Nhung nam qua, mot bo phan doi ngu CBQLGD co bieu hien huu khuynh, buong long quan ly, khong kien quyet hoac khong xu ly nghiem minh nhung vi pham trong giao duc, do pham chat dao duc suy thoai con tham gia vao nhung vu viec tieu cuc trong giao duc. Nhung tieu cuc trong giao duc da lam phuong hai den truyen thong van hoa, den loi song lanh manh va chuan muc dao duc xa hoi trong viec day va hoc, trong giu gin va phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc ta trai qua hang nghin nam lich su.

3. Nguyen nhan cua nhung ket qua dat duoc va nhung yeu kem trong xay dung doi ngu nha giao va CBQLGD

Co the noi rang, nhung ket qua dat duoc trong viec xay dung doi ngu nha giao va CBQLGD trong nhung nam doi moi duoc xuat phat tu ba nguyen nhan chinh, nhu sau:

Thu nhat la, o nuoc ta, khoa hoc va cong nghe cung voi giao duc duoc Nha nuoc xac dinh la quoc sach hang dau nen, trong nhung nam qua, Nha nuoc da co nhung chu truong rat quan trong de nang cao dan tri, nhu thuc hien viec xoa mu chu, pho cap giao duc tieu hoc va THCS; doi moi noi dung chuong trinh, phuong phap giao duc o cac bac hoc de nang cao chat luong giao duc, dong thoi mo rong quy mo dao tao nguon nhan luc dap ung yeu cau phat trien kinh te - xa hoi va nhu cau hoc tap cua nhan dan; hang nam deu tang ngan sach dau tu cho giao duc va den nam 2007 da dat 20% tong chi ngan sach. Ben canh do, Chinh phu da phat hanh trai phieu giao duc phuc vu cho muc tieu xay dung truong so; danh von vay ODA cho nhung du an doi moi giao duc o cac bac hoc cung voi chu truong xa hoi hoa giao duc, su dong gop cua cha me hoc sinh, cua cong dong dan cu cho giao duc da giup cho nha truong co them kinh phi de to chuc cac hoat dong giao duc. Nhung chu truong doi moi co che xay dung ke hoach dao tao ngoai chi tieu ngan sach Nha nuoc cap, cac truong thuoc giao duc dai hoc duoc chu dong xay dung ke hoach dao tao dap ung nhu cau cua xa hoi, tu do da tang duoc quy mo va phat huy tiem nang lao dong cua nha giao va nha truong co them phan thu de tang cuong co so vat chat va doi song nha giao o mot so truong dai hoc da duoc cai thien bang lao dong cua minh. Mat khac, Chinh phu cung da ban hanh nhung chinh sach cu the, nhu che do phu cap dung lop cho nha giao; quyen tu chu, tu chiu trach nhiem cua co so giao duc ve thuc hien nhiem vu, ve tai chinh, lao dong va muc thu nhap; chinh sach phat trien giao duc mam non; Chi thi cua Ban Bi thu Trung uong Dang va Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve xay dung, nang cao chat luong doi ngu nha giao va CBQLGD.

Thu hai la, he thong cac truong su pham, truong boi duong CBQLGD da duoc dau tu xay dung o cap trung uong va cap tinh, bao dam yeu cau dao tao nha giao cho cac cap hoc.

Thu ba la, doi ngu nha giao va CBQLGD da co tinh than trach nhiem, y thuc vuon len khac phuc kho khan, giu gin pham chat dao duc, tam huyet voi nghe nghiep de thuc hien nhiem vu, bao dam cho viec hoc tap cua nguoi hoc o khap cac vung, mien, dap ung nhu cau dao tao nhan luc phuc vu cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa cua dat nuoc.

Nhung ton tai, yeu kem cua doi ngu nha giao va CBQLGD co nhieu nguyen nhan, co the de cap den mot so nguyen nhan cu the, nhu sau:

Mot la, tu duy giao duc cham doi moi, chua coi trong viec xay dung doi ngu nha giao va CBQLGD khi dat nuoc chuyen sang nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap kinh te quoc te. Cong tac dao tao, boi duong nha giao chua duoc dat ra phai di truoc mot buoc trong tien trinh doi moi giao duc. Thieu chu dong trong quy hoach, ke hoach dao tao, boi duong nha giao va CBQLGD. Chuong trinh dao tao, boi duong nha giao va CBQLGD chua tiep can voi cach quan ly giao duc hien dai va cap nhat nhung thanh tuu moi cua khoa hoc giao duc. Cham doi moi chuong trinh dao tao giao vien o cac truong su pham.

Hai la, su yeu kem cua doi ngu giao vien mam non, pho thong, giao duc nghe nghiep ve phuong phap giao duc la do giao vien chua tiep can duoc su phat trien cua ly luan giao duc hien dai co nguyen nhan tu viec che do boi duong dinh ky hau nhu khong thuc hien duoc, viec tu hoc cua giao vien de cap nhat kien thuc rat han che. Ngay nhu viec boi duong giao vien truoc nam hoc de trien khai thay sach giao khoa nhin chung cung chua dat yeu cau ca ve ly luan va ky nang de thay doi phuong phap giao duc, do viec boi duong giao vien, chuan bi nang cap truong, lop, thiet bi day hoc theo yeu cau doi moi chuong trinh da khong quan tam giai quyet dong bo voi viec chuan bi sach giao khoa. Dieu nay giai thich duoc tai sao giao vien con lung tung va mot so khong nho giao vien chua dap ung duoc yeu cau doi moi chuong trinh, thay sach giao khoa.

Ba la, giua cac mon hoc co tinh trang vua thua, vua thieu giao vien, dac biet la thua so giao vien khong co kha nang dap ung yeu cau nhiem vu va thieu giao vien am nhac, my thuat, cong nghe, the duc the thao trong cac truong pho thong. Tinh trang nay da keo dai trong nhieu nam, chu yeu la do Bo Giao duc va Dao tao va Bo Noi vu chua tham muu de Chinh phu dua ra duoc nhung quyet dinh cu the nham giai quyet so giao vien du va bo sung nhung giao vien am nhac, my thuat, cong nghe, the duc the thao, nhan vien thi nghiem, thu vien de nha truong co dieu kien thuc hien muc tieu giao duc toan dien ve tri, duc, the, my.

Bon la, vao nhung nam dau thap ky 90 cua the ky XX, nguon can bo khoa hoc va cong nghe duoc dao tao o Lien Xo (cu) va cac nuoc Dong Au hang nam bo sung cho doi ngu giang vien o cac truong dai hoc khong con, nen cong tac dao tao, boi duong giang vien dai hoc chu yeu duoc thuc hien o trong nuoc. Viec boi duong, dao tao can bo giang day chu yeu la tu hoc, thong qua cong tac nghien cuu khoa hoc nhung phuong tien nghien cuu thieu va ngan sach dau tu cho cong tac nghien cuu khoa hoc o cac truong dai hoc cung nhu chi cho viec di thuc te san xuat, thuc tap chuyen mon nghiep vu tai cac nuoc co nen giao duc phat trien rat han che. Nhin chung, dai bo phan nha giao it co dieu kien de cap nhat kien thuc va phuong phap giao duc hien dai. Do do, cong tac dao tao, boi duong giang vien dai hoc va xay dung doi ngu giang vien dau nganh rat han che ve so luong va chat luong, dan den tinh trang hang hut ve doi ngu giang vien dau nganh o cac truong dai hoc, ke ca cac truong su pham. Chu truong cua Nha nuoc giao quyen tu chu cho cac truong dai hoc xay dung ke hoach tuyen sinh phuc vu nhu cau phat trien kinh te - xa hoi va nhu cau cua xa hoi la mot chu truong dung. Nhung trong to chuc thuc hien co tinh trang mo rong quy mo ma khong quan tam dung muc den viec phat trien doi ngu giang vien. Nhieu truong dai hoc khong nhung chi tang chi tieu dao tao chinh quy, mo ra he cao dang, he tai chuc tai truong ma con ky hop dong voi nhieu tinh, thanh pho truc thuoc trung uong, cac co quan, to chuc mo cac lop tai chuc. Tinh trang nay la nguyen nhan dan den ty le sinh vien/giang vien qua cao, nhat la o khoi kinh te, dich vu; giang vien bi thu hut vao giang day ma khong tham gia nghien cuu khoa hoc nen cung khong nang cao duoc nang luc, trinh do. Do do doi ngu giang vien cua giao duc dai hoc thieu tram trong va nhin chung han che ve trinh do va phuong phap.

Nam la, cong tac quan ly giao duc, trong do co quan ly doi ngu nha giao va CBQLGD con nhieu yeu kem. Cong tac thanh tra, kiem tra chua kip thoi va xu ly khong nghiem minh. Cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, giu gin pham chat dao duc trong doi ngu nha giao va CBQLGD bi coi nhe, thieu ky cuong va buong long quan ly, de tieu cuc nay sinh va keo dai. He thong che do, chinh sach cho doi ngu nha giao cham duoc sua doi, bo sung, chua tao dong luc de nha giao, CBQLGD chuyen tam voi nghe nghiep.

Cong tac thanh tra, kiem tra chua duoc xem trong. Doi ngu thanh tra chuyen nganh ve giao duc chua du manh de thanh tra qua trinh day va hoc, thi cu, cap phat van bang, chung chi… nen cung con rat han che trong viec de xuat nhung giai phap cho viec xay dung doi ngu nha giao va CBQLGD.

II. KIEN NGHI

Nen giao duc nuoc ta, tu mot nen giao duc bao dam viec hoc tap cua mot so it nguoi da tro thanh mot nen giao duc dai chung dap ung nhu cau hoc tap cua moi nguoi trong xa hoi. Chung ta dang thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, tien toi xay dung nen kinh te tri thuc va mot xa hoi hien dai se duoc hinh thanh trong tuong lai. Vi vay, viec doi moi giao duc hien nay du o mot linh vuc cu the nao cung can quan triet de huong toi muc tieu co ban, lau dai, do la xay dung mot nen giao duc hien dai, phuc vu nhu cau hoc tap da dang cua moi nguoi khong bi han che boi khong gian, thoi gian, duoc binh dang va cong bang ve co hoi tiep can giao duc co chat luong; nha truong co dieu kien cham lo den su phat trien cua tung hoc sinh; moi tai nang duoc khuyen khich, phat trien; nguoi lao dong co dieu kien hoc tap suot doi de nang cao trinh do nghe nghiep. Xay dung nen giao duc hien dai la mot qua trinh phai dap ung nhieu tieu chi. Truoc mat, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cho rang can tap trung giai quyet cho duoc ba van de: Mot la, hien dai ve noi dung, chuong trinh giao duc de kien thuc cung cap cho nguoi hoc khong lac hau so voi su phat trien cua khoa hoc, cong nghe va xa roi voi thuc tien Viet Nam; hai la, hien dai ve phuong phap va to chuc qua trinh day va hoc o nha truong, trong do nha giao phai co du nang luc to chuc, huong dan, kiem soat duoc viec hoc va nguoi hoc la chu the tu giac trong lao dong, sang tao de tich luy kien thuc; ba la, hien dai ve quan ly giao duc, day nhanh tien do ap dung cong nghe thong tin va truyen thong da phuong tien trong giao duc. Ba van de tren day la nhung dinh huong co quan he chat che den viec xay dung doi ngu nha giao va CBQLGD.

Truoc yeu cau giao duc the he tre, dao tao nguon nhan luc cho su phat trien kinh te – xa hoi dat nuoc va tinh chat lao dong cua nha giao va CBQLGD, cong tac xay dung doi ngu nha giao va CBQLGD can phai duoc quan tam dong bo tren 3 mat: Thu nhat la, xay dung ban linh chinh tri, nang cao dao duc, pham chat luong tam nghe nghiep cua nha giao va CBQLGD; thu hai la, thuc hien che do boi duong thuong xuyen va dinh ky de nha giao va CBQLGD khong ngung nang cao trinh do chuyen mon, nghiep vu tiep can duoc voi giao duc hien dai; thu ba la, co co che, chinh sach cham lo doi song vat chat, tinh than cho nha giao va CBQLGD. Trong nhung nam toi, can tap trung vao mot so van de, nhu sau:

1. Thuc hien co hieu qua Chuong trinh muc tieu quoc gia ve dao tao, boi duong doi ngu nha giao va CBQLGD; cap Trung uong cung nhu cap tinh can co quy hoach, ke hoach cu the de xay dung doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc du ve so luong, bao dam ve co cau va chat luong. Can bo tri mot khoan chi ngan sach cho cong tac nay trong ngan sach cua giao duc hang nam. Quy dinh che do va phuong thuc boi duong nha giao va CBQLGD thuong xuyen va dinh ky.

2. Ra soat, sap xep lai doi ngu nha giao va CBQLGD trong ca nuoc, co chinh sach giai quyet so giao vien doi du, cac nha giao khong dap ung yeu cau chuyen mon nghiep vu cung nhu yeu cau ve pham chat dao duc. Co co che, chinh sach bao dam du giao vien o nhung mon hoc con thieu nhu am nhac, my thuat, cong nghe, the duc the thao.

Tang quy mo dao tao giao vien nguoi dan toc thieu so, chi tieu cu tuyen can uu tien danh cho nhu cau dao tao giao vien phuc vu cac vung co dong dong bao dan toc thieu so va co chinh sach khuyen khich cac giao vien, nhat la giao vien tieu hoc, o nhung truong co nhieu hoc sinh dan toc, hoc tieng dan toc; bao dam cho o noi tru cho giao vien o mien xuoi, thi xa, thi tran len day hoc o vung nui cao.

3. Dau tu xay dung, nang cap cac truong su pham dap ung nhu cau boi duong nha giao theo dinh ky. Tang chi tieu va bao dam ngan sach cho cac truong su pham, truong CBQLGD de thuc hien ke hoach dao tao, boi duong nha giao va CBQLGD.

Tang ngan sach cho cong tac nghien cuu khoa hoc giao duc o truong dai hoc su pham Ha Noi, Truong dai hoc su pham TP. Ho Chi Minh, truong boi duong CBQLGD Trung uong; mo rong hop tac quoc te de xay dung chuong trinh dao tao, boi duong nha giao va CBQLGD cap nhat duoc kien thuc hien dai, sat voi thuc tien giao duc Viet Nam de cac truong nay giu duoc vai tro nong cot trong viec dao tao, boi duong nha giao va CBQLGD trong he thong giao duc quoc dan.

4. Bao dam cac dieu kien can thiet ve trang thiet bi, ve tai chinh va dac biet la cong tac to chuc, co che quan ly, thu tuc thanh quyet toan de tao nen su chuyen bien manh me trong cong tac NCKH o cac truong dai hoc de giang vien cac truong dai hoc tich cuc tham gia NCKH va coi day la dieu kien co ban de nang cao trinh do cua giang vien. Cac truong dai hoc phai la nhung trung tam NCKH va cong nghe manh, do chinh la mot trong nhung dieu kien quan trong nhat giai quyet chat luong giao duc dai hoc. Chuong trinh cu nguoi di dao tao o nuoc ngoai bang ngan sach nha nuoc (Chuong trinh 322) can tap trung cho viec dao tao, boi duong doi ngu giang vien dau nganh o cac truong dai hoc de doi ngu nay co du nang luc lam nhiem vu nong cot trong cong tac dao tao, boi duong giang vien. Can mo rong cac hinh thuc dao tao, boi duong du hoc tai cho nhu cu giang vien hoc cac chuong trinh dao tao tren dai hoc lien ket voi cac truong dai hoc nuoc ngoai, mo cac lop boi duong moi chuyen gia nuoc ngoai den giang day. Trong dieu kien thieu giang vien dau nganh, co the danh mot phan ngan sach moi chuyen gia gioi; co chinh sach khuyen khich, thu hut tri thuc Viet kieu ve nuoc tham gia giang day, dao tao, boi duong doi ngu giang vien cua cac truong dai hoc, ke ca cac truong su pham. Co chinh sach huy dong can bo khoa hoc o cac vien nghien cuu tham gia giang day o cac truong dai hoc.

5. Hoan thien chinh sach, che do doi voi doi ngu nha giao va CBQLGD. Truoc mat, can ra soat, ban hanh cac che do, chinh sach thay the cac quy dinh khong con phu hop voi tinh hinh hien nay, nhu che do dinh bien nha giao, cac che do lao dong, che do thu lao vuot gio… Khi ban hanh cac chinh sach, can bao dam yeu cau dong bo de kha thi trong thuc hien. Cho phep chinh quyen cap tinh duoc su dung ngan sach cua dia phuong cham lo cho doi song giao vien va cac truong dao tao duoc ho tro thu nhap cho nha giao tuy theo kha nang nguon thu cua nha truong. Ve lau dai, can co che do tien luong bao dam doi song de doi ngu nha giao chuyen tam voi viec thuc hien nhiem vu giao duc. Co chinh sach uu dai nha giao trong viec giai quyet nha o.

Trong cong tac tuyen chon nha giao va bo tri CBQLGD can doi moi phuong thuc tuyen chon, danh gia, bao dam chon duoc nhung nguoi co pham chat dao duc, yeu nghe, co trinh do, nang luc thuc chat ma khong chi can cu vao bang cap mot cach hinh thuc; nang cao vai tro, trach nhiem cua ban giam hieu va hoi dong giao duc nha truong trong viec tuyen chon, su dung doi ngu nha giao.

De nghi Chinh phu to chuc nghien cuu, ban hanh chinh sach cu the de khen va thuong, dong thoi co hinh thuc ton vinh nhung nha giao dao tao duoc nhung hoc sinh doat giai trong cac cuoc thi hoc sinh gioi quoc te, nhung sinh vien tai nang co dong gop thiet thuc cho viec ung dung thanh tuu khoa hoc va cong nghe vao san xuat va cuoc song.

Hien tai, co nhung dia phuong va co so dao tao co nhung bien phap thu hut cac tai nang tre lam nghe day hoc, nhu viec tao dieu kien di boi duong nang cao trinh do o nuoc ngoai, giai quyet nha o, ton vinh cac nha giao…, nhung chua phai la nhung chinh sach pho bien.

Thuc hien chinh sach duoc huong nguyen luong va cac phu cap theo luong cho nha giao va CBQLGD khi di hoc tap, boi duong, nang cao trinh do.

Dau tu ap dung cong nghe thong tin, tao dieu kien cho nha giao tu hoc, tu boi duong thuong xuyen de cap nhat kien thuc la bien phap kha co ban de nha giao khong lac hau voi thong tin ve giao duc.

6. Hien nay, nuoc ta dang mo rong quy mo giao duc dai hoc de dap ung yeu cau phat trien kinh te - xa hoi va nhu cau cua nhan dan nen toc do tang quy mo kha cao trong nhung nam gan day. Trong ke hoach kinh te – xa hoi nam 2007 cua Chinh phu, tuyen moi sinh vien dai hoc, cao dang tang 10%. Voi chi tieu nay thi su thieu giang vien se tang len. Vi vay, de nghi Chinh phu chi dao Bo Giao duc va Dao tao va cac Bo co lien quan xay dung ke hoach phat trien doi ngu giang vien dai hoc va tap trung chi dao thuc hien chi tieu phat trien quy mo sinh vien tren co so bao dam chat luong. De nghi Bo Giao duc va Dao tao can tang cuong kiem tra yeu cau cac truong phat trien ve so luong sinh vien can phai bao dam ty le sinh vien/giang vien theo quy dinh cua Bo va cung can phai bao dam ty le Giao su, Pho Giao su, Tien si trong moi tuong quan voi so luong giang vien va quy mo sinh vien.

De nghi Bo Giao duc - Dao tao va Uy ban nhan dan cap tinh can to chuc thanh tra, chan chinh viec day, viec hoc o cac lop dai hoc tai chuc mo theo su lien ket giua trung tam giao duc thuong xuyen cua tinh voi cac truong dai hoc va xu ly nghiem nhung vi pham trong qua trinh to chuc day va hoc, thi cu, kiem tra, cap phat van bang, chung chi.

Doi voi viec dao tao tai chuc trinh do thac si, tien si, de nghi Bo Giao duc va Dao tao can co quy dinh ty le thoi gian thoa dang ma nguoi hoc phai ve hoc tap trung tai truong de bao dam chat luong dao tao.

Ben canh viec phat trien quy mo giao duc dai hoc, cung can quan tam dung muc viec xay dung doi ngu nha giao trong linh vuc giao duc nghe nghiep, vi nhu cau cong nhan ky thuat cua cac khu cong nghiep dang la mot thuc te doi hoi giao duc day nghe phai dap ung.

7. Tiep tuc doi moi cong tac quan ly giao duc noi chung va quan ly doi ngu nha giao noi rieng theo huong tang quyen tu chu, tu chiu trach nhiem cua nha truong di doi voi viec tang cuong cong tac thanh tra giao duc va phai coi day la nhiem vu chinh yeu cua doi ngu can bo, chuyen vien o cac co quan cap bo, cac so, phong giao duc - dao tao de can bo cua cac co quan quan ly nha nuoc ve giao duc tu trung uong den co so phai la nhung thanh tra giao duc gioi.

Su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dang doi hoi nuoc ta co mot nguon nhan luc da cap trinh do va chat luong cao. Chat luong giao duc dang dat tren vai doi ngu nha giao va CBQLGD.

Cac nha giao lam nhiem vu “trong nguoi”, cung voi gia dinh va xa hoi co trach nhiem va vinh du lon trong giao duc the he tre. Su mong moi cua nhan dan doi voi su nghiep “trong nguoi”, doi hoi doi ngu nha giao, CBQLGD phai mau muc ve dao duc, gioi ve chuyen mon nghiep vu dang la su quan tam lon cua Nha nuoc, nganh Giao duc va xa hoi. Vi vay, viec tang cuong boi duong, dao tao nha giao va CBQLGD ve trinh do chuyen mon, nghiep vu, ve pham chat dao duc va xay dung chinh sach giai quyet thu nhap cho nha giao mot cach co ban de nha giao yen tam tap trung hoan thanh nhiem vu can duoc giai quyet dong bo trong viec xay dung doi ngu nha giao va CBQLGD.

Tren day la ket qua giam sat cua Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. Xin kinh trinh Quoc hoi.

TRAN THI TAM DAN (Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi )

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 10 QH khóa XI

Comment :Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Report supervision of teachers, education managers
Tran Thi Tam Dan, the education and training, educational management, personnel management, ethics, universities, the construction, the quantity, of the National Assembly, teachers, staff, faculty, fostering, teachers, people
report monitoring results for teachers and education managers in the field education and vocational training by the Committee for Culture and Education of Young Children National Assembly presented Tran Thi Tam Dan ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Báo cáo giám sát đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Báo cáo giám sát đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0