Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan

Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sang nay (7-11), Bo truong Bo GD - DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. Duoi day, chung toi xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay.

>> Toi se tra loi thang than truoc Quoc hoi

Phat trien giao duc va dao tao la quoc sach hang dau, la mot trong nhung dong luc quan trong thuc day su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, la dieu kien de tao ra va phat huy loi the canh tranh quoc te cua Viet Nam ve nguon luc con nguoi trong qua trinh toan cau hoa. Day la trach nhiem cua toan Dang, cua he thong chinh tri xa hoi, cua toan dan, trong do cac nha giao va can bo quan ly giao duc (NG&CBQLGD) la nhung nguoi truc tiep thuc hien va vi vay giu vai tro quyet dinh truc tiep den chat luong va su phat trien cua he thong giao duc quoc dan. To chuc Van hoa va giao duc cua Lien hop quoc (UNESCO) cung da khuyen cao: Moi cuoc cai cach giao duc deu bat dau tu nguoi giao vien.

Nhung nam qua, chung ta da xay dung duoc doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc ngay cang dong dao va phan lon co pham chat dao duc, y thuc chinh tri tot, co trinh do chuyen mon, nghiep vu ngay cang duoc nang cao. Doi ngu nay co ban da dap ung yeu cau nang cao dan tri, dao tao nhan luc, boi duong nhan tai, gop phan vao thang loi cua su nghiep bao ve va xay dung dat nuoc.

Tuy nhien, truoc nhung yeu cau cua su phat trien giao duc trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa va qua trinh hoi nhap kinh te quoc te, doi ngu NG&CBQLGD mot mat phai tiep tuc phat huy hieu qua hon nhung uu diem, mat khac phai duoc phat trien va nang cao chat luong, khac phuc nhanh chong va kien quyet nhung han che, yeu kem.

Can cu Cong van so 1701/VPQH-TH ngay 7-9-2006 cua Van phong Quoc hoi ve viec chuan bi Ky hop thu 10, Quoc hoi Khoa XI, tai Ky hop thu 10 nay, Chinh phu xin bao cao Quoc hoi ve tinh hinh doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe de Quoc hoi xem xet, cho y kien. Bao cao tap trung danh gia thuc trang doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc, nhung uu diem, han che, yeu kem va nguyen nhan cua nhung han che, yeu kem; dong thoi trinh bay muc tieu, nhiem vu va cac giai phap de phat trien doi ngu NG&CBQLGD trong nhung nam toi.

Phan thu nhat: THUC TRANG DOI NGU NHA GIAO VA CAN BO QUAN LY GIAO DUC

I. DOI NGU NHA GIAO

Tinh den nam hoc 2005-2006, ca nuoc co khoang 997.700 nha giao, bao gom 155.700 giao vien mam non (chiem 15,6%), 762.200 giao vien pho thong (76,4%), 13.900 giao vien trung cap chuyen nghiep (1,4%), 47.700 giang vien dai hoc, cao dang (chiem 4,8%), 11.200 giao vien day nghe (chiem 1,1%) va co khoang 7.000 giao vien co huu o cac trung tam giao duc thuong xuyen (chiem 0,7%). Cac truong cong lap co khoang 844.000 nha giao (chiem 84,6%), cac truong ngoai cong lap co khoang 153.700 nha giao (chiem khoang 15,4%). Tinh trung binh trong ca nuoc so voi nam hoc 2001-2002, so luong nha giao tang 11% (khoang 108.900 nguoi)

1. Uu diem va dong gop cua doi ngu nha giao

Trong nhung nam gan day, nho su quan tam cua Dang, su dau tu va chinh sach cua Nha nuoc, doi ngu nha giao duoc tang ve so luong va chat luong, giam bot su bat hop ly ve co cau. Nhin chung, hau het nha giao co y thuc chinh tri va pham chat dao duc nghe nghiep, giu gin nhan cach, song guong mau, lanh manh, trong sang, tich cuc hoc tap nang cao trinh do; co tinh than trach nhiem trong thuc hien nhiem vu. Dai da so nha giao duoc dao tao dat trinh do chuan. Nang luc su pham cua phan lon nha giao duoc nang len, buoc dau tiep can duoc yeu cau doi moi noi dung, phuong phap day hoc. Da so giao vien tieu hoc va trung hoc co so nhan thuc duoc va buoc dau da van dung co ket qua cac phuong phap va hinh thuc to chuc day hoc moi. Viec boi duong nang luc su pham, ung dung cong nghe thong tin, su dung cac phuong tien thiet bi hien dai de doi moi phuong phap day hoc o nhieu truong dai hoc da duoc chu trong, trinh do ngoai ngu ngay cang duoc cai thien.

Nhung no luc cua doi ngu nha giao da gop phan quan trong vao viec dua cac doi tuyen hoc sinh Viet Nam o trinh do pho thong, cua hoc sinh hoc nghe, cua sinh vien cac dai hoc ngay cang dat duoc nhung giai cao cua khu vuc va quoc te. Tu nam 1974 den nam 2006, nuoc ta da co 432 hoc sinh/tong so 507 hoc sinh du cac cuoc thi Olympic quoc te dat giai (dat ty le 85,2%), trong do 99 huy chuong vang, 145 huy chuong bac, 166 huy chuong dong, 22 Bang khen. Nhieu hoc sinh dat giai cao voi muc diem tuyet doi, nhieu doi tuyen duoc xep thu hang rat cao, duoc ban be tren the gioi cong nhan, ne phuc.

Hoc sinh va sinh vien Viet Nam ra nuoc ngoai hoc, nhieu nguoi da dat duoc ket qua rat tot, duoc nha truong va cac nuoc thua nhan. Nhieu nguoi da dai dien tieu bieu, xung dang cho gioi thanh nien Viet Nam ve ca pham chat dao duc va chuyen mon.

Co the khang dinh mac dau con bat cap trong chinh sach noi chung va chinh sach tien luong noi rieng doi voi doi ngu nha giao nhung voi no luc to lon va long yeu nghe, doi ngu nay da trien khai co hieu qua cac hoat dong giao duc dao tao o moi cap hoc, o moi mien cua dat nuoc va da gop phan quyet dinh tao ra nguon nhan luc cho su nghiep bao ve va xay dung To quoc, lam nen thanh tich rat dang tu hao cua dat nuoc trong 20 nam doi moi.

2. Han che, yeu kem

So voi yeu cau dao tao nguon nhan luc de dap ung yeu cau moi cua dat nuoc, so luong, co cau doi ngu nha giao con nhieu bat hop ly, chat luong con yeu kem. Giao vien pho thong o mien nui, vung dan toc, vung co dieu kien kinh te-xa hoi dac biet kho khan hien van con thieu. Nhieu dia phuong con thieu giao vien am nhac, my thuat, the duc, cong nghe, tin hoc, giao duc cong dan. Mot bo phan giao vien mam non lon tuoi, chua duoc dao tao co ban khong con phu hop voi yeu cau doi moi cua giao duc mam non.

Yeu kem lon nhat cua giao vien pho thong hien nay van la phuong phap day hoc, phuong phap danh gia hoc sinh va viec day chua dam bao yeu cau hoc di doi voi hanh. Phuong phap day con nang ve truyen dat kien thuc, chua phat huy tinh chu dong va khuyen khich su van dung sang tao cua hoc sinh, sinh vien. Chua chu trong viec huong dan hinh thanh nang luc tu hoc cua hoc sinh, sinh vien va kha nang lam viec tap the, lam viec theo nhom.

Kha nang giang day thuc hanh cua giao vien trung cap chuyen nghiep, day nghe con han che. Doi ngu giang vien o cac truong dai hoc, cao dang con rat thieu, nhat la doi voi nhung chuyen nganh dao tao moi, mon hoc moi. Doi ngu nha giao dau nganh bi hang hut, khong kip bu dap so nghi huu. Nang luc, trinh do, kha nang cap nhat kien thuc moi, su dung ngoai ngu; quy mo va chat luong nghien cuu khoa hoc phuc vu nhu cau cua thuc tien lao dong san xuat va dao tao, viec ung dung cong nghe thong tin vao giang day va nghien cuu khoa hoc, quan ly giao duc cua doi ngu giang vien con rat han che. Nhin chung trinh do (dac biet la trinh do nghien cuu khoa hoc va cong nghe) cua giang vien dai hoc cua nuoc ta thap trong tuong quan voi cac nuoc tren the gioi, anh huong den chat luong giao duc dai hoc. Hien tai 55% giang vien dai hoc, cao dang chi co trinh do cu nhan, ky su, chi co13% la tien si, so pho giao su la hon 4%, so giao su 1%. Cac ty le nay o nhung vung kho khan con thap hon rat nhieu. Doi ngu giang vien gioi ke can chua duoc chuan bi de thay the doi ngu giang vien dau nganh la giao su, pho giao su, tien si co nhieu kinh nghiem nay da lon tuoi.

Mot bo phan nho nha giao nhan thuc con han che, thieu guong mau, vi pham dao duc loi song va chuan muc cua nguoi thay, gay buc xuc va lo lang cua nhan dan, khong dau tranh, tham chi con bi loi cuon, thoa hiep, tham gia vao nhung tieu cuc trong thi cu, cham luan van, luan an tot nghiep.

II. DOI NGU CAN BO QUAN LY GIAO DUC

Tinh den nay, ca nuoc co 10.400 can bo quan ly giao duc lam viec o Bo, So, Phong Giao duc va Dao tao, Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi; khoang 80.000 can bo quan ly giao duc (Ban Giam hieu cac truong, Ban chu nhiem cac khoa, lanh dao cac phong, ban) lam viec tai gan 35.000 truong hoc cac loai, trong do co 311 truong dai hoc, cao dang, 292 truong trung cap chuyen nghiep, 637 truong day nghe va trung tam day nghe, 914 trung tam giao duc thuong xuyen va Trung tam Ky thuat tong hop va huong nghiep; Doi ngu can bo quan ly giao duc chiem khoang 10% trong tong so can bo, cong chuc, vien chuc nganh giao duc, trong do khoang 18% o giao duc mam non, 65% o giao duc pho thong va giao duc thuong xuyen, 6% o giao duc nghe nghiep, cao dang, dai hoc, 11% o co quan quan ly giao duc cac cap.

1. Uu diem va dong gop cua doi ngu can bo quan ly giao duc

Phan lon can bo quan ly giao duc la nhung nha giao gioi duoc bo nhiem, dieu dong sang lam cong tac quan ly, co trinh do chuyen mon va su pham cao, co kinh nghiem trong cong tac giao duc, co ban linh chinh tri, pham chat, dao duc tot, to chuc thuc hien nghiem tuc cac chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach cua Nha nuoc noi chung va to chuc, quan ly qua trinh dao tao o moi bac hoc va moi mien dat nuoc. Doi ngu nay da tham muu tich cuc va hieu qua cho cap uy dang va chinh quyen cac cap trong phat trien giao duc phu hop voi dieu kien kinh te - xa hoi o dia phuong. Viec ung dung cong nghe thong tin trong cong tac quan ly giao duc o mot bo phan can bo quan ly co tien bo, nhat la o cac co so giao duc dai hoc, cao dang, trung cap chuyen nghiep.

2. Han che, yeu kem

Da so can bo quan ly giao duc chua duoc dao tao co he thong ve quan ly, lam viec dua vao kinh nghiem ca nhan, tinh chuyen nghiep thap. Nang luc dieu hanh, quan ly cua mot bo phan can bo quan ly giao duc con bat cap trong cong tac tham muu, xay dung chinh sach, chi dao, to chuc thuc hien va thuc thi cong vu. Kien thuc ve phap luat, ve to chuc bo may, ve quan ly nhan su, nhat la ve quan ly tai chinh con nhieu han che dan den lung tung trong thuc thi trach nhiem va tham quyen, dac biet khi duoc Nha nuoc phan quyen tu chu, tu chiu trach nhiem. Phan lon can bo quan ly giao duc con bi han che ve trinh do ngoai ngu, ky nang su dung va ung dung cong nghe thong tin.

Mot bo phan can bo quan ly giao duc con chay theo thanh tich, chua thuc su chuyen tam voi nghe nghiep, chua lam tron chuc trach, nhiem vu duoc giao. Mot bo phan nho can bo quan ly giao duc buong long quan ly, khong dau tranh voi tieu cuc, tham chi con thoa hiep, tham gia vao cac hien tuong tieu cuc, tiep tay cho nguoi hoc gian doi trong hoc tap, thi cu.

III. HOAT DONG CUA CAC TRUONG SU PHAM VA TRUONG CAN BO QUAN LY GIAO DUC

1. Hoat dong cua cac truong su pham

He thong cac truong, khoa su pham da va dang duoc cung co, phat trien. Hien co 14 truong dai hoc su pham, 56 truong cao dang su pham, 6 truong trung cap chuyen nghiep, 19 khoa su pham trong cac truong dai hoc khac. Trong do co 15 truong do Bo Giao duc va Dao tao truc tiep quan ly va 61 truong do dia phuong quan ly. Moi tinh, thanh deu co 1 truong (hoac khoa) su pham dao tao giao vien mam non, tieu hoc va trung hoc co so.

Quy mo dao tao giao vien o tat ca cac cap hoc duoc mo rong. So luong giao vien cac cap duoc dao tao da tung buoc dap ung yeu cau phat trien ve so luong va dong bo ve co cau doi ngu giao vien mam non, pho thong.

Chat luong dao tao giao vien dang dan duoc nang cao. Bo Giao duc va Dao tao da ban hanh muc tieu, ke hoach, noi dung, chuong trinh nang chuan dao tao giao vien, bao gom chuong trinh dao tao giao vien mam non, tieu hoc co trinh do cao dang, dai hoc. Cac truong su pham buoc dau chu trong doi moi phuong phap giang day va hoc tap, nghien cuu khoa hoc giao duc, coi trong hon ren luyen nghiep vu su pham. Cac truong dai hoc, cao dang su pham da xay dung truong hoac co so thuc hanh su pham.

Ben canh cac uu diem noi tren, cac truong su pham con co nhung han che, yeu kem:

- Con co su bat cap lon giua yeu cau mo rong quy mo, nang cao chat luong dao tao, boi duong giao vien o tat ca cac cap va nhung han che ve dieu kien doi ngu, co so vat chat, trang thiet bi, dac biet doi voi nhung vung kho khan.

- Noi dung, chuong trinh, phuong phap dao tao trong cac truong su pham con chua dap ung duoc yeu cau doi moi cua giao duc pho thong; chua the hien that day du yeu cau dao tao nguoi thay de giao duc the he tre. Cong tac nghien cuu khoa hoc con bi han che; phuong phap dao tao van nang ve kieu truyen thu mot chieu.

- Chua gan ket cong tac dao tao voi su dung, o cac khu vuc thuan loi so sinh vien su pham tot nghiep ra truong chua duoc su dung het, trong khi do o cac khu vuc kho khan con thieu giao vien.

- Mat can doi trong co cau dao tao o cac truong, khoa su pham, giua dao tao giao vien cac mon van hoa co ban voi viec dao tao giao vien cac mon hoc nhu the duc, nghe thuat, cong nghe, tin hoc, giao duc cong dan, giao duc quoc phong.

2. Hoat dong cua cac truong can bo quan ly giao duc

Hien nay, ngoai Hoc vien Quan ly giao duc va Truong Can bo quan ly giao duc va dao tao II truc thuoc Bo Giao duc va Dao tao, cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong deu co cac co so dao tao - boi duong CBQLGD, trong do co 4 truong CBQLGD cua Ha Noi, thanh pho Ho Chi Minh, Phu Tho, Thai Binh, 33 khoa quan ly giao duc thuoc cac truong dai hoc, cao dang su pham dia phuong, 2 trung tam dao tao boi duong can bo quan ly thuoc truong dai hoc cua tinh Thanh Hoa va thanh pho Hai Phong.

Hang nam hoac tung thoi ky cua chu ky boi duong, Bo Giao duc va dao tao da xay dung ke hoach va quy hoach dao tao, boi duong CBQLGD. Tu nam 1990, cong tac boi duong CBQLGD duoc xay dung trong ke hoach chung ve cong tac boi duong giao vien va CBQLGD.

Tu nam 1990 tro lai day, to chuc thuc hien thi diem chuong trinh dao tao Hieu truong truong tieu hoc. Nam 1995, trien khai chuong trinh dao tao thac si chuyen nganh quan ly giao duc. Tu nam 1997 den nay, cac chuong trinh dao tao, boi duong CBQLGD sau day da duoc xay dung:

Chuong trinh boi duong CBQLGD truong mam non, truong Tieu hoc, Trung hoc co so, Trung hoc pho thong, Dan toc noi tru, Trung cap chuyen nghiep, Trung tam giao duc thuong xuyen, Trung tam ky thuat tong hop - huong nghiep, Dai hoc va Cao dang (khoa, phong, ban), thanh tra vien giao duc tieu hoc va trung hoc co so, nu CBQLGD. Chuong trinh boi duong can bo quan ly truong tieu hoc da duoc thuc hien thong nhat trong toan quoc.

Ben canh nhung uu diem noi tren, cong tac dao tao, boi duong CBQLGD con co nhung han che, yeu kem sau:

Ve mat to chuc, hien nay loai hinh to chuc cua cac co so dao tao, boi duong CBQLGD con chua duoc thong nhat trong ca nuoc (noi la truong can bo quan ly giao duc va dao tao, noi la truong boi duong giao vien, noi la khoa, noi la trung tam, tham chi co dia phuong chi co to chuyen mon trong trung tam giao duc thuong xuyen hoac la to cong tac trong So Giao duc va Dao tao).

Hinh thuc boi duong cua cac truong can bo quan ly giao duc chu yeu la tap trung va tai chuc, chua to chuc duoc dao tao tu xa, chua ung dung cong nghe thong tin trong cong tac dao tao, boi duong... Noi dung dao tao, boi duong con nang ve ly thuyet, chua chu trong boi duong nghiep vu, ky nang quan ly. Phuong phap dao tao, boi duong co duoc chu y cai tien song chua chu trong nhieu den thuc hanh, thuc te va phat huy tinh tich cuc va khai thac kinh nghiem thuc te cua nguoi hoc. Dac biet chat luong dao tao va boi duong chuyen mon, ky nang thuc hanh con thap, khong tao duoc chuyen bien manh trong day va hoc o cac truong.

Chua chu trong dung muc doi voi cong tac dao tao, boi duong CBQLGD cac truong day nghe, trung cap chuyen nghiep, cao dang, dai hoc. Dac biet chua co dinh huong trong viec dao tao, boi duong CBQLGD cac truong ngoai cong lap.

IV. CHE DO, CHINH SACH VA DIEU KIEN LAM VIEC CUA NG&CBQLGD

1. Doi voi nha giao

Trong boi canh chung cua he thong luong can bo cong chuc, luong cua giao vien da duoc tung buoc nang cao trong 5 nam gan day, song nhin chung chua dam bao cuoc song va chua phu hop voi dac diem lam viec cua cac nha giao, dac biet la o bac pho thong. Rieng doi voi NG&CBQLGD lam viec o cac truong chuyen biet, vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan duoc huong che do phu cap voi muc bang 70% luong da co tac dung tot de cham lo doi song cac thay co giao la nguoi dia phuong.

Chinh sach boi duong giao vien da duoc cu the hoa trong chuong trinh muc tieu quoc gia va hien dang buoc vao chu ky ba. Voi cac muc tieu dat ra la boi duong thuong xuyen cho giao vien theo 5 nam/1 chu ky, xay dung doi ngu giao vien cot can cho cac cap hoc, da dang hoa loai hinh boi duong giao vien. Hang nam, tat ca cac giao vien pho thong da duoc tham du cac lop boi duong nghe nghiep. Nhieu dia phuong da co cac chinh sach khuyen khich cac nha giao tiep tuc hoc tap, nang cao trinh do de dat va vuot chuan giao vien.

Viec thuc hien che do mien hoc phi doi voi sinh vien cac truong su pham, viec sinh vien tot nghiep su pham va giao vien di nhan cong tac o vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan duoc huong phu cap thu hut va cac che do, chinh sach khuyen khich khac theo quy dinh tai Nghi dinh so 35/2001/ND-CP va nay la Nghi dinh so 61/2006/ND-CP thu hut cac sinh vien gioi vao cac truong su pham, gop phan tao ra mot lop giao vien moi cho nganh.

Dieu kien lam viec cua cac nha giao nhin chung con rat thieu thon, 30 nam qua hau nhu chua duoc cai thien. o tuyet dai da so cac truong pho thong, trung cap chuyen nghiep, day nghe va dai hoc, cao dang, cac nha giao chua co mot bo ban ghe rieng de ngoi va lam viec tai truong, tai khoa; chi co mot phong hop giao vien chung cho ca truong hoac ca khoa. Hau het cac giao su, pho giao su o cac truong dai hoc, cao dang cung chua co mot cho lam viec rieng, chua co kinh phi de mua sach, tap chi chuyen mon quoc te cung nhu di du cac hoi nghi chuyen mon o nuoc ngoai.

Nha o noi tru cong vu cho NG&CBQLGD cong tac o vung sau, vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan hau nhu chua co; neu co thi rat tam bo, chu yeu la tranh tre, nua la.

2. Doi voi can bo quan ly giao duc

Nhin chung, viec su dung va bo tri CBQLGD duoc thuc hien dung chuyen mon, so truong, kha nang, tao dieu kien de can bo phat huy nang luc, so truong, it co hien tuong bo tri nguoi khong dung viec doi voi CBQLGD giu chuc vu lanh dao.

Viec tuyen chon CBQLGD duoc cac cap co tham quyen thuc hien dung quy trinh, dung thu tuc, co trach nhiem phoi hop giua quan ly nganh va quan ly theo lanh tho va su lanh dao cua cap uy Dang.

Doi ngu nay duoc tuyen chon, dao tao, boi duong chu yeu tu hoat dong thuc tien cua ho cung voi viec theo doi, danh gia cua co quan quan ly nhan su va viec to chuc boi duong ngan han ve quan ly giao duc, chuyen mon nghiep vu, quan ly hanh chinh nha nuoc. Tuy tung loai doi tuong CBQLGD, ho duoc cu di dao tao tap trung hoac tai chuc tai cac lop ly luan chinh tri cao cap, trung cap hoac so cap, hoac duoc cu di dao tao qua cac chuong trinh quan ly giao duc va quan ly nha nuoc co bang cu nhan, thac sy quan ly giao duc va quan ly nha nuoc. Mot bo phan CBQLGD cung da duoc cu di du cac lop ngan han huan luyen ve kien thuc tin hoc, hoac ngoai ngu de dat trinh do cac chung chi A, B, C.

Trong nhung nam gan day, thong qua cac chuong trinh du an hop tac quoc te, bang su nang dong de tao cac nguon kinh phi va su ho tro cua chinh quyen dia phuong, nhieu CBQLGD da duoc di tham quan, trao doi, hoc tap kinh nghiem nghien cuu quan ly giao duc o cac nuoc trong khu vuc va cac nuoc phat trien.

Viec khen thuong CBQLGD da co nhieu tien bo, duoc tien hanh thuong xuyen, chu y quan tam phat hien va khen thuong cac CBQLGD cong tac o cac dia ban, linh vuc, co so co nhieu kho khan.

Cong tac dao tao, boi duong CBQLGD hien nay chua co quy hoach, ke hoach dai han, chua duoc quan tam dung muc, moi chu y viec boi duong; noi dung, chuong trinh dao tao, boi duong can bo quan ly con cham duoc doi moi, chat luong chua cao. Chua co mot co che phoi hop, phan cong chiu trach nhiem dao tao, boi duong doi ngu CBQLGD ke can.

Dang co tinh trang trong cung mot co quan, don vi, viec phan cong ve chuc trach, nhiem vu khong ro rang, nguoi thi qua it viec, nguoi thi qua nhieu viec. Viec phat huy va khai thac het kha nang, kinh nghiem cua nhung CBQLGD lon tuoi cung chua duoc chu trong. Thieu dinh huong trong viec sap xep, bo tri, su dung can bo thuoc cac lua tuoi khac nhau, giua lop can bo tre moi nhan nhiem vu voi can bo trung nien dang sung suc va lop can bo lon tuoi, sap nghi che do.

Do tinh hinh phan cap quan ly giao duc hien nay con chua thong nhat, tham quyen va trach nhiem cua co quan quan ly giao duc trong cong tac quan ly, bo nhiem CBQLGD con bi han che. o mot so dia phuong van con tinh trang xem nhe y kien cua co quan quan ly giao duc trong bo nhiem, dieu dong, luan chuyen CBQLGD, anh huong den chat luong cua cong tac xay dung CBQLGD.

Khi cac giao vien day gioi, co uy tin duoc dieu ve cac Phong Giao duc va Dao tao, So Giao duc va Dao tao lam viec thi thu nhap thuc te bi giam dang ke, do khong con duoc huong phu cap uu dai. Vi du: Mot giao vien gioi truong trung hoc pho thong chuyen co 15 nam cong tac, dang huong luong bac 5, he so 3,66, neu day o truong duoc huong luong: 3,66 x 450.000d =1.647.000d; tien phu cap uu dai: 3,66 x 450.000d x70% = 1.152.900d; Tong thu nhap 1.647.000d + 1.152.900d = 2.799.900d. Khi duoc dieu ve lam chuyen vien So Giao duc va Dao tao chi con duoc huong luong 1.647.000d, do khong con duoc huong phu cap uu dai nen thu nhap giam 1.152.900d/thang, tuc giam hon 40%. Doi voi can bo quan ly cac truong, ngoai viec khong con duoc huong phu cap uu dai, con khong duoc huong ca phu cap chuc vu lanh dao nen thu nhap mot thang giam khoang 50%. Do do co tinh hinh cac can bo gioi, tre khong muon ve cong tac o cac co quan quan ly giao duc.

Dieu kien lam viec cua cac can bo quan ly giao duc noi chung con nhieu han che. Rat nhieu Ban giam hieu cac truong pho thong, nhieu Ban chu nhiem cac khoa o truong dai hoc, cao dang chua du moi nguoi co mot bo ban ghe de ngoi lam viec.

V. NGUYEN NHAN CUA NHUNG MAT UU DIEM VA HAN CHE, YEU KEM CUA DOI NGU NG&CBQLGD

1. Nguyen nhan cua nhung mat uu diem

1.1.Su quan tam lanh dao cua Dang, Nha nuoc doi voi doi ngu NG&CBQLGD the hien trong viec nhung nam gan day da ban hanh nhieu Nghi quyet, Chi thi, Nghi dinh, Quyet dinh quan trong lien quan den chu truong xay dung doi ngu NG&CBQLGD va cac chinh sach doi voi NG&CBQLGD nhu:

- Ket luan cua Hoi nghi Trung uong lan thu 6 Khoa IX da chi ra mot trong 5 giai phap de tiep tuc thuc hien Nghi quyet Trung uong 2 Khoa VIII la: Xay dung doi ngu NG&CBQLGD mot cach toan dien.

- Chi thi 40/CT-TW ngay 15/6/2004 cua Ban Bi thu, QD 09/2005/QD-TTg ngay 11/01/2005 cua Thu tuong Chinh phu ve :"Xay dung, nang cao chat luong doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc".

- Chi thi so 18/2001/CT-TTg ngay 27/8/2001 cua Thu tuong Chinh phu ve mot so bien phap cap bach xay dung doi ngu NG&CBQLGD cua he thong giao duc quoc dan.

- Nghi dinh so 35/2001/ND-CP ve che do chinh sach doi voi NG&CBQLGD cong tac o truong chuyen biet, vung co dieu kien kinh te- xa hoi dac biet kho khan, nay duoc thay the bang Nghi dinh 61/2006/ND-CP.

- Da dua viec boi duong thay sach cho giao vien thanh chuong trinh muc tieu quoc gia.

- Ban hanh Nghi quyet so 09/2003/NQ-CP gop phan quan trong trong viec sap xep doi ngu, giai quyet giao vien khong dap ung yeu cau nhiem vu.

1.2. Doi ngu NG&CBQLGD duoc dao tao boi duong nang cao trinh do, dai da so nhiet tinh, co trach nhiem, tam huyet, tan tuy voi nghe nghiep, dong gop suc luc vao su nghiep phat trien giao duc.

1.3. Cong tac quan ly chi dao cua nganh da buoc dau chu y den viec quan ly doi ngu. Nhung nam qua Bo GD&DT da phoi hop voi cac Bo, nganh huu quan tap trung xay dung va ban hanh duoc he thong van ban chi dao nhu: Quy che boi duong nha giao chua dat chuan; Dinh muc bien che giao vien mam non, pho thong; Quy che danh gia, phan loai giao vien mam non, pho thong; Cac van ban huong dan tuyen dung moi giao vien mam non, pho thong lam khung phap ly cho cac dia phuong danh gia, sap xep, tuyen dung moi giao vien.

1.4. Cac che do chinh sach cua Nha nuoc doi voi NG&CBQLGD trong nhung nam gan day da gop phan tich cuc trong viec nang cao chat luong cua doi ngu.

- Ve chinh sach dao tao, boi duong, su dung: Nha nuoc da co he thong chinh sach thu hut hoc sinh kha gioi vao nganh su pham nhu khong thu hoc phi; sinh vien su pham tot nghiep co nhieu co hoi tro thanh nha giao o cac truong cong lap, ngoai cong lap; duoc huong phu cap uu dai; nha giao cong tac o vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan duoc huong them phu cap thu hut va cac che do chinh sach khac.

- Nha nuoc da quan tam dau tu cho cac truong su pham ve co so vat chat, trang thiet bi, dam bao dia phuong nao cung co truong (khoa) dao tao su pham.

- Chinh sach boi duong nha giao da duoc cu the hoa trong chuong trinh muc tieu quoc gia.

- Bo Giao duc va Dao tao da trien khai mot so du an ODA co muc tieu la nang cao nang luc doi ngu giao vien cac bac hoc va trinh do CBQLGD, nang cao chat luong va nang luc dao tao cua mot so truong su pham.

- Chinh sach su dung, dai ngo, chinh sach luong va phu cap luong doi voi NG&CBQLGD cung da duoc quan tam giai quyet nham khuyen khich giao vien hoc tap, nang cao trinh do.

2. Nguyen nhan cua nhung han che, yeu kem

2.1. Trong mot thoi gian tuong doi dai, tu duy ve quan ly giao duc cua nganh giao duc - dao tao, cac Bo, nganh, dia phuong trong dieu kien da duoc Nha nuoc phan cap nhiem vu quan ly giao duc cham doi moi; chua chu trong viec xay dung doi ngu NG&CBQLGD ngang tam voi vi tri, nhiem vu. Su doi moi trong chi dao cua nganh va hieu qua trong quan ly con han che, chua theo kip su doi moi, trong do co nguyen nhan benh thanh tich trong doi ngu can bo quan ly. Trong mot thoi gian dai, cac Bo, nganh Trung uong chua co mot to chuc chuyen trach de tham muu va theo doi, to chuc trien khai viec xay dung doi ngu nha giao va CBQLGD. Do khong co to chuc quan ly chi dao rieng nen su chi dao thieu tinh chuyen nghiep va khong co du thoi gian va can bo de cham lo cho doi ngu NG&CBQLGD o cac co so giao duc va dao tao. Cong tac quy hoach va ke hoach dao tao doi ngu NG&CBQLGD cua nganh, cac Bo, nganh, dia phuong, cac truong con yeu va chua duoc chu trong dung muc, chua bam sat nhu cau su dung cua dia phuong va dap ung yeu cau doi moi giao duc pho thong.

2.2. Cong tac quan ly doi ngu NG&CBQLGD con yeu kem. Cong tac thanh tra, kiem tra va xu ly chua kip thoi va co noi, co luc chua nghiem. Cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, dao duc cho NG&CBQLGD chua duoc chu y dung muc, thieu thuong xuyen, con hinh thuc, hieu qua thap. Doi ngu thanh tra chuyen nganh chua du ve so luong, bao dam chat luong, nhat la nghiep vu thanh tra, quyen han, nhiem vu cua thanh tra vien cung khong duoc quy dinh ro rang. He thong che do, chinh sach cho doi ngu NG&CBQLGD con bat cap, cham duoc sua doi, bo sung, chua tao duoc dong luc de doi ngu nay chuyen tam voi nghe nghiep.

2.3. Noi dung, phuong phap dao tao, boi duong NG&CBQLGD o cac truong nang ve ly thuyet, chua sat thuc te, chua trang bi duoc cho nguoi hoc nhung ky nang can thiet. Chat luong va hieu qua cua cong tac boi duong thuong xuyen va boi duong theo chu ky cho NG&CBQLGD con thap. Phuong phap boi duong cho NG&CBQLGD con nhieu yeu kem. Viec boi duong can bo giang day chu yeu la tu hoc, thong qua cong tac nghien cuu khoa hoc nhung phuong tien nghien cuu va ngan sach dau tu cho cong tac nghien cuu khoa hoc o cac truong dai hoc con han che. Phan lon cac nha giao it co dieu kien de cap nhat kien thuc va phuong phap giao duc hien dai.

2.4. Quy mo dao tao dai hoc duoc mo rong qua nhanh de dap ung nhu cau hoc tap cua xa hoi trong khi su phat trien doi ngu nha giao khong tuong ung ca ve so luong va chat luong.

2.5. Doi song cua doi ngu NG&CBQLGD con nhieu kho khan. Luong va thu nhap cua NG&CBQLGD chua thuc su lam ho chuyen tam voi cong viec, con phai lam them de tang thu nhap, it danh thoi gian tu hoc, nghien cuu khoa hoc, chua chuyen tam tap trung dung muc cho viec nang cao chat luong giang day.

Phan thu hai: MUC TIEU, NHIEM VU, GIAI PHAP

Viec nang cao chat luong va phat trien doi ngu NG&CBQLGD mot cach toan dien ngang tam voi doi hoi cua phat trien dat nuoc thoi ky sau nam 2010 la nhiem vu co tinh chat quyet dinh de phat trien he thong giao duc dao tao.

Ngay 15-6-2004, Ban Bi thu ban Trung uong Dang da hanh Chi thi so 40-CT/TW ve viec xay dung, nang cao chat luong doi ngu NG&CBQLGD. Ngay 11-01-2005, Thu tuong Chinh phu ra quyet dinh so 09/2005/QD-TTg phe duyet De an "Xay dung, nang cao chat luong doi ngu NG&CBQLGD giai doan 2005-2010", voi muc tieu, nhiem vu va cac giai phap sau:

I. Muc tieu

Xay dung doi ngu NG&CBQLGD theo huong chuan hoa, du ve so luong, nang cao chat luong, dong bo ve co cau, dac biet chu trong nang cao ban linh chinh tri, pham chat dao duc, loi song, luong tam nghe nghiep va trinh do chuyen mon cua nha giao, dap ung doi hoi ngay cang cao cua su nghiep giao duc trong cong cuoc day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te.

II. Nhiem vu

1. Tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi viec xay dung va nang cao chat luong doi ngu NG&CBQLGD.

2. Xay dung trat tu ky cuong, nen nep trong day va hoc, phat huy dan chu, tang cuong phap che, nang cao tinh than trach nhiem tao moi truong giao duc lanh manh.

3. Tien hanh ra soat, sap xep lai doi ngu NG&CBQLGD de co ke hoach dao tao, boi duong bao dam du so luong va can doi ve co cau, nang cao trinh do chuyen mon, nghiep vu, dao duc cho doi ngu NG&CBQLGD.

4. Cung co, nang cao chat luong he thong cac truong su pham, hoc vien quan ly giao duc, cac truong can bo quan ly giao duc.

5. Doi moi noi dung dao tao, boi duong, doi moi phuong phap giao duc, phuong phap danh gia theo huong hien dai va phu hop voi thuc tien Viet Nam.

6. Doi moi, nang cao chat luong cong tac quan ly NG&CBQLGD.

7. Xay dung va hoan thien chinh sach, che do doi voi doi ngu NG&CBQLGD.

III. Giai phap

De thuc hien tot 7 nhiem vu tren, Chinh phu tap trung chi dao Bo Giao duc va Dao tao, cac Bo, nganh, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong theo chuc nang, nhiem vu va phan cong cua Chinh phu, trien khai thuc hien cac giai phap sau:

1. To chuc trien khai thuc hien tot Chi thi so 33/2006/CT-TTg ngay 08/9/2006 cua Thu tuong Chinh phu ve chong tieu cuc va khac phuc benh thanh tich trong giao duc, coi day la khau dot pha trong nam 2006-2007 de lap lai trat tu, ky cuong nen nep trong day va hoc va quan ly giao duc, lam tien de trien khai nhung giai phap khac nham khac phuc cac yeu kem trong nganh, tao moi truong giao duc lanh manh. Quy dinh trach nhiem cua co quan quan ly giao duc va nha truong trong viec ngan chan cac bieu hien tieu cuc, nang cao chat luong va hieu qua giao duc. Ton vinh nhung tam guong mau muc, nha quan ly giao duc gioi, tuyen truyen rong rai va to chuc hoc tap nhung dien hinh tien tien trong giao duc.

2. Cung co, nang cao nang luc he thong truong su pham va doi moi cong tac boi duong nha giao.

- Xay dung mang luoi cac truong, khoa su pham mot cach hop ly. Tap trung nguon luc de hoan thanh xay dung co so vat chat cho hai truong dai hoc su pham trong diem. Tiep tuc dau tu, tang cuong co so vat chat, thiet bi, xay dung ky tuc xa cho cac truong su pham. Hien dai hoa trang thiet bi giang day, hoc tap, phong thi nghiem, thuc hanh. Uu tien tap trung dau tu cho cac truong su pham dao tao cac loai hinh giao vien con thieu. Uu tien danh von vay va tai tro, hop tac quoc te cho xay dung cac truong su pham, nhat la cac truong su pham trong diem. Lap de an xay dung moi hai truong cao dang su pham ky thuat tai khu vuc mien nui phia Bac va duyen hai mien Trung, Tay Nguyen. Mo rong khoa su pham dao tao giao vien nhac, hoa, the duc o cac truong su pham va trong cac truong dai hoc khac.

- Phan cong cac truong su pham chiu trach nhiem dao tao chuyen sau ve mot so linh vuc phu hop voi kha nang ve doi ngu giang vien va co so vat chat cua moi truong. Cung co, phat trien cac truong, khoa su pham nghe nghiep, mo them cac khoa dao tao giao vien trung cap chuyen nghiep - day nghe cac nganh kinh te, dich vu, y te, thuy san, kien truc, xay dung, giao thong van tai, nong, lam nghiep, de bo sung va dong bo hoa doi ngu giao vien.

- Cac truong su pham tien hanh dieu chinh noi dung, chuong trinh, giao trinh dao tao de dap ung yeu cau doi moi noi dung, chuong trinh cua giao duc pho thong, mam non, nghe nghiep. Thuc hien doi moi phuong phap day hoc theo huong phat huy tinh chu dong, sang tao, boi duong nang luc tu hoc cua sinh vien gan ket hoc tap voi thuc hanh, voi thuc tien cuoc song. Thuc hien doi moi phuong phap danh gia ket qua hoc tap theo huong tap trung danh gia nang luc van dung kien thuc, dac biet chu trong dao tao nghiep vu su pham, giao duc pham chat, dao duc nghe nghiep.

- Cung co va xay dung cac truong thuc hanh su pham, xay dung co che phoi hop chat che giua cac truong su pham voi cac truong pho thong, mam non, truong day nghe trong qua trinh dao tao nha giao.

- Xay dung doi ngu giang vien su pham du ve so luong, dong bo ve co cau, co pham chat va nang luc vung vang dap ung yeu cau doi moi muc tieu, noi dung, phuong phap day hoc o truong su pham. Chuan bi tot cac dieu kien can thiet de dua giang vien tre di dao tao tai nuoc ngoai bang nguon ngan sach Nha nuoc va cac du an vay von nuoc ngoai. Tang cuong cac hoat dong hop tac quoc te trong linh vuc dao tao giao vien va nghien cuu khoa hoc giao duc voi cac truong dai hoc, cao dang danh tieng trong khu vuc va tren the gioi. Tiep tuc mo cac lop tao nguon tuyen sinh cao hoc cho cac truong su pham cac tinh mien nui, vung sau, vung xa. Cac truong nay co trach nhiem dam bao chi tieu, cu cac can bo co du nang luc di dao tao cao hoc va nghien cuu sinh. Phan dau den 2007 dat ty le 30% giang vien o cac dai hoc su pham co trinh do thac si tro lenva den 2010 dat ty le la 45%.

- Xay dung quy hoach, ke hoach tong the ve cong tac boi duong nha giao tu 2007 toi 2010. Tap trung doi moi cong tac boi duong ve noi dung, phuong phap, cach danh gia va su dung ket qua boi duong trong cong tac phat trien doi ngu nha giao. Khan truong xay dung va trien khai chuong trinh dao tao, dao tao lai va boi duong nha giao de dap ung nhu cau phat trien cua dat nuoc sau nam 2010. Trien khai co hieu qua ke hoach boi duong giao vien pho thong dap ung yeu cau cua chuong trinh va sach giao khoa moi.

- Thuc hien che do hang nam cu 5-7% NG&CBQLGD di hoc tap, boi duong chuyen mon, nghiep vu tap trung; trong thoi gian di hoc, NG&CBQLGD duoc huong nguyen luong va phu cap neu co, duoc cap cong tac phi va tai lieu hoc tap; duoc bo sung quy bien che, quy luong de co giao vien day thay.

- Xay dung va ban hanh chuan nghe nghiep giao vien cac cap hoc. Day manh boi duong chuan hoa so giao vien duoi chuan, dong thoi cham dut dao tao giao vien duoi chuan. Muc tieu den nam 2007 binh quan co 80% giao vien mam non, 98% giao vien tieu hoc, 97% giao vien trung cap chuyen nghiep va 98% giao vien trung hoc pho thong dat trinh do chuan va tren chuan dao tao theo quy dinh.

- Boi duong ky nang su pham, phuong phap nghien cuu khoa hoc va ung dung ky thuat, nang cao trinh do kien thuc chuyen mon nghe nghiep, trinh do tay nghe, nang luc su dung cong nghe thong tin, ngoai ngu cho doi ngu giao vien trung cap chuyen nghiep, day nghe. Thuc hien den nam 2007, 100% giao vien truong day nghe duoc boi duong su pham bac 1, 100% giao vien trung cap chuyen nghiep co trinh do su pham bac I, 50% giao vien day nghe duoc boi duong cong nghe moi.

- Ban hanh co che de giang vien cao dang, dai hoc di hoc tap, nghien cuu, du hoi thao, hoi nghi khoa hoc, tham quan, trao doi kinh nghiem o nuoc ngoai, hoc tap nang cao trinh do chuyen mon, ngoai ngu co hieu qua, thiet thuc.

- Day manh cong tac nghien cuu khoa hoc trong cac truong cao dang, dai hoc, chu trong nghien cuu khoa hoc vao viec doi moi noi dung phuong phap day va hoc, phuong phap danh gia.

- Dam bao du so luong giang vien dai hoc, cao dang. Tung buoc giai quyet tinh trang hang hut trong doi ngu giang vien, tang ty le giang vien co trinh do thac si len 30% va trinh do tien si len 20% vao nam 2008. Tung buoc giam ty le sinh vien/giang vien tu 30 sinh vien/giang vien hien nay xuong con 20 sinh vien/giang vien.

- Tu nam 2006, hang nam to chuc Hoi nghi toan quoc cac truong su pham de danh gia su phat trien nganh su pham, giai quyet cac van de phat sinh, pho bien cac dien hinh ve dao tao va quan ly.

3. Doi moi va nang cao chat luong dao tao, boi duong CBQLGD.

- Cung co cac co so dao tao boi duong can bo quan ly giao duc hien co. Tap trung dau tu xay dung Hoc vien Quan ly giao duc va Truong Can bo quan ly giao duc II du kha nang dao tao, boi duong can bo quan ly giao duc co trinh do cao va lam tot cong tac nghien cuu khoa hoc quan ly giao duc. Tung buoc hien dai hoa cac co so dao tao, boi duong can bo quan ly giao duc tren co so cac quy dinh ve noi dung, chuong trinh, doi ngu can bo, giang vien va can bo quan ly, ve co so vat chat va trang thiet bi, ve chat luong dao tao, boi duong. Chuong trinh boi duong can bo quan ly giao duc phai dap ung yeu cau hoi nhap khu vuc va quoc te.

- Xay dung he thong chuong trinh khung, hoan thanh va thong nhat cac chuong trinh, giao trinh, tai lieu dao tao boi duong can bo quan ly giao duc trong ca nuoc, trong do co chuong trinh dao tao hieu truong, hieu truong du bi o cac truong pho thong. Thanh lap cac hoi dong bo mon ve quan ly giao duc de tham dinh cac chuong trinh, giao trinh, tai lieu.

- Thong nhat he thong van bang chung chi ve dao tao, boi duong can bo quan ly giao duc; quy dinh gia tri phap ly cua cac van bang chung chi do trong quan ly, su dung doi ngu can bo quan ly giao duc.

- Thiet ke cac chuan chuyen mon, nghiep vu doi voi tung chuc danh can bo quan ly giao duc. Xay dung he thong tieu chi de kiem tra, danh gia chat luong dao tao, boi duong can bo quan ly giao duc lam co so de danh gia ve hieu qua cua cac co so dao tao, boi duong can bo quan ly giao duc.

4. Xay dung ke hoach su dung hop ly doi ngu NG&CBQLGD hien co va sinh vien moi ra truong.

- Tren co so ket qua dieu tra tong the doi ngu NG&CBQLGD, tiep tuc chi dao huong dan cac dia phuong trong viec danh gia, phan loai va co ke hoach su dung hop ly doi ngu NG&CBQLGD. Thuc hien viec bo tri va su dung doi ngu NG&CBQLGD tren co so cac tieu chuan, dinh muc cu the cho tung cap hoc, dam bao du so luong, dong bo ve co cau, trien khai cong tac luan chuyen can bo quan ly giua cac co so giao duc. Thuc hien giai phap sap xep, giai quyet NG&CBQLGD yeu kem ve chuyen mon nghiep vu, ve tu tuong chinh tri dao duc, han che ve suc khoe, tuoi cao, khong con du dieu kien dung lop va cong tac trong nganh giao duc theo cac che do, chinh sach hop ly.

- Thuc hien du chi tieu bien che cho cac co so giao duc dong thoi ban hanh quy dinh ve nghia vu cua nguoi tot nghiep dai hoc, cao dang duoc huong cac chi phi dao tao chuyen mon do Nha nuoc cap trong khoa hoc phai chap hanh su dieu dong lam viec co thoi han cua Nha nuoc; thu hoi hoc phi cua nhung sinh vien duoc huong cac chi phi dao tao khong chap hanh su dieu dong.

- Hoan thien co che tuyen dung, dao tao, dao tao theo dia chi, boi duong doi ngu giang vien tre tu sinh vien tot nghiep loai gioi, cac lop cu nhan tai nang, ky su chat luong cao.

- Tren co so du bao nhu cau ve dao tao, boi duong doi ngu can bo quan ly giao duc, xay dung quy hoach va ke hoach phat trien doi ngu giang vien chuyen nganh ve quan ly giao duc du ve so luong, dong bo ve co cau, co du nang luc, trinh do chuyen mon va nghiep vu dap ung yeu cau chuyen mon quan ly giao duc.

5. Doi moi va nang cao chat luong cong tac quan ly NG&CBQLGD

- Hoan thien cac quy dinh ve cong tac thanh tra, kiem tra viec chap hanh cac chinh sach, phap luat ve giao duc. Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra, nhat la cong tac thanh tra chuyen mon va quan ly chat luong giao duc. Quan ly chat cac loai hinh dao tao, nhat la dao tao tai chuc, tu xa va quan ly tot viec cap phat van bang, chung chi.

- Bo sung, hoan chinh tieu chi danh gia, cong nhan nha giao nhan dan va nha giao uu tu. To chuc hang nam viec tuyen duong, khen thuong cac NG&CBQLGD co thanh tich xuat sac.

- Thuc hien che do luan chuyen cac NG&CBQLGD gioi tang cuong cho cac co quan quan ly giao duc, cac co so giao duc.

- Tren co so quy dinh ve quan ly ho so can bo, cong chuc cua Nha nuoc, hoan thien noi dung ho so quan ly NG&CBQLGD, dong thoi nang cap, hien dai hoa cong cu quan ly thong qua viec ung dung CNTT trong quan ly nhan su.

- Tang cuong cong tac du bao, doi moi cong tac quy hoach, ke hoach dao tao, boi duong, kien toan doi ngu NG&CBQLGD. Co chinh sach dieu tiet so luong va co cau doi ngu nay cho phu hop voi yeu cau phat trien giao duc.

- Kien toan cong tac quan ly tu Bo den cac cap quan ly giao duc tai dia phuong theo huong phan cong, phan cap ve trach nhiem, quyen han, khong trung lap, chong cheo, bao dam su phan cong hop ly giua cac cap, cac nganh, giua cac co quan quan ly doi ngu NG&CBQLGD.

- Thanh lap co quan chuyen trach cham lo phat trien doi ngu giao vien va can bo quan ly giao duc thuoc Bo Giao duc va Dao tao (Vu hoac Cuc Giao vien va Can bo quan ly giao duc).

- Quy IV/2007, to chuc tong ket danh gia 3 nam thuc hien Chi thi 40-CT/TW cua Ban Bi thu va 2 nam thuc hien Quyet dinh 09/2005/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve xay dung, nang cao chat luong doi ngu NG&CBQLGD.

6. Xay dung va hoan thien mot so chinh sach, che do doi voi doi ngu NG&CBQLGD

- Tiep tuc xay dung va hoan thien he thong van ban quy pham phap luat ve xay dung, quan ly doi ngu NG&CBQLGD; khan truong ra soat de dieu chinh va xay dung moi he thong van ban quy dinh ve che do cong tac, dinh muc lao dong, tuyen dung, bo nhiem NG&CBQLGD.

- Tiep tuc thuc hien chinh sach quy dinh tai Nghi quyet so 09/2003/NQ-CP ngay 28/7/2003 cua Chinh phu ve chinh sach tinh gian bien che de sap xep, bo tri lai doi ngu NG&CBQLGD khong con du dieu kien dung lop, cho nghi che do truoc tuoi quy dinh.

- Tap trung moi nguon luc de dau tu xay dung nha o noi tru cong vu cho NG&CBQLGD cong tac o mien nui, vung sau, vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan.

- Xay dung co cau ngach vien chuc cua cac cap hoc lam co so cho cong tac tuyen dung va su dung vien chuc cua nganh.

- Xay dung chinh sach thu hut doi voi can bo khoa hoc co trinh do cao o trong va ngoai nuoc tham gia giang day trong cac truong dai hoc Viet Nam.

- Tiep tuc hoan thien, bo sung che do chinh sach doi voi NG&CBQLGD. Dac biet chu y toi NG&CBQLGD cong tac o vung kinh te-xa hoi dac biet kho khan, NG&CBQLGD la nguoi dan toc thieu so, NG&CBQLGD nu co trinh do cao.Trong nam 2007, xay dung xong lo trinh nang cao thu nhap cho giao vien cac bac hoc toi nam 2010.

- Tiep tuc hoan thien va bo sung co che quan ly, su dung doi ngu NG&CBQLGD theo tinh than giao quyen chu dong va tu chiu trach nhiem cho co quan quan ly giao duc cac cap va cac co so giao duc.

- Giao chi tieu va cap ngan sach de thuc hien ke hoach boi duong nha giao, can bo quan ly giao duc cho cac truong su pham, hoc vien quan ly giao duc, truong can bo quan ly giao duc.

- Chi dao xay dung Du an Luat Giao vien trinh Quoc hoi.

7. Tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi viec xay dung, nang cao chat luong doi ngu NG&CBQLGD

Giao Bo Giao duc va Dao tao phoi hop voi cac Bo, nganh, UBND cac tinh, thanh pho tien hanh so ket viec thuc hien Chi thi 34 CT/TW cua Bo Chinh tri khoa VII va Chi thi 40-CT/TW cua Ban Bi thu, tren co so do tiep tuc tang cuong cong tac giao duc tu tuong chinh tri, dao duc, loi song cho NG&CBQLGD, sinh vien, hoc sinh; cung co va tang cu­ong vai tro lanh dao cua to chuc Dang va hoat dong cua cac doan the quan chung trong nha tru­ong; phat trien doi ngu dang vien moi trong doi ngu NG&CBQLGD, nhat la so can bo tre va sinh vien. Den nam 2010, khong con co so tru­ong hoc nao khong co to chuc Dang hoac khong co dang vien. Nang ty le dang vien trong doi ngu NG&CBQLGD.

Phan thu ba: DE XUAT, KIEN NGHI

1. De nghi Quoc hoi xem xet cac giai phap neu tren, chi dao va dua vao ke hoach xay dung, ban hanh van ban quy pham phap luat cua Quoc hoi Khoa XI " Luat Giao vien", phe duyet va ban hanh Luat Day nghe.

2. De nghi Quoc hoi xem xet, tao dieu kien de Chinh phu thuc hien mot so chu truong sau day:

- Co chinh sach tien luong thoa dang doi voi NG&CBQLGD; truoc mat khoi phuc lai che do phu cap tham nien cho NG&CBQLGD de doi ngu nay yen tam cong tac.

- Tang ngan sach hang nam va tang dan ty le dau tu cho day nghe trong ngan sach chi cho giao duc, de den nam 2010 dat tu 10%-12% nham dap ung yeu cau moi.

- Ve tieu chuan phong tang nha giao nhan dan, nha giao uu tu:

Cho phep thuc hien chinh sach uu tien doi voi NG&CBQLGD dang cong tac o vung co dieu kien kinh te xa hoi dac biet kho khan, vung sau, vung xa duoc quy doi, nhan he so nam truc tiep giang day va so tham nien cong tac trong nganh de xet phong tang danh hieu nha giao nhan dan, nha giao uu tu.

Doi voi nha giao da nghi huu nhung hien dang tham gia giang day tai cac truong ngoai cong lap, nhung nha giao lao thanh truoc day chua co danh hieu nhung van duoc xa hoi ton vinh, thua nhan cong lao, thanh tich dong gop cho su nghiep giao duc, duoc co so thua nhan van duoc de nghi Nha nuoc xet phong tang danh hieu nha giao nhan dan, nha giao uu tu.

Tren day la bao cao ve doi ngu NG&CBQLGD trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe cua Chinh phu, kinh trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh.

BO TRUONG NGUYEN THIEN NHAN

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 10 QH khóa XI

Comment :Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Report of the Minister Nguyen Thien Nhan
Vietnam, Nguyen Thien Nhan, the Secretary, Department of Education, Ministry of Education, ministry of education and training, Centre for Continuing Education, education management, staff management, improving quality, pedagogical schools, universities, conditional on the number, team, Standard
This morning (7-11), the Minister of Education - Tel has reported to Congress on teachers and managers in the field of education and vocational training. Here, we introduce the content of the newspaper report. u003eu003e I will answer frankly the National ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0