Bai giai goi y mon Lich Su khoi C nam 2012Bai giai goi y mon Lich Su khoi C nam 2012
Thi sinh trao doi sau gio thi mon Toan chieu 9-7
Moi phu huynh va si tu tham khao bai giai goi y mon Lich Su khoi C nam 2012.

DE THI TUYEN SINH DAI HOC NAM 2012

Mon: LICH SU; Khoi: C
Thoi gian lam bai: 180 phut, khong ke thoi gian phat de


I. PHAN CHUNG CHO TAT CA CAC THI SINH (7,0 diem)

Cau 1: (2,0 diem)

Cuoc khai thac thuoc dia lan thu hai cua thuc dan Phap tac dong nhu the nao den nen kinh te Viet Nam?

Cau 2: (2,0 diem)


Tu nam 1919 den nam 2000, lich su Viet Nam da trai qua nhung thoi ky nao? Khai quat noi dung chinh cua thoi ky lich su dien ra su kien quan va dan ta dap tan tap doan cu diem manh nhat Dong Duong cua thuc dan Phap.

Cau 3: (3,0 diem)

Cuoi thang 3 1975, Bo Chinh tri Trung uong Dang da co quyet dinh gi de hoan thanh som quyet tam giai phong mien Nam? Quyet dinh do duoc de ra dua tren nhung co so nao? Tom tat dien bien cua chien dich Ho Chi Minh (thang 4 - 1975).

II. PHAN RIENG (3,0 diem)

Thi sinh chi duoc lam mot trong hai cau cua phan rieng (cau 4.a hoac cau 4.b)

Cau 4a: Theo chuong trinh Chuan (3,0 diem)

Khai quat chinh sach doi ngoai cua Nhat Ban trong thoi ky Chien tranh lanh.

Cau 4.b: Theo chuong trinh Nang cao (3,0 diem)

Tu nam 1950 den nam 2000, vi the ngay cang nang cao tren truong quoc te cua An Do duoc the hien nhu the nao tren linh vuc kinh te, khoa hoc - ki thuat va chinh sach doi ngoai?

Dap an goi y

Cau 1:
Qua cuoc khai thac thuoc dia lan thu hai cua thuc dan Phap, nen kinh te cua tu ban Phap tiep tuc duoc mo rong va bao trum len nen kinh te Viet Nam.

Trong qua trinh dau tu von va mo rong khai thac thuoc dia, thuc dan Phap co dau tu ki thuat va nhan luc, song rat han che. Co cau kinh te Viet Nam co chuyen bien it nhieu, song chi co tinh chat cuc bo o mot so vung, con pho bien van trong tinh trang lac hau, ngheo nan. Kinh te Dong Duong ngay cang bi cot chat vao kinh te Phap va Dong Duong van la thi truong doc chiem cua tu ban Phap.

Cau 2:
Tu 1919 den 2000, lich su Viet Nam da trai qua cac giai doan lich su sau:

1919-1930: Bien chuyen kinh te va xa hoi Viet Nam sau chien tranh the gioi thu nhat 1919 den khi Dang Cong San Viet Nam ra doi.
1930-1945: Thoi ki dau tranh giai phong dan toc.
1945-1954: Thoi ki khang chien chong thuc dan Phap.
1954-1975: Thoi ki khang chien chong Mi cuu nuoc.
1975-2000: Thong nhat dat nuoc, xay dung Chu Nghia Xa Hoi va tien hanh cong cuoc doi moi (tu 1986).

 Noi dung chinh cua thoi ki lich su dien ra su kien quan va dan ta dap tan tap doan cu diem manh nhat Dong Duong cua thuc dan Phap:

Dau thang 12/1953, Bo Chinh tri Trung uong Dang hop thong qua ke hoach tac chien cua Bo Tong tu lenh va quyet dinh mo chien dich Dien Bien Phu. Muc dich cua chien dich la tieu diet luc luong dich o day, giai phong vung Tay Bac, tao dieu kien giai phong Bac Lao.

Dau thang 3/1954, cong tac chuan bi moi mat da hoan tat. Ngay 13/3/1954, Quan ta no sung mo man cuoc tan cong tap doan cu diem Dien Bien Phu.

Chien dich Dien Bien Phu duoc chia lam 3 dot:

• Dot 1, tu 13 den 17/3/1954: Quan ta tien cong tieu diet cum cu diem Him Lam va toan bo phan khu Bac. Ket qua, ta loai khoi vong chien dau 2000 dich.

• Dot 2, tu 30/3 den 26/4/1954: Quan ta tien cong cac cu diem phia Dong phan khu trung tam nhu E1, C1, D1, A1... ta chiem phan lon cac cu diem cua dich, tao dieu kien de bao vay, chia cat, khong che dich.

• Dot 3, tu 1/5 den 7/5/1954: Quan ta tien cong phan khu Trung tam va phan khu Nam. Chieu 7/5, quan ta danh vao so chi huy dich, 17 gio 30 phut ngay 7/5/1954, tuong Do Caxtori cung toan bo Ban Tham muu bi bat. Tap doan cu diem Dien Bien Phu bi tieu diet.

Thang loi cua chien dich Dien Bien Phu da dap tan hoan toan ke hoach Nava, giang don quyet dinh vao y chi xam luot cua thuc dan Phap, lam xoay chuyen cuc dien chien tranh, tao dieu kien thuan loi cho cuoc dau tranh ngoai giao cua ta gianh thang loi.

Cau 3: Sau thang loi chien dich Tay Nguyen va chien dich Hue- Da Nang, Bo Chinh tri Trung uong Dang nhan dinh “thoi co chien luoc da den, ta co dieu kien hoan thanh som quyet tam giai phong mien Nam”, tu do di den quyet dinh “phai tap trung nhanh nhat luc luong, binh khi ki thuat va vat chat giai phong mien Nam truoc mua mua (truoc thang 5/1975)”. Ngay 14/4/1975 Bo Chinh tri quyet dinh chien dich giai phong Sai Gon-Gia Dinh mang ten chien dich Ho Chi Minh.
Quyet dinh tren dua tren co so: Ngay 6/1/1975, quan ta gianh thang loi vang doi trong chien dich Duong 14 - Phuoc Long. Sau chien thang nay cua ta, chinh quyen Sai Gon phan ung manh va dua quan chiem lai, nhung that bai. Con Mi chi phan ung yeu ot, chu yeu dung ap luc de doa tu xa. Thuc te thang loi cua ta o Phuoc Long, phan ung cua Mi va chinh quyen Sai Gon sau do cho thay ro ve su lon manh va kha nang thang lon cua quan ta, su suy yeu va bat luc cua quan doi Sai Gon; ve kha nang can thiep tro lai bang quan su cua Mi rat han che. Day la co so de Bo Chinh tri quyet dinh giai phong mien Nam ngay trong nam 1975. Sau thang loi cua chien dich Tay Nguyen va chien dich Hue-Da Nang, quan chu luc cua ta da hoan toan lon manh, ta da giai phong hon mot nua dien tich dat dai cua chinh quyen Sai Gon (xoa bo hai quan khu va hai quan doan cua dich). Trong khi do, luc luong quan doi Sai Gon da hoan toan suy yeu, tinh than hoang mang, reu ra, mat het kha nang chien dau. Do la nhung dieu kien va thoi co de Bo Chinh tri di den quyet dinh giai phong hoan toan mien Nam truoc mua mua (truoc thang 5/1975).

 Tom tat dien bien cua chien dich Ho Chi Minh 4/1975:

17 gio ngay 26/4/1975 quan ta duoc lenh no sung mo dau chien dich, 5 canh quan vuot qua tuyen phong thu vong ngoai cua dich tien vao trung tam Sai Gon, danh chiem cac co quan dau nao cua dich.

10 gio 45 phut ngay 30/4/1975, xe tang va bo binh cua ta tien vao Dinh Doc Lap, bat toan bo noi cac Sai Gon, Tong thong Duong Van Minh da phai tuyen bo dau hang khong dieu kien. Den 11 gio 30 phut cung ngay, la co Cach mang tung bay tren Dinh Doc Lap, bao hieu su toan thang cua chien dich Ho Chi Minh lich su.

Cau 4.a: thoi ki chien tranh lanh keo dai tu 1947 den 1989, do do chinh sach doi ngoai cua Nhat Ban trai qua cac giai doan lich su sau:

1947-1952: Trong chinh sach doi ngoai, Nhat Ban chu truong lien minh chat che voi Mi. Nhat Ban ki ket hiep uoc hoa binh Xan Phranxixco (ngay 8/9/1951) va ket thuc che do chiem dong cua Dong minh (1952). Cung ngay 8/9/1951, hiep uoc an ninh Mi-Nhat duoc ki ket, dat nen tang cho quan he giua hai nuoc. Theo do, Nhat Ban chap nhan dung duoi “chiec o” bao ho hat nhan cua Mi, de cho Mi dong quan va xay dung can cu quan su tren lanh tho Nhat Ban.

1952-1973: Chinh sach doi ngoai cua Nhat Ban la lien minh chat che voi Mi. Hiep uoc an ninh Mi-Nhat ki nam 1951 co gia tri trong 10 nam, sau do duoc keo dai vinh vien. Nam 1956, Nhat Ban binh thuong hoa quan he ngoai giao voi Lien Xo va cung trong nam nay tro thanh thanh vien cua Lien Hop Quoc.

1973-1991: Voi suc manh kinh te-tai chinh ngay cang lon, tu nua sau nhung nam 1970, Nhat Ban co gang dua ra chinh sach doi ngoai rieng cua minh. Nam 1973, Nhat Ban thiet lap quan he ngoai giao voi Viet Nam, binh thuong hoa quan he ngoai giao voi Trung Quoc. Nam 1978, Hiep uoc Hoa binh va Huu nghi Nhat-Trung da duoc ki ket. Su ra doi cua “hoc thuyet Phucuda” thang 8/1977 duoc coi nhu la moc danh dau su “tro ve” Chau A cua Nhat Ban, trong khi van coi trong quan he Nhat-Mi. Noi dung chinh cua “hoc thuyet Phucuda” la cung co moi quan he voi cac nuoc Dong Nam A trong cac linh vuc kinh te, chinh tri, van hoa, xa hoi va la ban hang binh dang cua cac nuoc ASEAN.

Cau 4.b: Tu nam 1950 den nam 2000, vi the ngay cang nang cao tren truong quoc te cua An Do duoc the hien tren cac linh vuc:

Ve kinh te: An Do da thuc hien nhung ke hoach dai han nham phat trien kinh te xa hoi va van hoa. Nho thanh tuu cua cuoc “cach mang xanh” trong nong nghiep, tu giua nhung nam 70 cua the ki XX, An Do da tu tuc duoc luong thuc cho gan 1 ti dan va bat dau xuat khau. San xuat cong nghiep tang, dac biet la cong nghiep nang, co so ha tang duoc xay dung hien dai. Vao nhung nam 80 cua the ki XX, An Do dung hang thu 10 trong cac nuoc san xuat cong nghiep lon nhat the gioi.

Ve khoa hoc ki thuat: Trong ba thap nien cuoi the ki XX, An Do dau tu nhieu vao linh vuc cong nghe cao, truoc het la cong nghe thong tin va vien thong, dang co gang vuong len hang cac cuong quoc ve cong nghe phan mem, cong nghe hat nhan, cong nghe vu tru... Cuoc “cach mang chat xam” bat dau tu nhung nam 90 da dua An Do tro thanh mot trong nhung nuoc san xuat phan mem lon nhat the gioi. Nam 1974, An Do thu thanh cong bom nguyen tu; nam 1975, phong thanh cong ve tinh nhan tao den vu tru.

Ve doi ngoai: An Do thi hanh chinh sach hoa binh, trung lap tich cuc, luon luon ung ho cuoc dau tranh gianh doc lap cua cac dan toc. An Do la mot trong nhung nuoc sang lap Phong trao khong lien ket. Vi the cua An Do ngay cang duoc nang cao tren truong quoc te. An Do chinh thuc thiet lap quan he ngoai giao voi Viet Nam ngay 7/1/1972.

ThS. Nguyen Van Tien
(Truong DH Thu Dau Mot)

Danh gia ve de thi mon Su, mot giao vien tai TP.HCM cho biet de thi nam nay co cach hoi hay, yeu cau thi sinh phai biet suy luan chu khong phai chi hoc thuoc long la lam duoc.

Cau cau so 2 co hai y nhung y so hai kha mo ho, ngay ca giao vien cung cam thay boi roi vi noi dung cau hoi chua ro rang. Dieu nay co the khien thi sinh chon nham hoac thieu su kien de trinh bay. Vi de thi khong yeu cau ro rang nen thi sinh se khong biet trinh bay khai quat giai doan khang chien chong Phap hay chi trinh bay chien dich Dien Bien Phu.

Trong khi do, phan 1 cua cau hai yeu cau trinh bay nhung thoi ky lich su VN tu nam 1919 den nam 2000.

Voi cau hoi nay, thi sinh phai that su hieu bai va biet tong hop kien thuc moi lam duoc. Tat nhien thi sinh chi can trinh bay nhung giai doan lich su chinh nhung doi hoi phai nam chac lich su, neu hoc vet se khong lam duoc.

MINH GIANG - HOANG HUONG

Viet Bao
(Theo Tuoi tre)

Video nổi bật

C. Ronaldo với L.Messi ai hoàn hảo hơn?
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Nhat Ban, Lich Su, Viet Nam, Sai Gon, Dong Duong, • Dot, Chien dich Dien Bien Phu, Chien dich Ho Chi Minh, chinh sach doi ngoai, tap doan cu diem, quan he ngoai giao, bo chinh tri, tao dieu kien, nen kinh te, The ki XX, an do, quan
Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0