5 nhiem vu trong tam cua nganh Giao duc nam 2011Bo truong Bo GD&DT Pham Vu Luan vua ky ban hanh chuong trinh cong tac nam 2011 cua Bo GD&DT. Theo do, trong nam 2011, Bo GD&DT tap trung xay dung va to chuc trien khai Chuong trinh hanh dong cua nganh Giao duc thuc hien Nghi quyet Dai hoi lan thu XI cua Dang va giai doan 1 cua Chien luoc phat trien giao duc giai doan 2011-2020; dong thoi trien khai nam nhom nhiem vu va giai phap trong tam.

cxcxcxcxcxc
Mot trong nhung nhiem vu trong tam cua nganh GD nam 2011 la tiep tuc nang cao chat luong giao duc
Nhiem vu trong tam la tiep tuc hoan thien the che; nang cao hieu luc, hieu qua quan ly; day manh cai cach hanh chinh, phong chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi. De thuc hien nhiem vu nay, Bo GD&DT se tap trung soan thao va ban hanh cac van ban quy pham phap luat trong do uu tien cac van ban thuc hien Luat Giao duc, cac Nghi quyet cua Quoc hoi ve giao duc; xay dung du an Luat Giao duc Dai hoc dam bao chat luong va tien do quy dinh. To chuc quan triet; sua doi, bo sung cac van ban lien quan va kiem tra don doc thuc hien phan cap quan ly giao duc cho dia phuong, Bo, nganh theo Nghi dinh so 115/2010/ND-CP cua Chinh phu. Xay dung cac tieu chi xac dinh muc tuong quan giua dau tu, hoc phi va chat luong dao tao;
Chi dao cac co so giao duc thuc hien nghiem tuc quy dinh ve cong khai doi voi cac co so giao duc cua he thong giao duc quoc dan. Chi dao cac co so giao duc nang cao chat luong dao tao he vua lam vua hoc, dao tao lien thong, dao tao lien ket. Chi dao cac dia phuong hoan thanh viec chuyen doi loai hinh truong mam non, pho thong theo Thong tu so 11/2009/TT-BGDDT.

Danh gia 15 nam hoat dong cua mo hinh dai hoc quoc gia, dai hoc hai cap. Xay dung Quy che to chuc va hoat dong cua Hoi dong Quoc gia giao duc; Quy che to chuc va hoat dong cua Hoi dong Hieu truong cac truong dai hoc theo khoi nganh. Thuc hien doi moi cong tac thong tin tuyen truyen; tong hop thong tin tu cac kenh khac nhau de giai quyet kip thoi cac van de cua nganh. Day manh ung dung CNTT trong cac co quan quan ly giao duc, co so giao duc. 

Tiep tuc xay dung va thuc hien cac quy trinh hanh chinh theo co che “mot cua” tai Bo GD&DT; xay dung chinh phu dien tu tai co quan Bo gan voi “mot cua, mot dau”. Ra soat lai viec phan cong, phan cap quan ly trong cac don vi thuoc co quan Bo de thuc hien giai phap "mot cua". Tong ket 3 nam thuc hien co che "mot cua" tai co quan Bo. Trien khai thuc hien “De an xay dung va phat trien he thong kiem dinh chat luong doi voi giao duc dai hoc va trung cap chuyen nghiep giai doan 2011-2020”; Trien khai cong tac danh gia chat luong giao duc cac nha truong.

Tap trung thanh tra co chieu sau cac hoat dong thanh tra hanh chinh va thanh tra chuyen nganh o cac cap hoc, trinh do dao tao; thanh tra cac co so giao duc va dao tao ngoai cong lap va co so giao duc co dau tu nuoc ngoai; thanh tra viec thuc hien nhiem vu cua cac don vi thuoc Bo. Tang cuong chi dao cong tac tu thanh tra cua cac co so giao duc. Tap huan cong tac thanh tra chuyen mon nghiep vu cho thanh tra co so. Trien khai doi moi cong tac thi dua khen thuong theo huong thiet thuc, hieu qua, tranh hinh thuc.
Voi nhiem vu nang cao chat luong va hieu qua hoat dong giao duc, se tiep tuc trien khai, thuc hien co hieu qua cac phong trao, cuoc van dong. Day manh cong tac giao duc dao duc gia tri song, ki nang song, ngan chan bao luc trong hoc sinh, sinh vien; tiep tuc thuc hien chinh sach tin dung sinh vien.
Tang cuong cac giai phap de khac phuc hien tuong hoc sinh ngoi sai lop, giam ty le hoc sinh yeu kem va hoc sinh bo hoc, tang ty le hoc sinh kha, gioi; Chi dao to chuc nghiem tuc, an toan ky thi tot nghiep trung hoc pho thong, thi hoc sinh gioi quoc gia nam 2011.

Chi dao thi tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy nam 2011 on dinh theo giai phap ba chung; Xac dinh phuong thuc tuyen sinh hop ly cho nhung nam sap toi; Hoan thien sua doi, bo sung cac quy che tuyen sinh.

Nghien cuu bo sung cac chinh sach ho tro giao vien va hoc sinh o vung dan toc. Tiep tuc cac giai phap tang cuong tieng Viet cho hoc sinh dan toc o mam non, tieu hoc; boi duong tieng dan toc cho giao vien vung dan toc.

Nang cao chat luong cong tac pho bien, giao duc phap luat cho can bo, cong chuc va nguoi hoc trong toan nganh; Day manh trien khai De an nang cao chat luong cong tac pho bien giao duc phap luat trong nha truong.


Trien khai De an pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi giai doan 2010-2015 va Chuong trinh giao duc mam non moi. Tang cuong quan ly cac co so giao duc mam non tu thuc; pho bien kien thuc nuoi day tre cho cac bac cha me, cong dong.

Thuc hien co hieu qua viec doi moi phuong phap day hoc va kiem tra, danh gia; Tiep tuc trien khai day hoc theo chuan kien thuc, ky nang phu hop voi tung doi tuong hoc sinh. Tiep tuc chi dao viec trien khai tu danh gia cac truong tieu hoc, trung hoc co so, trung hoc pho thong; tung buoc trien khai danh gia ngoai va cong nhan cac truong dat chuan chat luong giao duc.

To chuc tong ket 10 nam thuc hien pho cap giao duc tieu hoc dung do tuoi va pho cap giao duc trung hoc co so; Xay dung ke hoach cung co, nang cao chat luong cong tac pho cap giao duc, ti le dat chuan pho cap giao duc trung hoc co so.


Trien khai De an day va hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan giai doan 2008-2020; De an phat trien he thong truong trung hoc pho thong chuyen giai doan 2010-2020. Chuan bi cho Viet Nam tham gia chuong trinh quoc te danh gia ket qua hoc tap cua hoc sinh pho thong (PISA) vao nam 2012. Ban hanh cac van ban quy dinh ve bien soan, chinh sua, tham dinh chuong trinh giao duc pho thong va sach giao khoa. Xay dung Chuong trinh giao duc pho thong va sach giao khoa ap dung sau nam 2015.

Chi dao cac dia phuong tiep tuc cung co va phat trien he thong mang luoi cac trung tam giao duc thuong xuyen theo mo hinh day van hoa ket hop voi huong nghiep, day nghe; Nang cao chat luong, hieu qua hoat dong cua cac trung tam hoc tap cong dong; Cung co vung chac ket qua chong mu chu - pho cap giao duc tieu hoc; Tap trung nang cao ty le nguoi biet chu trong do tuoi va mo rong xoa mu chu cho nhung nguoi tu 35 tuoi tro len. To chuc tong ket 5 nam thuc hien Quyet dinh so 112/2005/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve Xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2005-2010; xay dung va trien khai De an “Xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2011-2020” va De an “Xoa mu chu giai doan 2011-2020”.


Chi dao cac truong dai hoc, cao dang, trung cap chuyen nghiep den thang 8/2011 xay dung va cong bo chuan dau ra cho tung nganh dao tao, trinh do dao tao. Tang cuong giang day ky nang mem, dac biet la ky nang giao tiep va ngoai ngu, khoi su doanh nghiep cho sinh vien. Tang cuong hop tac trong dao tao, nghien cuu khoa hoc giua cac co so giao duc dai hoc voi cac doanh nghiep, thong qua viec ky ket cac hop dong, thoa thuan hop tac. Trien khai tich cuc cac hop dong, thoa thuan dao tao, su dung nhan luc da ky ket; xay dung va trien khai De an dao tao theo nhu cau xa hoi giai doan 2011-2015.

Da dang hoa cac nganh nghe dao tao, cac hinh thuc dao tao, cac he dao tao va loai hinh truong trung cap chuyen nghiep. Chi dao tot cong tac huong nghiep, phan luong hoc sinh sau trung hoc co so. To chuc danh gia 10 nam phat trien trung cap chuyen nghiep; Trien khai De an tang cuong nang luc dao tao trung cap chuyen nghiep.


Tiep tuc chi dao cac co so giao duc dai hoc thuc hien viec dao tao theo hoc che tin chi; sua doi bo sung Quy che dao tao dai hoc, cao dang theo he thong tin chi cho phu hop voi thuc tien giao duc dai hoc Viet Nam; Xay dung khung chinh sach quy dinh ve viec cong nhan va chuyen doi tin chi giua cac co so.

Chinh sua, bo sung quy che dao tao trinh do thac si, tien si theo huong mo rong doi tuong tuyen sinh dau vao, tang cuong kiem soat chat luong trong qua trinh dao tao va thiet lap su phan luong dao tao thac si theo huong nghien cuu va huong chuyen nghiep.

Ra soat, thong ke co cau nganh nghe dao tao, chi tieu tuyen sinh cao dang, dai hoc trong ca nuoc, dia phuong, vung mien, linh vuc,... lam can cu cho viec giao nhiem vu mo nganh dao tao.


Day nhanh tien do cong tac tu danh gia chat luong giao duc cac co so giao duc dai hoc va trung cap chuyen nghiep; tiep tuc trien khai cac hoat dong danh gia ngoai; giam sat, kiem tra co hieu qua cac co so giao duc dai hoc va trung cap chuyen nghiep trong viec thuc hien ke hoach cai tien chat luong giao duc; phat trien doi ngu chuyen gia ve cong tac danh gia va kiem dinh chat luong giao duc dai hoc va trung cap chuyen nghiep; thanh lap co quan doc lap kiem dinh chat luong giao duc.    

Danh gia, doi moi cac chuong trinh dao tao giao vien nham dap ung doi moi giao duc mam non, giao duc pho thong.
Doi song giao vien tiep tuc duoc quan tam
Doi song giao vien tiep tuc duoc quan tam
Cham lo, dau tu phat trien doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc, Bo GD&DT se hoan thien va trien khai De an quy hoach nguon nhan luc cua nganh Giao duc. To chuc co hieu qua cong tac boi duong giao vien mam non, pho thong ve chuyen mon, nghiep vu, chu trong boi duong kinh nghiem lam cong tac chu nhiem lop. Tong ket cong tac boi duong hieu truong truong pho thong theo De an lien ket Viet Nam - Singapore. Trien khai De an “Dao tao giao vien giao duc quoc phong - an ninh cho cac truong trung hoc pho thong, trung cap chuyen nghiep va trung cap nghe giai doan 2010 - 2016”.
Tiep tuc trien khai De an dao tao doi ngu giang vien co trinh do tien si cho cac truong dai hoc, cao dang tu nay den nam 2020. So ket 10 nam thuc hien De an "Dao tao can bo tai cac co so nuoc ngoai bang ngan sach nha nuoc". Xay dung va trien khai De an thu hut cac giao su, tien si Viet kieu de tham gia giang day, nghien cuu khoa hoc va huong dan nghien cuu sinh Viet Nam.

Trien khai viec sinh vien danh gia hoat dong giang day cua doi ngu giang vien dai hoc, cao dang den 100% so truong dai hoc, cao dang, tung buoc mo rong sang trung cap chuyen nghiep va day nghe; thi diem thuc hien giang vien danh gia can bo quan ly.

Trien khai thuc hien dai tra chuan nghe nghiep giao vien mam non, tieu hoc, trung hoc (trung hoc co so va trung hoc pho thong), chuan hieu truong truong trung hoc; tap huan danh gia giam doc trung tam giao duc thuong xuyen, hieu truong truong mam non, hieu truong truong tieu hoc theo chuan. Tiep tuc xay dung va hoan thien cac van ban lien quan den viec thuc hien chinh sach doi voi nha giao va can bo quan ly giao duc; Boi duong giao vien cac cap.

Cong tac ke hoach, tai chinh va tang cuong co so vat chat, se thuc hien tong ket danh gia thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giao duc va dao tao giai doan 2006 - 2010 va xay dung chuong trinh muc tieu quoc gia  giao duc va dao tao 2011-2015. Xay dung Thong tu huong dan ve noi dung va co che thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giai doan 2011-2015.

Chi dao cac dia phuong xay dung va ap dung muc hoc phi moi tu nam hoc 2010-2011; Huong dan cac co so giao duc dai hoc va cac co quan lien quan thuc hien cong bo cong khai va thuc hien tot cac chinh sach mien giam hoc phi theo Nghi dinh so 49/2010/ND-CP ngay 14/5/2010 cua Chinh phu.


Trien khai thuc hien quy hoach, ke hoach phat trien giao duc trong pham vi ca nuoc va tung vung kinh te trong diem.

Xay dung De an doi moi giao chi tieu tuyen sinh; Xay dung cac tieu chi xac dinh chi tieu tuyen sinh dao tao hang nam doi voi cac truong dai hoc, cao dang, TCCN nam 2011 va dinh huong den nam 2015.

Trien khai ra soat, dieu chinh quy hoach mang luoi cac truong dai hoc, cao dang; Phoi hop voi Bo Xay dung trien khai thuc hien de an xay dung ki tuc xa sinh vien cac truong dai hoc, cao dang.


Tong ket 5 nam thuc hien phat trien giao duc va dao tao vung Tay Bac, Tay Nguyen va Tay Nam Bo; xay dung ke hoach phat trien giao duc va dao tao giai doan 2011-2015 cho cac vung.

Tiep tuc trien khai co hieu qua De an Kien co hoa truong, lop hoc va nha cong vu cho giao vien giai doan 2008-2012; De an phat trien giao duc o 62 huyen ngheo.

Tiep tuc bo sung, hoan thien co che, chinh sach va che tai lien quan den mua sam, bao quan va su dung thiet bi day hoc, do choi tre em; day manh phong trao tu lam va su dung thiet bi day hoc, do choi tre em.


Tiep tuc dau tu, xay dung cac truong mam non, tieu hoc, trung hoc co so va trung hoc pho thong dat chuan quoc gia. Dau tu xay dung, hien dai hoa he thong truong trung hoc pho thong chuyen. Quan tam dau tu co so vat chat cho cac truong trung cap chuyen nghiep, cac trung tam giao duc thuong xuyen, trung tam ky thuat tong hop - huong nghiep.

Day manh thuc hien xa hoi hoa giao duc, tang cuong huy dong cac nguon luc phat trien giao duc. Tong ket cong tac xa hoi hoa giao duc giai doan 2006-2010 va xay dung De an xa hoi hoa giao duc giai doan 2011-2015.

Cong tac hop tac quoc te se tang cuong viec ky ket cac dieu uoc va thoa thuan quoc te ve giao duc va dao tao; Trien khai ra soat, kiem tra cac chuong trinh hop tac dao tao voi nuoc ngoai. Tiep tuc thuc hien cu luu hoc sinh di hoc nuoc ngoai theo cac de an da duoc phe duyet. Tap trung trien khai tot viec dau tu xay dung Truong Dai hoc Viet Duc su dung von vay cua Ngan hang the gioi va xay dung Truong Dai hoc Khoa hoc va Cong nghe Ha Noi su dung von vay cua Ngan hang chau A. Tiep tuc thuc hien xay dung cac truong dai hoc xuat sac: Xem xet, lap ke hoach hop tac voi cac Du an ve Dai hoc Viet Anh, Dai hoc Viet Nga... tren tinh than yeu cau cac nuoc giup Viet Nam von xay dung co ban cho cac truong.

>>> 5 nhiem vu trong tam hoc ky II nam hoc 2010-2011

Viet Bao (Theo GD&TD)


Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo GD&DT, Viet Nam, Bo GD&DT Pham Vu Luan, Trung Tam Giao Duc Thuong Xuyen, Truong Trung Hoc Pho Thong, giao duc dai hoc, nang cao chat luong, Pho Cap Giao Duc, truong dai hoc, co hieu qua, viec thuc hien, co quan bo, xay dung, trien khai, dao tao, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm 2011

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm 2011 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 5 nhiem vu trong tam cua nganh Giao duc nam 2011

Nhan xet, hay lien he ve tin 5 nhiem vu trong tam cua nganh Giao duc nam 2011 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 5 nhiem vu trong tam cua nganh Giao duc nam 2011 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0