Lo trinh cac tuyen xe bus trong thanh pho Hai PhongThong tin chi tiet ve thoi gian phuc vu, diem do doc duong di, duong ve cua cac tuyen xe BUS phuc vu trong thanh pho Hai Phong

LO TRINH CAC TUYEN XE BUS O CAC THANH PHO KHAC

 

Lo trinh cac tuyen xe bus trong thanh pho Ha Noi

 

 


LO TRINH CAC TUYEN XE BUS THANH PHO HAI PHONG
SO HIEU
TUYEN
TEN TUYEN/
THOI GIAN /
TAN SUAT HOAT DONG
LUOT ÐI QUA CAC DUONG PHO CHINH LUOT VE QUA CAC DUONG PHO CHINH
01

Ben Cau Rao - Khu cong nghiep NOMURA - Du Nghia

05h00 den 19h30' 

15 phut/ chuyen

Ve suot: 7000d/ luot

Ve thang : 150.000d/thang


Cau Rao - Lach Tray - To Hieu - Ton Duc Thang - Duong 5 moi - Ga Du Nghia Ga Du Nghia - KCN NOMURA - Duong 5 moi - Ton Duc Thang - An Duong - To Hieu - Nga 4 Thanh Doi - Lach Tray - Ben Cau Rao
02

Ben Binh - Kien An - Cho Kenh (An Lao)

Luot di: 04h15' den  18h10'

Luot ve: 05h35' den 19h00

Ve suot: 8000d

Ve thang: 180.000d

Ben Binh - Buu Dien TP - Tam Hoan - Vuon Hoa Le Chan - Nga 3 Cat Cut - Nguyen Duc Canh - Dap Tam Ky - Nga 4 An Duong - Ben Niem Nghia - Nga 3 Quan Tru -  Tran Nhan Tong - Buu Dien - Nam Son(K.An) - Nga 5 K.An - Phan Dang Luu - Nga 4 Cong Doi -  Cong Truong Son (An Lao) - Nga 3 An Trang -  Nga 3 Luong Khanh Thien - Doanh Trai Quan Doi Xuan Son - Chua Lieu Luan -T.Tran An Lao -  Cong Quoc Tuan -  Nga 4 Quang Thanh -  BD Cho Kenh - Nga 3 giao duong vao pha Tien Cuu cu.
Nguoc lai
03

Cay xang Quang Trung - Tien Lang

Cay xang Quang Trung - Tien Lang

(6h den 18h 1h/1chuyen )

 

Nguoc lai

(6h30 den 18h30)

03

Cty TNHH Thinh Hung

Khach san Dau Khi – Do Son  

  15 phut/chuyen

Ve chang:

7 va 10.000d

Ve suot:

12.000d

Ve thang: 350.000d

K/san Dau khi - Nga 5 Lac vien - Nga 6 D.Bien Phu - Hoang Van Thu - Nha hat Lon -  Cau dat - Nga 4 Thanh doi - Lach tray - Cau rao - Pham Van Dong - Khu 3 Do Son

 

(5h30' den 19h)

Khu 3 Do Son - Pham Van Dong - Cau rao -  Lach tray - Nga 4 Thanh doi - To Hieu – Me Linh - Quang Trung - Nha hat Lon - Tran Hung Dao - Nga 4 Vuon hoa Kim Dong – Dien Bien Phu - Nga 6 D.BPhu - Nga 5 Lac vien – Khach san Dau khi 

(5h30 den 20h)

04

Pha Rung – Quan Toan   

20 phut/chuyen

Ve chang: 7, 10,12 (nghin dong)

Ve suot: 12.000d  

Ve thang:270.000d (thang dau), 260.000d (hang thang

Pha Rung - Minh Duc - Ngu Lao -  Cho Xua - Nui Deo - Dong Son -  Trinh Xa - Cau Kien - Quan Toan 

(5h30' den 18h20')

Nguoc lai

(5h30 den 18h20)

05

Dinh Vu - Ben Khue 

20 phut/chuyen

Dinh Vu -  Duong bao Nguyen Binh Khiem - Cau vuot Lach Tray - Nguyen Van Linh - Cau Niem – Truong Chinh  - Quan Tru - Le Duan - Quan khu 3 - Cho Ben Pha  - (Nga 4 hieu sach) -  Duong Tran Thanh Ngo - Nga 5 Kien An - Cau Nguyet  - Nga 3 Quan Chung - Ben Khue 

(5h30'den18h )

Nguoc lai

(5h45 den19h)

06

Dinh Vu  -  Nga 5 Kien An

 20 phut/ chuyen

Ve chang: 8000d

Ve suot: 10.000d

Ve thang: 250.000d

Ben Dinh Vu - Cang Chua Ve - Duong bao

Le Thanh Tong - Cang Hai Phong - Buu

dien TP -  Cau Lac Long - Cau Xi mang -  

So Dau - Quan Toan - KCN Nomura - Nga

4 Long Thanh - Thi Tran Re - Cau Treo - Phan Dang Luu (Truong DHHP) - Nga 5 Kien An  

 (5h20' - 19h)

Nguoc lai

(5h45 den18h)

07
(Lich trinh khi chua khac phuc su co cau Binh)

Cong Den - Uong Bi 

15 phut/chuyen

Ve chang: 7 va 10.000d

Ve suot:15.000d

Ve thang: 350.000d

Cong Den - Cau Rao - Ngo Gia Tu - Lach Tray - Nguyen van Linh - Tran Nguyen Han - Ton Duc Thang - METRO – Cau An Duong – Quan Toan – Cau Kien – Trinh xa Dong Son - Cho Tong (Uong Bi )

(5h45' den 18h)

Nguoc lai

(5h45 -19h30)

07
(Lich trinh sau khi khac phuc su co cau Binh)

Cong Den - Uong Bi 

15 phut/chuyen

Ve chang: 7 va 10.000d

Ve suot:15.000d

Ve thang: 350.000d

Cong Den - Cau Rao - Ngo Gia Tu - Lach Tray - Nguyen van Linh - Tran Nguyen Han - Ton Duc Thang - METRO - Cau Binh - Nga 3 Dong Son -  Truong lai xe Nam Trieu (Luu Kiem - Thuy Nguyen)  -  Uong Bi

(5h45' den 18h)

Nguoc lai

(5h45 -19h30)

09

Dinh Vu  - Kien Thuy

25 phut/chuyen

Ve chang:8000d

Ve suot: 10.000d

Ve thang: 250.000d

Dinh Vu  - Cang Chua Ve - Le Thanh

Tong -  Cau Tre 2 - Le Lai - Nga 5 Lac Vien

Le Hong Phong - Ngo Gia Tu - Ben Cau Rao

Duong 353 - Nga 3 Ninh Hai - Duong 355

Cho Huong - Nga 3 Da Phuc - Nga 4 Kien

Thuy  - Thi Tran Nui Doi  -  Nga 3 Nui Che - Nga 3 Dai Ha

(5h20' den 19h)

Nguoc lai
(6h - 18h)

11

Tuyen Cat Ba – Cai Vieng

5h15 den 18h

20 phut/chuyen

Ve chang:7000d, 10.000d

Ve suot: 15.000d

Tu TT Cat Ba di Ben pha Cai Vieng Nguoc lai
11

Cat ba – Gia Luan

6h50 den 16h15

20 phut/chuyen

 Ve chang:7000d, 10.000d

Ve suot: 15.000d

Tu TT Cat Ba di Ben pha Gia Luan Nguoc lai

 

TUYEN XE BUS MIEN PHI DI BIG C TAI HAI PHONG

 


LO TRINH THOI GIAN
Lo trinh 1: Chieu don di Don khach

Cau Kien An - Phan Dang Luu - Nga 5 Kien An

Tran Nhan Tong - Truong Chinh - Tran Nguyen

 Han - Ton Duc Thang - Nguyen Hong - Lan Be -

 Nguyen Duc Canh - Dap Tam Ky - Tam Bac  -

 Tran Quang Khai - Tran Hung Dao - Dien Bien

 Phu - Da Nang - Le Hong Phong - Big C

7h50- 9h20' -10h50-

13h50 -15h20' - 16h50' - 19h

Chieu tra ve Tra khach
Big C - Da Nang - Dien Bien Phu  - Tran Phu  -

 Nguyen Duc Canh - Lan Be - Nguyen Hong - Ton  Duc Thang - Tran Nguyen Han - Truong Chinh - Tran Nhan Tong - Nga 5 Kien An - Phan Dang Luu  - Cau Kien An.

8h35' - 10h05'  - 12h20
14h35' -  16h05'
18h10'-    21h

Lo trinh 2: Chieu don di: Don khach
Thi tran An Duong - Duong 208 - Ton  Duc Thang - To Hieu - Le Loi -  Le Hong Phong - Big C 8h - 9h15' - 10h30'

 14h - 15h15' -  16h30'

Chieu tra ve Tra khach
Big C  - Le Hong Phong  -  Dien Bien Phu -      Luong  Khanh  Thien -  Hai  Ba  Trung - Tran Nguyen Han - Ton Duc Thang - Duong 208  - Thi tran An Duong 8h35' - 9h50' - 12h   

14h35'  -  15h50' - 18h

Lo trinh 3: Chieu don di: Don khach
UBND xa An Lu ( Thuy nguyen)  - Nui Deo  Cau Binh - Bach Dang - Cau Lac Long -  Hoang  Dieu - Le Thanh Tong - Le Lai - Le Hong Phong  -  Big C  

7h45' - 9h15' - 10h45'

14 -15h30' -17h -19h

Chieu tra ve Tra khach
Big C - Le Hong Phong - Le Lai - Le Thanh Tong  -  Hoang Dieu  -  Cau Lac Long - Bach Dang -  Cau  Binh - Nui Deo UBND xa An Lu ( Thuy Nguyen)  8h30' - 10h - 11h30'

14h45' - 16h15'-18h10'

                21h

Lo trinh 4: Chieu don di: Don khach
Khach san Hai Au Do Son - Ly Thanh Tong - Pham Van Dong - Cau Rao - Ngo Gia Tu - Le Hong Phong - Big C

7h40' - 9h45' - 13h               

15h05' - 17h10

Chieu tra ve Tra khach

Big C - Le Hong Phong - Ngo Gia Tu - Cau Rao

Pham Van Dong - Ly Thanh Tong - Khach san Hai  Au Do Son

8h35' - 10h40' - 14h05

16h10' - 19h

Lo trinh 5: Chieu don di: Don khach

Diem soat ve Duong 5 - Cho Ho - Nomura

Hung Vuong - Duong Ha noi - Bach Dang

- Cau Lac Long - Dien Bien Phu - Da Nang - Le Hong Phong - Big C

7h50 - 9h20 - 10h50 -

13h50 - 15h20 -16h50

Chieu tra ve Tra khach
Big C- Le Hong Phong- Da Nang - Dien Bien Phu - Cau Lac Long - Bach Dang - Duong Ha noi - Hung Vuong - Nomura - Cho Ho 8h35 - 10h05 - 12h20

14h35 - 16h05 -17h20

              18h30

Lo trinh 6: Chieu don di: Don khach
Nga 3 nui Tra Phuong (K.Thuy) - TT Nui Doi - Nga 3 Da Phuc - duong 355 - Nga 3 Ninh Hai - Pham Van Dong - Lach Tray - Cau Vuot L.Tray - Nguyen Binh  Khiem - Le Hong Phong – BigC 7h50 - 9h30 - 11h- 13h50

15h30 - 17h

Chieu tra ve Tra khach
BigC -  Le Hong Phong - Nguyen Binh Khiem - Cau vuot L.Tray  - Lach Tray - Pham Van Dong - Nga 3 Ninh Hai -  duong 355 - Da Phuc - Nga 3 - TT Nui Doi - Nga 3 nui Tra Phuong (K.Thuy)

9h20 - 10h50 - 12h50 - 15h20

 16h50 - 18h50

 

Viet Bao (Theo dulichhaiphong.gov.vn)

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Du Lịch NỔI BẬT

Hang Sơn Đoòng và 'cuộc chơi' không dành cho những kẻ yếu tim

Vẻ đẹp tráng lệ của hệ thống hang động lớn nhất thế giới này thực sự trở thành niềm khát khao và mơ ước của không chỉ người dân Việt Nam. Nhưng mức giá đắt đỏ 3.000 USD/người/tour khiến không ít du khách mới manh nha ý định đến đây phải chùn bước.

Những Vịnh Biển quyến rũ như tiên cảnh chỉ có ở Việt Nam

Nước ta được thiên nhiên ưu ái một đường bờ biển dài nên thơ và đó là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho du lịch Việt Nam. Cùng nhìn ngắm những thiên đường vịnh biển quyến rũ của Việt Nam & lên kế hoạch cho chuyến du lịch đập tan cơn khát ngay hè này.

Bắt bệnh cho du lịch Việt: “Cuộc chiến” tranh khách ở Hạ Long

Khi Tổng cục du lịch đưa ra con số 94,09 khách quốc tế hài lòng với du lịch Việt Nam thì ngay cả giới trong nghề cũng chỉ biết lắc đầu “xạo thì cũng xạo vừa thôi”. Nhưng để đánh giá một cách kỹ hơn có thể nhìn vào Quảng Ninh - nơi đón khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Việc giữ khách, để họ có thể quay lại Việt Nam một lần nữa thực sự là một “cuộc

Những khu nghỉ dưỡng kỳ quặc nhất thế giới khiến du khách mê mệt

Trải qua một kỳ nghỉ dài bên trong một chiếc máy bay, ngủ trên chiếc giường êm ái, tiện nghi đặt trong hệ thống ống nước thải… những ý tưởng nghỉ ngơi điên rồ này hoàn toàn có thực trên thế giới, khiến nhiều du khách thích mê mệt.

Tìm hiểu: 000d Ve, Lach Tray, Ton Duc Thang, Cau Lac Long, Cau Rao, Tran Nguyen Han, Thanh pho Hai Phong, thoi gian phuc vu, thong tin chi tiet, Le Hong Phong, trong thanh pho, Pham Van Dong, Ngo Gia Tu, lo trinh, tuyen xe, nga

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lộ trình các tuyến xe bus trong thành phố Hải Phòng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lộ trình các tuyến xe bus trong thành phố Hải Phòng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lo trinh cac tuyen xe bus trong thanh pho Hai Phong

Nhan xet, hay lien he ve tin Lo trinh cac tuyen xe bus trong thanh pho Hai Phong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lo trinh cac tuyen xe bus trong thanh pho Hai Phong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin du lich trong chuyen muc Du lich.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin du lich
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0