No xau va cong nghe lam sach no xau

No xau va cong nghe lam sach no xau

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Neu khong co viec keu cuu “bom tien” duy tri hoat dong san xuat cua cac doanh nghiep. Neu khong co viec “khuyen mai lon” “mua 1 tang 2” cua cac doanh nghiep thuong mai xa hang ton kho thu hoi von. Neu khong co viec cac doanh nghiep pha san hang loat. Va neu khong co viec no luong, cong nhan mat viec lam. Thi cum tu “no xau” da khong duoc truyen thong du luan “luoc di ninh lai” suc soi, va nguoi tieu dung dau co biet toi “cai chet” tuc tuoi hang loat doanh nghiep cung ban chat nghiem trong cua mot nen kinh te ma “suc khoe” dang co van de.

Theo so lieu cua thanh tra Ngan hang Nha nuoc (NHNN), tinh den het quy I nam nay, no xau he thong ngan hang la 202.000 ty dong, chiem 8,6% du no, thay vi bao cao cua cac ngan hang chi la 4,47%. Truoc do mot tuan, Chanh thanh tra NHNN cho biet chua co con so cap nhat chinh xac, nhung ve ty le no xau van dao dong tu 8 den 10%. Tu quy I den nay, cac ngan hang da xu ly duoc 36.000 ty dong no xau, ho cung trich lap du phong rui ro hon 70.000 ty dong. De an lap Cong ty quoc gia ve mua ban no xau ma NHNN dang hoan tat co muc tieu xu ly tu 60.000 den 100.000 ty dong nua.

No xau va cong nghe lam sach no xau
No xau la gi? Dinh nghia no xau cua NHNN trong mot van thu ngay 22 – 4 – 2005, thi no xau la nhung khoan no phan loai vao nhom 3 (duoi chuan) nhom 4 (nghi ngo) nhom 5 (co kha nang mat von).

Tu nhom 3 tro xuong gom cac khoan no qua han tra lai / hoac goc tren 90 ngay. No xau duoc xac dinh tren hai yeu to: Da qua han 90 ngay va kha nang tra no dang lo ngai. Day duoc coi la dinh nghia cua VAS (chuan muc chung bao cao tai chinh). Con theo dinh nghia no xau cua phong Thong ke - Lien hiep quoc IAS (quy dinh chung bao cao tai chinh) cung co nhung yeu to nhu VAS dang duoc ap dung hien hanh tren the gioi. Va khi khach hang bi no xau tu nhom 3 tro len se kho duoc ngan hang phe duyet vay lai it nhat 5 nam.

Vay la no xau la no kho doi. Cung co kha nang “hoa vang”.

Trong phien thao luan cua Quoc hoi ngay 30 – 10 - 2012, de lang nghe y kien cua cac Dai bieu Quoc hoi ve tinh hinh Kinh te - Xa hoi 2012 – 2013, thi nguoi dung dau nganh ngan hang chi xin phep noi ve hai van de nhuc nhoi nhat la xu ly no xau va tai co cau cac to chuc tin dung. Thong doc Ngan hang cho rang xu ly no xau la trach nhiem cua nhieu co quan trong do co ca Quoc hoi va Chinh phu. Va ong khang dinh chi rieng ca nhan ong thi khong the hua gi ve qua trinh nay.

Cung co cai dung. Noi no xau cua he thong ngan hang la chua chinh xac. No xau la cua doanh nghiep, cua nen kinh te. Con he thong ngan hang chi la noi hung chiu, giu ho doanh nghiep khoi no xau do. Con so no xau cua he thong ngan hang ma NHNN cong bo duoc du luan xa hoi danh gia co phan “phien dien” nen do loi cho hoat dong ngan hang. Khi ma chua co cach nhin khach quan va chinh xac ve ban chat nguon goc no xau thi kho co the dua ra duoc giai phap dung de xu ly no xau.

Trong quan he tin dung ngan hang chi la ben cho vay. Con viec su dung von vay the nao, co hieu qua hay khong tuy thuoc ben di vay, do la doanh nghiep.

Ban than doanh nghiep cung muon su dung von vay toan dien co hieu qua de dong von co kha nang sinh loi cao. Tuy nhien do nhung nguyen nhan khach quan la kho khan, bien dong bat thuong cua kinh te trong va ngoai nuoc, mot so rui ro ve mat chinh sach vi mo khien hoat dong cua doanh nghiep khong duoc nhu mong muon. Doanh nghiep hoat dong khong hieu qua nen khong co tien tra no va lai ngan hang, tu do phat sinh no xau cao nhieu hon thoi diem khac.

Noi nhu vay khong co nghia ngan hang khong co loi. Neu tuan thu nghiem cac quy dinh, quy trinh cap tin dung, kiem tra sat sao viec su dung von cua khach hang, thi se han che nhieu no xau. Vi du: Cac khoan no xau deu duoc trich lap du phong rui ro day du. Gia tri tai san dam bao cac khoan no xau phai bang 135% gia tri cua cac khoan no xau chang han.

Ly thuyet la nhu vay. Nhung trong thuc te nay sinh nhieu van de khong giong nhu ly thuyet.

Hien con so no xau theo cong bo cua NHNN (202.000 ty dong – chiem 8,6% tong du no) thi no lon gap 2 lan con so thong ke cua cac to chuc tin dung (117.000 ty dong – chiem 4,47% tong du no). Dieu do cho thay khong it cac to chuc tin dung da khong minh bach, tham chi co tinh che giau no xau. Co khoang 85.000 ty dong khong duoc cac to chuc tin dung dua vao no xau. Cung co nghia tung ay no xau chua duoc trich lap du phong rui ro. Do la chua ke viec phan loai no xau cua Viet Nam hien con cach kha xa so voi chuan quoc te, chu yeu dua vao cac dinh luong ve so ngay qua han tra no don thuan nen chua chinh xac.

No xau va cong nghe lam sach no xau
Hai nua, gia tri tai san dam bao duoc tinh o thoi diem nao? Cac to chuc tin dung thuong “ang chung” tai thoi diem phat sinh mon no, tuc la truoc thoi diem mon no ay chuyen thanh no xau mot khoang thoi gian kha dai. Nhu vay la cho toi nay gia tri tai san ay co the da khong con nhu tinh toan ban dau. Hon the, da phan tai san dam bao la bat dong san, trong khi chi tinh tu dau nam toi nay gia nhieu loai bat dong san da giam sau toi 30 den 40%.

Them nua, viec xu ly tai san dam bao de thu hoi no rat phuc tap. Mac du phap luat cho phep ngan hang duoc quyen truc tiep nhan tai san ve, hoac ban tai san cho ben thu ba, hoac nhan truc tiep tai san khau tru no. Nhung tren thuc te ngan hang khong the truc tiep lam duoc dieu do, boi phap luat quy dinh la phai sang ten qua thu tuc cong chung. Trong khi de cong chung duoc, theo quy dinh cua Bo luat Dan su, thi hop dong mua ban tai san phai la chu tai san hoac la chu tai san uy quyen.

Song nhieu chu tai san co tinh gay kho khan khong chiu ban giao tai san hoac khong uy quyen cho ngan hang tham chi ho con phan doi. Be tac ay cuoi cung ngan hang phai lam cai viec bat dac di la dua nhau ra toa mat rat nhieu thoi gian co the la vai nam kem theo chi phi khong nho. Dong thoi no xau cong them lai vay ngay cang tang cao theo thoi gian troi qua…

No xau nay dang la no xau cua ca nen kinh te. Can co su chung tay cua toan bo nen kinh te ke ca nha nuoc chu khong the pho mac cho cac ngan hang tu lo. Ngan hang can lua chon cac doanh nghiep tot de ho tro voi co che uu dai lai suat de giam chi phi san xuat giam gia thanh san pham kich cau suc mua, voi doanh nghiep co the ton tai phat trien thi ngan hang bom von. Tuy nhien thi truong khong can su ton tai cua nhung doanh nghiep qua yeu. Do vay co che pha san, giai the doanh nghiep can duoc manh dan ap dung.

Theo nghia “lam sach” bang can doi tai san cua cac doanh nghiep thi co the, nhung xu ly dut diem no xau thi khong. Do la chua ke rui ro tiem an la rat lon do su thieu minh bach ve thong tin. Cac to chuc, doanh nghiep quoc te nhin vao Viet Nam se kho phan biet duoc “thuc - gia” ve tinh trang no xau. Vi du nhu “dao no”, tuc la cho vay moi de tra no cu. Nhu vay tong du no khong thay doi song thoi diem phat sinh khoan vay co the thay doi, keo theo thoi diem tra no cung thay doi.

No xau va cong nghe lam sach no xau
Do do co khoan no de nguyen se xep vao loai no qua han, no xau. Vi cho vay dao no nen mon no duoc nang len tro thanh no nhom 1. Nghia la bang can doi tai san se “sach se” va cac to chuc tin dung cung khong phai trich lap du phong rui ro, giup cai thien cac con so ve loi nhuan. Co truong hop lai di long vong. Khong cho doanh nghiep A vay de dao no, ma cho doanh nghiep B vay, sau do doanh nghiep A lay khoan tien vay cua B de dao no va ngan hang hach toan khoan no xau sang cho doanh nghiep B.

Khoan no xau da duoc chuyen cho khach hang moi, mac du tinh trang no xau khong thay doi. Cho vay dao no khien no xau khong phan anh dung thuc chat. Cong nghe “lam sach no xau” chi la mot thu thuat khong lam dep tinh minh bach ma no con xau di.

Nguoi dung dau nganh ngan hang moi dua ra hai van de nhuc nhoi nhat la xu ly no xau va tai co cau cac to chuc tin dung. Thuc hien de an do NHNN xay dung, tinh den nay da co 6 ngan hang tien hanh tai co cau theo lo trinh tai cau truc he thong ngan hang cua NHNN. Con xu ly no xau, NHNN phat di thong diep se thanh lap Cong ty mua ban no xau truc thuoc NHNN voi so von 100.000 ty dong de mua lai no xau cho cac ngan hang thuong mai.

Nhung cau hoi dat ra la de lam gi?

Viec thanh lap cac doanh nghiep chuyen mua ban no xau va tai san ton dong khong co gi moi trong kinh te thi truong. Song viec thanh lap mot Cong ty mua ban no xau thuoc NHNN de mua lai no xau cua cac ngan hang thuong mai thi rat can phai nghien cuu, boi lay tien nha nuoc de cuu ngan hang thuong mai la dieu de rui ro. Cong ty ay se la Cong ty TNHH mot thanh vien do nha nuoc ma cu the la NHNN lam chu so huu. Mot khi chinh cong ty ay pha san thi sao? Va nguoi ta dat cau hoi se la NHNN la nguoi “vua da bong vua thoi coi”, khi ma Bo Tai chinh cung co mot Cong ty mua ban no va tai san ton dong (DATC). Thi tai sao no xau cua cac ngan hang thuong mai lai khong “chao ban” cho DATC?

Theo Tong cuc Thong ke, tinh chung 6 thang dau nam 2012 co hon 26.000 doanh nghiep pha san giai the ngung hoat dong do thua lo, tang 5,4% so cung ky nam truoc. Vay la da co hon 50.000 doanh nghiep da “chet” hoac “ngac ngoai” hoac “chet lam sang” ke tu nam 2011 toi giua nam nay. Lai co ca doanh nghiep tu “bien mat”… Buc tranh kho khan cua doanh nghiep, mot tinh huong de bi ton thuong. Co nam tinh the lam “suc khoe” cac doanh nghiep yeu di: Lam phat – Lai suat cao – Chinh sach tien te siet chat – Thi truong chung khoan am dam – Cac du bao lien tuc thay doi.

Cac doanh nghiep pha san hang loat no nhu mot “hieu ung domino” gay nen nhieu he luy: Lao dong mat viec lam, no luong, no bao hiem xa hoi, no tien dien, vien thong va no ngan hang. Khu vuc doanh nghiep pha san tieu bieu bat dau tu xay dung co ban, san xuat vat lieu xay dung, du an dap chieu, bong bong bat dong san xi hoi, giao thong van tai bien sam tau “sieu truong” “sieu trong” nhung “qua dat” vi tuoi doi xap xi 30, cong nghe cu, lac hau ma tri gia toi vai tram ty den nghin ty dong tro thanh nhung “con tau ma” khong lo dap denh tren cac vung bien tu Bac den Nam dang bi chu hang siet no. Vinashinlines danh bo tay nhin tau nam chet.

Dai gia pho Nui om mot dong bat dong san xay san o thanh pho Ho Chi Minh quyet dinh ha 50% gia can ho ma khong lam nguoi mua “xuc dong”. Tren hop thu dien tu cua toi luon co nha dau tu chao ban can ho “Ngoi nha mo uoc” “gia re chua tung co” va cho vay tien ngan hang lai suat uu dai tra mot nua con lai tra cham 10 nam sau han muc dich la dao no. Song “mai luc” rat thap. Thinh thoang ho lai chao nhac.

De cuu doanh nghiep thoat hiem NHNN “quat roi” cac ngan hang thuong mai “ha tran” lai suat cho vay dong thoi cung “ha nen” lai suat tien gui. Doanh nghiep “cuoi” con lop nguoi lam cong an luong “meu” vi hy vong tien lai tiet kiem tu so tien danh dum co the cong tien luong duy tri cuoc song luong thien nay bi bop lai trong khi Bo Tai chinh tuyen bo nam 2013 khong the tang luong toi thieu theo lo trinh. Trong khi gia ca cu leo thang khong theo lo trinh. He luy nay chong len he luy khac. Kich cau ma khong co luong thi lay gi ma an ma mua. Chu tich Quoc hoi da noi the.

Doanh nghiep dang khon don vi kinh doanh dinh tre va pha san. Ngan hang dang lao dao vi no xau va thanh khoan. Keo theo mot nen kinh te sa sut kho kiem soat cu lung tung trong cuoc truy tim nguyen nhan…

Moi su tranh cai nguyen nhan khong co gi hon chinh la su tra gia cho mot thoi ham ho chay theo tang truong nong ma bo quen moi nguyen tac quan tri rui ro. Te nan tham nhung tran lan trong dau tu da lam nen kinh te phat trien thieu ben vung. Chinh sach quan ly vi mo phai theo sau de dieu chinh cuc bo. Su dau tu tran lan khong dung muc cua nhieu nganh ma tieu bieu la xay dung co ban, san xuat vat lieu xay dung, giao thong van tai…cung vuot qua cau da “chon chet” lam “ach tac” nguon tai chinh khong luu thong duoc. Cai ham ho ay la thoi xau “an xoi - o thi” “song chet mac bay tien thay bo tui”. Kinh te thi truong la su canh tranh nen su dao thai trong thi truong khong co gi phai noi. Nhung co dieu thieu cong bang trong ho tro giua doanh nghiep nha nuoc va ngoai nha nuoc nhat la cac doanh nghiep vua va nho la dieu phai noi khi ma von vay chiem 80 – 90% la tu ngan hang. Hau qua la cac ngan hang va doanh nghiep cung “song chung voi lu” kho khan va khong con cach nao khac la phai tu nhin lai minh de tim ke thoat hiem.

No xau khong the “botay.com” vao luc nay. Ma can co su chung tay cua toan bo nen kinh te ke ca nha nuoc chu khong the pho mac cho cac ngan hang tu lo. Cai ly cua nguoi dung dau NHNN ve “xu ly no xau” phan nao co ly khi ong noi ca nhan ong khong the hua gi ve qua trinh nay. Vay thi co ai gioi hon khong xin gio tay?

Khieu Quang Bao

Viet Bao
Comment :No xau va cong nghe lam sach no xau
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết No xau va cong nghe lam sach no xau bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết No xau va cong nghe lam sach no xau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc No xau va cong nghe lam sach no xau ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình
bad debt and bad debt clean technology
credit institutions , commercial banks , the banking system , not the economy , if not available , debt settlement , business , bankruptcy , clean , clean technologies of the debt , bad , co
NPLs and the NPL clean - technology without the mass business bankruptcy . And if there is no debt to pay , workers lose their jobs ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nợ xấu và công nghệ làm sạch nợ xấu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nợ xấu và công nghệ làm sạch nợ xấu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin No xau va cong nghe lam sach no xau

Nhan xet, hay lien he ve tin No xau va cong nghe lam sach no xau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet No xau va cong nghe lam sach no xau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tong hop trong chuyen muc Doi song Gia dinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0