Hoc sinh dong tien truc cong truc trongDo la mot trong nhieu khoan tien “kho hieu” va “la lung” khac ma hoc sinh tinh Quang Nam dong dau nam hoc nay. Su viec khong chi dung tai do, boi vi trong nhung ngay qua di tim hieu van de, chung toi con biet them, tren danh nghia cac khoan thu voi tinh than tu nguyen, ban dai dien hoi cha me hoc sinh (HCMHS) cac truong hoc da de ra nhieu khoan thu het suc “trai khoay” va khong su dung vao dung muc dich nhu da quy dinh.

Trong khi do, cac van ban trien khai thu tien nay deu co dau xac nhan cua nha truong va duoc nha truong to chuc thu va giu tien ho cho HCMHS. Van de dang la noi ban khan, thac mac va tran tro cua nhieu phu huynh hoc sinh, dac biet la nhung nguoi dan co dieu kien kinh te gia dinh kho khan khi phai doi mat voi cac khoan dong gop dau nam hoc qua lon.

Chi Nguyen Thi L (xa Dien Ngoc, Bien Ban, Quang Nam) bay to, moi vao dau nam hoc ma gia dinh phai dong tren duoi 10 trieu dong de lo cho 4 nguoi con di hoc. Khong biet trong thoi gian toi con phai dong them khoan nao nua khong? That su gia dinh hien gap rat nhieu kho khan!

Lop hoc MG tai diem truong thon Viem Trung-Truong MG Dien Ngoc
Lop hoc MG tai diem truong thon Viem Trung-Truong MG Dien Ngoc

Ngoai dua con dau hoc dai hoc tai thanh pho Da Nang, ba nguoi con con lai cua chi deu dang hoc pho thong tai dia phuong. Chi thac mac, trong van ban ma nha truong gui ve cho gia dinh co nhung khoan thu dau nam hoc khien gia dinh het suc kho hieu va cam thay la. Vi nhu khoan: “tien truc cong, truc trong”, “tien phu phi” hay “tien hoc tap”…Thuc su co rat nhieu phu huynh co cung noi ban khoan, thac mac nhu gia dinh toi nhung khong ai dam noi ra.

Anh Nguyen H.Tr (xa Dien Ngoc, Dien Ban, Quang Nam) cho biet, ngoai cac khoan thu duoc liet ke trong van ban gui ve cho gia dinh, thi giao vien Truong MG Dien Ngoc lai van dong thu them 200.000 dong de mua ti vi trang bi cho phong hoc.

Theo nhu van ban ke hoach thu nam hoc 2012-2013 ma Truong Mau giao Dien Ngoc gui cho phu huynh hoc sinh thi tong so tien mot hoc sinh phai dong len den 835.000 dong. Ngoai cac khoan thu hang thang de to chuc nuoi day ban tru la 300.000 dong/HS, trong do co cac khoan tien “ca trua ban tru” va “tien phu phi” het suc kho hieu. Ben canh do, nha truong to chuc thu them cac khoan dau nam nhu: tien hoat dong (40.000d/chau), tien phu huynh (40.000d/chau), tien don ve sinh (10.000d/chau), tien dien (50.000d/chau). Theo do, nha truong cung to chuc thu giup Hoi CMHS cac khoan khac, bao gom: tien hoc tap (100.000d/chau), tien do choi (25.000d/chau), tien do dung cho nha bep va lop (40.000d/chau), tien do dung ca nhan (70.000d/chau), tien dong phuc (80.000d/chau).

Tuy vay, khi chung toi den tim hieu va lam ro ve cac khoan thu nay thi lanh dao Truong MG Dien Ngoc cung cap nhung thong tin cac khoan thu hoan toan khac va khong day du so voi danh sach thu ma nha truong gui cho PHHS. Ba Ha Thuy Long – Hieu truong Truong MG Dien Ngoc cho biet, cac khoan thu cua nha truong deu thong qua Hoi phu huynh voi giao vien chu nhiem va co “ban be” to chuc thu. Doi voi truong MG ma khong co cac khoan dong gop, ho tro cua phu huynh thi nha truong se khong the thuc hien duoc mang chuyen mon; boi vi, kinh phi theo ngan sach tinh tren dau hoc sinh cap cho nha truong rat it, khong du trang trai cho moi hoat dong cua nha truong.

Ong Vo Ngoc Hang, Hoi truong Hoi CMHS Truong MG Dien Ngoc cho hay, cac khoan thu deu duoc thuc hien tren tinh than tu nguyen cua PHHS va hien so tien cac khoan dong gop nay da gui cho thu quy nha truong quan ly. Ve khoan dong gop 200.000d/HS de mua sam ti vi tai diem truong thon Viem Trung la do su thoa thuan giua giao vien va nhung phu huynh co con em hoc tap o do.

Tiep tuc tim hieu them cac truong dong tren dia ban thi chung toi duoc biet them con co nhieu khoan thu “kho hieu” va “la lung” khac. Ngoai cac khoan thu tien hoc phi, bao hiem tai nan va bao hiem y te, thi theo van ban tong hop cac khoan tien dau nam hoc 2012-2013 cua Truong THCS Dung si Dien Ngoc (xa Dien Ngoc, huyen Dien Ban, Quang Nam) con co 14 khoan tien khac ma hoc sinh phai dong trong dau nam hoc nay len den 237.000 dong. Voi danh nghia cac khoan tien do phu huynh ho tu nguyen dong gop, tuy nhien so tien nay khong phuc vu truc tiep cho hoat dong cua ban dai dien CMHS. Trong do, co nhung khoan thu rat “kho hieu” nhu: tien truc cong, truc trong (10.000d/HS); ho tro cho Hoi Chu thap do (5.000d/HS); tien sua dien nuoc, cham soc cay, bao ve ban dem (20.000d/HS; bao tri may tinh (5.000d/HS); ho tro tu sua CSVC giu chuan (40.000d/HS); tien ung ho sach cho thu vien (5.000d/HS); bi dung bai kiem tra, giay moi (8.000d/HS)…

Trao doi va lam viec voi lanh dao Truong THCS Dung si Dien Ngoc ve van de nay thi duoc ba Tran Thi Thanh Van – Hieu truong cho biet, day la nhung khoan thu do Ban dai dien Hoi CMHS tu nguyen thong nhat dong gop chu nha truong khong co chu truong thu. Cac khoan thu nay nham ho tro cho cac hoat dong cua nha truong, trong do cung co cac khoan PHHS nho nha truong mua sam ho de phuc vu cho viec hoc tap va giao duc cua nha truong.

Van ban tong hop cac khoan thu dau nam cua Truong MG Dien Ngoc gui cho PHHS dong gop
Van ban tong hop cac khoan thu dau nam cua Truong MG Dien Ngoc gui cho PHHS dong gop

Chieu ngay 12/9 vua qua, trao doi nam bat thong tin voi Phong GD&DT huyen Dien Ban, ong Nguyen Tan Ngoc – Truong phong cho hay, tu dau nam hoc, phong GD&DT huyen da gui cac van ban chi dao cua UBND tinh, So GD&DT Quang Nam ve cac truong. Trong thoi gian qua, phong GD&DT huyen cung chua nhan duoc thong tin phan anh nao ve van de thu chi sai quy dinh dau nam hoc cua cac don vi truong hoc. Dau nam hoc do phai lo va lam nhieu viec nen phong GD&DT chua to chuc kiem tra, giam sat ve cac khoan thu dau nam cua cac don vi truong hoc duoc.

Khong rieng gi cac truong tren dia ban huyen Dien Ban, tai huyen Dai Loc (Quang Nam) mot so truong hoc cung xay ra hien tuong trien khai thu nhieu khoan tien trai voi quy dinh. Ong Nguyen Hoa – Hieu truong Truong THPT Luong Thuc Ky (thi tran Ai Nghia, Dai Loc) thua nhan, ngoai cac khoan thu theo quy dinh thi nha truong to chuc thu ho cho hoc sinh mot so khoan khac nhu: quan ao the duc, the thao; BHYT, BHTT. Thong qua hoi PHHS thu them tien ho tro day va hoc, ho tro xay dung CSVC nha truong. Sap toi se du kien thu them 100.000d/HS de xay dung san, duong vao truong.

“Nam hoc nay, truong cung tiep tuc day tang tiet cho hoc sinh (6 tiet/tuan) nen thu them 1.500d/HS/tiet. Va theo de nghi cua PHHS, truong se thu them 7.000d/HS de mua them quat lap dat tai cac lop hoc”, ong Nguyen Hoa noi.

Thiet nghi, trong dieu kien nha truong con nhieu kho khan ve co so vat chat, vi the, co the nha truong thuc hien chu truong xa hoi hoa giao duc bang cach huy dong su dong gop ca vat chat lan kinh phi tu HCMHS la mot dieu de hieu. Tuy nhien, thuc te do khong nhung da lam thu hep y nghia va ban chat cua xa hoi hoa giao duc, ma con tao nen nhung ban khoan, buc xuc trong xa hoi.

Nam hoc 2012-2013 la nam hoc thu 2 Thong tu so 55/2011/TT-BGDDT (ngay 22 thang 11 nam 2011) ban hanh Dieu le Ban dai dien cha me hoc sinh co hieu luc thuc hien. The nhung, nhieu Ban dai dien cha me hoc sinh cac truong co su “tiep tay” cua Ban lanh dao nha truong to chuc quyen gop cua nguoi hoc hoac gia dinh nguoi hoc ngoai cac khoan tu nguyen dung quy dinh thi con thu cac khoan ung ho khong phuc vu truc tiep cho hoat dong cua Ban dai dien CMHS.

Theo do, dung de chi vao cac hoat dong cua nha truong nhu: bao ve co so vat chat cua nha truong, bao dam an ninh nha truong, ve sinh truong; mua sam may moc, trang thiet bi, do dung day hoc cho truong, lop hoc; ho tro cong tac quan ly, to chuc day hoc va cac hoat dong giao duc; sua chua, nang cap, xay dung moi cac cong trinh cua nha truong.

De khac phuc tinh trang noi tren, can tang cuong su lanh dao cua Dang bo co so ve chu truong va phuong phap van dong xa hoi hoa giao duc nham huy dong dong gop mot cach phu hop, sao cho thuc su dan chu va to chuc quan ly chat che. Dong thoi, tang cuong chi dao cua chinh quyen; su giam sat, kiem tra nganh chuc nang dia phuong; neu cao trach nhiem cua nha truong, nang cao nhan thuc trong nhan dan. Siet chat cong tac quan ly tu khau thu, den viec mua sam, thanh quyet toan that chat che de tien cua dong gop duoc su dung dung muc dich, co hieu qua.


Theo Giao duc & Thoi dai

Viet Bao

Video nổi bật

Thai nhi 14 tuần tuổi vỗ tay theo nhạc ngay trong bụng mẹ gây sốt
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Cá tháng Tư - Ngày lừa bịp toàn thế giới

Ngày Cá tháng Tư là một truyền thống hài hước và kỳ lạ được nhiều người hưởng ứng nhưng không phải ai cũng biết về nguồn gốc, sự tích của ""lễ hội nói dối"" này.

Tâm sự của cụ ông 87 tuổi vẫn ngày ngày mưu sinh...

Bên chiếc xe đạp cũ gắn bó với mình từ thời thanh niên, trong bộ quần áo nâu, dù trời mưa hay nắng, chỉ trừ những lúc đau ốm, cụ Nguyễn Trung Khánh, 87 tuổi, vẫn ngồi bên gánh chuối của mình. Nhưng không phải chỉ để mưu sinh…

Quan niệm về nhẫn cưới và cách đeo nhẫn cưới phù hợp nhất

Cô dâu chú rể luôn quan tâm đến quan niệm đeo nhẫn cưới tay trái hay tay phải và đeo nhẫn cưới ngón tay nào trong ngày cưới. Dưới đây là những quan niệm đeo nhẫn cưới của phương Tây và phương Đông, trong đó có cả Việt Nam.

7 dấu hiệu của hôn nhân không tình yêu

 Đối với một cuộc hôn nhân không còn tình yêu, thì quyết định tối ưu nhất luôn là buông tay từ bỏ, dù ý nghĩ đó thực sự đáng sợ với rất nhiều người.

Suýt chết vì ăn phải bánh mì kẹp...lưỡi lam của tiệm bánh

Osman Sariboga, 36 tuổi ở ở thành phố Kocaeli, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ suýt tử vong do nuốt phải một lưỡi dao cạo kẹp trong ổ bánh mì nướng. Nguyên nhân là do lưỡi dao văng khỏi tay nhân viên trong quá trình rạch bánh mì.

Tìm hiểu: Dien Ngoc, Truong MG Dien Ngoc, Dien Ban, Bien Ban, Chi Nguyen Thi L, Hoi Cha Me Hoc Sinh, dieu kien kinh te, kinh te gia dinh, trong thoi gian, tren danh nghia, Tinh Quang Nam, dac biet la, nha truong, cac khoan, truc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Học sinh đóng tiền “trực cổng, trực trống”!?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Học sinh đóng tiền “trực cổng, trực trống”!? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoc sinh dong tien truc cong truc trong

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoc sinh dong tien truc cong truc trong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoc sinh dong tien truc cong truc trong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hanh phuc gia dinh trong chuyen muc Doi song Gia dinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hanh phuc gia dinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0