Diem chuan cac truong moi cong bo

Diem chuan cac truong moi cong bo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhieu truong tiep tuc cong bo diem chuan nam 2012 do la cac truong: DH Y, DH Duoc, DH Vinh, DH Y Thai Binh; DH Can Tho, HV Bao chi Tuyen truyen, DH GTVT, DH Quy Nhon; DH Hang hai (Hai Phong)...

DH Vinh - Nghe An co diem chuan cao nhat vao truong khoi A la 16 diem, giao duc the chat 23 diem.

Truong DH Vinh
, Nghe An xem diem chuan
tai day.

Diem chuan cua DH Y:

Ma nganh dao tao

Nganh dao tao

Diem chuan Nguyen vong 1

D720101

Bac sy Da khoa

26,0

D720201

Bac sy Y hoc co truyen

21,0

D720601

Bac sy Rang Ham Mat

24,0

D720302

Bac sy Y hoc du phong

20,0

D720501

Cu nhan Dieu duong

21,0

D720303

Cu nhan Ky thuat Y hoc

22,5

D720301

Cu nhan Y te cong cong

20,0

Diem chuan duoc ghi trong bang la diem chuan cho doi tuong khong duoc uu tien.

Diem chuan cua DH Duoc:

Tong chi tieu duoc giao: 600, gom thi sinh trung tuyen, thi sinh trung tuyen theo dien tuyen thang, uu tien xet tuyen, xet tuyen, thi sinh tu du bi dai hoc, cu tuyen chuyen len, sinh vien nuoc ngoai.

Can cu Quy che tuyen sinh hien hanh, Hoi dong tuyen sinh quyet dinh diem trung tuyen ky thi tuyen sinh dai hoc he chinh quy nam 2012 cua truong nhu sau:

Khoi thi: khoi A.

Khu vuc - Doi tuong

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Cong

HSPT

Diem trung tuyen

24.0

23.5

23.0

22.5

So nguoi dat DTT

53

158

302

75

588

UT2

Diem trung tuyen

23.0

22.5

22.0

21.5

So nguoi dat DTT

2

4

14

8

28

UT1

Diem trung tuyen

22.0

21.5

21.0

20.5

So nguoi dat DTT

1

3

6

10

Tong so nguoi dat diem trung tuyen

56

165

316

89

626

Tai cac khu vuc deu xac dinh diem trung tuyen cho 3 doi tuong: hoc sinh pho thong, uu tien 2, uu tien 1.

Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong ke tiep la 1.0 diem va giua cac khu vuc ke tiep la 0.5 diem.

Truong Dai hoc Y Thai Binh co diem chuan chinh thuc he chinh quy cua cac nganh cu the nhu:

Nganh
Ma nganh
Diem chuan
Bac si Da khoa D720101 24,0
Bac si Y hoc co truyen D720201 18,0
Bac si Y hoc du phong D720302 19,0
Cu nhan Dieu duong D720501 18,5
Duoc si dai hoc D720401 20,5

DH Can Tho thong bao diem chuan theo cac nganh sau:

TT
Nganh/ chuyen nganh dao tao Ma nganh/chuyen nganh Khoi
Diem chuam, diem XTBS
DH CD DH CD
1
Cong nghe Ky thuat dien, dien tu,3 chuyen nganh (CN):
- Ky thuat dien
- Ky thuat dien tu
- Dieu khien va tu dong hoaD510301.1
D510301.5
D510301.6C510301.1
C510301.5
C510301.6
A, A1
13
10
2
Cong nghe thong tin, 3 CN:
- Ky thuat may tinh
- Cong nghe phan mem
- Quan tri he thong thong tin (CN moi)


D480201.1
D480201.2
D480201.3


C480201.1
C480201.2
C480201.3
A, A1,
D1
13
13.5
10
10.5
3
Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung, 2 CN:
- Xay dung dan dung va cong nghiep
- Xay dung cong trinh bien (cang bien)
- Kinh te xay dung (CN moi)D510102.1

D510102.2

D510102.3C510102.1

C510102.2

C510102.2
A, A1
13
10
4
Cong nghe ky thuat hoa hoc,2 CN:
- Hoa dau
- Cong nghe moi truong


D510401.1
D510401.2


C510401.1
C510401.2
A,
B
13
14
10
11
5
Cong nghe thuc pham D540101.0
C540101.0
A,
B
13
14
10
11
6
Ke toan, 2 CN:
- Ke toan kiem toan
- Ke toan tai chinh

D340301.1
D340301.2

C340301.1
C340301.2
A, A1,
D
13
13.5
10
10.5
7
Quan tri kinh doanh,5 CN
- Quan tri doanh nghiep
- Quan tri du lich, nha hang, khach san
- Quan tri tai chinh
- Quan tri ngoai thuong
- Quan tri Logistics va chuoi cung ung (CN moi)


D340101.1
D340101.2

D340101.3
D340101.5
D340101.6


C340101.1
C340101.2

C340101.3
C340101.5
C340101.6
A, A1,
D
13
13.5
10
10.5
8
Dong Phuong hoc CN
Ngon ngu Nhat (DH)
- Tieng Nhat (CD)

D220213.2

C220213.0
C,
D
14.5
13.5
11.5
10.5
9
Ngon ngu Anh CN Tieng Anh thuong mai (DH)
Tieng Anh CN Tieng Anh thuong mai (CD)

D220201.1


C220201.1
A1,
D1
13
13.5
10
10.5
CHI TIEU BO SUNG: 1.500


DH Hong Duc:

TT

Nganh dao tao
Ma DKDT
Khoi
Diem chuan
So luong trung tuyen
1 SP Toan hoc D140209 A 13 24
2 SP Vat ly D140211 A 13 7
3 SP Hoa hoc D140212 A 13 9
4 SP Sinh hoc D140213 B 14 6
5 SP Ngu van D140217 C 14.5 77
6 SP Lich su D140218 C 14.5 21
7 SP Dia ly D140219 C 14.5 24
8 SP Tieng Anh D140231 D1 13.5 35
9 Giao duc Tieu hoc D140202 D1 13.5 16
M 13.5 55
10 Giao duc Mam non D140201 M 13.5 268
11 Van hoc D220330 C 14.5 1
12
Lich su (dinh huong Quan ly di tich, danh thang) D220310
C
14.5
2
13
Dia ly (dinh huong Quan ly tai nguyen, moi truong) D310501 A 13 1
C 14.5 38
14
Xa hoi hoc (Dinh huong Cong tac xa hoi) D310301 C 15 56
D1 14 1
15
Viet Nam hoc (dinh huong Huong dan du lich)
D220113
C
14.5
36
D1
13.5
6
16
Tam ly hoc (dinh huong Quan tri nhan su)
D310401
C
14.5
16
D1
13.5
3
17
Nong hoc (dinh huong Cong nghe cao
D620109
A
13
4
B
14
4
18
Chan nuoi (chan nuoi-thu y)
D620105
A
13
0
B
14
4
19
Lam nghiep
D620201
A
13
0
B
14
4
20
Nuoi trong thuy san
D620301
A
13
0
B
14
3
21
Ke toan
D340301
A
13.5
74
D1
14
80
22
Quan tri kinh doanh
D340101
A
13
8
D1
13.5
36
23
Tai chinh-Ngan hang
D340201
A
13
31
D1
13.5
29
24
Cong nghe thong tin
D480201
A
13
16
25
Ky thuat cong trinh xay dung
D580201
A
13
11

DH Mo TP.HCM

Doi voi he dai hoc:

Khoa hoc may tinh
D480101
A
15,0
A1
15,0
D1
15,0
CNKT cong trinh XD
D580201
A
14,5
A1
14,5
Cong nghe sinh hoc
D420201
A
14,0
A1
14,0
B
14,0
Quan tri kinh doanh
D340101
A
16,0
A1
16,0
D1
16,0
Kinh te
D310101
A
15,0
A1
15,0
D1
15,0
Tai chinh Ngan hang
D340201
A
16,5
A1
16,5
D1
16,5
Ke toan
D340301
A
16,0
A1
16,0
D1
16,0
He thong thong tin quan ly
D340405
A
14,5
A1
14,5
D1
14,5
Luat kinh te
D380107
A
16,0
A1
16,0
C
17,5
D1
16,0
Dong Nam a hoc
D220214
A
13,0
A1
13,0
B
14,0
C
14,5
D1
13,5
D4
13,5
D6
13,5
Xa hoi hoc
D310301
A
13,0
A1
13,0
B
14,0
C
14,5
D1
13,5
D4
13,5
D6
13,5
Cong tac Xa hoi
D760101
A
13,0
A1
13,0
B
14,0
C
14,5
D1
13,5
D4
13,5
D6
13,5
Ngon ngu Anh
D220201
D1
20,5
Ngon ngu Trung Quoc
D220204
D1
13,5
D4
13,5
Ngon ngu Nhat
D220209
D1
15,0
D4
15,0
D6
15,0

Doi voi he cao dang:

Khoa hoc may tinh
C480101
A
10,0
A1
10,0
D1
10,5
Cong tac Xa hoi
C760101
A
10,0
A1
10,0
B
11,0
C
11,5
D1
10,5
D4
10,5
D6
10,5

DH Quy Nhon:

Diem chuan cac truong moi cong bo
Diem chuan cac truong moi cong bo

Truong Dai hoc Hang hai thong bao diem trung tuyen vao he dai hoc chinh quy nam 2012 cac khoi A, A1 va D1 thuoc khu vuc 3, doi tuong 10 (dien khong uu tien) nhu sau:

Nhom TT TEN NGANH Ma nganh Diem chuan Ghi chu diem san nhom
Khoi A Khoi A1 Khoi D1
Nhom 1 1 Khoa hoc Hang hai D840106 13.0 13.0 - Diem san Nhom 1 13.0 diem
Nhom 2 2 KT dien tu truyen thong D520207 13.0 13.0 - Diem san Nhom 2 13.0 diem
3 Ky thuat dieu khien va tu dong hoa D520216 14.0 14.0 -
4 Ky thuat tau thuy D520122 13.0 13.0 -
5 Ky thuat co khi D520103 13.0 13.0 -
6 Ky thuat cong trinh bien D580203 13.0 13.0 -
7 KT cong trinh xay dung D580201 14.0 14.0 -
8 Ky thuat xay dung cong trinh giao thong D580205 13.0 13.0 -
9 Cong nghe thong tin D480201 13.0 13.0 -
10 Ky thuat moi truong D520312 13.0 13.0 -
Nhom 3 11 Kinh te van tai D840104 16.0 16.0 16.0 Diem san Nhom 3 16.diem
12 Kinh doanh quoc te D340120 18.0 18.0 18.0
13 Quan tri kinh doanh D340101 16.0 16.0 16.0

Cac thi sinh thuoc cac khu vuc 2, 2NT, 1 va thuoc dien doi tuong uu tien (tu 01 den 07) duoc huong diem uu tien theo quy dinh hien hanh cua Bo Giao duc & Dao tao.


Bao Hai

Viet Bao
Comment :Diem chuan cac truong moi cong bo
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Diem chuan cac truong moi cong bo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem chuan cac truong moi cong bo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Diem chuan cac truong moi cong bo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình
Benchmarking announced the new school
University of Medicine , Nghe An, Vinh University , University of Medicine , University of Can Tho, Quy Nhon University , engineering , business administration , Physical Education , University Marine , electrical engineering , benchmarking , recruitment , publication or priority, A1
Many schools continue to announce it's 2012 benchmark schools : University of Medicine , University of Medicine , University of Vinh, Thai Binh Medical University ; University of Need poetry , HV Propaganda Journalism , University of Transport , University Quy Nhon University Maritime ( Hai Phong) ... Vinh University - Nghe An with the highest standards in the field ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn các trường mới công bố

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn các trường mới công bố bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan cac truong moi cong bo

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan cac truong moi cong bo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan cac truong moi cong bo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hanh phuc gia dinh trong chuyen muc Doi song Gia dinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hanh phuc gia dinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0