VNPT vung vang vuot kho khan phat trien on dinh

VNPT vung vang vuot kho khan phat trien on dinh

Tags: Viet Nam VNPT, Le Nam Thang, VNPT Vu Tuan Hung, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet nam, Bo Thong tin va Truyen thong, gia tri gia tang, cong nghe thong tin, nang cao chat luong, vuot kho khan, Tap doan VNPT, tong giam doc, da chung minh, phat trien, quoc
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Ngay tu dau nam 2012, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT da dat muc tieu, nhiem vu hang dau do la se canh tranh bang chat luong, tap trung cho phat trien chieu sau. Day la nhiem vu cot loi ma doanh nghiep dat ra trong chien luoc phat trien kinh doanh cua minh. Va ket qua hoat dong trong nam qua da chung minh rat ro dieu do…

Sang nay, 11/1 tai Ha Noi, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT da long trong to chuc Hoi nghi trien khai ke hoach nam 2013, nham tong ket, danh gia cac hoat dong, cong tac nam 2012, de ra muc tieu, nhiem vu trong tam nam 2013. Tham du Hoi nghi Trien khai ke hoach cua Tap doan VNPT co dong chi Le Nam Thang, Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong; lanh dao cac Bo, Nganh lien quan cung cac dong chi nguyen la lanh dao Bo Buu chinh Vien thong, Bo Thong tin va Truyen thong.

Ve phia Tap doan VNPT, co su tham gia cua ong Pham Long Tran, Bi thu Dang uy, Chu tich Hoi dong thanh vien VNPT; ong Vu Tuan Hung, Tong Giam doc VNPT; ong Hoang Huy Loat, Chu tich Cong doan Buu dien Viet Nam cung cac dong chi thanh vien Hoi dong thanh vien, Pho Tong giam doc Tap doan. Hoi nghi da duoc truyen hinh truc tuyen tai cac diem cau truyen hinh la cac cong ty thanh vien, VNPT tinh, thanh tren toan quoc...

Tang truong hop ly, phat trien on dinh

Phat bieu khai mac Hoi nghi, Chu tich Hoi dong thanh vien VNPT Pham Long Tran da khang dinh, du nam 2012 vua qua, tinh hinh kinh te - xa hoi co nhieu kho khan, cau noi dia giam manh, hang ton kho lon, lai suat tin dung tang cao, thien tai gay thiet hai nang ne, dac biet la con bao so 8 gay thiet hai lon doi voi cac he thong vien thong, cung voi do, thi truong cac dich vu buu chinh, vien thong, cong nghe thong tin tiep tuc co su canh tranh manh me, song Tap doan VNPT van hoan thanh xuat sac cac muc tieu, nhiem vu ke hoach de ra.

Voi quyet tam giu vung va phat huy danh hieu Anh hung Lao dong, khang dinh la doanh nghiep hang dau trong linh vuc buu chinh, vien thong va cong nghe thong tin cua dat nuoc, toan the doi ngu can bo cong nhan vien Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam da tao duoc su dong thuan, doan ket, nhat tri cao, phat huy cac yeu to thuan loi, vuot qua moi kho khan thach thuc, thuc hien tot Nghi quyet so 01/NQ-CP ngay 03/01/2012 cua Chinh phu ve nhung giai phap chu yeu chi dao dieu hanh thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va du toan ngan sach nam 2012.

Anh minh hoa
Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang da danh gia cao nhung ket qua ma Tap doan VNPT dat duoc trong nam 2012. Anh: Thuy Nguyen

Nam 2012, Tap doan chu truong tiep tuc duy tri toc do tang truong hop ly, dam bao su phat trien on dinh, ben vung trong cac nam tiep theo; tang cuong cac giai phap toi uu hoa, triet de tiet kiem chi phi, nang cao hieu qua san xuat kinh doanh; doi moi cach giao va quan ly cac chi tieu ke hoach gan den tung dich vu.

Tong doanh thu toan Tap doan da dat 130.390 ty, dat 100,3% ke hoach (KH), bang 107,94% so voi thuc hien nam 2011; Tong loi nhuan toan Tap doan dat 8.660 ty, dat 100% KH; Tong nop ngan sach nha nuoc dat 7.561 ty, dat 100% KH, bang 101,48% so voi thuc hien nam 2011.

Anh minh hoa
Theo Chu tich Hoi dong thanh vien VNPT Pham Long Tran, nam 2012, Tap doan da chu truong tiep tuc duy tri toc do tang truong hop ly, dam bao su phat trien on dinh, ben vung trong cac nam tiep theo... anh: Thuy Nguyen.


Dich vu di dong MobiFone co quy mo doanh thu va loi nhuan cao; dich vu di dong VinaPhone phat trien tot, mo rong duoc thi phan FiberVNN, MyTV, kenh thue rieng, cho thue ha tang co toc do tang truong tot; Cac dich vu khac nhu MegaVNN, Vinasat, dien thoai quoc te chieu ve co muc tang truong kha; dich vu co dinh, Gphone da ngan chan duoc da suy giam.

Ngay 16/5/2012 ve tinh VINASAT-2 da duoc phong thanh cong len quy dao. Hien VINASAT-2 hoat dong on dinh, cung voi VINASAT-1 tao thanh mot he thong ve tinh co kha nang du phong ve dung luong, gop phan khang dinh chu quyen quoc gia va vi the cua Vien thong Viet Nam tren truong quoc te, hoan thien co so ha tang thong tin va truyen thong quoc gia, ho tro hieu qua cong tac quoc phong, an ninh, phong, chong lut, bao, giam nhe thien tai, dua thong tin den vung sau, vung xa, bien gioi va hai dao.

Khong ngung nang cao chat luong, hieu qua san xuat kinh doanh

2012 cung la nam Tap doan trien khai quyet liet va dong bo cac chuong trinh nang cao nang luc, chat luong, dung chung co so ha tang, toi uu hoa mang di dong, bang rong, IP, mang co dinh PSTN. Chat luong mang luoi, dich vu cua Tap doan on dinh va duoc nang cao ro ret, dam bao thong tin thong suot trong moi tinh huong, phuc vu tot cac su kien chinh tri, van hoa lon cua dat nuoc; bao dam an ninh quoc phong, phong chong lut bao - giam nhe thien tai, dac biet la khac phuc kip thoi cac su co do con bao so 8 gay ra; dap ung nhu cau va duoc xa hoi danh gia cao.

Anh minh hoa
Tong giam doc VNPT Vu Tuan Hung da khang dinh, 2013 se la nam VNPT tap trung manh cho phat trien dich vu CNTT va dich vu gia tri gia tang. Anh: Thuy Nguyen

Cong tac phat trien dich vu CNTT va gia tri gia tang duoc day manh, tap trung vao cac giai phap va trien khai phan nhom ung dung theo tung doi tuong cu the. Nam 2012, Tap doan da xay dung, trien khai 20 loai san pham, dich vu, giai phap ve CNTT: he thong e-PAS cho Quoc hoi; dich vu chu ky so va chung thuc dien tu; he thong cong thong tin dien tu (cho tren 30 don vi)…

Cac don vi thanh vien VNPT cung da tich cuc day manh trien khai cac giai phap, dich vu CNTT va gia tri gia tang theo chu truong chung cua Tap doan, dong thoi chu dong xay dung, trien khai cac dich vu do don vi phat trien nhu: Mang xa hoi di dong zoota.vn, dich vu RRBT (nhac cho nguoi goi), dich vu thanh toan dien tu cho cac khach hang di dong, dich vu mang giao duc Viet Nam vnEdu, he thong Phan tich so lieu va bao cao kinh doanh dich vu VinaPhone, he thong bao cao phan tich da chieu cac so lieu SXKD, he thong quan ly giam sat tap trung AOMC, he thong quan ly thu no, he thong phat trien thue bao va cham soc khac hang tap trung CSS, he thong phan mem Testonline.

Phat bieu tai Hoi nghi, Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang da danh gia cao nhung thanh tich ma VNPT dat duoc trong nam 2012. Theo Thu truong, doi voi linh vuc Vien thong va CNTT, linh vuc kinh doanh chinh cua Tap doan, nam 2012, thi truong canh tranh cao, khoc liet, anh huong khong nho den hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep, song VNPT van co muc tang truong hop ly, phat trien hieu qua, nam trong top nhung Tap doan kinh te cua Viet Nam hoat dong hieu qua nhat trong nam 2012.

Tai Hoi nghi, Tong giam doc VNPT Vu Tuan Hung da tiep nhan cac chi dao tu Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang. Theo Tong giam doc VNPT Vu Tuan Hung, cac doanh nghiep va don vi thanh vien trong Tap doan se quyet tam, no luc de tiep tuc phan dau, phat huy nhung thanh tich da dat duoc nam 2012, doan ket, chu dong, sang tao, quyet tam hoan thanh xuat sac cac muc tieu nhiem vu cua Tap doan trong nam 2013 va trong thoi gian toi.

2013: Tap trung manh cho CNTT va dich vu gia tri gia tang

Voi nhung ket qua dat duoc trong nam 2012, nam 2013 se la nam Tap doan VNPT doi moi toan dien to chuc san xuat kinh doanh theo mo hinh duoc Chinh phu phe duyet. Don dau thi truong vien thong, CNTT duoc du bao van se canh tranh quyet liet, VNPT da de ra cac muc tieu, nhiem vu trong tam thuc hien trong nam 2013.

Cu the, cac chi tieu ke hoach duoc dat ra (khong bao gom VietnamPost) do la doanh thu dat 131.600 ty dong, tang 10,07% so voi nam 2012. Loi nhuan 9.255 ty dong, tang 7,04% so voi thuc hien nam 2012; Nop ngan sach 7.316 ty dong; Thu nhap binh quan tang toi thieu 10% so voi nam 2012.

Cung voi do, Tap doan cung se chu dong doi moi, sap xep, dieu chinh to chuc SXKD cho phu hop voi yeu cau cua thuc tien va tien hanh to chuc lai SXKD ngay sau khi duoc Chinh phu phe duyet de an Doi moi to chuc va hoat dong cua Tap doan.

Nam 2013 la nam cong nghe thong tin cua Tap doan, tap trung day manh ung dung dich vu cong nghe thong tin, gia tri gia tang, dong thoi tap trung nang cao chat luong mang luoi, chat luong dich vu, chat luong cham soc khach hang nham tang suc canh tranh va hieu qua SXKD cua Tap doan.

2013 cung la nam VNPT tiep tuc nang cao chat luong va vung phu song mang di dong tren co so thong nhat co so ha tang vo tuyen, day manh hai thuong hieu MobiFone va VinaPhone, chiem linh thi phan dich vu di dong trong nuoc.


Hien Mai

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Phục hồi tin nhắn đã xoá trên Facebook thật dễ dàng!

Bạn đã lỡ tay xóa bỏ những tin nhắn trên Facebook vào một này nào đó, bạn muốn tìm lại một số nội dung quan trọng đã nhắn và bối rối vì mình đã xóa chúng đi? Đừng lo lắng mà hãy bình tĩnh thực hiện vài bước hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn lấy lại các tin nhắn đã xóa. Thật tuyệt phải không?

Cách chuyển đổi video YouTube sang nhạc MP3 không cần phần mềm

Bạn vô tình xem được một đoạn video nào đó trên YouTube và rất thích bản nhạc nền trong đó, nhưng lại không muốn tải về cả đoạn video. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi video từ YouTube hoặc SoundCloud sang định dạng MP3 trực tuyến không cần phần mềm.

Hậu trường việc Facebook tạo nên bộ Reactions mới (Phần 2)

Reactions, bộ biểu tượng cảm xúc mới đã chính thức đổ bộ xuống Facebook của người dùng toàn cầu sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng để ra mắt một thay đổi mang tính lịch sử này cần trải qua khá nhiều quá trình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Tổng hợp 13 mẹo vặt thú vị trên iPhone

Chiếc iPhone của bạn có khá nhiều tính năng thú vị mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng hạn như nó cấu giấu một bản đồ lưu lại tất cả nơi bạn đã đến, hoặc nó sẽ cho phép bạn điều khiển điện thoại chỉ bằng một cái lắc đầu... Hãy cùng FPT Shop khám phá 15 mẹo vặt thú vị trên iPhone nhé.

Tìm hiểu: Viet Nam VNPT, Le Nam Thang, VNPT Vu Tuan Hung, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet nam, Bo Thong tin va Truyen thong, gia tri gia tang, cong nghe thong tin, nang cao chat luong, vuot kho khan, Tap doan VNPT, tong giam doc, da chung minh, phat trien, quoc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: VNPT - vững vàng vượt khó khăn, phát triển ổn định

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet VNPT - vững vàng vượt khó khăn, phát triển ổn định bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin VNPT vung vang vuot kho khan phat trien on dinh

Nhan xet, hay lien he ve tin VNPT vung vang vuot kho khan phat trien on dinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet VNPT vung vang vuot kho khan phat trien on dinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0