Top 10 su kien cong nghe thong tin truyen thong Viet Nam 2012

Top 10 su kien cong nghe thong tin truyen thong Viet Nam 2012

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 27/12, Cau lac bo Nha bao Cong nghe thong tin Viet Nam (ICT Press Club) da chinh thuc cong bo ket qua binh chon 10 su kien ICT tieu bieu nam 2012.

1 - Thu tuong ra quy hoach phai co it nhat 3 mang di dong de canh tranh

Top 10 su kien cong nghe thong tin - truyen thong Viet Nam 2012 1

Ngay 31/7/2012, Thu tuong Chinh phu da phe duyet Quy hoach phat trien vien thong quoc gia den nam 2020. Theo do, o moi dich vu vien thong quan trong nhu di dong, Internet bang rong, co dinh duong dai va quoc te phai co it 3 doanh nghiep cung cap dich vu de dam bao canh tranh. Quy hoach nay se phai dam bao thi truong vien thong phat trien ben vung theo huong chat luong, hieu qua tren co so tao moi truong canh tranh binh dang, lanh manh. 

Ben canh do, se to chuc lai cac doanh nghiep vien thong, dac biet la cac doanh nghiep nha nuoc hoat dong khong hieu qua, theo huong cho phep chuyen giao, mua ban, sap nhap cac doanh nghiep vien thong nham hinh thanh 3-4 tap doan, tong cong ty manh. Nhu vay, truoc mat Quy hoach phat trien vien thong quoc gia den nam 2020 se la co so quan trong trong viec tai co cau VNPT va lien quan den viec co sap nhap hai mang di dong VinaPhone va MobiFone hay khong. Nhung neu sap nhap VinaPhone va MobiFone lai se tao ra thi truong di dong nam trong tay hai dai gia la Viettel va VNPT chiem toi 95% thi phan. Trong khi do thi truong di dong dang chuan bi cho "su ra di" tiep theo cua cac mang nho.

2 - Beeline rut khoi thi truong Viet Nam

Top 10 su kien cong nghe thong tin - truyen thong Viet Nam 2012 2

Ngay 23/4/2012, Tap doan Vimpelcom " bo chay" khoi Viet Nam bang viec ban re co phan trong mang Beeline chi voi 45 trieu USD cho GTel Mobile sau khi tap doan nay khong thay co co hoi cho ho o thi truong Viet Nam. Mot dieu khoan sau khi Vimpelcom rut khoi thi truong Viet Nam la GTel Mobile se ngung su dung thuong hieu Beeline sau 6 thang ke tu ngay chuyen giao. 

Ngay 17/9/2012. GTel Mobile da cong bo thuong hieu moi Gmobile - chinh thuc thay the va cham dut viec su dung thuong hieu Beeline tai Viet Nam. Tuy nhien, Gmobile van gap kho khan trong viec phat trien thue bao moi khi ma thi truong di dong van duoc xem la cuoc choi cua nhung “ong lon”.

3- MB 24 lua dao hon 700 ty dong bang hinh thuc ban gian hang ao da cap

Top 10 su kien cong nghe thong tin - truyen thong Viet Nam 2012 3

Su kien hang chuc lanh dao cua mang luoi Muaban24 (Cong ty co phan Dao tao Mua ban truc tuyen) bi bat va dieu tra da gay rung dong thi truong thong qua hinh thuc kinh doanh gian hang ao da cap. Day la vu viec duoc du luan dac biet quan tam boi lien quan den cong nghe cao va doi tuong chu yeu la nhung nguoi thu nhap thap, tham chi co nguoi mua gian hang nhung chua tung su dung may tinh. 

Chi trong vong 1 nam, mang luoi nay da phat trien toi tren 100.000 gian hang voi so tien nop vao he thong len toi hon 700 ty dong. Ngay 25/7/2012, Hiep hoi Thuong mai dien tu VN (VECOM) cung da cong bo cham dut tu cach thanh vien cua cong ty nay voi ly do: hoat dong kinh doanh cua cong ty gay ton hai toi uy tin va vi pham dieu le cua Hiep hoi. Qua trinh dieu tra cho thay, viec xu ly gap rat nhieu kho khan ma nguyen nhan dau tien la thieu cong cu phap ly xu ly hinh thuc kinh doanh nay.

4.- Nghi quyet Trung Uong coi CNTT la ha tang quoc gia

Top 10 su kien cong nghe thong tin - truyen thong Viet Nam 2012 4

CNTT-TT la mot trong nhung ha tang nen tang, la dong luc dua Viet Nam vuot qua thach thuc cua hoi nhap quoc te, nguy co tut hau va bay thu nhap trung binh.

Thang 1/2012, Hoi nghi lan thu 4 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da ban hanh Nghi quyet so 13 trong do khang dinh "CNTT-TT la ha tang cua ha tang quoc gia". Nghi quyet nay duoc ky vong nhu mot Chi thi 58 de dua CNTT cua Viet Nam phat trien va thuc day su phat trien cua toan nen kinh te. Theo tinh than cua Nghi quyet nay se dua Viet Nam phat trien di len bang CNTT-TT.

5- Phong thanh cong ve tinh Vinasat 2

Top 10 su kien cong nghe thong tin - truyen thong Viet Nam 2012 5

Vinasat -2 da tro thanh ve tinh thu 2 khang dinh chu quyen khong gian cua Viet Nam.

Sang som 16/5/2012, ve tinh Vinasat 2 cua Viet Nam da duoc phong thanh cong len quy dao. Su kien nay ben canh y nghia the hien chu quyen khong gian cua Viet Nam con khang dinh quyet tam dau tu cua Viet Nam vao linh vuc vien thong, tang cuong hon nua cho nang luc ha tang mang vien thong cua Viet Nam. Tong von dau tu cho du an nay la khoang 280 trieu USD trong do 80% la von vay va 20% la von doi ung cua VNPT. Ngay 4/7/2012, VNPT da nhan ban giao ve tinh Vinasat 2, chinh thuc bat tay vao van hanh, quan ly va kinh doanh ve tinh nay. Du kien, Vinasat-2 se duoc thu hoi von trong vong 10 nam, 5 - 6 nam con lai cua tuoi tho ve tinh se giup VNPT co lai.

6- Lan dau tien Viettel "qua mat" VNPT ve doanh thu

Top 10 su kien cong nghe thong tin - truyen thong Viet Nam 2012 6

Cuoc chay dua vuot qua doanh thu va loi nhuan cua hai tap doan vien thong lon nhat Viet Nam la VNPT va Viettel bat dau bung len tu nam 2010. Het nam 2010, VNPT da can moc doanh thu 100.000 ty dong truoc va Viettel chi dat doanh thu 91.000 ty dong. Den nam 2011, hai tap doan nay cung can dich 120.000 ty dong, nhung loi nhuan cua Viettel la 20.000 ty dong, trong khi do VNPT chi dat 10.000 ty dong.

Het nam 2012 cuoc dua nay da nga ngu khi VNPT dat doanh thu la 130.000 ty va loi nhuan chi dat 8.500 ty dong. Trong khi do, Viettel da "qua mat" VNPT voi doanh thu 140.000 ty dong va dat 27.000 ty dong loi nhuan. Nhu vay, nam 2012 doanh thu cua Viettel hon VNPT 10.000 ty dong, nhung loi nhuan cua Viettel gap hon 3 lan VNPT.

Sau nhieu nam VNPT chiem giu vi tri doc ton ve doanh thu, lan dau tien ngoi vi nay bi "tuoc” boi Viettel. Nhu vay, “tuong dai” co be day hon 65 nam cua VNPT da "sup do" khi bi Viettel "qua mat" mot cach an tuong tren rat nhieu phuong dien.

7 - Thu phi hoa mang thue bao tra truoc

Top 10 su kien cong nghe thong tin - truyen thong Viet Nam 2012 7

Ngay 23/10/2012, Bo TT&TT ra Thong tu quy dinh ve gia cuoc hoa mang doi voi thue bao tra truoc la 25.000 dong, thue bao tra sau la 35.000 dong va ap dung tu 1/1/2013. Diem moi trong Thong tu quy dinh ve gia cuoc dich vu thong tin di dong la thu phi hoa mang thue bao di dong tra truoc va cam nap san tien vao SIM chua hoa mang. Quy dinh ve gia cuoc hoa mang doi voi thue bao tra truoc la dong thai dieu tiet thi truong di dong hien nay theo huong phat trien on dinh thi truong va tranh tinh trang "dung SIM thay the cao". 

Khi thu phi hoa mang thue bao tra truoc va khong khuyen mai vao SIM moi thi chi nhung khach hang co nhu cau su dung dich vu thuc su moi mua SIM. Nhu vay, chac chan viec phat trien thue bao moi cua cac mang se cham lai, nhung co uu diem la ben vung.

8.- S-Fone sa thai hau het nhan vien

Top 10 su kien cong nghe thong tin - truyen thong Viet Nam 2012 8

S-Fone cai ten duoc nhac den la nguoi tien phong pha the doc quyen cua thi truong di dong Viet Nam dang duoc xem la dien hinh cho su bi dat nhat tren thi truong di dong Viet Nam. Viec khong co tien dau tu da khien S-Fone lao doc khong phanh. Khong co tien van hanh va tra tien thue dat tram thu phat song nen S-Fone phai thu hep mang luoi. It thue bao, khong co tien duy tri bo may co le la nhung nguyen nhan quan trong nhat khien S-Fone phai “can rang” cham dut hop dong voi hang loat nhan vien cua minh. 

Tuy nhien, dieu nay duoc giai thich duoi danh nghia chuyen doi mo hinh sang co phan. Mac du cho nhan vien nghi viec nhung S-Fone van no cac khoan tien luong va che do khac cua nguoi lao dong khien nguoi lao dong bat binh gui don kien, tham co co noi da bieu tinh doi S-Fone phai giai quyet che do cho ho. Duong nhu S-Fone dang o tinh trang “chet lam sang”.

9 - Thu phi ban quyen nhac so

Top 10 su kien cong nghe thong tin - truyen thong Viet Nam 2012 9

Ngay 1/11/2012, cac website am nhac o Viet Nam dong loat tuyen bo thu phi viec tai nhac voi muc phi 1.000 dong/file nhac (nghe truc tuyen voi chat luong thap van tiep tuc mien phi). Day la ket qua cua viec hop tac giua Hiep hoi Cong nghiep ghi am Viet Nam (RIAV) voi hau het cac website cung cap dich vu am nhac o Viet Nam voi vai tro cau noi cua MV Corp. Viec thu phi cua nguoi dung duoc giai thich nham bu dap cho viec san xuat nhac qua ti le phan phoi loi nhuan 45% cho don vi phan phoi (website am nhac) va 55% cho don vi cung cap (RIAV ma MV Corp lam dai dien) – doi voi khoang 45.000 file nhac do RIAV nam quyen. 

Con voi nhac moi, ti le nay la 40 – 60. Su hop tac nay buoc dau duoc xem la mot dong thai tich cuc nham giai quyet nan vi pham ban quyen nhac so tran lan trong suot thoi gian qua. Tuy vay, mot viec duoc xem la hien nhien o nhieu nuoc lai gap rat nhieu kho khan khi trien khai o Viet Nam khi tam ly “xai chua” duoc nuoi duong qua lau va con rat pho bien.

10. - Bat buoc phai dau gia tan so di dong

Ngay 12/3/2012, Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh 16/2012/QD-TTg Quy dinh ve dau gia, chuyen nhuong quyen su dung tan so vo tuyen dien. Theo do, cac doanh nghiep vien thong muon co tan so vo tuyen dien se phai tien hanh dau gia quyen su dung thay vi cap mien phi nhu truoc day. Doanh nghiep duoc quyen su dung bang tan, kenh tan so thong qua viec danh gia cac yeu cau toi thieu va muc tra gia cua doanh nghiep. Doanh nghiep dap ung cac yeu cau toi thieu va co muc tra gia cao nhat la doanh nghiep trung dau gia. 

Theo Quyet dinh tren, doanh nghiep duoc cap giay phep su dung tan so vo tuyen dien thong qua dau gia duoc phep chuyen nhuong quyen su dung bang tan, kenh tan so vo tuyen dien cho doanh nghiep khac trong thoi gian it nhat ba nam ke tu ngay duoc cap giay phep su dung tan so vo tuyen dien. Chinh sach nay cho thay quyet tam quan ly tan so theo co che thi truong minh bach chu khong theo co che xin cho nhu truoc day.

VietBao.vn (Theo Genk)
Comment :Top 10 su kien cong nghe thong tin truyen thong Viet Nam 2012
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Top 10 su kien cong nghe thong tin truyen thong Viet Nam 2012 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Top 10 su kien cong nghe thong tin truyen thong Viet Nam 2012 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Top 10 su kien cong nghe thong tin truyen thong Viet Nam 2012 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
Top 10 information and communication technologies in Vietnam 2012
GTel Mobile , ICT Press Club , information technology , radio frequency , Communications Vietnam , cellular , radio , the right to use Vinasat , market , business , events , communications, development , work
27 / 12 , Journalists Club Vietnam information Technology ( ICT press Club ) has officially announced the results voted 10 the typical ICT 2012 event ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Top 10 sự kiện công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam 2012

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Top 10 sự kiện công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam 2012 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Top 10 su kien cong nghe thong tin truyen thong Viet Nam 2012

Nhan xet, hay lien he ve tin Top 10 su kien cong nghe thong tin truyen thong Viet Nam 2012 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Top 10 su kien cong nghe thong tin truyen thong Viet Nam 2012 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0