Dai hoi XIV Cong doan Buu dien Viet Nam- Dai hoi XIV Cong doan Buu dien Viet Nam nhiem ky 2013-2018 do Cong doan Buu dien Viet Nam to chuc da khai mac sang nay, 13/3 tai Ha Noi.

Den du Dai hoi co ba Nguyen Thi Thu Hong, Uy vien Doan Chu tich, Pho Chu tich Tong Lien doan Lao dong Viet Nam (LDLDVN); ong Tran Duc Lai, Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong; ong Pham Long Tran - Chu tich Hoi dong Thanh vien VNPT; ong Vu Tuan Hung - Thanh vien Hoi dong Thanh vien, Tong giam doc VNPT; ong Hoang Huy Loat - Chu tich Cong doan Buu dien Viet Nam; cac thanh vien Hoi dong thanh vien, Pho Tong giam doc VNPT; lanh dao Cong doan Buu dien Viet Nam cung toan the 302 dai bieu uu tu, dai dien cho hon 8 van can bo doan vien, cong nhan vien chuc lao dong cua Cong doan Buu dien Viet Nam.

Anh minh hoa

Cong doan Buu dien Viet Nam da vinh du nhan co thi dua xuat sac trong phong trao cong nhan vien chuc lao dong va hoat dong cong doan nam 2012 tu Tong LDLD VN.

Trong dien van khai mac Dai hoi, ong Hoang Huy Loat, Uy vien Ban chap hanh Tong LDLD VN, Chu tich Cong doan Buu dien Viet Nam (CDBDVN) nhan manh, trong nhiem ky XIII, giai doan 2008-2013, can bo doan vien cong doan va cong nhan, vien chuc lao dong VNPT da vuot qua nhieu kho khan, thu thach, thi dua phan dau thuc hien thang loi va vuot muc cac chi tieu ma Nghi quyet Dai hoi XIII Cong doan Buu dien Viet Nam de ra. To chuc Cong doan Buu dien khong ngung phat trien vung manh, thuc su la niem tin yeu cua cong nhan lao dong.

Nhiem ky XIII (2008-2013) la nhiem ky dau tien CDBDVN thuc hien chuc nang cua Cong doan trong doanh nghiep. CDBDVN da chu dong tham gia voi VNPT va chi dao cac cong doan truc thuoc phoi hop voi chuyen mon nhanh chong on dinh to chuc theo mo hinh san xuat kinh doanh moi cua Tap doan, chia tach Buu chinh - Vien thong; tien hanh ra soat toan bo noi quy, quy che co lien quan truc tiep den nguoi lao dong de kip thoi sua doi, bo sung va ban hanh thuc hien.

Anh minh hoa

Theo ba Nguyen Thi Thu Hong, Uy vien Doan Chu tich, Pho Chu tich Tong LDLD VN, CDBDVN la to chuc to chuc cong doan dau tien vinh du don nhan danh hieu cao quy: Huan chuong Ho Chi Minh.


Nhin nhan lai hoat dong cong doan trong nhiem ky qua, nhung thanh tuu dang ghi nhan nhat do la cac cap cong doan da cu the hoa Cuoc van dong “Lao dong gioi - lao dong sang tao” va Chuong trinh hanh dong “Tham gia xay dung VNPT phat trien nhanh, manh, ben vung, la Tap doan kinh te manh hang dau Viet Nam” thanh nhieu phong trao thi dua thiet thuc, duoc dong dao doan vien va nguoi lao dong huong ung.

Cac phong trao thi dua co buoc tien bo ca ve noi dung va hinh thuc. Chi thi lien tich ve cong tac thi dua hang nam giua Ban Thuong vu Cong doan Buu dien Viet Nam va Lanh dao VNPT da tro thanh dinh huong cu the cho cac phong trao thi dua. Viec ton vinh cac tap the va ca nhan lao dong gioi, dien hinh tien tien duoc to chuc thuong xuyen va da tro thanh nguon dong luc de moi can bo - doan vien, nguoi lao dong no luc phan dau, nang dong, sang tao voi tinh than trach nhiem va quyet tam cao.

Anh minh hoa

Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Tran Duc Lai
nhan manh, CDBDVN can chu dong hon nua trong viec phoi hop voi chuyen mon lam tot cong tac tu tuong cho nguoi lao dong trong giai doan moi.


Tieu bieu trong nhiem ky qua la cac phong trao thi dua: Sang tao VNPT; “Nu cuoi -VNPT” va “Chat luong VNPT” da duoc cac don vi cu the hoa thanh cac phong trao phu hop voi thuc te SXKD cua tung don vi, nhu: Phong trao “Dong gop nho - Hieu qua lon”; phong trao nang cao chat luong phuc vu Buu chinh; Phong trao chung tay xay dung diem BDVH xa; Phong trao “Thuc hanh tiet kiem”; Phong trao “Nguoi VNPT su dung dich vu VNPT”; Phong trao “Day tot, hoc tot, noi khong voi tieu cuc trong giao duc”; Phong trao “Luong y nhu tu mau, nang cao y duc cua nguoi thay thuoc”; Phong trao “Gioi viec nuoc, Dam viec nha” trong nu CNVC - LD; Phong trao dang ky cong trinh, san pham chao mung cac ngay le lon cua dat nuoc, cua Tap doan…

Nhieu hoi thi da duoc cac cap cong doan to chuc, nhu: Hoi thi kinh doanh gioi; tiep thi ban hang gioi; “ Nguoi VNPT gioi ky thuat, kinh doanh sang tao”, Dien thoai vien gioi, Giao vien gioi, Chu tich cong doan gioi, To truong cong doan gioi… Hang tram de tai va 26.915 sang kien, cai tien ky thuat duoc trien khai ung dung vao thuc tien, gop phan nang cao chat luong trong cong tac quan ly va SXKD, tang nang suat lao dong, nang cao chat luong cac dich vu Buu chinh Vien thong va Cong nghe thong tin, cai thien dieu kien va moi truong lam viec, dam bao an toan va ve sinh lao dong; gan 200 CNVC - LD da duoc Tong Lien doan Lao dong Viet Nam tang Bang Lao dong sang tao. Co the noi, muc tieu, noi dung cua cac phong trao thi dua da dap ung duoc yeu cau thuc tien phat trien SXKD cua tung don vi, trong tung thoi ky va ket qua dat duoc la het suc dang khich le.

Anh minh hoa
Theo Chu tich Hoi dong Thanh vien VNPT Pham Long Tran, CDBDVN can phat huy hon nua vai tro nguoi dong hanh cung nguoi lao dong, gan bo chat che voi chuyen mon tiep tuc van dong CBCNV-LD no luc phan dau hoan thanh nhiem vu SXKD.

Trong moi truong canh tranh quyet liet, VNPT van giu vi tri chu dao tren cac linh vuc BC - VT - CNTT voi Tong doanh thu giai doan 2008 - 2012 dat 486.856 ty dong; nop ngan sach voi Nha nuoc dat 37.382 ty dong; loi nhuan 55.112 ty dong. Chat luong mang luoi, chat luong cac dich vu BC - VT - CNTT duoc duy tri on dinh dap ung nhu cau thong tin lien lac ngay cang tang cua xa hoi; phuc vu kip thoi cong tac chi dao, dieu hanh cua Dang, Nha nuoc, gop phan tich cuc dam bao ANQP, phong chong thien tai, bao lut…

Dac biet, Tap doan da phong thanh cong Ve tinh VINASAT-1 nam 2008 va Ve tinh VINASAT-2 vao nam 2012 khang dinh chu quyen khong gian cua quoc gia tren quy dao, the hien quyet tam dau tu cua Viet Nam vao linh vuc vien thong, tang cuong hon nua cho nang luc ha tang mang vien thong Viet Nam…

Anh minh hoa

Trong dien van khai mac Dai hoi, Chu tich CDBDVN Hoang Huy Loat cho hay,
trong nhiem ky XIII, giai doan 2008-2013, can bo doan vien cong doan va cong nhan, vien chuc lao dong VNPT da vuot qua nhieu kho khan, thu thach, thi dua phan dau thuc hien thang loi va vuot muc cac chi tieu ma Nghi quyet Dai hoi XIII Cong doan Buu dien Viet Nam de ra.

Thong qua cac phong trao thi dua va voi thanh tich dat duoc nhieu tap the, ca nhan co thanh tich xuat sac da duoc Dang, Nha nuoc tang thuong nhieu phan thuong cao quy. Dac biet ngay 22/12/2009, Nha nuoc da phong tang danh hieu Anh hung Lao dong thoi ky doi moi cho VNPT; nam 2011 hai don vi thanh vien Tap doan la Cong ty Thong tin di dong (VMS) va Buu dien Trung uong da vinh du duoc Nha nuoc phong tang danh hieu cao quy Anh hung Lao dong; Nam 2012 nhan ky niem 65 nam ngay thanh lap, Cong doan Buu Dien Viet Nam vinh du duoc Dang, Nha nuoc tang thuong Huan chuong Lao dong hang Nhat giai doan 2007 - 2012…

Dong tinh voi Bao cao Ban chap hanh Cong doan Buu dien Viet Nam khoa XIII trinh tai Dai hoi, ba Nguyen Thi Thu Hong - Uy vien Doan Chu tich, Pho Chu tich Tong LDLD Viet Nam da danh gia cao qua trinh chuan bi cho Dai hoi, chat luong cac bao cao trinh Dai hoi. Theo Pho Chu tich Tong LDLDViet Nam Nguyen Thi Thu Hong, voi chang duong hon 65 nam xay dung va phat trien, Doan Chu tich Tong Lien doan luon khang dinh, CDBDVN co be day truyen thong, co nang luc tap hop, doan ket, phoi hop chat che, hoan thanh xuat sac nhiem vu chinh tri cua minh. CDBDVN la to chuc Cong doan lien tuc nhieu nam duoc Chinh phu tang co dan dau thi dua va da duoc Dang va Nha nuoc tang thuong Huan chuong Ho Chi Minh nhan dip ky niem 60 nam ngay thanh lap. Day la to chuc cong doan dau tien vinh du don nhan phan thuong cao quy nay. CDBDVN cung da duoc don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhat vao dip ky niem 65 nam thanh lap. “Vinh du nay khong chi rieng cua CDBDVN ma la cua ca he thong Cong doan Viet Nam ” - Pho Chu tich Tong LDLD Viet Nam Nguyen Thi Thu Hong khang dinh.

Tan thanh voi phuong huong, nhiem vu cong doan nhiem ky XIV ma Ban chap hanh CDBDVN khoa XIII da trinh truoc Dai hoi, Pho Chu tich Tong LDLD VN Nguyen Thi Thu Hong cung yeu cau cac cap cong doan trong nganh can bam sat muc tieu nhiem vu phat trien cua VNPT, cham lo xay dung doi ngu cong nhan vien chuc, lao dong va to chuc CDBDVN vung manh ve moi mat, gop phan vao su nghiep xay dung giai cap cong nhan Viet Nam. Cac cap cong doan can sat thuc hon nua voi doi song cua nguoi lao dong, noi len duoc tam tu nguyen vong va dai dien bao ve duoc quyen, loi ich hop phap, chinh dang cua nguoi lao dong…

Cung tai buoi Le, Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Tran Duc Lai da nhan manh, CDBDVN can chu dong hon nua trong viec phoi hop voi chuyen mon lam tot cong tac tu tuong cho nguoi lao dong trong giai doan moi, tao su doan ket, nhat tri trong giai doan kinh te kho khan hien nay, khoi day dong luc sang tao trong doi ngu nguoi lao dong. CDBDVN cung can chu dong de xuat cac chinh sach xay dung va phat trien nguon nhan luc, chu trong den co che lien quan den quyen va loi ich cho nguoi lao dong, tich cuc van dong CBCNV hoc tap va nang cao trinh do.

Chu tich Hoi dong Thanh vien VNPT Pham Long Tran cung de nghi CDBDVN can phat huy hon nua vai tro nguoi dong hanh cung nguoi lao dong, gan bo chat che voi chuyen mon tiep tuc van dong CBCNV-LD no luc phan dau hoan thanh nhiem vu SXKD; tang cuong cong tac giao duc, chinh tri, tu tuong, cong tac tuyen truyen, xay dung Dang trong doi ngu nguoi lao dong; doi moi phuong thuc van dong, day manh cac phong trao thi dua, lao dong sang tao, cham lo tot hon doi song tinh than va vat chat de nguoi lao dong an tam cong tac, dong gop het suc minh cho su phat trien cua Tap doan.

Duoc biet, voi khau hieu hanh dong: “Doi moi - Sang tao - Hieu qua”, chi tieu phan dau trong giai doan toi cua Cong doan Buu dien Viet Nam do la phat trien moi 4.500 doan vien moi trong ca nhiem ky; Dao tao, nang cao trinh do cho doi ngu can bo cong doan: 75% can bo cong doan chuyen trach co trinh do dai hoc phan cong doan; 85 % can bo cong doan kiem nhiem duoc dao tao, boi duong, tap huan ly luan, nghiep vu cong doan; Phan dauty le nu tham gia Ban Chap hanh Cong doan cac cap tu 30% tro len; Phan dau 90% cong doan co so dat tieu chuan vung manh, trong do tren 30% dat tieu chuan vung manh xuat sac; Phan dau trong ca nhiem ky gioi thieu 6.000 doan vien cong doan uu tu cho Dangxem xet boi duong, ket nap.

De dat cac muc tieu dat ra, trong nhiem ky XIV, Dai hoi thong nhat xay dung trien khai Cuoc van dong “Xay dung Van hoa doanh nghiep - VNPT” va 5 Chuong trinh hanh dong cu the do la: Nang cao Nang suat - Chat luong - Hieu qua SXKD; Xay dung con nguoi VNPT chuyen nghiep; Tham gia xay dung co che, chinh sach, tap trung moi nguon luc xay dung Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam phat trien nhanh, vuot troi va ben vung; Nu CNVC - LD VNPT chu dong hoc tap, lao dong sang tao, kinh doanh hieu qua, gia dinh hanh phuc; Nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cua doi ngu can bo cong doan.

Dai hoi XIV CDBDVN dien ra tron ven trong ngay hom nay. Ngoai viec tap trung thao luan Bao cao Tong ket phong trao cong nhan vien chuc va hoat dong cong doan nhiem ky XIII (2008-2013), quyet dinh muc tieu, phuong huong nhiem vu nhiem ky XIV (2013-2018), tham gia dong gop y kien cho Du thao Bao cao chinh tri cua Ban chap hanh Tong Lien doan khoa X trinh Dai hoi XI Cong doan Viet Nam va Du thao Dieu le Cong doan Viet Nam, Dai hoi cung se thao luan ve cong tac nhan su va sang suot lua chon nhung dai bieu tieu bieu ve pham chat chinh tri, dao duc, nang luc va co tinh than trach nhiem cao de bau vao Ban chap hanh Cong doan Buu dien Viet Nam khoa XIV, du suc, du tai, du tam lanh dao phong trao cong nhan vien chuc va to chuc cac hoat dong cong doan, hoan thanh nhiem vu nang ne ma Dai hoi va can bo doan vien CNVC - lao dong giao pho.


Hien Mai - (anh Ngoc Ninh)

Viet Bao

Video nổi bật

Công nghệ lấy nét theo pha trên Samsung Galaxy S5
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Làm gì khi phím vật lý trên iPhone của bạn bị hỏng

Thông qua phím Home ảo (Assistive Touch) được cài đặt sẵn trên các dòng iPhone mới của Apple, người dùng có khả năng giả lập lại hành động của các phím bấm thực trên iPhone đã bị hỏng hay không hoạt động như mong muốn.

Smartphone đang hủy hoại đời sống tình dục

 Niềm đam mê khác đang với điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị điện tử hủy hoại đời sống tình dục của chúng ta, theo nghiên cứu của các nhà khoa đến từ trường đại học Durham (Anh).

Tâm điểm CNTT: Người dùng iPhone có thích Samsung?

 Người dùng iPhone liệu có chuyển sang Samsung?; Bộ TT&TT bổ nhiệm 9 lãnh đạo Cục, Vụ; Rộ chiêu lừa đánh cắp tài khoản Facebook mới tại Việt Nam;... là những thông tin CNTTViễn thông được chú ý nhất tuần qua.

Những phương pháp cải thiện pin cho Macbook mới

Không chỉ có dòng Macbook mới mà những phương pháp chúng tôi đưa ra người dùng còn có thể áp dụng cho các sản phẩm Macbook khác nhằm cải thiện thời lượng sử dụng pin thêm hiệu quả hơn, nhằm giúp người dùng không phải khó chịu trong quá trình sử dụng.

Tìm hiểu: XIV Cong, Tong Lien, Tong LDLD VN, Tran Duc Lai, Nguyen Thi Thu Hong, Ha Noi, Bo Thong tin va Truyen thong, Buu dien Viet Nam, phong trao thi dua, cong nhan vien chuc, nguoi lao dong, ban chap hanh, pho chu tich, doan chu tich, dai hoi, VNPT

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đại hội XIV Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đại hội XIV Công đoàn Bưu điện Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dai hoi XIV Cong doan Buu dien Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Dai hoi XIV Cong doan Buu dien Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dai hoi XIV Cong doan Buu dien Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0