Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam

Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam

Ghi nho loi can dan cua Tran Phu,Tong bi thu dau tien
cua Dang cong san Viet Nam nhan ngay sinh lan thu 100 cua Ong.

  • PGS TS: Le Doan Ta

Que huong Tran Phu la xa Tung anh, huyen Duc Tho, Ha Tinh. Ong duoc sinh ra tai Tuy An tinh Phu Yen, noi cha ong day hoc.

Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam
Dong chi Tran Phu.

Tran Phu sinh ngay 1/ 5/1904 la con thu bay cua ong Tran Van Pho va ba Hoang Thi Cat. Ong Pho la con mot gia dinh nha nho ngheo. Nam 1848, ong Pho do Giai nguyen va duoc lam chuc Giao thu o huyen Duc Pho, tinh Quang Ngai. Den nam 1901, ong Pho duoc chuyen vao day hoc o Tuy An, tinh Phu Yen va Tran Phu duoc sinh ra o day. Nam 1907, ong Pho duoc trieu dinh Hue bo lam Tri huyen Duc Pho tinh Quang Ngai. Thoi ky nay, phong trao dau tranh chong ap buc boc lot cua thuc dan Phap, chong suu cao thue nang o Quang Nam, Quang Ngai phat trien, va ke thu ra suc dan ap phong trao cua nhan dan. Tri huyen Tran Van Pho khong chiu thi hanh menh lenh cua trieu dinh Hue trong viec dan ap dan chung va bi trieu dinh khien trach…Truoc suc ep cua trieu dinh, va khong co loi thoat, ong da tu tu ngay 18-4-1908.

Gia dinh ong bi bon thuc dan va Nam trieu duoi khoi noi cu tru, me ong phai dat dan con ra thi xa Quang Ngai mo hang nuoc kiem song. Chang bao lau sau, me Tran Phu qua doi…va Tran Phu ve Quang Tri o voi nguoi anh ruot. Nam 1914, Tran Phu duoc nguoi em me cho ra Hue an hoc va nam 1922, Tran Phu do dau ky thi Thanh Chung tai truong Quoc hoc Hue.

Roi truong Quoc hoc Hue, ong di day hoc o truong tieu hoc Cao Xuan Duc thanh pho Vinh. Trong thoi ky nay voi nhung loi day tam huyet va loi giao duc chua chan tinh yeu nuoc thuong noi cua thay giao Tran Phu, nhieu hoc sinh da som tiep thu chi huong cua Thay va di theo con duong cach mang sau nay. Nguyen Thi Minh Khai la mot trong nhung nguoi hoc tro do cua Ong.

Trong nhung nam 1923 – 1925, phong trao cong nhan o Vinh phat trien, dien hinh la cuoc dau tranh cua 4.000 cong nhan nha may Truong Thi. Phong trao dau tranh ay co anh huong den nhung nguoi tri thuc o Vinh va gop phan dan den thanh lap Hoi Phuc Viet (1925), sau Hoi nay doi thanh Hoi Hung Nam, roi doi thanh Viet Nam Cach mang Dang. Hoi nay hoat dong bi mat, tuyen truyen tinh than yeu nuoc, chong thuc dan phong kien. Hoi da to chuc le truy dieu cu Phan Chu Trinh, van dong nhan dan doi tra tu do cho Phan Boi Chau. Tran Phu da tham gia tich cuc vao cac hoat dong cua Hoi. Sau do ong duoc Hoi cu sang Lao hoat dong. o day ong tich cuc tim hieu doi song va nguyen vong cua cong nhan mo Pac Hin Hun, giac ngo ho tham gia cach mang. Ong lam viec tai day mot thoi gian va cung tai day ong mac benh sot ret va duoc chuyen ve nuoc.

Cuoi nam 1924, lanh tu Nguyen Ai Quoc tu Lien Xo ve Quang Chau to chuc ra Hoi Viet Nam thanh nien cach mang , dao tao can bo chuan bi cho viec thanh lap Dang sau nay. Tran Phu duoc cu sang Quang Chau du lop huan luyen do Nguyen ai Quoc to chuc, duoc ket nap vao Hoi Viet Nam thanh nien Cach mang. Thang 12 – 1926, sau khi hoan thanh khoa dao tao do Nguyen ai Quoc to chuc, Tran Phu duoc cu ve hoat dong tai Vinh. Tai Vinh, ong da truyen dat nhung loi day bao cua lanh tu Nguyen ai Quoc va giup cho cac dong chi trong nuoc cai to Viet Nam cach mang Dang theo con duong va to chuc cua Hoi Viet Nam thanh nien cach mang…Truoc su truy na gat gao cua ke thu, Doan the da cu ong tro lai Quang Chau lam viec tai co quan Tong bo thanh nien.

Mua xuan 1927, truoc doi hoi cua cach mang, lanh tu Nguyen ai Quoc da cu Tran Phu (mang ten Ly Quy) sang hoc tai truong Dai hoc Phuong Dong Matxcova. Mac du vao hoc muon mot nam, lai hay dau om, song Tran Phu co gang vuon len theo kip lop hoc va con giup do mot so anh em cung khoa hoc. Dau nam 1930, sau khi hoc xong, ong tro ve nuoc hoat dong, mac du Nam trieu, theo lenh thuc dan Phap, ket an tu hinh vang mat ong ngay 11/10/1929.

Thang 4/1930, Tran Phu ve den Ha Noi va den thang 7/1930, ong duoc bo sung vao Ban chap hanh Trung uong lam thoi cua Dang cong san Viet Nam. Dip nay ong da tich cuc khao sat tinh hinh cong nhan o Nam Dinh, Hai Phong, khu mo Hon Gai va phong trao nong dan o Thai Binh. Tai Ha Noi, dong chi o trong mot tang ham cua nha so 90 - pho Tho Nhuom va khoi thao Luan cuong chinh tri. Tai Hoi nghi lan thu nhat cua Ban chap hanh trung uong thang 10/1930 Luan cuong ay duoc thong qua va Tran Phu duoc bau lam Tong bi thu dau tien cua Dang.

Sau Hoi nghi nay, Ban thuong vu Trung uong quyet dinh dat tru so tai Sai Gon va Tran Phu tro ve Sai Gon hoat dong. Trong thoi ky lam Tong bi thu, Tran Phu con lam Truong ban Cong van Trung uong chi dao phong trao cong nhan phat trien. Duoi su chu tri cua Dong chi, Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong lan thu hai thang 3/1931 da thong nhat cac to chuc thanh nien vao Doan thanh nien Cong san Dong Duong (nay la Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh); ngay mo dau Hoi nghi, ngay 26/3/1931 tro thanh ngay thanh lap Doan.

Sau hoi nghi, bi ke dich phat hien duoc noi o cua ong va ngay 19/4/1931 Tran Phu bi dich bat tai nha 66 duong Sampanho Sai Gon. Chung dung nhieu cuc hinh tra tan Tran Phu, song chung phai lac dau chiu khuat phuc truoc tinh than gang thep cua mot chien si cach mang tre tuoi.

Cuoi cung chung phai dua Tran Phu ra toa an Sai Gon xet xu. Tran Phu da bien toa an cua thuc dan Phap thanh noi len an chu nghia de quoc Phap va neu cao uy tin cua Dang ta. Nhung nguoi chung kien kinh phuc nhung doi chat thong minh, dung cam cua dong chi.

Trong tu, dong chi Tran Phu luon neu tam guong sang cho dong chi, tim moi cach tuyen truyen ly tuong cach mang, can dan anh em giu vung tinh than, dat niem tin vao thang loi cuoi cung cua su nghiep cach mang.

O trong tu, Dong chi cung dong doi dau tranh chong che do ha khac cua nha tu de quoc. Khoang thang 8/1931, truoc tinh hinh benh tat ngay cang nang do su tra tan da man cua ke dich, chinh quyen thuc dan buoc phai dua dong chi ve nha thuong Cho Quan. Tai day dong chi duoc dong doi cung chua benh het suc cham soc. Song vi benh nang, suc khoe dong chi da kiet dan. Ngay 6/9/1931, dong chi Tran Phu da qua doi. Che do nha tu da man cua de quoc Phap da giet chet dong chi. Luc do dong chi Tran Phu moi 27 tuoi doi. Truoc khi chet, dong chi Tran Phu da dan lai cac dong chi cua minh “Hay giu vung chi khi chien dau”. Cau noi cua Dong chi tro thanh vu khi chien dau sac ben cua nhung nguoi cach mang Viet Nam.

***
Ke tu ngay Dong chi Tran Phu tiep thu chu nghia Mac Lenin qua su truyen ba cua lanh tu Nguyen Ai Quoc, cho den khi Dong chi qua doi, tuy chi trong mot thoi gian ngan, nhung Dong chi da som tro thanh hoc tro uu tu cua Chu tich Ho Chi Minh va da co nhung cong hien xung dang cho su nghiep cach mang cua nhan dan ta.

Mot la, Dong chi Tran Phu tham nhuan chu nghia Mac Lenin khang dinh con duong tat yeu cua cach mang Viet Nam phai trai qua hai giai doan cach mang dan toc dan chu nhan dan va giai doan cach mang xa hoi chu nghia. Con duong ay la con duong dung dan ma Nguyen Ai Quoc, nguoi thay hoc cua Dong chi da chi ra trong Chinh cuong van tat va Sach luoc van tat ngay 3-2-1930 ma ngay nay duoc goi la Cuong Linh dau tien cua Dang

Hai la, trong hoat dong thuc tien, dong chi Tran Phu rat quan tam den xay dung cac to chuc cach mang de van dong quan chung thuc hien duong loi cua Dang. Viec dong chi lam truong ban cong van va chu tri viec thong nhat cac to chuc thanh nien la nhung bang chung hung hon viec nam bat thuc tien, di vao thuc tien, to chuc quan chung cua Dong chi.Truoc thuc tien, dong chi da chi dao de uon an lai nhung sai lam truoc do hoac nhung sai lam da dien ra trong thuc tien cach mang.

Ba la, trong mot so hoat dong cach mang cua minh, dong chi Tran Phu luon luon la mot chien sy neu cao pham chat dao duc cach mang trong sang. Bieu hien ro ret nhat la long trung thanh voi su nghiep cach mang cua nhan dan ta, dan toc ta. Trong luc kho khan gian kho, dong chi luon gan bo voi quan chung, vung tin vao su nghiep cach mang. Truoc nhung mat mat hi sinh va ca khi doi mat voi nhung thach thuc hiem ngheo, dong chi luon to ro la mot chien sy bat khuat, kien cuong, tinh tao va lac quan tin tuong vao tuong lai tuoi sang cua su nghiep cach mang.

Hay giu vung chi khi chien dau: chang nhung la loi can dan cuoi cung cua dong chi Tran Phu ma con la loi nhac nho toi cac the he cach mang tiep theo kien dinh con duong ma Dang va Bac Ho da de ra, kien dinh su nghiep cua dan toc la doc lap dan toc, thong nhat to quoc va thuc hien thang loi su nghiep dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Trong cuoc doi hoat dong cua minh Tran Phu da de lai Luan cuong chinh tri cua Dang duoc thong qua tai Hoi nghi ban chap hanh trung uong lan thu nhat hop tai Huong cang tu 14 den 30 thang 10 nam 1930. Tai Hoi nghi nay, hoi nghi do ong chu tri, cung da thong qua nghi quyet ve tinh hinh va nhiem vu can kip cua Dang, thong qua Dieu le Dang va Dieu le cac to chuc quan chung.

Chap hanh chi thi cua Quoc te cong san luc do, Hoi nghi doi ten Dang cong san Viet Nam thanh Dang cong san Dong Duong.

Luan cuong chinh tri cua dong chi Tran Phu khoi thao da ke thua duoc mot so luan diem can ban cua Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat do Nguyen Ai Quoc de ra tai hoi nghi thanh lap Dang. Cac van kien nay deu khang dinh mot so van de co tinh quy luat cua cach mang Viet Nam. Su nhat quan tren van de cot tu cua cach mang Viet Nam la huong theo ngon co cua chu nghia Mac-Lenin dat nen tang vung chac cho thang loi cua cach mang ve sau nay. Do la dieu rat can ban.

Ben canh su nhat tri tren mot so van de then chot thuoc chien luoc cach mang, Luan cuong chinh tri do Tran Phu khoi thao con gop phan bo sung, cu the hoa Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat, lam sang to mot so van de ly luan cua cach mang Viet Nam tren co so buoc dau tong ket phong trao cach mang sau khi Dang ta ra doi.

Tuy nhien, Luan cuong chinh tri da to ro nhung han che cua no.

Mot la, Luan cuong chinh tri khong vach ra duoc mau thuan chu yeu cua mot xa hoi thuoc dia la mau thuan giua dan toc Viet Nam voi bon thuc dan Phap va be lu tay sai cua chung, do do khong neu len duoc van de dan toc la van de hang dau, ma nang ve van de dau tranh giai cap, khong phu hop voi thuc tien nuoc ta.

Hai la, ve cach mang ruong dat, khong de ra duoc mot lien minh dan toc va giai cap rong rai trong cuoc dau tranh chong lai thuc dan Phap va tay sai.

Luan cuong danh gia khong dung vai tro cach mang cua giai cap tieu tu san; phu nhan mat tich cuc, yeu nuoc cua tu san dan toc, cuong dieu mat tieu cuc cua giai cap nay, khong thay duoc kha nang phan hoa cua mot bo phan giai cap dia chu trong cach mang giai phong dan toc. Tu do trong an nghi quyet cua trung uong toan the hoi nghi ve tinh hinh hien tai o Dong Duong (10-1930) da phe phan gay gat nhung quan diem dung dan, sang tao cua Nguyen Ai Quoc trong van de ruong dat va loi keo tu san dan toc.

Thuc tien sinh dong trong cao trao cach mang 1930 –1931, dac biet la cua phong trao Xo Viet Nghe Tinh la chat lieu duoc phan anh trong Chi thi cua Ban thuong vu Trung uong Dang ve van de thanh lap Hoi phan de dong minh ngay 18/11/1930, uon nan lai nhung sai lam ta khuynh da xay ra. Chi thi noi tren nhac lai nhung quan diem dung dan cua Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat, phan tich ro “giai cap cong nhan khong lien minh voi nong dan... khong danh do duoc de quoc Phap”. Mat khac, “khong to chuc duoc toan dan lai thanh luc luong thi cach mang kho thanh cong”. (1)

Tren co so nhan thuc do, Thuong vu trung uong quyet dinh thanh lap Mat tran phan de dong minh, “hap thu cac tang lop tri thuc dan toc, tu san dan toc ...” “cho toi ca nhung dia chu co dau oc oan ghet de quoc Phap”.

Chinh thuc tien ay da uon nan lai nhung khiem khuyet trong cac van kien tai Hoi nghi thang 10/1930. Rat tiec rang den thang 4/1931, Tran Phu da bi bat va Ong da mat som vao tuoi 27 xuan xanh, lua tuoi day hua hen, de Ong co the co nhung cong hien xuat sac theo con duong dung dan ma Nguyen Ai Quoc-Ho Chi Minh, nguoi Thay va nguoi Cha de cua Cach mang Viet Nam da de ra.

(1) Van kien Dang 1930-1945, Tap I Tr 176.

Viet Bao
Comment :Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Weapons of the Vietnam revolution
Tran Phu, Nguyen Ai Quoc, Quang Ngai, Ho Chi Minh City, Indochina, Guangzhou, the Communist Party of Vietnam, the central executive committee, a brief strategy , at the conference, young men, revolution, Comrade, people, organizations, school
Bookmark advised words of Tran Phu, the first General Secretary of Communist Party of Vietnam in the 100th birthday of Mr. ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vũ khí của những người cách mạng Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vũ khí của những người cách mạng Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vu khi cua nhung nguoi cach mang Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0