Vi sao luat cua VN thuong phai sua

Vi sao luat cua VN thuong phai sua

Tags: Viet Nam, co quan co tham quyen, van ban duoi luat, duoc xay dung, ap dung luat, co the duoc, viec xay dung, thuc thi, du luat, giai doan, soan thao, qua trinh, danh gia, ban, cao

Cung duoc xay dung theo nhung nhu quy trinh lam luat bai ban, cong phu cua cac nuoc khac, song vi sao luat cua VN thuong "loi thoi" nhanh chong, chua ke den nhieu quy dinh chua tung duoc dua vao cuoc song?

Vi sao luat cua VN thuong phai sua?
Hoat dong lam luat cua QH da co nhieu cai tien...

Viet Nam dang hy vong tien nhanh toi mot xa hoi duoc quan ly bang luat phap va co du luat phap cho qua trinh hoi nhap. Tuy da co nhieu cai tien trong hoat dong cua Quoc hoi, nhung khoang cach giua mong muon voi thuc te ve luat con kha xa ma diem dau tien can xem xet la chat luong cua qua trinh xay dung va thuc thi.

O Viet Nam, luat co duoc thong qua hay khong phu thuoc vao da so cac dai bieu Quoc hoi, nhung chat luong cua luat duoc danh gia bang hieu qua cua no doi voi xa hoi. Luat co chat luong cao la luat giup cho viec quan ly xa hoi thuan loi hon, giup cho xa hoi phat trien hon va giup cho da so ca nhan, to chuc chiu tac dong cua luat nhan ro trach nhiem cua minh hon khi chua co luat.

Thong thuong, "Luat" duoc hieu don gian la quy dinh duoc co quan co tham quyen lap ra nham dieu chinh hanh vi cua thanh vien trong cong dong, trong quoc gia. Tuy nhien, neu khong tuan thu nghiem ngat tung buoc cua quy trinh lam luat, luat co the tro thanh cong cu cho mot so nhom nguoi su dung de "hanh" dan va doanh nghiep...

Nhin chung viec xay dung va thuc thi luat cua nuoc ta cung bao gom 5 giai doan tren, nhung thuong chi duoc tap trung vao giai doan soan thao du luat va thong qua luat. Vi cac giai doan co lien quan chat che voi nhau nen bat cu giai doan nao lam khong tot cung se anh huong xau toi cac giai doan con lai.

O giai doan xac dinh nhu cau va kha nang xay dung luat, viec xac dinh nhu cau da phan duoc thuc hien theo ke hoach tu tren xuong, it xuat phat tu cac vuong mac trong giai quyet cac van de thuc te. Khi co vuong mac trong thuc te thi cung khong duoc thong ke theo he thong nen kho tong hop. Vi vay co yeu cau xay dung luat nhung cu the luat phai giai quyet van de gi thi khong ro.

Do Hien phap va cac luat da co khong duoc tuan thu triet de nen kho xac dinh pham vi cua luat moi: co nhung dieu khong dua vao se thieu nhung dua vao lai bi trung lap.

Viec thuc thi cac luat hien hanh khong nghiem nen kho xac dinh duoc chinh xac kha nang thuc thi cung nhu chi phi doi voi luat moi.

Nhung yeu to nay khien cho viec quyet dinh soan thao luat gap kho khan hoac ke hoach xay dung luat thieu co so. Voi chat luong nhu cua cac luat da duoc xay dung thi viec thuc hien ke hoach 20 luat trong nam nay khong qua kho tuy nhien hieu qua thuc su cua luat van con la cau hoi kho tra loi.

Voi giai doan soan thao du luat, do cach lam chua khoa hoc nen chung ta chua co duoc doi ngu xay dung luat chuyen nghiep du manh. Vi vay viec soan thao du luat duoc cac bo, nganh tu tien hanh nen kho tranh khoi loi ky thuat phap ly, loi ngon ngu va bi anh huong cua loi ich cuc bo.

Can co ban soan thao gom nhung chuyen gia rat gioi ve luat, ve quan ly va co dao duc tot. Ho duoc lam viec doc lap va co su phoi hop voi cac chuyen gia trong linh vuc lien quan. Ho khong can phai lo lang cho mieng com, manh ao cua chinh ho.

Trong dieu kien cua Viet Nam hien nay kho co the chon duoc ban chuyen trach nhu vay va kho tao duoc co che do nen chat luong soan thao cua nhieu du luat con chua cao.

Sang giai doan tham dinh, xem xet va thong qua luat, do chat luong du luat cua giai doan can ky thuat cao nhat chua thuc cao nen kho dinh hinh duoc cong viec cua cac buoc trong giai doan nay.

Cac chuyen gia, can bo, co quan co tham quyen trong giai doan nay khong phai luon co nang luc cao, hoac khong co du thoi gian hay ngai va cham nen kho duoc ket qua cao. Nhieu dai bieu Quoc hoi phat bieu khi thao luan luat tai hoi truong con dai dong, chung chung va khong tap trung vao noi dang ban.

Do nhu cau cua viec xay dung luat chua duoc khoa hoc nen gia doan nay doi khi mat rat nhieu thoi gian ma khong co ket luan.

Con o giai doan trien khai ap dung luat, day co the coi la giai doan yeu de nhan thay nhat trong toan bo qua trinh xay dung va thuc thi luat o Viet Nam.

Da so cac luat can nhieu van ban duoi luat de thuc thi. Tuy vay, nhieu luat sau khi duoc ban hanh da nhieu nam nhung chua co van ban duoi luat nhu yeu cau. Co the do chung ta chua nhan thuc duoc chuc nang thuc hien luat cua moi bo, nganh, don vi , co the do viec ban hanh luat khong kem theo huong dan cu the, nhung cung co the con nhieu nguyen nhan chu quan khac khien cho van ban duoi luat khong co. Van ban duoi luat khong du hoac chat luong khong dam bao thi kho co the thuc thi luat duoc tot.

Trong buoi hop ngay 22 / 11, Quoc hoi da manh dan chi ra nhung ton tai ve thuc thi luat: 60% van ban duoi luat thieu , co van ban duoi luat ra cham hang chuc nam! Do la thuc te dau xot nhung neu chung ta dam noi thuc thi chung ta da co co hoi de giai quyet.

Viec dao tao, huong dan, tuyen truyen luat cho cac co quan thuc thi va doi tuong dieu chinh cua luat cung khong duoc tien hanh bai ban nen kho trien khai ap dung.

Nhan thuc luat kem, thoi quen giai quyet cong viec theo cam tinh, ne nang va su hop tac yeu giua cac ca nhan, to chuc thuc thi lam cho luat kho dua duoc vao cuoc song. Ben canh do nang luc can bo cua chung ta trong thuc thi luat nhin chung yeu.

Cac te nan xa hoi nhu quan lieu, tham nhung, lang phi, benh hinh thuc, san xuat manh mun, co so ha tang ky thuat va dieu kien kinh te kem la su can tro dang ke cho qua trinh thuc thi luat o Viet nam. Mot khi can bo hoac don vi thuc thi luat phap khong nghiem thi kho co the yeu cau cap duoi tuan thu triet de luat.

Nhin chung doanh nghiep, to chuc, hay ca nhan deu khong muon minh tuan theo luat neu khong nhin thay loi ich thuc su tu luat.

Vi vay can co su quan ly chat che de dam bao cong bang: phap nhan tuan thu luat se co loi, nguoc lai neu vi pham se bi phat. Day la dieu chua the thuc hien mot som mot chieu tai Viet nam.

Cuoi cung, chuyen sang giai doan danh gia ket qua va sua doi. Cung nhu nhieu nuoc dang phat trien khac, noi ma luat phap chua nghiem, giai doan nay o Viet Nam cung chua co nhung ket qua dang ke. Ngay viec don gian nhu danh gia ket qua thuc hien loi hua cua cac Bo truong truoc quoc hoi cung chua duoc thuc hien day du thi cac danh gia luat von rat phuc tap se rat kho thuc hien.

Diem kho khan trong danh gia ket qua la phan duoc trach nhiem cua tung doi tuong, xac dinh duoc nguyen nhan goc re trong tung truong hop cu the de dua ra bien phap khac phuc va phong ngua. Tuy nhien, voi he thong quan ly xa hoi con nhieu bat cap nhu hien nay, viec phan dinh trach nhiem chua ro thi se rat kho de thuc hien.

Khi cac so lieu tren khong duoc tong hop mot cach he thong, dinh ky thi viec sua doi hay bo sung luat se thieu co so. Vi vay trong thuc te luat Viet Nam thuong hay sua doi nhung sau sua doi van con nhieu bat cap.

Cac buoc xay dung va thuc thi luat:

Qua trinh xay dung va thuc thi luat trai qua nhieu buoc tuy nhien co the phan thanh cac giai doan chinh nhu sau:

1Xac dinh nhu cau va kha nang xay dung luat:

Da so cac luat duoc xay dung xuat phat tu nhu cau giai quyet cac van de phat sinh trong xa hoi ma viec thieu luat la rao can rat lon. So luong cac vuong mac da gap cung nhu nhung vuong mac trong tuong lai do thieu luat nao do va hau qua cua chung cung nhu hieu qua ky vong cua luat moi la suc ep de luat ra doi. Luat cung co the duoc xay dung do kinh nghiem cua cac nuoc di truoc, do suc ep cua cac to chuc quoc te hoac do tam nhin chien luoc cua lanh dao. Tu nhung nhu cau do, noi dung cua luat da phan nao duoc hinh thanh. Nhung can cu ban dau nay cang cu the, chinh xac thi viec xay dung luat cang de va co chat luong cao.

Luat moi se chiu tac dong cua hien phap va cac luat da co ( ca trong nuoc va cac luat quoc te ma quoc gia cong nhan), cua ca luat khac se ra doi. Luat moi cung co the phai thay the luat hoac van ban duoi luat dang hien hanh.

Truoc khi soan thao luat can xem xet kha nang trien khai ap dung luat da phu hop chua. Kha nang cua cac co quan, nganh dua ra cac van ban duoi luat co dam bao khong? Kha nang thuc thi cua cac phap nhan, nguoi dan chiu tac dong cua luat se the nao? Chi phi uoc tinh cho viec trien khai ap dung luat la bao nhieu va so voi loi ich cua luat the nao? Cac dieu kien ve tai chinh, ky thuat co dam bao thuc hien luat hay chua? Cac yeu to nay anh huong den viec khi nao luat nen duoc thuc thi, chi phi cho xay dung va thuc thi luat, cac khung hinh thuong phat trong luat...

Chi khi nao yeu cau cua cac cong doan tren duoc hoi tu day du thi viec soan thao luat moi nen duoc bat dau.

2- Soan thao du luat:

O nhieu nuoc, viec soan thao du luat duoc tien hanh boi ban chuyen trach. Ban nay gom co cac chuyen gia rat gioi trong viec tong hop, phan tich chinh sach va van ban hoa chung theo ngon ngu luat. Ban nay phoi hop chat che voi chuyen gia co trinh do cao trong linh vuc lien quan ma luat de cap.

Dau vao cho ban soan thao du luat la quyet dinh soan thao du luat va cac tai lieu lien quan trong phan 1. Dau ra cua ban soan thao la du luat hop hien, hop phap theo dinh huong phat trien, dap ung duoc yeu cau cua phan 1. Ngoai ra du luat con can ngan gon, day du, cu the va khoa hoc. Du luat can de hieu va khong suy luan duoc theo nhieu chieu. Dau ra cua ban soan thao con can co liet ke cac van ban ngay duoi luat voi cac yeu cau noi dung de trien khai luat va cac van ban ma luat se thay the, van ban nha nuoc can sua doi.

Day la buoc co yeu cau ky thuat cao nhat va co the ton nhieu thoi gian nhat trong qua trinh xay dung luat.

3- Tham dinh, xem xet va thong qua luat:

Viec tham dinh du luat duoc tien hanh boi co quan co tham quyen cao hon nham dam bao tinh hop hien, hop phap. Cac yeu to ky thuat phap ly, ngon ngu, va kha nang thuc thi cua du luat cung duoc tham dinh truoc khi dua ra Quoc hoi xem xet.

Viec xem xet du luat co the duoc tien hanh qua nhieu buoc, truoc het tai quoc hoi. Sau khi quoc hoi xem xet, du luat thuong duoc xem xet boi cac doi tuong ma luat dieu chinh. Sau nua du luat co the duoc xem xet gop y cua toan dan.

Thong qua moi buoc tren du luat co them cac yeu cau dieu chinh. Ban soan thao tong hop cac y kien do va dua ra ly le va hanh dong de hoan thien du luat.

Buoc cuoi cung, du luat duoc trinh quoc hoi thong qua.

Day la cong doan mang tinh phap ly cao nhat. Sau khi luat da duoc thong qua thi viec hieu chinh, sua chua se rat phuc tap. Neu luat da duoc ban hanh ma co chat luong chua cao thi co the bi vo hieu hoa hoac gay ton hai nghiem trong cho dat nuoc.

4- Trien khai ap dung luat:

De luat co hieu luc thuc su toi cac doi tuong dieu chinh, cac bo nganh chuc nang can co mot so luong lon cac van ban duoi luat va huong dan cu the. Ngoai ra can co su chuan bi chu dao ve nhan luc, tai chinh, ky thuat vv cho qua trinh thuc thi.

Can co qua trinh dao tao cho doi ngu vien chuc hieu va ho tro thi hanh luat. Cac buoc tuyen truyen cung can duoc tien hanh nham lam cho doi tuong dieu chinh cua luat hieu va tuan thu.

Doi voi luat phuc tap can co thi diem de kiem tra, rut kinh nghiem. Thong qua cac buoc thi diem do cac van ban duoi luat co the duoc dieu chinh cho phu hop.

Khi qua trinh nay duoc thuc thi, cac phap nhan, ca nhan chiu tac dong cua luat co the phai xem xet, dieu chinh lai chien luoc, hoat dong cua minh.

Qua trinh trien khai ap dung luat la qua trinh co su tham gia cua nhieu nguoi nhat. Hieu qua cua luat thu duoc tu qua trinh nay. Day cung la giai doan the hien ro nhat chat luong cua luat.

5- Danh gia ket qua va sua doi:

Nhiem vu cua uy ban kiem tra, danh gia luat la xem xet dinh ky ket qua viec thuc thi luat trong xa hoi. Ho so sanh ket qua do voi muc tieu cua luat va su so voi ket qua danh gia truoc khi co luat. Ban than cac chuyen gia danh gia la nhung nguoi rat am hieu luat, co kien thuc chuyen mon ve linh vuc kiem tra va co kha nang lam viec voi nhieu tang lop trong xa hoi. Muc tieu, cac so lieu dau vao cho viec xay dung luat cang cu the, chinh xac, day du thi viec danh gia hieu qua cua luat cang de.

Trong qua trinh ap dung luat kho tranh khoi vuong mac do luat hoac cac van ban duoi luat thieu cu the, thieu chinh xac, do nguoi van dung chua hieu, do sai lech co y hoac do bien dong trong thuc te ma luat chua de cap den. Cac nha quan ly, hanh phap, tu phap, cac dai bieu cua dan can nam bat duoc cac vuong mac nay de truc tiep giai quyet hoac trinh cap tren de giai quyet kip thoi.

Tat ca cac danh gia, vuong mac nay can duoc thong bao toi ban soan thao luat nham tong hop, rut kinh nghiem va dieu chinh cho ban than luat, cac van ban duoi luat nay va cac luat sau.

Viec danh gia ket qua cua moi luat va yeu cau dieu chinh nen duoc tien hanh moi nam it nhat mot lan.

  • Van Sinh
Viet Bao
Tìm hiểu: Viet Nam, co quan co tham quyen, van ban duoi luat, duoc xay dung, ap dung luat, co the duoc, viec xay dung, thuc thi, du luat, giai doan, soan thao, qua trinh, danh gia, ban, cao

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vì sao luật của VN thường phải sửa?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vì sao luật của VN thường phải sửa? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vi sao luat cua VN thuong phai sua

Nhan xet, hay lien he ve tin Vi sao luat cua VN thuong phai sua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vi sao luat cua VN thuong phai sua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0