Uy ban bau cu TP Ha Noi cong bo danh sach ung cu vien DBQH tai cac don vi bau cu

Uy ban bau cu TP Ha Noi cong bo danh sach ung cu vien DBQH tai cac don vi bau cu

Chieu 25/4, Chu tich HDND, Chu tich Uy ban bau cu thanh pho Ngo Thi Doan Thanh da chu tri hoi nghi gap mat cac ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII TP Ha Noi va trien khai mot so noi dung cong tac chuan bi cho cuoc bau cu.

Tai hoi nghi, Uy ban bau cu TP cong bo Quyet dinh cua Hoi dong bau cu TU ve danh sach cac ung cu vien dai bieu TP Ha Noi va phan chia ve cac don vi bau cu (dang trong so bao nay); thuc hien ban giao ve cac ban bau cu. Theo do, Ha Noi duoc bau 21 vi dai bieu Quoc hoi trong tong so 37 ung cu vientai 7 don vi bau cu (moi don vi bau cu duoc bau 3 dai bieu; co 2 don vi bau cu (so 6 va 7) co so du la 3, con lai 5 don vi co so du 2). Cac dai bieu da nghe huong dan cong tac tiep xuc cu tri de ung cu vien trinh bay chuong trinh hanh dong va van dong bau cu, hop to dan pho man dam ve ung cu vien; cong tac van dong bau cu tren cac phuong tien thong tin dai chung va bao cao tom tat tinh hinh, nhiem vu phat trien kinh te- xa hoi cua Thu do de cac ung cu vien co thong tin khi xay dung chuong trinh hanh dong, van dong bau cu.

Phat bieu tai hoi nghi, Chu tich HDND, Chu tich Uy ban bau cu TP Ngo Thi Doan Thanh khang dinh, cong tac chuan bi bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII o Ha Noi duoc tien hanh khan truong, nghiem tuc, dan chu, dung luat. Qua 5 buoc cua quy trinh, 3 lan hiep thuong, thanh pho da lua chon duoc 30 nguoi trong so 82 ung cu vien de dua vao danh sach chinh thuc va tiep nhan 7 ung cu vien duoc Hoi dong bau cu TU gioi thieu ve ung cu. De to chuc tot ngay bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII sap toi (20/5), Chu tich Ngo Thi Doan Thanh yeu cau MTTQ cac cap phoi hop voi chinh quyen vfa ban bau cu to chuc that chu dao cac cuoc tiep xuc cu tri de cac ung cu vien thuc hien van dong bau cu dung luat; So VH-TT trien khai ke hoach huong dan cac ung cu vien van dong bau cu tren cac phuong tien thong tin dai chung tren co so dan chu, binh dang, dung phap luat va bao dam trat tu an toan xa hoi; chinh quyen cac phuong, xa, thi tran co trach nhiem phoi hop voi MTTQ cung cap to chuc sinh hoat to dan pho de cu tri man dam ve cac ung cu vien nham cung cap day du nhung thong tin de cu tri co can cu lua chon dung nguoi du duc, du tai, du tieu chuan bau vao Quoc hoi khoa XII. Tap trung giai quyet kip thoi nhung van de dan sinh buc xuc, don thu khieu nai to cao, nhat la van de lien quan den bau cu. Chu tich nhan manh, cac ban bau cu, to bau cu, cap uy Dang, chinh quyen, MTTQ va cac doan the chuan bi chu dao ve nhan luc va moi dieu kien vat chat can thiet cho cuoc bau cu o dia phuong. Bao dam an toan tuyet doi truoc, trong va sau ngay bau cu; theo dung tinh than dan chu, dung luat, an toan, tiet kiem, bau dung, bau du so luong can bau de ngay bau cu thuc su la ngay hoi cua toan dan.

Ngay sau hoi nghi, lanh dao cac ban bau cu cua 14 quan, huyen da gap go cac ung cu vien tren dia ban de thong nhat ke hoach cong tac van dong bau cu.

Don vi bau cu so 1 (quan Ba Dinh, Cau Giay)

1- Nguyen Duc Nhanh - sinh ngay 10/7/1952- Tru tai so 19, ngo 521 pho Truong Dinh, phuong Tan Mai, quan Hoang Mai- Trinh do: dai hoc- Uy vien Thuong vu Thanh uy, Uy vien UBND TP, dai ta, Bi thu Dang uy,GD Cong an TP- ngay vao Dang (chinh thuc) 28/5/1980;

2- Nguyen Hong Son - sinh ngay 4/12/1960- Tru tai so 2 pho Linh Lang, phuong Cong Vi, quan Ba Dinh- Trinh do: thac sy- Chu tich Hiep hoi Doanh nghiep Ha Noi, Tong giam doc Tap doan dau tu phat trien Ha Noi;

3- Nguyen Phu Trong - Sinh ngay 14/4/1944- Tru tai so 5 pho Thien Quang, phuong Nguyen Du, quan Hai Ba Trung- Trinh do: Giao su, tien sy- Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Dang doan, Chu tich Quoc hoi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 19/12/1968- DBQH khoa XI;

4- Nguyen Doan Tung - Sinh ngay 8/7/1958- Tru tai nha A5, phong 305, tap the Khuong Thuong, quan Dong Da- Trinh do: dai hoc- Doi truong Doi cong trinh Cty XD dan dung Ha Noi;

5- Nguyen Thi Thanh Xuan - Sinh ngay 14/1/1958- Tru tai so nha 68/53/9 to 8b phuong Quan Hoa, quan Cau Giay- Trinh do: dai hoc- Truong phong tu phap huyenTu Liem; uy vien ban thuong vu Hoi Luat gia Ha Noi, chu tich Hoi Luat gia huyen Tu Liem.

Don vi bau cu so 2 (quan Hoan Kiem, Hai Ba Trung)

1- Nguyen Doan Cuong - Sinh ngay 15/9/1970- Tru tai 105 to 30 phuong Dai Kim, quan Hoang Mai- Trinh do: dai hoc- Giam doc Cty TNHH banh keo Thanh Hoa;

2- Ngo Anh Dung - Sinh ngay 13/5/1949- Tru tai nha B1 ngo 217 duong La Thanh, phuong O Cho Dua, quan Dong Da- Trinh do: dai hoc- Pho chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 16/11/1978- DBQH khoa X, XI;

3- Ngo Thi Doan Thanh - Sinh ngay 28/10/1957- Tru tai 24A- B17 Nam Thanh Cong, phuong Lang Ha, quan Dong Da- Trinh do: thac sy- Pho bi thu Thanh uy, Chu tich HDND TP- ngay vao Dang (chinh thuc): 6/2/1985

4- Vuong Trong The - Sinh ngay 1/12/1955- Tru tai to 90 Hoang Cau, phuong O Cho Dua, quan Dong Da- Trinh do: dai hoc- Luat su, Bi thu dang uy, Pho chu nhiem Doan Luat su Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 31/3/1988

5- Nguyen Viet Thinh - Sinh ngay 1/9/1951- Tru tai H2, P13 khu tap the dai hoc Su pham- Trinh do: Giao su, tien sy- Hieu truong truong Dai hoc Su pham Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 28/6/1989.

Don vi bau cu so 3 (quan Dong Da, Thanh Xuan)

1-Nguyen Duy Anh - Sinh ngay 15/2/1966- Tru tai 195B duong Doi Can, quan Ba Dinh- Trinh do: thac sy- Pho giao doc Benh vien Phu san Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 16/7/2003;

2- Bui Van Kien - Sinh ngay 1/11/1979- Tru tai so 3 ngach 335/2 ngo 335, duong Nguyen Trai, to 56 phuong Thanh Xuan Trung, quan Thanh Xuan- Trinh do: dai hoc- Uy vien HDQT, Truong phong To chuc can bo- lao dong Cty co phan dich vu duong sat khu vuc 1- Ngay vao Dang: 14/4/2006;

3- Nguyen Pham Y Nhi - Sinh ngay 30/11/1959- Tru tai so 32 pho Quan Su- Trinh do: Tien sy- Pho giam doc Benh vien Xanh Pon- Ngay vao Dang (chinh thuc): 27/4/2000;

4- Dang Huyen Thai - Sinh ngay 21/6/1956- Tru tai so 74 pho Le Thanh Nghi, phuong Bach Khoa, quan Hai Ba Trung- Trinh do: thac sy- Thanh uy vien, Pho Chu tich Uy ban MTTQ TP Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 25/3/1984;

5- Dao Trong Thi - Sinh ngay 23/3/1951- Tru tai so 12 ngo 43, pho Nguyen Ngoc Nai, to 4 phuong Khuong Mai, quan Thanh Xuan- Trinh do: Giao su, tien sy khoa hoc- Uy vien BCH TU Dang, Giam doc kiem Bi thu Dang uy Dai hoc Quoc gia Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 23/4/1984.

Don vi bau cu so 4 (quan Tay Ho, huyen Tu Liem)

1- Vu Hong Anh - Sinh ngay 28/6/1963- Tru tai ngo 219 duong Doi Can, quan Ba Dinh- Trinh do tien sy- Giang vien, bi thu chi bo, giam doc Trung tam tin hoc, Pho phong dao tao Truong dai hoc Luat Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 26/10/2003;

2- Nguyen Manh Cuong - Sinh ngay 15/7/1954- Tru tai so 28, ngo 472, duong Lac Long Quan, quan Tay Ho- Trinh do: thac sy- Thanh uy vien, Pho truong doan chuyen trach Doan DBQH Ha Noi, Uy vien Uy ban Kinh te - Ngan sach cua Quoc hoi khoa XI- Ngay vao Dang (chinh thuc): 8/12/1981-DBQH khoa XI;

3- Nguyen Minh Ha - Sinh ngay 9/6/1957- Tru tai so 180 pho Ba Trieu, quan Hai Ba Trung- Trinh do: tien sy- Thanh uy vien, Pho chu tich thuong truc Hoi lien hiep phu nu TP- Ngay vao Dang (chinh thuc): 27/10/1984;

4- Hoang Dinh Hoa - Sinh ngay 14/12/1948- tru tai 18 to 38- B21A phuong Kim Lien, quan Dong Da- Trinh do: Giao su, tien sy- Giao su dai hoc, Vien truong Vien Cong nghe sinh hoc va cong nghe thuc pham Truong dai hoc Bach khoa Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 12/4/1999;

5- Nguyen Thi Nguyet Huong - Sinh ngay 9/4/1970- Tru tai so 30 pho Hang Thiec, phuong Hang Gai, quan Hoan Kiem- Trinh do: dai hoc- Chu tich HDQT tap doan dau tu phat trien Viet Nam.

Don vi bau cu so 5 (quan Hoang Mai, huyen Thanh Tri)

1- Nguyen Tien Dinh - Sinh ngay 20/9/1954- Tru tai so 21-N1 to 103 Hoang Cau, phuong O Cho Dua, quan Dong Da- Trinh do: tien sy- Uy vien Doan chu tich Tong lien doan lao dong Viet Nam, uy vien Thuong vu Thanh uy, Chu tich LDLD TP- Ngay vao Dang (chinh thuc): 13/6/1984;

2- Nguyen Ngoc Dao - Sinh ngay 25/2/1954- Tru tai tap the dai hoc Van hoa Ha Noi, so nha 17 ngo 418 to 52 phuong O Cho Dua, quan Dong Da- Trinh do: tien sy- Pho truong khoa dao tao - boi duong cong chuc tai chuc, Hoc vien Hanh chinh Quoc gia- DBQH khoa XI;

3- Dang Van Khanh - Sinh ngay 31/12/1953- Tru tai 33 ngo 94 pho Ngoc Ha, to 17 cum 3 phuong Doi Can, quan Ba Dinh- Trinh do: thac sy- Thanh uy vien, Vien truong vien Kiem sat Nhan dan thanh pho Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 7/5/1973;

4- Le Thang Long - Sinh ngay 6/4/1967- Tru tai K1-P507 phuong Bach Khoa, quan Hai Ba Trung- Trinh do: thac sy- Giam doc Lien hiep khoa hoc san xuat vat lieu va cong nghe moi, Chu tich HDQT- Tong GD Cty CP phat trien va dau tu cong nghe INNOTECH, PCT HDQT Cty co phan Internet OCI.

5- Nguyen Thi Phuong - Sinh ngay 5/11/1958- Tru tai tap the trung tam giao duc lao dong xa hoi so 2, xa Yen Bai, huyen Ba Vi, tinh Ha Tay- Trinh do: dai hoc- Giam doc Trung tam giao duc LDXH so 2- Ngay vao Dang (chinh thuc): 24/4/1996.

Don vi bau cu so 6 (quan Long Bien, huyen Gia Lam)

1- Tran Thi Chau Giang - Sinh ngay 22/12/1971- Tru tai so 12 ngo 92 duong Au Co, phuong Tu Lien, quan Tay Ho- Trinh do: dai hoc- Quan doc Phan xuong may the thao Cty TNHH NN 1 thanh vien giay Thuong Dinh- Ngay vao Dang (chinh thuc):25/1/2003;

2-Nguyen Thi Hong Ha - Sinh ngay 28/6/1959- Tru tai so 152 duong Bach Mai, phuong Cau Den, quan Hai Ba Trung- Trinh do: thac sy- Thanh uy vien, Uy vien UBND TP, Chanh Van phong UBND TP- Ngay vao Dang (chinh thuc): 15/6/1988;

3- Nguyen Thi Hoa - Sinh ngay 20/3/1958- Tru tai xom 15, xa Xuan Phuong, huyen Tu Liem- Trinh do: thac sy- Chi cuc truong Chi cuc bao ve thuc vat Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 4/4/1995;

4- Tran Van Long (Hoa thuong Thich Thanh Tu) - Sinh nam 1927- Tru tai Chua Quan Su, so 73 pho Quan Su, phuong Tran Hung Dao, quan Hoan Kiem- Trinh do: cao cap Phat hoc- Tu si Phat giao, Giao pham Hoa thuong, Pho chu tich thuong truc Hoi dong tri su TU giao hoi Phat giao Viet Nam- DBQH khoa XI;

5- Trinh Thi Mui - Sinh ngay 17/10/1962- Tru tai so 15 ngach 27/16 duong Huynh Thuc Khang- Trinh do: dai hoc- Nghe sy uu tu, GD nha hat cheo Ha Noi- Ngay vao Dang (chinh thuc): 22/3/1996;

6- Pham Dinh Thai - Sinh ngay 3/12/1955- Tru tai phong 204, nha 17 T10 to 54 phuong Trung Hoa, quan Cau Giay- Trinh do: dai hoc- giam doc dieu hanh Cty co phan SX va dich vu du lich Chem.

Don vi bau cu so 7 (Huyen Soc Son, Dong Anh)

1- Do Can - Sinh ngay 26/10/1961- Tru tai so 20 pho Hoa Bang, phuong Yen Hoa, quan Cau Giay- Trinh do: dai hoc- Dai ta, Chinh uy Bo chi huy quan su TP- Ngay vao Dang (chinh thuc): 30/4/1982;

2- Pham Dinh Doan - Sinh ngay 20/11/1964- Tru tai 192/19 pho Thai Thinh, phuong Lang, quan Dong Da- Trinh do: thac sy- Chu tich HDQT, Tong Giam doc Cty CP Tap doan Phu Thai, Uy vien hoi dong tu van kinh doanh khoi APEC (Viet Nam), Uy vien TU Hoi cac doanh nghiep tre Viet Nam;

3- Phung Thi Thu Ha - Sinh ngay 16/5/1977- Tru tai tap the Cty XD cong trinh GT 810, nha 12 ngach 83/32 duong Ngoc Hoi, phuong Hoang Liet, quan Hoang Mai- Trinh do: thac sy- Pho Bi thu Chi doan Vien KHCN&KTXD Ha Noi;

4. Tran Thi Quoc Khanh - Sinh ngay 1/9/1959- Tru tai so 39 pho Cua Nam, phuong Cua Nam, quan Hoan Kiem- Trinh do: thac sy- Uy vien Doan chu tich, Truong ban Luat phap - chinh sach TU Hoi LHPN Viet Nam- Ngay vao Dang (chinh thuc): 20/5/1990- DBQH khoa XI;

5- Nguyen Thi Phong Lan - Sinh ngay 30/3/1978- Tru tai thon Go Soi, xa Hong Ky, huyen Soc Son- Trinh do: dai hoc- Giao vien Truong PTTH Da Phuc, Soc Son- Ngay vao Dang: 27/4/2006;

6- Pham Thi Loan - Sinh ngay 26/11/1962- Tru tai nha G26 lang Quoc te Thang Long, quan Cau Giay- Trinh do: thac sy- Chu tich HDQT-Tong GD Cty co phan tap doan dau tu thuong mai cong nghiep Viet A, Pho chu tich hiep hoi thiet bi dien Viet Nam.

(theo KTDT)

Viet Bao
Comment :Uy ban bau cu TP Ha Noi cong bo danh sach ung cu vien DBQH tai cac don vi bau cu
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Uy ban bau cu TP Ha Noi cong bo danh sach ung cu vien DBQH tai cac don vi bau cu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Uy ban bau cu TP Ha Noi cong bo danh sach ung cu vien DBQH tai cac don vi bau cu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Uy ban bau cu TP Ha Noi cong bo danh sach ung cu vien DBQH tai cac don vi bau cu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Election Commission of Hanoi announced DBQH list of candidates in the election unit
Hanoi, Dong Da, Hanoi, Vietnam, Hai Ba Trung Street, Ba Dinh, media Mass, unit elections, parliament, action programs, candidates, Election Committee, with balance, at the meeting, resident, student
At the meeting, city election commission announced Decision of the Council elections on the candidate list of delegates of Hanoi and division of electoral units (published in this issue) make delivery on the board of elections. Accordingly, Hanoi was elected 21 the ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ủy ban bầu cử TP Hà Nội công bố danh sách ứng cử viên ĐBQH tại các đơn vị bầu cử

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ủy ban bầu cử TP Hà Nội công bố danh sách ứng cử viên ĐBQH tại các đơn vị bầu cử bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Uy ban bau cu TP Ha Noi cong bo danh sach ung cu vien DBQH tai cac don vi bau cu

Nhan xet, hay lien he ve tin Uy ban bau cu TP Ha Noi cong bo danh sach ung cu vien DBQH tai cac don vi bau cu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Uy ban bau cu TP Ha Noi cong bo danh sach ung cu vien DBQH tai cac don vi bau cu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0