Tu vu tieu cuc o PMU18 Rut kinh nghiem ve cong tac xay dung Dang

Tu vu tieu cuc o PMU18 Rut kinh nghiem ve cong tac xay dung Dang

Tags: Nguyen Viet Tien, Bui Tien Dung, Tu Phe Binh Va Phe Binh, Bo giao thong van tai, cong tac xay dung, quan ly kinh te, mot thoi gian dai, To Chuc Dang, Suc Chien Dau, ve cong tac, xay dung dang, PMU 18, dang vien, tieu cuc, tien
Vu tieu cuc o PMU 18 khong chi phan anh nhung yeu kem va so ho trong viec quan ly kinh te ma no con phan anh mot thuc te la su te liet ve nang luc lanh dao va suc chien dau cua to chuc Dang o PMU 18 va to chuc dang o co quan Bo Giao thong van tai.

Nhin lai, trong mot thoi gian dai, khi tieu cuc, tham nhung dang hoanh hanh o PMU 18 thi to chuc dang o co quan nay van dat danh hieu "trong sach, vung manh", nhung ke xau gay ra biet bao chuyen dong troi van la nhung dang vien "xuat sac", co "nang luc va pham chat dao duc" va co the len cao hon nua neu khong co chuyen an 420 B, dua nhung ke pham phap ra anh sang. Ðay la bieu hien ro nhat su "te liet" cua to chuc Dang, su suy giam suc chien dau cua doi ngu dang vien o day. Vu khi tu phe binh va phe binh, phat huy dan chu da bi tuoc bo, vo hinh chung don duong cho cai xau, cai ac tu tung tu tac.

Trong mot thoi gian dai (ke tu khi ong Nguyen Viet Tien con la Truong ban quan ly PMU 18), nhieu can bo chu chot cua PMU 18 da bon rut tien cua Nha nuoc qua cac cong trinh, du an tao nen nhung khoi tai san ca nhan khong lo (tien, nha, dat, o to...), vung ca hang chuc ty dong ca do bong da va danh bac, dung tien "bao" gai (ke ca tang nha, tang tai san lon), an choi sa doa... chac chan co nhieu nguoi biet, co nguoi khong dong tinh nhung khong ai noi ra.

Tai sao trong mot thoi gian dai, nhung ke thoai hoa bien chat lai co the loi dung quyen han va chuc vu duoc giao de ngang nhien bon rut mot khoi luong tai san nhieu nhu the, ngang nhien an choi sa doa va tham chi cau ket ca voi bon "xa hoi den" de de doa nhung ai khong an canh nhu the? Nguyen nhan co nhieu va trong nhung ngay qua, cac dong chi lanh dao Ðang, Nha nuoc da phat bieu, nhieu y kien da phan tich tren cac phuong tien thong tin dai chung. Trong pham vi bai viet nay, chung toi xin neu mot vai nhan xet buoc dau.

To chuc Dang bi te liet

Dien bien vu an cang cho thay su te liet va reu ra cua to chuc Dang o PMU 18. Mot nhom nguoi co chuc quyen cau ket, dung du thu doan de vo hieu hoa hoat dong cua to chuc Dang, vo hieu ca cap uy va lanh dao chinh quyen cap tren. Khong phai ngau nhien ma Bo truong Giao thong van tai lai "khong biet" nhung sai pham o PMU 18, nhat la trong viec bo tri can bo chu chot o do, viec sap xep khong it nguoi nha cua ong Nguyen Viet Tien vao cac vi tri "beo bo"... Boi ban than Bo truong cung sap xep nhieu nguoi nha nam giu nhung vi tri "beo bo" khac trong nganh giao thong - van tai roi, dau co biet cung danh phai lam ngo. Viec kiem diem, phan loai dang vien hang nam o Ðang bo PMU 18 va Ðang bo co quan Bo Giao thong van tai tro nen het suc hinh thuc, cong tac tu phe binh va phe binh hinh nhu khong con cho dung o day.

Ðang bo PMU 18 co 12 chi bo thi phan loai nam 2005 co toi 11 chi bo dat trong sach, vung manh, mot chi bo hoan thanh nhiem vu. Ðang bo co du cac quy che hoat dong, Quy che cua cap uy, Quy che cua Uy ban Kiem tra, Nghi quyet phan cong nhiem vu cho cac cap uy vien... nhung hau nhu cac quy che khong duoc thuc hien. Trong bang tu danh gia cham diem cua Chi bo 1, co Bui Tien Dung, Vu Manh Tien sinh hoat, chi bo da danh gia cham diem dat 96/100 diem. Nhieu noi dung chi bo nhan dat diem tuyet doi, ngay ca noi dung "khong co dang vien lam trai duong loi, chu truong, chinh sach cua Ðang va Nha nuoc". Cac dang vien Bui Tien Dung, Vu Manh Tien duoc xep loai hoan thanh tot nhiem vu (muc 1). Ðac biet, Pham Tien Dung (nguoi ta thuong goi la "Dung con") la Ðang uy vien, Bi thu Chi bo 3 con duoc xep la "dang vien tieu bieu xuat sac" de nghi cap tren khen thuong. Danh sach xep loai nay chi ra truoc mot ngay bao chi len tieng vu ca do bong da co lien quan Bui Tien Dung.

Ðang noi hon, mai den ngay 16/3, tuc la khi mot so can bo la dang vien o PMU 18 da bi bat, Ðang uy co quan Bo Giao thong van tai moi co quyet dinh cong nhan ket qua danh gia chat luong to chuc dang va dang vien nam 2005 do Bi thu Ðang uy Nguyen Viet Tien ky, Ðang bo PMU 18 van duoc Ðang uy cap tren xep loai hoan thanh nhiem vu.

Tu cong tac to chuc - can bo

Nhin tu goc do khac, cach to chuc va hoat dong cua cac ban quan ly du an Bo Giao thong van tai tao cho ho co quyen ban phat cac cong trinh, quyen dat dieu kien "hanh" cac doanh nghiep. O PMU 18, phong nao biet phong do, moi phong mot chi bo, tat ca truc thuoc thang Tong giam doc (dong thoi la Bi thu Ðang uy). Cach to chuc nay tao cho Tong giam doc quyen hanh gan nhu tuyet doi, to chuc dang bi te liet. Can bo, dang vien la cap duoi co phai "khong biet" nhung sai trai cua cap tren hay khong dam thang than phe binh, dau tranh, so tru dap? Can bo lanh dao PMU 18 lai co "o, du" kha lon o cap tren, ai dam to cao len Bo?

Cach to chuc va hoat dong, cach bo tri can bo o day tao cho mot so nguoi cau ket voi nhau, tu Bo Giao thong van tai xuong Ban quan ly roi xuong den cac phong thanh mot thu "quyen luc den", thoa suc bon rut cua cai cua Nha nuoc de lam giau bat chinh. Nhung nguoi nhu Bui Tien Dung, Nguyen Viet Tien... tai san rat nhieu nhung khi ho ke khai qua loa cung chang co ai thac mac, to chuc dang cung khong biet chang? Trong ly lich khai vao cuoi nam 2005, Nguyen Viet Tien khai chi co mot ngoi nha 240 m2, thuc ra ong co nhieu tai san khac nhu biet thu, trang trai, dat dai... dung ten nguoi khac.

Trong buoi lam viec voi can bo chu chot nganh giao thong van tai chieu 5-4-2006, Thu tuong Phan Van Khai de nghi xem lai quy trinh danh gia, de bat bo nhiem can bo o day. Thu tuong cung neu cau hoi vi sao can bo hu hong da lau ma to chuc dang, dang uy, chi bo lanh dao cac phong ban khong biet, khong phat hien duoc va khong bao cao? Ðung la, o day da ton tai thu "van hoa thu xep"- hinh thuc bien tuong cua chay chuc, chay quyen, co chuc quyen roi cang co nhieu tien, nhung dong tien nay lai "quay vong" mua ban chuc quyen. Thong tin tren bao chi cho biet Pham Tien Dung tung bo tien ra mua dat, xay nha cho "sep", Bui Tien Dung dua nguoi dep dang "sep" va mua nha cho bo cua "sep"... Cong tac can bo theo kieu "thu xep" da dan den ba he qua la keo be, keo canh tao thanh "day"; ban, phat quyen chuc de "den on, tra nghia" va "mua-ban" chuc quyen. Ho cau ket chat che voi nhau, "duoi tung, tren hung" nhip nhang, giuong vay hu doa nguoi nao muon noi ra nhung dieu khuat tat, loi keo nguoi nay, lay long nguoi kia, dao duc, loi song suy thoai nhung luc nao cung nhan danh lanh dao don vi, nhan danh to chuc dang de "day do" nguoi khac.

Truoc khi bi dinh chi cong tac va bi bat, Nguyen Viet Tien con nhan danh Pho ban thuong truc chong tham nhung cua Bo Giao thong van tai de trien khai Luat Phong, chong tham nhung va Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi (?). Co the thay, cong tac can bo o day da mac phai can benh la quan lieu, thieu dan chu trong danh gia, de bat can bo; cam tinh ca nhan: yeu nen tot, ghet nen xau, thich dung ke ninh, ke dut lot; dia phuong, cuc bo, be phai: dung nguoi cung que, than thich, ho hang, khong can biet pham chat nang luc. Chinh vi vay ma Nguyen Viet Tien dua ca nhung nguoi co tien an, tien su len nam giu nhung vi tri quan trong.

Khi lay phieu tin nhiem de bo nhiem, Bui Tien Dung chi duoc 9/138 phieu o PMU 18 va mot trong tam phieu o Ban can su Bo Giao thong van tai. The ma nguoi ta van "loi" Dung len duoc, nhung nguoi khong nhat tri la so dong, nhung khong ai len tieng. Ða den luc phai thuc hien nhu Nghi quyet Ðai hoi IX cua Ðang la "xem xet trach nhiem hinh su hoac co hinh thuc ky luat thich dang doi voi nhung nguoi dung dau co quan, don vi o noi xay ra nhung vu tham nhung lon, gay hau qua nghiem trong" (Van kien Ðai hoi IX, trang 137).

Nang cao vai tro to chuc Dang

Vu viec tieu cuc, tham nhung o PMU 18 goi cho chung ta nhieu suy nghi va chung ta co quyen dat cau hoi rang con co o nhung noi nao nua nang luc lanh dao va suc chien dau cua to chuc dang chua duoc phat huy, tham chi cung bi te liet nhu o PMU 18? Muon nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Ðang, truoc het phai lam trong sach Ðang, ngan chan su suy thoai ve tu tuong dao duc, loi song day lui tham nhung, quan lieu va kien quyet loai bo ra khoi hang ngu Ðang nhung phan tu thoai hoa bien chat.

Trong sinh hoat dang, phat huy manh me dan chu, cong khai cac dieu cam dang vien khong duoc lam, cac che do, chinh sach... de can bo, dang vien va nhan dan giam sat dang vien, co co che khuyen khich moi nguoi kip thoi dau tranh voi nhung hien tuong sai trai. Neu cao vu khi tu phe binh va phe binh, dau tranh thang than trong noi bo Ðang dong thoi chu trong xay dung to chuc, co che, chinh sach de quan ly dang vien, tranh viec lam hinh thuc qua loa trong kiem diem, phan loai dang vien hang nam. Can xac dinh ro nhiem vu chinh tri, chuc trach, che do trach nhiem cua tung nguoi, dong thoi de cao trach nhiem cua nguoi quan ly, de bat, bo nhiem can bo. That la nguy hiem doi voi mot dang cam quyen neu de nhung ke co hoi ve chinh tri, nhung ke thoai hoa, bien chat va nhung ke bat tai chui luon vao doi ngu lanh dao cac cap.

Vi vay, viec lua chon, dao tao, boi duong doi ngu can bo lanh dao cac cap co pham chat chinh tri vung vang, co dao duc trong sang va co tri tue, co nang luc khong chi la viec rieng cua nganh to chuc - can bo ma la trach nhiem chung cua tap the cac cap uy tren co so phat huy manh me dan chu trong Ðang va thai do cong tam, vo tu, khach quan cua nhung nguoi dung dau. Tang cuong cong tac kiem tra cua Ðang, phat hien, ket luan va xu ly nghiem minh kip thoi nhung dang vien vi pham. Ðe nhung can bo tiep tuc sai pham o PMU 18 va Bo Giao thong van tai cung co phan trach nhiem cua viec khong xu ly den noi den chon cac vu viec sai pham truoc day. Can phai co quy dinh cang la can bo lanh dao cang phai nghiem tuc chap hanh duong loi cua Ðang, chinh sach va phap luat cua Nha nuoc, can phai neu guong cho cap duoi, neu sai pham cang phai xu ly nghiem hon.

Thuan Huu (Nhan Dan)

Viet Bao
Tìm hiểu: Nguyen Viet Tien, Bui Tien Dung, Tu Phe Binh Va Phe Binh, Bo giao thong van tai, cong tac xay dung, quan ly kinh te, mot thoi gian dai, To Chuc Dang, Suc Chien Dau, ve cong tac, xay dung dang, PMU 18, dang vien, tieu cuc, tien

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Từ vụ tiêu cực ở PMU18: Rút kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Từ vụ tiêu cực ở PMU18: Rút kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu vu tieu cuc o PMU18 Rut kinh nghiem ve cong tac xay dung Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu vu tieu cuc o PMU18 Rut kinh nghiem ve cong tac xay dung Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu vu tieu cuc o PMU18 Rut kinh nghiem ve cong tac xay dung Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0