Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi

Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi

Tags: Ong To Huy Rua, U Ðang, Tu tuong Ho Chi Minh, nang cao chat luong, van de ly luan, co so vat chat, su lanh dao, To Chuc Dang, thoi gian qua, ban tuyen giao, bao chi, nhiem vu, thuc hien, yeu cau, den
Ong To Huy Rua, Bi thu T.U Ðang, Truong ban Tuyen giao T.U, da tra loi phong van cua bao gioi ve "Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi".
Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi
Ong To Huy Rua, Bi thu TU Dang, Truong Ban Tuyen giao TU
Xin ong danh gia khai quat ve cong tac tu tuong, ly luan va bao chi trong thoi gian qua, nhat la sau Ðai hoi X den nay?

Cong tac tu tuong, ly luan, bao chi la mot linh vuc dac biet quan trong trong toan bo hoat dong cua Ðang. Tiep tuc phat huy vai tro do, hon 5 nam qua, cong tac tu tuong, ly luan, bao chi da co nhieu doi moi va dat duoc nhieu thanh tuu, gop phan thiet thuc, co hieu qua vao su phat trien cua dat nuoc, nhung dong thoi cung boc lo nhieu yeu kem, khuyet diem can khac phuc.

Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh Trung uong Ðang khoa X hop thang 7-2007 vua qua da danh gia khach quan, toan dien, sau sac nhung thanh tuu va nhung yeu kem, khuyet diem cua ba linh vuc cong tac tren trong thoi gian qua, chu yeu tu Ðai hoi IX den nay.

Can luu y rang, theo quy luat cua no, khong the tach roi cong tac tu tuong, ly luan, bao chi voi tinh hinh, dac diem chung, voi doi song chinh tri - kinh te, xa hoi, van hoa cua dat nuoc. Theo do, thanh tuu to lon, co y nghia lich su cua cong cuoc doi moi dat nuoc 20 nam qua, truc tiep la thanh qua 5 nam qua tren cac linh vuc quan trong cua doi song chinh la co so quyet dinh, la thuan loi to lon tiep nguon suc manh va nang tam cho cong tac tu tuong, ly luan, bao chi.

Ðong thoi, nhung no luc, ket qua hoat dong cua cong tac tu tuong, ly luan, bao chi lai co tac dong tro lai, gop phan tich cuc, co hieu qua vao thanh tuu chung cua su phat trien dat nuoc nhung nam qua. Tu quan niem do, co the chi ra nhung thanh tuu chu yeu cua cong tac tu tuong, ly luan, bao chi.

Ve cong tac tu tuong, bam sat yeu cau, nhiem vu cach mang, lai duoc Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri va Ban Bi thu thuong xuyen chi dao, thoi gian qua, nhat la truoc va sau Ðai hoi X cua Ðang, cong tac tu tuong ngay cang duoc coi trong va tang cuong, da gop phan quan trong xay dung Ðang ve chinh tri, tu tuong, khang dinh va bao ve duong loi, chinh sach cua Ðang va Nha nuoc truoc cac su kien phuc tap trong nuoc va tren the gioi, tu do tiep tuc cung co su thong nhat tu tuong trong Ðang, su dong thuan trong xa hoi.

Ðay chinh la chuc nang co ban, nhiem vu cot loi cua cong tac tu tuong. Bang ket qua tren, cong tac tu tuong da that su gop phan cung co va phat trien suc manh tinh than - suc manh noi sinh ve chinh tri, tu tuong cua Ðang va nhan dan ta thoi gian qua.

Cong tac tu tuong, voi nhung binh chung va phuong thuc hoat dong rat da dang, da gan ket chat che hon voi nhung nhiem vu kinh te - xa hoi, quoc phong, an ninh, doi ngoai, tro thanh nguoi dong hanh tin cay cua cac phong trao hanh dong cach mang cua nhan dan, mat khac, cong tac tu tuong coi trong viec giao duc, tuyen truyen, nang cao tinh than canh giac cach mang, buoc dau day manh cuoc dau tranh phan bac cac luan dieu xuyen tac, vu cao Ðang, Nha nuoc, che do ta, vach tran am muu, thu doan cua cac the luc thu dich, cac phan tu co hoi chinh tri.

Ðe dat duoc cac thanh tuu tren, cac luc luong lam cong tac tu tuong tu trung uong den co so da co nhieu co gang tim toi, doi moi noi dung, phuong thuc cong tac theo huong dan chu hon, sat co so, sat thuc tien hon, qua do, hieu qua hoat dong duoc nang cao.

Ve cong tac ly luan, tu Ðai hoi IX den nay, cong tac nay da dat duoc mot so thanh tuu dang ke va co buoc tien moi ca tren hai phuong dien, nghien cuu ly luan va giao duc ly luan.

Thanh tuu noi bat nhat the hien o hai hoat dong ly luan lon truoc Ðai hoi X, mot la, nhung ket qua tong ket nhung van de ly luan - thuc tien cua 20 nam doi moi, qua do nhan thuc ve chu nghia xa hoi va con duong di len CNXH ngay cang sang to hon, he thong quan diem ly luan ve cong cuoc doi moi da hinh thanh tren nhung net co ban va dang duoc kiem chung trong thuc tien, va hai la, truc tiep gop phan de ra duoc nhung luan diem moi trong Van kien Ðai hoi X, trong do da ly giai khoa hoc, co suc thuyet phuc va lam ro mot so van de ly luan - thuc tien co ban va buc xuc dat ra trong nhieu nam qua.

Chat luong nhung san pham khoa hoc ve ly luan da duoc nang cao va kha nang ung dung co buoc tien bo. Viec tap trung nghien cuu, truyen ba tu tuong Ho Chi Minh buoc dau dat ket qua tot, tinh thuyet phuc duoc nang cao, tac dong tich cuc doi voi doi song xa hoi va tinh than, tinh cam cua nhan dan.

Cong tac giao duc chinh tri doi voi dang vien, can bo co nhung chuyen bien tich cuc, di vao nen nep hon, mo rong pham vi va doi tuong, co gang doi moi noi dung, phuong phap, gan dao tao, boi duong voi thuc tien. Cong tac giao duc ly luan chinh tri cho hoc sinh, sinh vien co nhung tien bo nhat dinh.

Trong hoat dong va cong tac bao chi, tu Ðai hoi IX den nay, co nhung dau hieu va dac diem moi, the hien ro hon ca o hai phuong dien, mot mat, bao chi tiep tuc phat trien nhanh ve so luong, loai hinh, an pham, doi ngu nguoi lam bao, co so vat chat - ky thuat, cong nghe, nang luc tai chinh, va mat khac, suc tac dong cua bao chi doi voi xa hoi ngay cang duoc mo rong.

Phan lon cac co quan bao chi hoat dong dung ton chi, muc dich, dung dinh huong chinh tri, gop phan tuyen truyen chu nghia Mac - Le-nin, tu tuong Ho Chi Minh, quan diem, duong loi cua Ðang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, thong tin, co vu phong trao hanh dong cach mang, phan anh tam tu, nguyen vong cua cac tang lop nhan dan, phat hien, co vu cac nhan to moi, dien hinh tien tien, tham gia tich cuc cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi, quan lieu, chong am muu "dien bien hoa binh" cua cac the luc thu dich, dong thoi bao chi la mot tieng noi gop phan vao qua trinh dan chu hoa doi song xa hoi.

Tu nhung no luc dung huong tren, chung ta co the khang dinh, bao chi da gop phan tich cuc vao thanh tuu chung cua dat nuoc thoi gian qua, nhat la tu Ðai hoi X den nay.

Tuy vay, can phai nghiem khac, tinh tao nhin nhan nhung yeu kem, khuyet diem cua cong tac tu tuong, ly luan, bao chi, dac biet trong do co nhung yeu kem, khuyet diem da duoc chi ra tu nhieu nam qua, nhung cham duoc khac phuc, lam cho cong tac tu tuong, ly luan tro nen lac hau so voi yeu cau cua thuc tien trong tinh hinh moi, chua dap ung duoc nhung doi hoi cua doi song dang van dong nhanh chong, phong phu, phuc tap; nhung yeu kem keo dai, cham duoc khac phuc cua hoat dong va cong tac bao chi co the se la nguy co tiem an gay mat on dinh chinh tri - xa hoi cua dat nuoc.

Cong tac tu tuong con thieu sac ben, thieu suc thuyet phuc, tinh chien dau con han che, chua sat thuc tien, chua trien khai tot cong tac giao duc chinh tri, tu tuong va dau tranh chong chu nghia ca nhan, tu tuong co hoi, nhung quan diem mo ho, sai trai, thieu quan tam giao duc ly tuong, dao duc, loi song.

Pham vi tac dong, anh huong cua cong tac tu tuong co dau hieu bi thu hep. Ðau tranh phan bac cac quan diem sai trai, thu dich con bi dong, hieu qua thap. Noi dung, phuong phap cong tac tu tuong cham doi moi.

Cong tac ly luan con lac hau tren mot so mat, chua giai dap duoc nhieu van de do thuc tien dat nuoc dat ra, chua lam tot chuc nang dinh huong cho hoat dong thuc tien, cung cap co so khoa hoc cho viec hoach dinh duong loi, chinh sach cua Ðang, Nha nuoc. Noi dung, phuong phap giao duc ly luan chinh tri cham doi moi, chua theo kip trinh do phat trien va yeu cau cua xa hoi.

Ve hoat dong bao chi, mot so co quan bao chi thieu nhay ben chinh tri, co bieu hien xa roi su lanh dao cua Ðang, su quan ly cua Nha nuoc, xa roi ton chi, muc dich, thong tin khong trung thuc, sa da vao viec dua tin tieu cuc va te nan xa hoi. Khuynh huong tu nhan hoa, thuong mai hoa bao chi, tu nhan nup bong de kinh doanh bao chi ngay cang tang.

Cac co quan bao chi chu luc cua Ðang, Nha nuoc cham doi moi, noi dung va hinh thuc thieu hap dan, chat luong tuyen truyen khong cao, chua co kha nang lam chu, chi phoi thong tin va dinh huong du luan xa hoi.

Ðo la nhung yeu kem, khuyet diem chu yeu cua cong tac tu tuong, ly luan, bao chi duoc Hoi nghi T.U 5 chi ra va yeu cau phai cuong quyet, kien tri khac phuc, vuot qua, nham vuon len, nang cao tam nhin, tam tri tue, tiep tuc doi moi sau sac va toan dien dap ung nhung yeu cau moi trong thoi ky moi cua cach mang nuoc ta.

Xin ong cho biet muc tieu, quan diem chi dao, nhiem vu va cac giai phap chu yeu de thuc hien tot Nghi quyet Trung uong 5 ve "Cong tac tu tuong, ly luan, bao chi truoc yeu cau moi"?

Ve muc tieu, Nghi quyet xac dinh ro ba muc tieu gan chat voi cac chuc nang co ban cua cong tac tu tuong, ly luan va bao chi: muc tieu chung, muc tieu gop phan xay dung Ðang va muc tieu khac phuc bang duoc su lac hau, yeu kem, khuyet diem.

Muc tieu chung bao gom cac noi dung lon sau: cung co, tang cuong su thong nhat tu tuong, chinh tri trong Ðang, su dong thuan ve chinh tri, tinh than trong nhan dan; giu vung va mo rong tran dia tu tuong cua Ðang, bao ve va phat trien chu nghia Mac - Le-nin, tu tuong Ho Chi Minh; phat huy suc manh cua nen dan chu xa hoi chu nghia, cua dai doan ket toan dan toc, nang cao y chi phan dau thuc hien thanh cong, su nghiep doi moi, CNH, HÐH, hoi nhap kinh te, xay dung va bao ve vung chac To quoc Viet Nam XHCN.

Muc tieu thu hai gop phan tich cuc thuc hien co hieu qua cuoc van dong xay dung, chinh don Ðang, nham nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua Ðang, xay dung doi ngu can bo, dang vien, cac to chuc dang ngay cang trong sach, vung manh.

Trong muc tieu nay co chi ra chi tieu phan dau, tu nay den Ðai hoi XI cua Ðang ngan chan, tung buoc day lui tham nhung, lang phi, khac phuc mot buoc quan trong tinh trang suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song.

Muc tieu thu ba yeu cau cong tac tu tuong, ly luan phai vuot qua tinh trang lac hau, yeu kem, cong tac bao chi phai khac phuc duoc nhung khuyet diem, yeu kem keo dai, dong thoi phai doi moi, nang cao chat luong, hieu qua, gop phan cung co tu tuong, phat trien trinh do ly luan chinh tri, tri thuc cua Ðang va he thong chinh tri, khang dinh vai tro tien phong cua Ðang.

Ve quan diem chi dao, tong ket qua trinh lanh dao, chi dao cong tac tu tuong, ly luan, bao chi cua Ðang ta tu nhieu thap nien qua, gan voi nhung doi hoi va yeu cau moi nhung nam sap toi, Nghi quyet T.U 5 (khoa X) da khang dinh 4 quan diem chi dao.

Quan diem thu nhat, xac dinh vi tri cua cong tac tu tuong, ly luan "cong tac tu tuong, ly luan la mot bo phan cau thanh dac biet quan trong trong toan bo hoat dong cua Ðang; la linh vuc trong yeu de xay dung, boi dap nen tang chinh tri cua che do, tuyen truyen, giao duc, dong vien va to chuc nhan dan thuc hien cac nhiem vu cach mang, khang dinh va nang cao vai tro tien phong cua Ðang ve chinh tri, ly luan, tri tue, van hoa va dao duc; the hien vai tro di truoc, mo duong trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc".

Quan diem thu hai, chi ra vai tro, chuc nang co ban nhat cua cong tac tu tuong, ly luan, bao chi: "phai dong vai tro quan trong trong viec bao ve va phat trien chu nghia Mac - Le-nin, tu tuong Ho Chi Minh, quan diem, duong loi cua Ðang, lam cho he tu tuong cua Ðang, cua giai cap cong nhan, ly tuong xa hoi chu nghia, nhung gia tri tot dep trong truyen thong van hoa dan toc, nhung tinh hoa van hoa the gioi chiem vi tri chu dao trong doi song tinh than xa hoi".

Quan diem thu ba, xac dinh cac luc luong lam cong tac tu tuong "la nhiem vu cua toan Ðang, cua tat ca dang vien, truoc het la cap uy cac cap va dong chi bi thu cap uy, cua ca he thong chinh tri voi su tham gia, dong gop cua nhan dan, trong do luc luong nong cot la doi ngu chuyen trach lam cong tac tu tuong, ly luan, bao chi cua Ðang; phai phat huy dan chu, khai thac moi tiem nang sang tao cua toan Ðang va toan xa hoi de tao buoc phat trien manh me tren linh vuc tu tuong, ly luan, bao chi".

Quan diem thu tu, nhan manh tinh dac thu cua cong tac tu tuong cua Ðang "la cong tac doi voi con nguoi, mot nhiem vu kho khan, phuc tap, doi hoi phai nam vung nhung quy luat rieng cua tu tuong, co thai do, phuong phap khoa hoc, ket hop chat che giua yeu cau dinh huong tu tuong voi su tu nguyen, giua ly tri va tinh cam, giua loi noi va viec lam, giua "xay" va "chong", lay "xay" lam chinh, lay tich cuc day lui tieu cuc; phai gan bo mat thiet va phuc vu co hieu qua cong cuoc xay dung va bao ve To quoc, nang cao doi song va phat huy quyen lam chu cua nhan dan".

Bon quan diem tren phai duoc thuc hien, van dung day du doi voi cong tac chi dao, quan ly va hoat dong bao chi, dong thoi, do tinh dac thu cua bao chi, nghi quyet nhan manh cac noi dung sau: Bao chi la tieng noi cua Ðang, Nha nuoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi va la dien dan cua nhan dan; bao chi dat duoi su lanh dao truc tiep cua Ðang, su quan ly cua Nha nuoc va hoat dong trong khuon kho phap luat; phai bao dam tinh tu tuong, tinh chan that, tinh nhan dan, tinh chien dau va tinh da dang.

Ve nhiem vu va cac giai phap chu yeu, de thuan loi va phu hop voi thuc tien cong tac chi dao va to chuc hoat dong tu tuong, ly luan, bao chi, Nghi quyet T.U 5 da gan chat nhiem vu voi giai phap cua tung linh vuc, tao nen mot the thong nhat va dong bo. O day, chi xin neu len mot so van de co ban nhat.

Ðoi voi cong tac tu tuong, Nghi quyet xac dinh 6 noi dung lon va trong tung noi dung bao gom ca nhiem vu va giai phap thuc hien nhiem vu do.

Noi dung thu nhat: Nang cao nhan thuc ve vai tro cua cong tac tu tuong, tang cuong su lanh dao, chi dao cua Ðang doi voi cong tac tu tuong. Xin luu y, trong noi dung nay bao ham hai y khong tach roi nhau, do la vua nang cao nhan thuc, vua tang cuong su lanh dao, coi do la dieu kien co y nghia quyet dinh de Ðang lanh dao cong tac tu tuong.

Su lanh dao do nham bao dam cho cong tac tu tuong thuc hien tot nhat cac nhiem vu trong yeu cua no va de lam duoc dieu do, yeu cau hang dau la de cao trach nhiem cua toan Ðang doi voi cong tac tu tuong voi mot loat cac giai phap moi va rat cu the, thi du: xay dung va thuc hien quy che, quy dinh toan dang, tu trung uong den co so va moi dang vien co trach nhiem truc tiep lam cong tac tu tuong hay co che cap uy dang tiep xuc, doi thoai truc tiep voi nhan dan...

Noi dung thu hai la trien khai sau rong nhiem vu xay dung dao duc doi voi cac tang lop nhan dan, dac biet la can bo, dang vien va the he tre, trong do nhan manh giai phap nhu: xay dung va thuc hien cac chuan muc dao duc phu hop voi tung doi tuong, xay dung co che giam sat dao duc, loi song cua can bo, dang vien, to chuc thuc hien rong khap, co chieu sau, thiet thuc, hieu qua cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh...".

Noi dung thu ba la xay dung va thuc hien ke hoach phat trien van hoc, nghe thuat nham tao ra nhung tac pham co gia tri cao ve tu tuong va nghe thuat. Ðe thuc hien noi dung nay, sap toi Bo Chinh tri se ra mot nghi quyet rieng ve linh vuc dac biet quan trong va nhay cam nay.

Noi dung thu tu la trien khai dong bo, chu dong cuoc dau tranh tren mat tran tu tuong lam that bai am muu "dien bien hoa binh", thuc hien da nguyen chinh tri, hinh thanh luc luong doi lap, gay bao loan lat do cua cac the luc thu dich.

Noi dung thu nam, xac dinh cac nhiem vu va giai phap cua cong tac thong tin doi ngoai nhu cung co to chuc, tang cuong can bo, phuong tien hoat dong va mo rong pham vi, nang cao hieu qua cua linh vuc cong tac rat quan trong nay.

Noi dung thu sau, tap trung cho viec xay dung va phat trien doi ngu can bo chuyen trach cong tac tu tuong, ly luan, bao chi, tang cuong dau tu co so vat chat, ky thuat theo huong hien dai de cong tac nay dap ung yeu cau moi. Nghi quyet nhan manh viec khan truong xay dung va thuc hien quy hoach doi ngu tu nay den 2020, nang cao chat luong dao tao, boi duong va chuan bi xay dung Chien luoc cong tac tu tuong trong tinh hinh moi.

Ðoi voi cong tac ly luan, Nghi quyet xac dinh 8 nhiem vu lon va cac giai phap thuc hien cac nhiem vu do va trong tung nhiem vu, Nghi quyet chi ra cac van de lon ma cong tac ly luan can tap trung nghien cuu, giai quyet.

Xin nhan manh va tom luoc mot so nhiem vu nhu: nghien cuu, van dung sang tao va phat trien chu nghia Mac - Le-nin, tu tuong Ho Chi Minh nham lam ro nhung gia tri ben vung va chi ra nhung van de can bo sung, phat trien cho phu hop voi thuc tien dat nuoc va thoi dai; nhiem vu tiep tuc lam sang to nhan thuc, quan niem ve chu nghia xa hoi va con duong di len CNXH cua nuoc ta voi nhung van de ly luan - thuc tien vua rat co ban, vua buc xuc va nong bong tinh thoi su, thoi dai; nhiem vu tong ket thuc tien, nghien cuu ly luan ve dang cam quyen, ve doi moi phuong thuc lanh dao cua Ðang, ve phat huy va thuc thi dan chu trong Ðang, ve nang cao tam tri tue, van hoa... cua Ðang; nhiem vu doi moi va nang cao chat luong giao duc ly luan trong he thong cac nha truong voi nhung yeu cau moi nham dap ung trinh do va nhu cau ngay cang cao va moi cua dang vien va quan chung; nhiem vu khan truong xay dung va ban hanh quy che dan chu trong hoat dong ly luan va cong tac chi dao, quan ly nghien cuu ly luan...

Ðoi voi cong tac bao chi, Nghi quyet xac dinh ro, mot mat, bao chi co trach nhiem thuc hien cac yeu cau, nhiem vu chung cua cong tac tu tuong, mat khac, xuat phat tu tinh dac thu va thuc tien cua bao chi, nghi quyet nhan manh 5 noi dung doi voi bao chi, trong do, vua khang dinh lai cac nhiem vu, vua dac biet lam ro cac giai phap de bao chi khac phuc cac yeu kem, khuyet diem, phat huy uu diem va tiem luc, nang cao chat luong tu tuong - van hoa, tinh hap dan, vuon len hien dai ve mo hinh to chuc, ve co so vat chat, ky thuat va cong nghe.

Trong cac noi dung, nhiem vu va giai phap toan dien tren, xin nhan manh mot so van de rat he trong va cap thiet voi bao chi nhu: doi moi, tang cuong su lanh dao truc tiep cua Ðang, nang cao hieu qua, hieu luc quan ly nha nuoc voi mot loat cac giai phap cu the duoc chi ra phai khan truong to chuc thuc hien; doi voi doi ngu bao chi, can tap trung thuc hien khan truong, co he thong cac giai phap quan trong nhu kien quyet doi moi, nang cao chat luong, hieu qua cong tac dao tao, boi duong ra soat, danh gia lai doi ngu lanh dao, quan ly, phong vien, bien tap vien, thuc hien tot cac quy che, quan ly chat che co quan dai dien, phong vien thuong tru o cac dia phuong va o nuoc ngoai; doi voi cac bao, dai, tap chi chu luc, nghi quyet yeu cau khan truong thuc hien ke hoach dao tao, boi duong, bo sung can bo co du pham chat, nang luc, doi moi, nang cao chat luong noi dung, hinh thuc de tang tinh thuyet phuc, su hap dan, luong phat hanh, pham vi phu song, nang luc lam chu, chi phoi thong tin va dinh huong du luan xa hoi...

Xin ong cho biet trach nhiem cua cac ban dang, cac tinh uy, thanh uy, ban can su dang, dang doan, dang uy truc thuoc trung uong va cac to chuc dang trong viec to chuc nghien cuu, hoc tap, trien khai thuc hien Nghi quyet?

Lien quan truc tiep den cau hoi tren, xin duoc nhac lai mot so diem rat quan trong trong Nghi quyet:

Mot la, ten cua Nghi quyet "Ve cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi" nham muc dich nhan manh va lam ro vai tro chu the la su lanh dao, chi dao cua Ðang doi voi linh vuc cong tac nay, co nghia la, do phai la cong tac cua Ðang, cua tat ca cac co quan lanh dao, cua cac to chuc dang. Truoc nhung yeu cau moi doi voi cong tac nay, khong chi tang cuong, ma con phai cung co, doi moi, nang cao chat luong, hieu qua toan dien cua su lanh dao, chi dao do.

Hai la, lan dau tien, Ðang chinh thuc khang dinh "Cong tac tu tuong, ly luan la mot bo phan cau thanh dac biet quan trong trong toan bo hoat dong cua Ðang". Ðieu do co nghia la, tat ca cac to chuc dang tu trung uong den co so phai xac dinh trong toan bo chuong trinh, ke hoach, muc tieu lanh dao cua minh cong tac tu tuong, ly luan, bao chi phai la mot bo phan huu co va phai tham nhap, tham sau, lan toa trong toan bo hoat dong, trong moi mat cong tac.

Ba la, cong tac tu tuong la nhiem vu cua toan Ðang, cua tat ca dang vien, truoc het la cap uy cac cap va dong chi bi thu cap uy... co nghia la, cac ban dang, cac tinh uy, thanh uy, ban can su dang, dang doan truc thuoc trung uong va cac to chuc dang co trach nhiem, theo chuc nang, nhiem vu duoc giao, to chuc nghien cuu, quan triet hoc tap nghi quyet nay mot cach nhiem tuc, khoa hoc, dac biet chu trong doi moi tu khau nghien cuu, hoc tap nay, tren co so do to chuc xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet mot cach phu hop, thiet thuc, gan chat voi thuc tien co quan, dia phuong, don vi, gan chat voi chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet Ðai hoi X, tu do phai coi viec to chuc thuc hien, xay dung lo trinh, huong dan, kiem tra viec thuc hien chuong trinh la nhiem vu hang dau, thuong xuyen cua bi thu cap uy, thu truong cac co quan, don vi va cua cap uy vien cac cap tu trung uong den co so.

Thuc hien tot cac nhiem vu tren, chung ta tin tuong rang Nghi quyet quan trong "Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi" se di vao cuoc song va tro thanh mot suc manh tinh than, chuyen thanh nhu mot luc luong vat chat gop phan to lon cho su nghiep cach mang nuoc ta giai doan moi.

Xin tran trong cam on ong.
(Theo Nhan dan)
Viet Bao
Tìm hiểu: Ong To Huy Rua, U Ðang, Tu tuong Ho Chi Minh, nang cao chat luong, van de ly luan, co so vat chat, su lanh dao, To Chuc Dang, thoi gian qua, ban tuyen giao, bao chi, nhiem vu, thuc hien, yeu cau, den

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0