Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen

Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen

Ho Chi Minh nguoi khai sinh nuoc Viet nam dan chu cong hoa, truc tiep dung dau Nha nuoc do trong 24 nam, da lanh dao nhan dan ta nham thuc hien su menh lich su: giai phong dan toc, thong nhat To quoc va dua dat nuoc di len con duong am no hanh phuc, sanh vai voi cac nuoc tien tien tren the gioi.

Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen
Chu tich Ho Chi Minh tren le dai trong ngay 2/9/1945.

Chung ta co the tu hao ve dan toc ta da san sinh ra con nguoi vi dai, da ke thua va phat huy nhung tu tuong cua cac bac tien boi nhu “nuoc lay dan lam goc” hay “nguoi day thuyen cung la dan, lat thuyen cung la dan” va “van nuoc thinh hay suy, mat hay con la do suc manh cua dan quyet dinh” (Nguyen Trai) trong truyen thong dan toc; da xuat phat tu thuc tien cach mang Viet Nam; tu su tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai va nhung thanh qua ve Nha nuoc phap quyen cua nhieu quoc gia tien tien; van dung sang tao nhung kinh nghiem va ly luan do vao viec xay dung Nha nuoc phap quyen cua dan, do dan va vi dan o Viet Nam.

Co the noi qua trinh di tim duong cuu nuoc cua Nguoi cung la qua trinh tim kiem mot nha nuoc moi phu hop voi dat nuoc Viet Nam, voi dan toc Viet Nam, boi le trong moi cuoc cach mang, van de chinh quyen nha nuoc luon luon la van de co ban.

Truoc khi ra di tim duong cuu nuoc, Ho Chi Minh song trong canh nuoc mat nha tan, tung chung kien canh nhan dan ta bi ap buc, boc lot nang ne duoi che do ha khac, bat chap luat phap cua bon thuc dan Phap va phong kien Nam trieu. Khi bon ba noi hai ngoai, nghien cuu va hoc hoi kinh nghiem cua cac nuoc phuong Tay, y tuong ve xay dung nha nuoc phap quyen da xuat hien o Ho Chi Minh. Boi vay khi co dieu kien the hien y tuong ay cua minh, Nguoi da chop thoi co, dau tranh de co duoc truoc het nhung quyen cua nguoi dan ghi trong phap luat.

Nam 1919, Hoi nghi Vecxay hop sau chien tranh the gioi lan thu nhat, Nguoi da gui Yeu sach cua nhan dan An Nam toi Hoi nghi gom 8 dieu, trong do co 4 dieu lien quan toi van de phap quyen. Cu the la:
Dieu 1: Yeu cau an xa doi voi tat ca chinh tri pham.
Dieu 2: Doi cai cach nen cong ly o Dong Duong nham dam bao cho nguoi ban xu duoc huong nhung dam bao ve mat phap luat nhu nguoi chau Au. Nguoi noi: “Cai cach nen phap ly o Dong Duong bang cach cho nguoi ban xu huong nhung dam bao ve mat phap luat nhu nguoi chau Au”.
Dieu 7: Doi thay the che do ra sac lenh bang che do ra cac dao luat.
Dieu 8: Doi co doan dai bieu thuong truc cua nguoi ban xu cu ra tai Nghi vien Phap.
Va Nguoi da chuyen ban yeu sach tren thanh “Viet Nam yeu cau ca” de pho bien rong rai cho moi nguoi, trong do co hai cau:
“Bay xin hien phap ban hanh
Tram dieu phai co than linh phap quyen

Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen
Chu tich Ho Chi Minh va cac thanh vien Chinh phu dau tien.

Sau khi tim duoc con duong cuu nuoc, Nguoi da to chuc, lanh dao nhan dan ta gianh lay tu do doc lap cho To quoc. Ngay tu truoc Cach mang thang Tam 1945, sau khi Nhat dao chinh Phap, Ho Chi Minh da chu truong “thanh lap chinh quyen cach mang” o cac can cu dia, cac khu giai phong luc bay gio. Den dau thang Tam 1945, mac du tinh hinh luc do het suc kho khan, Nguoi da kien quyet trieu tap Dai hoi quoc dan o Tan Trao, cu ra Uy ban dan toc giai phong Viet Nam - mot to chuc tien chinh phu ra doi dam bao tinh hop phap cua chinh quyen moi. Thang 8 nam 1945, Ha Noi va cac dia phuong trong toan quoc khoi nghia gianh chinh quyen tu tay phat xit Nhat. Truoc khi quan Dong minh do bo vao Viet Nam, Ho Chi Minh da doc ban Tuyen ngon doc lap ngay 2/9/1945, tai quang truong Ba Dinh de tuyen bo voi toan the gioi va quoc dan dong bao su “khai sinh” cua nuoc Viet Nam moi - nuoc Viet Nam dan chu cong hoa. Chinh phu lam thoi da ra mat truoc quoc dan Viet Nam va the gioi. Tuyen ngon doc lap la van kien chinh tri dac biet, khang dinh rang: Dan toc Viet Nam bang suc manh ky dieu cua minh da gianh duoc doc lap tu do va kien quyet bao ve quyen tu do va doc lap ay. Nuoc Viet Nam dan chu cong hoa ra doi la hop hien, hop phap. Chinh phu lam thoi la hop phap, hop cong ly.

Trong phien hop dau tien cua Chinh phu, Ho Chi Minh de ra 6 nhiem vu cap bach, trong do nhiem vu thu 3 la: “Phai co mot hien phap dan chu” va de nghi som to chuc tong tuyen cu voi che do pho thong dau phieu. Do la viec tiep tuc xay dung mot Nha nuoc phap quyen, mot Nha nuoc dan chu, hop phap, mot Nha nuoc thuc su dai dien cho nhan dan, do toan dan bau cu ra va quan ly xa hoi bang phap luat. Cuoc Tong tuyen cu dau tien trong ca nuoc duoc thuc hien ngay 6 thang 1 nam 1946 va da bau ra Quoc hoi dau tien cua nuoc Viet nam dan chu cong hoa.

Ho Chi Minh dac biet quan tam toi viec xay dung Hien phap va phap luat, khang dinh phap luat cua nuoc ta la y chi chung cua nhan dan, cua dan toc Viet Nam. Nguoi yeu cau cac co quan nha nuoc, can bo vien chuc nha nuoc tu Trung uong den dia phuong phai guong mau chap hanh phap luat va Dang cam quyen cung phai hoat dong trong khuon kho cua Hien phap va phap luat. Nguoi rat coi trong viec dua Hien phap va phap luat vao thuc hien co hieu qua trong cuoc song.

Hien phap dau tien (1946) cua nuoc Viet Nam dan chu cong hoa da the hien tu tuong nay cua Ho Chi Minh. Nguoi yeu cau Nha nuoc ta phai la nha nuoc co bo may hanh chinh manh, co hieu luc, dieu hanh bang phap luat; moi quyen dan chu phai duoc the che trong hien phap, trong cac bo luat va doi hoi cong dan phai tuan theo.
Ho Chi Minh doi hoi tinh nghiem tuc khong tru mot ai trong thi hanh phap luat, nhat la can bo nganh tu phap cang phai neu cao tinh than “Phung cong, thu phap, chi cong vo tu”. Nguoi noi: “Ve viec Chinh phu liem khiet, thi Chinh phu hien thoi da co gang liem khiet lam. Nhung trong Chinh phu, tu Ho Chi Minh cho den nhung nguoi lam viec o cac uy ban lang hien dong lam va phuc tap lam. Du sao Chinh phu cung da het suc lam guong. Va neu lam guong khong xong thi se dung phap luat ma tri nhung ke an hoi lo- da tri, duong tri va se tri cho ky het.”

Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen
Chu tich Ho Chi Minh tai Viet Bac.

Dac biet, trong tu tuong tri nuoc cua Ho Chi Minh co su ket hop nhuan nhuyen giua “phap tri” va “duc tri”. Nguoi noi: “Khong xu phat la khong dung, song chut gi cung trung phat la khong dung”. “Nha nuoc phai vua giao duc vua su dung phap luat de cai tao ho, giup do ho tro nen luong thien”.
Xay dung va cung co nha nuoc phap quyen, yeu cau moi nguoi song va lam viec tuan thu phap luat la noi dung chu dao cua tu tuong Ho Chi Minh ve Nha nuoc. Nguoi noi: “ Phap luat cua ta la phap luat that su dan chu, vi no bao ve quyen tu do, dan chu rong rai cho nhan dan lao dong. Nhan dan ta hien nay co tu do, tu do trong ky luat. Moi nguoi co tu do cua minh, nhung phai ton trong tu do cua nguoi khac. Nguoi nao su dung quyen tu do cua minh qua muc ma pham den tu do cua nguoi khac la pham phap”

Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen da duoc phat trien trong qua trinh hoat dong cach mang cua Nguoi. Nguoi da danh khong it tam tri, nghi luc de xay dung mot Nha nuoc kieu moi - Nha nuoc phap quyen cua dan, do dan va vi dan.
Ho Chi Minh noi: “Nha nuoc cua ta la Nha nuoc cua dan”, “Bao nhieu quyen han deu la cua dan”, "Van menh quoc gia trong tay nhan dan."

Noi dung dau tien, co ban nhat ve Nha nuoc cua dan trong tu tuong Ho Chi Minh, la thuc hien quyen dan chu cua nhan dan. Dan bau ra chinh quyen Nha nuoc o Trung uong va chinh quyen cac cap. “Tat ca quyen binh trong nuoc la cua toan the nhan dan Viet Nam. Viec nuoc la viec chung, moi mot nguoi con Rong chau Tien, bat ky gia tre, gai trai, giau ngheo, noi giong, ton giao deu phai ganh vac mot phan” va ban than Nguoi da hoat dong khong met moi nham thuc tinh toan dan toc phat huy cao nhat suc manh cua tri tue, tai nang va nghi luc vao su nghiep xay dung va bao ve chu quyen, su thong nhat cua dan toc Viet Nam.

Ngay sau ngay thanh lap nuoc, Nguoi yeu cau to chuc “cang som cang hay cuoc Tong tuyen cu voi che do pho thong dau phieu”. Nguoi nhan manh : “Tong tuyen cu la mot dip cho toan the quoc dan tu do lua chon nhung nguoi co tai, co duc de ganh vac cong viec nuoc nha. Trong cuoc Tong tuyen cu, he la nhung nguoi muon lo viec nuoc thi deu co quyen ra ung cu, he la cong dan thi deu co quyen di bau cu...”. Lan dau tien tat ca cong dan Viet Nam co quyen bau cu va ung cu. Day qua la dieu het suc moi me doi voi nhan dan lao dong Viet Nam. Cuoc Tong tuyen cu dien ra thanh cong vao ngay 6 thang 1 nam 1946 va sau do Quoc hoi chinh thuc to chuc ra bo may nha nuoc da the hien tu tuong Ho Chi Minh tren thuc te, huy dong toan the nhan dan tham gia quan ly dat nuoc, nhan dan dong vai tro lam chu dat nuoc.

Chinh quyen la van de cot tu cua cach mang, ma chinh sach bau cu, ung cu la de cho toan dan giai quyet van de do, tinh lap hien trong viec hinh thanh bo may nha nuoc: tu do hay han che; binh dang hay phan biet; gia hay that; ap dat hay tu do lua chon; cung la mot chuan muc de xem xet bo may chinh quyen thuc su cua dan hay khong. Voi y nghia do, Chu tich Ho Chi Minh da chi ro: Tong tuyen cu la mot dip cho toan the quoc dan lua chon nhung nguoi co tai, co duc de ganh vac cong viec nuoc nha. Co nhu the dan moi thuc hien duoc nguyen vong va y chi cua minh. Dong thoi cung xuat phat tu nhu cau cap bach cua tinh hinh phai chuyen tu Chinh phu lam thoi sang chinh thuc de doi pho voi nhung am muu cua ke thu dinh xoa nen doc lap va chinh quyen non tre cua nuoc ta luc bay gio. Do thuc su la mot y tuong tuyet voi cua Chu tich Ho Chi Minh ve mot nha nuoc cua dan.

Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen
Bac Ho thǎm hoi chien sy thi dua Pham Trung Pon, bi mu ca hai mat nhung da co nhieu sang kien cai tien nong cu.

Doi voi Ho Chi Minh, xay dung mot nha nuoc cua dan khong chi trong y tuong, trong thiet ke, ma bang hanh dong thuc tien cua Nguoi. Truoc van menh cua dat nuoc hiem ngheo, “ngan can treo soi toc”, de doan ket dan toc va giu vung chinh quyen nhan dan non tre, Nguoi da de nghi bo sung 70 ghe dai bieu quoc hoi cho Viet Nam Quoc dan Dang. Day la mot sang kien kip thoi cua Chu tich Ho Chi Minh de mo rong khoi dai doan ket toan dan, nham tap hop luc luong, loi keo cac dang phai, cac tang lop xa hoi tham gia xay dung va bao ve dat nuoc.

Duoc su uy nhiem cua Quoc hoi, trong “Loi tuyen bo sau khi thanh lap Chinh phu moi”, Ho Chi Minh da nhan manh: “Chinh phu moi phai to ro tinh than dai doan ket, khong phan dang phai...Ket qua la, co nhung vi co tai nang nhan loi tham gia Chinh phu: nhu Cu Huynh, vi tuoi gia suc yeu ma co tu, nhung vi toi lay dai nghia ma luu Cu, Cu cung gang o lai. Lai co nhieu vi dung ngoai san sang ra suc giup do: nhu Cu Bui Bang Doan, linh muc Pham Ba Truc...Dau o trong hay ngoai Chinh phu, ai nay deu hua se co gang lam viec, mot long vi nuoc, vi dan...
Toi co the tuyen bo truoc Quoc hoi rang, Chinh phu nay to ro cai tinh than quoc dan lien hiep, la mot Chinh phu chu trong thuc te va se no luc lam viec, de tranh thu quyen doc lap va thong nhat lanh tho cung xay dung mot nuoc Viet Nam moi.
Chinh phu nay la Chinh phu toan quoc, co du nhan tai Trung, Nam. Bac tham gia”

Quyen binh cua nhan dan cung duoc the hien ro trong viec nhan dan co quyen kiem tra, kiem soat va bai mien dai bieu. Nguoi nhac nho: “Chinh phu ta la Chinh phu cua nhan dan, chi co mot muc dich la ra suc phung su loi ich cua nhan dan. Chinh phu rat mong dong bao giup do, don doc kiem soat va phe binh de lam tron nhiem vu cua minh la nguoi day to trung thanh, tan tuy cua nhan dan”.

De nhan dan co the kiem tra, kiem soat , Nguoi yeu cau co quan nha nuoc phai co cach to chuc thuan tien cho nhan dan thuc hien quyen cua minh, tranh “cua quyen”, hach dich, chong “lam quyen”, “dung tren dan”, “de dau cuoi co,uc hiep dan”, thuc hien quyen khieu to cua nhan dan, dam bao quyen tu do dan chu cua nhan dan. Nguoi thuong nhac nho: Nan lang phi, tham o, la do benh quan lieu, menh lenh trong cong tac cua cac cap lanh dao o cac co quan nha nuoc gay ra...Vi vay, can co co quan thanh tra nha nuoc, chang nhung chong lang phi tham o ma con chong benh quan lieu, menh lenh de giup do cac co quan nha nuoc cai tien cong tac, giu gin ky luat, thuc hanh dan chu, gop phan cung co bo may nha nuoc. “Dong bao co oan uc, co thac mac moi khieu nai. Ta giai quyet tot cac khieu nai, dong bao thay Dang va Chinh phu quan tam lo lang den ho, do do moi quan he giua quan chung nhan dan voi Dang va Chinh phu duoc cung co tot hon.”

Nguoi con noi: “Tu ngay thanh lap Chinh phu, trong nhan vien con co nhieu khuyet diem. Co nguoi la quan cach mang, cho den, cho do, muu vinh than phi gia...Xin dong bao hay phe binh, giam sat cong viec chinh phu.”

Ho Chi Minh yeu cau: De nha nuoc thuc su la cua dan thi can bo nha nuoc phai thuong xuyen thuc hien phe binh va tu phe binh, lay y kien tin nhiem hay khong tin nhiem, khen, che ro rang. Vi theo Nguoi: kiem soat, giam sat la mot nguyen tac de thuc hien quyen lam chu cua nhan dan: nhan dan co quyen bai mien dai bieu Quoc hoi va dai bieu Hoi dong nhan dan. Nguyen tac ay dam bao quyen kiem soat cua nhan dan doi voi dai bieu cua minh. Nhung nguoi trong bo may cac cap phai la “cong boc cua dan, do dan cu ra truc tiep hay gian tiep thuc thi quyen luc cua dan, la nguoi phuc vu nhan dan”. ban than Ho Chi Minh tu nhan la “Nguoi linh gia vang menh lenh cua quoc dan ra mat tran”.

Nhan thuc ro vai tro to lon cua quan chung nhan dan trong su nghiep giai phong dan toc, xay dung va bao ve To quoc, Ho Chi Minh chu truong xay dung nha nuoc do dan. Dieu do co nghia la dan khong chi lap ra Nha nuoc ma con phai tham gia vao cong viec quan ly nha nuoc, Nguoi noi: “Nuoc ta la nuoc dan chu, dia vi cao nhat la dan, vi dan la chu...". “Chinh quyen tu xa den Chinh phu Trung uong do dan to chuc nen. Noi tom lai, quyen hanh va luc luong deu o noi dan.”

Bao nhieu nhiem vu, quyen han deu cua dan, xay dung dat nuoc trach nhiem cua dan. Trong Bao cao ve Du thao Hien phap sua doi tai ky hop thu 11 Quoc hoi khoa I ngay 18 thang 12 nam 1959 cua nuoc Viet Nam dan chu cong hoa, Nguoi noi: Quoc hoi la co quan quyen luc cao nhat cua Nha nuoc. Hoi dong nhan dan la co quan quyen luc cao nhat o dia phuong. Dan bau ra nguoi dai dien cho minh va su dung co quan quyen luc thong qua nguoi dai dien do, dong thoi dan co quyen kiem soat, giam sat nguoi minh bau ra va bai mien khi ho khong lam tron su uy thac.

Nha nuoc do dan tuc la dan phai tham gia vao cong viec cua nha nuoc. Quoc hoi nuoc ta tuy vi tri cao nhat song khong phai la co quan tap trung tat ca quyen luc. Khi xuat hien nhung cong viec lien quan den van menh cua quoc gia, thi se duoc dua ra nhan dan giai quyet, neu ba phan tu tong so dai bieu cua quoc hoi dong y (dieu 22 Hien phap 1946).

Hoi dong nhan dan duoc xem nhu la mot co quan tu quan cua dan, do dan dia phuong bau ra va chiu trach nhiem truoc nhan dan dia phuong.
Nha nuoc do dan tuc la moi cong viec xay dung dat nuoc la trach nhiem cua quan chung nhan dan. Do do, phai phat huy vai tro cua mat tran, cac doan the trong cong tac quan ly Nha nuoc va xa hoi, Ho Chi Minh rat quan tam den van de nhan dan thao luan, phat huy sang kien va tim cach giai quyet cac van de cua dat nuoc. Nguoi noi: “Dan nhu nuoc, minh nhu ca”, “luc luong nhieu la o dan het”, “cong viec doi moi, xay dung dat nuoc la trach nhiem cua dan”. Do vay, Nha nuoc muon dieu hanh, quan ly xa hoi co hieu luc, hieu qua, nhat dinh phai dua vao dan, dua vao sang kien va tri tue cua dan. “Dem tai dan, suc dan, cua dan lam loi cho dan...Chinh phu chi giup ke hoach co dong.”

Nha nuoc do dan trong tu tuong Ho Chi Minh la dan tu lam, tu lo viec, thong qua cac moi quan he trong xa hoi, qua cac doan the, chu khong phai Nha nuoc bao cap, lo thay dan, lam cho dan thu dong, y lai, cho doi. Nguoi cho rang: “Lam viec gi cung phai co quan chung tham gia ban bac, kho den may cung tro nen de dang va lam duoc tot...
De muoi lan khong dan cung chiu
Kho tram lan dan lieu cung xong”.
Chinh vi vay, Nha nuoc do dan xay dung va lam chu, dat duoi su kiem tra va kiem soat cua nhan dan theo tu tuong Ho Chi Minh con la Nha nuoc tin dan, moi luc luong deu o noi dan, do dan nam moi quyen hanh. Nha nuoc tin dan, dan tin o su lanh dao cua Nha nuoc thi viec gi cung lam duoc.

Theo tu tuong Ho Chi Minh, Nha nuoc vi dan la Nha nuoc phuc vu loi ich cua nhan dan, dam bao quyen dan chu rong rai va co hieu qua trong doi song xa hoi. Day la tu tuong nhat quan, noi bat trong doi hoat dong cua Nguoi tu nhung nam bon ba o nuoc ngoai cho den khi tro thanh lanh tu toi cao cua dan toc Viet Nam, cua Nha nuoc Viet Nam.

Chi sau hon mot thang thanh lap nuoc Viet Nam dan chu cong hoa, trong thu “Gui cac Uy ban nhan dan, cac bo, tinh, huyen va lang”, Chu tich Ho Chi Minh da nhac nho: “Chung ta hieu rang, cac co quan Chinh phu tu toan quoc cho den cac lang, deu la cong boc cua dan, nghia la de ganh vac cong viec chung cho dan, chu khong phai de dau dan nhu trong thoi ky duoi quyen thong tri cua Phap, Nhat.
Viec gi co loi cho dan, ta phai het suc lam.
Viec gi co hai cho dan, ta phai het suc tranh.”

Ban than cuoc doi Ho Chi Minh la mot tam guong sang ngoi ve mot con nguoi suot doi phung su To quoc, phung su nhan dan. Nguoi yeu cau moi quy dinh cua phap luat deu phai vi dan, can bo tu Trung uong den dia phuong phai het long, het suc phuc vu nhan dan, phai thuc su guong mau, thuc su trong sach, phai lo truoc thien ha va huong sau thien ha, thuc hanh tiet kiem, liem chinh, chi cong vo tu.

Sau khi Nha nuoc Viet Nam moi ra doi (1945), Nguoi da nhin thay truoc mot loat cac van de phuc tap xuat hien o mot nuoc nong nghiep lac hau, san xuat dinh tre. Trong hoan canh do, de nay sinh nhung te nan tham nhung, lang phi, quan lieu. De phong te nan do, Nguoi neu bat nhung doi hoi tren doi voi nguoi can bo la co y nghia rat thiet thuc. Ban than Ho Chi Minh la con nguoi khong co tham vong quyen luc, chuc vu cua Nguoi dam nhiem la trong trach ma Nguoi phai ganh vac truoc nhan dan, dat nuoc ma thoi...”Toi tuyet nhien khong muon cong danh phu quy chut nao, bay gio phai ganh vac chuc Chu tich la vi dong bao uy thac thi toi phai co gang lam...Bao gio dong bao cho toi lui thi toi rat vui long lui. Toi chi co mot su ham muon tot bac la lam sao cho nuoc ta duoc hoan toan doc lap, dan ta duoc hoan toan tu do, dong bao ai cung co com an ao mac, ai cung duoc hoc hanh. Rieng phan toi thi lam mot cai nha nho nho noi co non xanh nuoc biec, de cau ca, trong hoa, som chieu lam ban voi cac cu gia hai cui, tre em chan trau, khong dinh liu gi den vong danh loi.”

Day qua la dieu tuyet voi trong dao duc Ho Chi Minh. Nguoi nhan thay ro rang nhung ke qua ham muon quyen luc se dan den tinh trang chuyen quyen, doc doan, sa vao chu nghia ca nhan, lam cho nha nuoc bien dang. Nha nuoc kieu moi khong cho phep nhu vay. Noi chuyen voi dong bao truoc luc sang Phap dam phan voi Chinh phu Phap ve nen doc lap cua dan toc Viet Nam, Ho Chi Minh bay to: "Ca doi toi chi co mot muc dich la phan dau cho loi ich cua To quoc va hanh phuc cua nhan dan. Khi toi an nap noi nui non, ra vao chon tu toi, xong pha noi hiem ngheo vi muc dich do. Den luc nho quoc dan doan ket, gianh duoc chinh quyen, uy thac toi ganh vac viec cua Chinh phu, toi lo lang ngay dem, nhan nhuc, co gang la vi muc dich do.“

Trong cuoc hop dau tien cua Uy ban nghien cuu ke hoach kien quoc sau thang 8 nam 1945, Nguoi neu ro muc tieu cua Nha nuoc la:
1.”Lam cho dan co an
2. Lam cho dan co mac
3. Lam cho dan co cho o
4. Lam cho dan co hoc hanh”
Nguoi con noi: “Chung ta hy sinh phan dau de gianh doc lap. Chung ta da tranh duoc roi...Chung ta tranh duoc tu do, doc lap roi ma dan cu chet doi, chet ret, thi tu do, doc lap cung khong lam gi. Dan chi biet ro gia tri cua tu do, doc lap khi ma dan duoc an no, mac du.”
Nha nuoc vi dan khong chi biet lam loi cho dan ma con phai kinh dan. Nguoi noi: “Chung ta phai yeu dan, kinh dan thi dan moi yeu ta, kinh ta”. Trong loi day cua Nguoi the hien ro su ke thua co sang tao cac tu tuong cua nhung bac tien boi: Dan la goc, la quy va phai doi dai dan nhu the nao thi dan moi kinh men, yeu nha cam quyen.

Trong tu tuong Ho Chi Minh, Nha nuoc vi dan con la nha nuoc song trong long dan, tao su cong bang cho dan, dat loi ich cua Nha nuoc gan chat voi loi ich cua quan chung nhan dan. Nhu vay, Nha nuoc ta do dan xay dung, phai la Nha nuoc hoat dong vi loi ich cua con nguoi. Con nguoi o day truoc het la nhan dan lao dong noi chung, bao gom cong nhan, nong dan, tri thuc va cac giai tang xa hoi khac trong cong dong dan toc Viet Nam. Cac giai cap, tang lop ay la luc luong cua toan dan toc, la nhung nguoi chung lung dau cat cho su nghiep chan hung dan toc, gan van menh cua minh voi van menh dan toc. Vi dan, vi con nguoi, vi su nghiep thuc day tien bo cua con nguoi, cua dan toc la soi chi do xuyen suot trong tu tuong Ho Chi Minh.

De co duoc mot Nha nuoc thuc su cua dan, do dan va vi dan, Ho Chi Minh luon luon nhac nho phai xay dung mot bo may nha nuoc trong sach, vung manh, dau tranh voi nhung benh tat nhu tham nhung, quan lieu, hach dich, cua quyen, vi pham quyen va loi ich cua nhan dan lao dong.
Nha nuoc vi dan con la Nha nuoc co trach nhiem truoc dan. Nhieu lan Nguoi can dan: “bat cu viec gi cung vi loi ich cua nhan dan ma lam va chiu trach nhiem truoc nhan dan”. “Chinh sach cua Dang va Chinh phu phai het suc cham nom den doi song cua nhan dan, neu dan doi la Dang va Chinh phu co loi, neu dan ret la Dang va Chinh phu co loi, neu dan dot la Dang va Chinh phu co loi, neu dan om la Dang va Chinh phu co loi.”

Trong lich su, tu tuong Nha nuoc “lay dan lam goc” da som xuat hien o nhung nha lanh dao, nhung nha chinh tri lon. Nhung den Ho Chi Minh, tu tuong ve Nha nuoc cua dan, do dan va vi dan duoc phat trien sau sac, phong phu ve noi dung, voi chat luong moi, tro thanh mot quan diem khoa hoc, nhan dao ve ban chat nha nuoc moi - Nha nuoc cua dan, do dan, vi dan.

Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen
Chu tich Ho Chi Minh.

Neu nhu nuoc “lay dan lam goc” la tu tuong chinh tri truyen thong thi den Ho Chi Minh, tu tuong ay duoc dien dat trong mot menh de chu dong het suc gian di, tu nhien: "Dan la goc nuoc" dung nhu may cau tho cua Nguoi:
“Goc co vung thi cay moi ben
Xay lau thang loi tren nen nhan dan”
Ngay nay, chung ta dang xay dung Nha nuoc phap quyen Viet Nam xa hoi chu nghia va lay tu tuong ve nha nuoc phap quyen cua dan, do dan va vi dan cua Ho Chi Minh lam nen tang tu tuong cho chung ta trong cong cuoc xay dung do.

Voi nhung ket qua dat duoc trong qua trinh doi moi, cung nhu nhung kho khan, ton tai qua hon 18 nam doi moi, hoan thien nha nuoc theo huong xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia da tac dong manh me va truc tiep den qua trinh doi moi dat nuoc noi chung. Thuc te cho thay, van de doi moi va hoan thien nha nuo chien nay la cong viec con kho khan ca ve ly thuyet va thuc tien. Dieu do doi hoi Dang, Nha nuoc va nhan dan ta can co nhung buoc di va giai phap vua khan truong, vua vung chac trong hien thuc, tiep tuc cai cach triet de hon nua to chuc va hoat dong cua Nha nuoc de dap ung duoc tinh hinh moi cua dat nuoc trong qua trinh chan hung dan toc va hoi nhap hien nay.

  • PGS.TS Le Doan Ta
Viet Bao
Comment :Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Ho Chi Minh Thought on the rule of law
democratic countries plus Vietnam, Democratic Republic of Vietnam, Ho Chi Minh Thought, President Ho Chi Minh, the rule of law, Ethnic Vietnam , Declaration of Independence, the general election, the state, the requester, freedom, of civil law, to
Celebrating 59 years on CT Ho Chi Minh read the Declaration of Independence, 35 years of Uncle go far, for the reflection of his thoughts on the rule of law ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu tuong Ho Chi Minh ve nha nuoc phap quyen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0