Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan

Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan

  • PGS. TS. Le Doan Ta

- 74 nam qua, tu ngay thanh lap den nay, Dang ta va Chu tich Ho Chi Minh luon ke thua va phat huy truyen thong tot dep cua dan toc, phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc trong cuoc dau tranh truong ky giai phong dan toc, thong nhat To quoc, dua ca nuoc di len chu nghia xa hoi va thuc hien cong cuoc doi moi, xay dung va bao ve vung chac To quoc Viet Nam.

Dang ta do Ho Chi Minh sang lap, lanh dao va ren luyen da xuat phat tu hoc thuyet Mac - Le nin, tu tinh hoa van hoa phuong Dong va phuong Tay, tu chu nghia yeu nuoc truyen thong, tu thuc tien phat trien cua the gioi va Viet Nam ma hinh thanh nen duong loi cach mang Viet Nam, lanh dao nhan dan ta hoan thanh su nghiep giai phong dan toc, thong nhat To quoc, di len chu nghia xa hoi va dang thuc hien thang loi cong cuoc doi moi dat nuoc hien nay. Mot nhan to quyet dinh su thang loi do la Dang ta da phat huy duoc suc manh dai doan ket toan dan toc, thuc hien duoc moi quan he gan bo mau thit giua Dang va nhan dan.

1. Gan bo mau thit voi nhan dan la van de thuoc ban chat cach mang cua Dang.

Xuat phat tu nhung nguyen ly cua chu nghia Mac - Lenin, xuat phat tu kinh nghiem cua the gioi va tu thuc tien dat nuoc ta, Ho Chi Minh da co nhung quan diem sang tao ve Dan va ve Dang - to chuc tien phong cua giai cap cong nhan, cua dan toc va cua toan dan Viet Nam trong su nghiep cach mang giai phong dan toc, thong nhat To quoc va tien len chu nghia xa hoi cua nhan dan ta, dan toc ta.

Quan niem ve Dan cua Ho Chi Minh.

Mot la, dan la quy nhat, la quan trong hon het. Nguoi noi: "Trong bau troi khong gi quy bang nhan dan. Trong the gioi khong gi manh bang luc luong doan ket cua nhan dan” (1).
"o trong xa hoi, muon thanh cong phai co ba dieu kien la: thien thoi, dia loi va nhan hoa.
Ba dieu kien ay deu quan trong ca. Nhung thien thoi khong quan trong bang dia loi, ma dia loi khong quan trong bang nhan hoa.

Nhan hoa la the nao?

Nhan hoa la tat ca moi nguoi deu nhat tri. Nhan hoa la quan trong hon het” (2).
Hai la, dan la goc cua nuoc, cuacach mang. Trong tac pham Duong cach menh, Ho Chi Minh chi ra rang: cong nong la goc cua cach menh". Trong qua trinh phat trien cua cach mang, Nguoi thuong nhac nhu: “dan chung dong long, viec gi cung lam duoc. Dan chung khong ung ho, viec gi cung khong lam nen”. "Nuoc lay dan lam goc”. "Goc co vung, cay moi ben. Xay lau thang loi tren nen nhan dan" (3) .

Ba la, dan la chu, moi quyen hanh va luc luong deu o noi dan. Nguoi noi: "Che do cua ta la che do dan chu, tuc la nhan dan la nguoi chu”, bao nhieu loi ich deu vi dan", "bao nhieu quyen han deu la cua dan". ‘Chinh quyen tu xa den Chinh phu trung uong do dan bau cu ra. Doan the tu trung uong den xa, do dan to chuc". Dan bau ra nguoi dai dien va co quyen kiem sat, giam sat va bai mien khi khong lam tron su uy thac. Nguoi con noi: “Dan nhu nuoc, minh nhu ca”, “luc luong nhieu la nho o dan het”. “Cong viec doi moi la trach nhiem cua dan”, Nha nuoc muon dieu hanh, quan ly xa hoi co hieu luc, hieu qua nhat dinh phai dua vao dan. Nguoi yeu cau : “Dem tai dan, suc dan, cua dan lam loi cho dan ...” (4).

Bon la, dan co quyen, nhung phai co nghia vu, trach nhiem doi voi dat nuoc. Nguoi tung chi ra rang: "Nhan dan co quyen lam chu thi phai co nghia vu lam tron bon phan cong dan". Trong bai phat bieu voi Doan dai bieu nhan dan Thu do Ha Noi, ngay 16-10-1954, Nguoi noi: "Che do ta la che do dan chu. Nhan dan la chu. Chinh phu la day to cua nhan dan. Nhan dan co quyen don doc va phe binh Chinh phu. Chinh phu thi viec to viec nho deu nham muc dich phuc vu loi ich cua nhan dan. Vi vay, nhan dan lai co nhiem vu giup do Chinh phu, theo dung ky luat cua Chinh phu va lam dung chinh sach cua Chinh phu, de Chinh phu lam tron phan su ma nhan dan da giao pho cho” (5).

Trong qua trinh lanh dao cach mang Viet Nam, khai niem "Dan" trong Tu tuong Ho Chi Minh the hien va duoc su dung la toan dan toc, bao gom moi nguoi thuoc cac dan toc (da so va thieu so) song tren dai dat Viet Nam, khong phan biet noi giong, trai gai, giau ngheo, ton giao, chi tru nhung ke phan boi, tay sai cho de quoc, di nguoc lai quyen loi cua nhan dan, cua dan toc, di nguoc lai doc lap dan toc va chu nghia xa hoi.

Tat nhien, Ho Chi Minh khong coi “dan”, “nhan dan” la mot khoi dong nhat, ma la mot cong dong, bao gom nhieu dan toc, giai cap, tang lop. Cac nhom xa hoi ay co loi ich chung va loi ich rieng, co vai tro va thai do khac nhau doi voi su phat trien xa hoi va cach mang. Cong nhan, nong dan va tri thuc luon luon duoc Ho Chi Minh coi la luc luong cach mang to lon nhat, la nen tang cua khoi doan ket dan toc, doan ket toan dan. Dieu nay duoc the hien ro trong cac bai noi va viet cua Nguoi, trong Chinh cuong, Dieu le, trong cac van kien cua Dang do Nguoi chi dao xay dung nen, nhu trong Chinh cuong cua Dang lao dong Viet Nam (thang 2-1951) da ghi ro: “Chinh quyen cua nuoc Viet Nam dan chu cong hoa la chinh quyen dan chu nhan dan nghia la cong nhan, nong dan, tieu tu san thanh thi, tieu tu san tri thuc, tu san dan toc va cac than si (dia chu) yeu nuoc tien bo; nhung tang lop nhan dan ay chuyen chinh voi de quoc xam luoc va bon phan quoc, cho nen noi dung chinh quyen do la nhan dan dan chu chuyen chinh. Chinh quyen do dua vao mat tran dan toc thong nhat, lay lien minh cong nhan, nong dan lao dong, tri thuc lam nen tang, do giai cap cong nhan lanh dao”.

Khi mien Bac buoc vao thoi ky qua do di len chu nghia xa hoi, Hien phap do Nguoi chu tri bien soan nam 1959 lai khang dinh: "Tat ca quyen luc trong nuoc Viet Nam dan chu cong hoa deu thuoc ve nhan dan...”. Co the noi, trong moi thoi ky cach mang, thoi ky phat trien che do dan chu nhan dan va di len chu nghia xa hoi, chuc nang, nhiem vu cach mang, to chuc Nha nuoc cung phat trien va thay doi theo. o mot so nuoc, khi cach mang tien len, mot so giai cap, tang lop co loi ich rieng doi lap voi muc tieu cach mang va co khi tro thanh doi tuong cach mang. Con o Viet Nam tinh chat co ban cua Nha nuoc theo tu tuong Ho Chi Minh van la Nha nuoc cua dan, do dan va vi dan. Co so xa hoi - giai cap cua Nha nuoc van la khoi dai doan ket dan toc, tren nen tang lien minh cong nhan, nong dan, lao dong tri oc do Dang ta lanh dao. Co so xa hoi ay khong thu hep ma con phat trien ve chat luong. Cach mang khong gat bo mot giai cap, mot tang lop nao da dung trong hang ngu Mat tran dan toc thong nhat, ma con het suc boi duong, cai tao, diu dat de moi giai cap, tang lop va moi nguoi tiep tuc di theo con duong cach mang do Ho Chi Minh va Dang ta vach ra, tiep tuc gop phan cong hien vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc trong giai doan moi vi loi ich cua ca nhan, cua cong dong va cua toan dan toc. Khep lai qua khu, nhin ve tuong lai, mien la tan thanh duong loi dai doan ket dan toc de thuc hien dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Day la mot sang tao lon trong quan niem ve Dan cua Ho Chi Minh va cua Dang ta.

2. Su nghiep cach mang la cua nhan dan, song nhan dan can Dang dan duong, lanh dao.

Ho Chi Minh da tung day “cach menh la cong viec cua dan chung”, "Cong nong la goc cach menh". Song "cach mang phai co to chuc ben vung, suc cach mang phai tap trung, muon tap trung phai co Dang lanh dao". Ngay trong tac pham Duong cach menh, Nguoi da chi ro: "Truoc het phai co Dang cach menh, de trong thi van dong va to chuc dan chung, ngoai thi lien lac voi dan toc bi ap buc va vo san giai cap moi noi. Dang co vung cach mang moi thanh cong, cung nhu nguoi cam lai co vung thuyen moi chay” (6). Trong qua trinh lanh dao cach mang, Ho Chi Minh da dac biet quan tam den van de xay dung Dang. Trong nhung nam 1925-1927, Nguoi da to chuc viec dao tao, huan luyen can bo, chuan bi thanh lap Dang, Nguoi chu tri hop nhat 3 to chuc cong san, thanh lap Dang Cong san Viet Nam. Cuong linh dau tien cua Dang xuat hien. Trong qua trinh phat trien cua Dang, mac du Dang ta co lan thay doi ten goi, nhung ban chat cua Dang khong thay doi va Dang da lanh dao nhan dan ta, dan toc ta thuc hien muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, gianh duoc nhung thang loi vi dai: thang loi cua cach mang thang Tam nam 1945, thanh lap Nha nuoc Viet Nam dan chu cong hoa; thang loi cua cac cuoc khang chien oanh liet de giai phong dan toc, bao ve To quoc; thang loi cua su nghiep doi moi va tung buoc dua dat nuoc qua do len chu nghia xa hoi. Voi nhung thang loi vi dai do, nuoc ta tu mot nuoc thuoc dia, nua phong kien da tro thanh mot quoc gia doc lap, tu do, dinh huong xa hoi chu nghia, co quan he quoc te rong rai, co vi the ngay cang quan trong trong khu vuc va tren the gioi. Nhan dan ta tu than phan no le da tro thanh nguoi lam chu dat nuoc, lam chu xa hoi. Dat nuoc ta tu mot nen kinh te ngheo nan lac hau da buoc vao thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa.

So di Dang ta thuc hien thang loi su menh lich su cua minh, vi Dang ta la mot Dang Mac - Lenin, Dang cua Ho Chi Minh sang lap, xay dung va ren luyen.

Mot la, Dang ta la san pham cua su ket hop chu nghia Mac- Lenin voi phong trao cong nhan va phong trao yeu nuoc Viet Nam. Chu nghia Mac - Lenin, theo tu tuong Ho Chi Minh, la nen tang tu tuong va kim chi nam cho hanh dong cua Dang. Song xuat phat tu thuc tien nuoc ta, mot nuoc thuoc dia nua phong kien, mot nuoc ngoai su phat trien cua phong trao cong nhan dau the ky XX, thi phong trao yeu nuoc duoc ke thua tu truyen thong hang nghin nam dung nuoc va giu nuoc tao nen, phat trien soi noi. Con duong giai phong dan toc, giai phong xa hoi doi hoi phai co mot he tu tuong khoa hoc tien tien thay the cho he tu tuong phong kien loi thoi, huong dan, chi dao con duong phat trien. Song he tu tuong ay phai co mot to chuc tien phong cach mang tap hop quan chung nhan dan dong dao, bien he tu tuong khoa hoc do thanh hien thuc. Ho Chi Minh coi “cong nong la goc cach mang”, song cong nong va dan chung noi chung phai giac ngo, va muon duoc giac ngo, di tu tu phat den tu giac, thi phai co Dang cach mang dan duong. Dang nhu nguoi cam lai, nguoi cam lai co vung, thuyen moi chay. Va trong tien trinh cach mang, moi Cuong linh, chinh sach, chu truong cua Dang deu bat nguon tu he tu tuong do: chu nghia Mac - Lenin. Cach mang cang kho khan, gian kho cang phai kien dinh chu nghia Mac - Lenin. Xa roi he tu tuong Mac - Lenin thi cach mang di vao ngo cut va khong tranh khoi su that bai tham hai.

Hai la, Dang ta la Dang cua giai cap cong nhan, dong thoi Dang cua dan toc Viet Nam, Dang cua toan dan Viet Nam.

Ban chat giai cap cong nhan cua Dang ta the hien o cho Dang ta lay chu nghia Mac - Lenin la nen tang tu tuong; Dang ta lay doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, lay dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh la muc tieu ly tuong cua minh. Dang tuan thu nguyen tac to chuc cua Dang la Dang kieu moi, Dang cua chu nghia Mac - Lenin. Song, giai cap cong nhan la mot bo phan trong dan toc. Van de dan toc va giai cap co quan he khang khit voi nhau.

Trong cach mang dan toc dan chu nhan dan, Ho Chi Minh da chi ro: “Trong giai doan nay, quyen loi cua giai cap cong nhan va nhan dan lao dong va cua dan toc la mot. Chinh vi Dang Lao dong Viet Nam la Dang cua giai cap cong nhan va nhan dan lao dong, cho nen no phai la Dang cua dan toc Viet nam” (7). Trong cach mang xa hoi chu nghia, Ho Chi Minh noi : “Dang ta la Dang cua giai cap, dong thoi cung la cua dan toc, khong thien tu, thien vi” (8). Ngay pham tru giai cap cong nhan cung can duoc nhan thuc cho day du. Mac tung noi den giai cap cong nhan dai dien cho luc luong san xuat tien tien nhat cua thoi dai. Ngay nay, trong dieu kien cua cuoc cach mang khoa hoc cong nghe moi, noi ham cua giai cap cong nhan cung phai duoc mo rong den cac luc luong lao dong tri oc rong lon, thuc day su phat trien xa hoi.

Trong thuc tien, Dang ta gan bo mau thit voi dan toc, voi nhan dan va duoc nhan dan thua nhan. Toan bo nghi luc cua Dang, toan bo su phan dau, hy sinh cua cac the he dang vien deu huong vao muc tieu giai phong dan toc, giai phong nhan dan, gianh tu do, doc lap, hanh phuc cho nhan dan. Ngoai muc tieu do, Dang ta khong co muc tieu nao khac. “Ngoai loi ich cua To quoc, cua nhan dan, Dang ta khong co loi ich gi khac” (9). Trong nhung khuc quanh co cua lich su, Dang ta luon the hien ban linh chinh tri vung vang, trach nhiem to lon doi voi nhan dan, doi voi van menh cua dan toc. Trong cac cuoc khang chien giai phong dan toc, bao ve To quoc, Dang ta luon the hien la nguoi chien si tien phong, hoan thanh su menh lich su cao ca ma dan toc, nhan dan giao cho, giai phong dan toc, thong nhat giang son ve mot moi, bao ve tung tac nui, thuoc song, bau troi, bien ca bao la cua To quoc. Trong cuoc xay dung dat nuoc, co nhung luc chung ta da mac sai lam khuyet diem nhu chu quan, duy y chi, ap dung mo hinh cua nen kinh te ke hoach hoa tap trung quan lieu bao cap, va ca nhung khuyet diem sai lam khac, song Dang ta thang than nhan lay sai lam thieu sot ve minh, da kien tri con duong di len chu nghia xa hoi, quyet tam lanh dao nhan dan vuot qua kho khan thu thach, tru duoc trong bao tap va di len. Thanh tuu hon 18 nam doi moi vua qua la mot bang chung hung hon Dang ta thuc su la luc luong tien phong cua dan toc, cua nhan dan. Chung ta quyet tam doi moi, phat trien nen kinh te thi truong dinh luong xa hoi chu nghia va thuc hien duong loi doi ngoai doc lap tu chu, rong mo, da phuong hoa, da dang hoa cac quan he quoc te. Viet Nam san sang la ban, la doi tac tin cay cua cac nuoc trong cong dong quoc te, phan dau vi hoa binh, doc lap va phat trien. Thanh tuu vi dai cua su nghiep doi moi co nhieu nguyen nhan tao nen, trong do nguyen nhan het suc quan trong, mang tinh quyet dinh la duong loi doc lap tu chu dung dan cua Dang ta, duong loi xuat phat tu loi ich cua nhan dan ta, cua dan toc ta, duong loi cua mot Dang gan bo mau thit voi nhan dan - duong loi cua Dang cua Ho Chi Minh.

Ngay nay, sau 18 nam doi moi, voi nhung thanh tuu ve kinh te, xa hoi va vi the cua Viet Nam tren truong quoc te, chung ta co the lay loi cua Lenin noi ve dat nuoc Nga khi thuc hien chinh sach kinh te moi de noi ve nuoc Viet Nam chung ta: “Ngay nay, chung ta co quyen noi... toan bo quan diem cua chung ta ve chu nghia xa hoi da thay doi ve can ban”(10). Chung ta dang dung truoc van hoi va thach thuc moi. Cuoc doi moi tu duy lon moi mang tinh buoc ngoat dang phat trien ke tu Dai hoi IX doi hoi phai duoc day manh hon nua dap ung nhung thach thuc moi de but len phia truoc, pha bo moi rao can, tien kip thoi dai.

Ba la, mot khi Dang tro thanh Dang lanh dao chinh quyen thi Dang cam quyen, dan la chu, nhu Ho Chi Minh da chi ro. Dang cam quyen la Dang tiep tuc lanh dao cuoc dau tranh giai phong dan toc, giai phong xa hoi, giai phong con nguoi. Song, Dang cam quyen, dan la chu: “quyen hanh va luc luong deu o noi dan” (11). Day la van de nguyen tac, la ban chat cua che do moi. Dang lanh dao chinh quyen la nham thiet lap quyen lam chu cua nhan dan, moi quyen luc phai thuoc ve nhan dan, lam trai nguyen tac do Dang se thoai hoa, bien chat. Boi vay, phai xay dung co che Dang cam quyen ma cai cot loi cua co che nay la moi quan he giua Dang, nhan dan, Nha nuoc. Dang phai tr

Viet Bao
Comment :Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Ho Chi Minh Thought on flesh and blood relationship between the Party and people
Democratic Republic of Vietnam, the Vietnam Communist democracy, Ho Chi Minh Thought, Marxism - Leninism, socialism

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0