Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien

Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien

Sau mot nam nhan dien lai minh, nam 2008 nay, Viet Nam se phai go nhung nut that nao cho hoi nhap? Thay doi tu tu duy quan ly nham xac lap trat tu sang quan ly de thuc day phat trien nhu the nao de go cac nut that cho tang truong. "Ong WTO" Truong Dinh Tuyen va TS Tran Dinh Thien tiep tuc trao doi voi doc gia TS.

Mo "nut that the che"

Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien
TS Tran Dinh Thien
TS Tran Dinh Thien: Nhin lai mot nam, co the tom lai mot so nut that cho hoi nhap nhu sau: Thu nhat, nhung ach tac toi thieu ve ha tang de tiep nhan co hoi; Thu hai, ve nguon luc dau vao, nhat la nguon nhan luc.

Thu ba, ca ba chu the nha nuoc - doanh nghiep - nhan dan hien deu dang co van de ve nang luc hoi nhap ma neu khong mo ra thi khong tan dung duoc het co hoi.

Thu tu, he thong the che. Da la mot nen kinh te thi truong ma the che cham cai thien thi se kho van hanh, khong the dong bo. Chung ta co hai muoi nam phat trien chuyen sang kinh te thi truong nhung the che thi truong chua hoan thien ma do venh trong nhung thoi diem nay con nhin ro hon. Nhu thi truong dat dai, nhan luc...

Chung ta thuong ban vao diem nut duong xa giao thong. Nhung co diem nut khac neu xu ly nhanh con hieu qua hon, chinh la diem nut ve the che, mo ra khong gian cho phat trien. Day la nut that can thao go ngay.

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Co bon van de lon phai giai quyet dut diem trong nam 2008: thu nhat, ve quan tri, vua la quan tri the che, vua la van de dieu hanh. Thu hai, giai quyet mot so cong trinh ha tang giao thong thiet yeu. Du day la mot qua trinh dai nhung neu khong lam som se tac nghen. Thu ba, nguon nhan luc. Thu tu, nong nghiep va phat trien nong thon.

Tra mon no "thu tuc hanh chinh"

TS Tran Dinh Thien: Nam 2007 voi tu cach la nam dau tien tham gia vao WTO, Chinh phu da lam duoc nhieu viec, tao ra nhieu thanh tich. Nhung co hai viec ma Chinh phu con dang no. Dau tien la "mon no" cai cach hanh chinh. Nhung khoi dong cua cai cach con chua cham duoc den mong muon cua nguoi dan, chua tuong xung voi ky vong.

Sau do la co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, cung la noi dung nam trong cam ket quoc gia sau khi hoi nhap.

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Co le nen hinh thanh bo chuan ve thu tuc hanh chinh, tren co so tong hop nhung kinh nghiem tot. Tren bo, nganh co the khac nhau, nhung duoi dia phuong, noi dung quan ly nha nuoc giong nhau. Hien nay da thuc hien phan cap manh cho dia phuong, khong co ly do gi tinh thi lam tot, tinh lai lam do.

TS Tran Dinh Thien: Dong y voi de xuat tren. Khong phai ta khong co nhung vi du tot de rut ra kinh nghiem thuc te. Chang han nhu Binh Duong da lam tot tu nhieu nam nay. Binh Duong nho cai cach hanh chinh ma thu hut duoc dau tu. Nhung dien hinh nay chua duoc tong ket, rut kinh nghiem de lan toa ra cac tinh khac. Neu nhung mau tuong tu duoc tong ket thi chac chan qua trinh mo cua hoi nhap se thanh cong hon.

Truong Dinh Tuyen: Bo sung them dia phuong khac la Ha Tay. Cach day may nam, Ha Tay la dien hinh cho mot dia phuong tri tre cho du dieu kien thuan loi khong kem Ha Noi. Song cho den nay dia phuong nay da dat nhieu tien bo. Day cung la mo hinh can tong ket.

Quan tri phai tu kiem soat sang tao dieu kien va giam sat

Nha bao Nguyen Anh Tuan: Ban Duong Van Dai hoi: "Thua ong Truong Dinh Tuyen, trong khi nen kinh te sau mot nam gia nhap WTO dang can va thieu von thi qua trinh giai ngan lai khong nhu yeu cau. Nguyen nhan chu quan va khach quan, cach khac phuc?"

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Giai ngan cham la cau chuyen cua nhieu nam. Mot trong nhung nguyen nhan la do thu tuc hanh chinh chua tot. Roi the che dau tu chua hoan thien. Nang luc quan tri du an cua cac can bo han che. Neu khong giai quyet duoc diem nay thi viec thu hut von dau tu se khong mang lai hieu qua tang truong.

Thu 2, van de giai phong mat bang dang bi ach tac. Nhu vay, can xem lai the che ve dau thau, quan tri.

TS Tran Dinh Thien: Giai ngan lien quan den dau tu va cung de giai quyet cac ach tac nhu duong xa, cang bien, ha tang do thi... Nhung diem nut nay khong phai sau 1 nam gia nhap VVTO chung ta moi canh bao.

Nhung nam dau gia nhap WTO, le ra phai giai ngan nhieu hon de giai toa ach tac thi nguoc lai. Nguyen nhan nam o nang luc thuc tien de bien quyet tam thanh cac loi ich phat trien thuc su.

Nuoc Viet Nam ngheo nhung khong thieu von, tham chi con boi thuc. Cu nhin thi truong chung khoan du thay thi truong Viet Nam kha giau von. Ly do nam o nang luc hap thu von dang co van de nghiem trong. The hien o giai ngan.

Nam 2007 co mot hien tuong dac sac: Von FDI dang ky la 20 ty, nhung giai ngan la 4,5 ty dola. Ty le dang ngay cang gian ra. Nhung co hoi dang qua di truoc mat chung ta. Den luc nao do, tut hau se hien huu.

Tang truong muon nhanh, ben vung thi truoc het phai giai toa ach tac nay quyet liet, nham vao trong diem. Neu khong trien vong tang truong tu 12% - 15% trong cac nam toi se xa voi.

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Giai ngan cham lien quan den thu tuc. Dau tien la giai phong dat dai, thu hai la thu tuc quan ly xay dung co ban. Co van ve tu duy quan ly can phai thay doi.

Do la chuyen tu tu duy quan ly de xac lap trat tu sang quan ly de thuc day phat trien. Chinh vi tu duy quan ly de xac lap trat tu nen chung ta tim moi cach ngan chan nhung so ho trong chinh sach, thu tuc ma khong thay rang khong the giai quyet so ho chi bang cac van ban ma can co nhieu dinh che khac. Do do can chuyen ngay sang tu duy quan ly de phat trien.

Vi du do tinh hinh gia ca bien dong. Nha dau tu xac dinh gia vao thoi diem do. Roi tinh toan, dau thau. Sau do chua trien khai thi gia lai tang, lai phai tien hanh lai.

TS Tran Dinh Thien: Y kien anh Tuyen lam toi nho den tai mot hoi thao gan day, trong so 6 de xuat lien quan den cai thien moi truong kinh doanh, co 1 khuyen cao tuong tu voi y kien anh Tuyen, la tu duy quan tri nha nuoc cua Viet Nam can chuyen tu chi dao kiem soat sang tao dieu kien va giam sat. Ho nhan rat manh vao cuong che thuc thi.

Nha bao Nguyen Anh Tuan: Bay gio van de dat ra la su quyet liet cua Chinh phu va lanh dao da kha ro rang nhung co may van khong chuyen, hieu qua khong cao. Nhu vay, neu quyet liet hon nua thi lieu trong vai ba nam toi, co may co chuyen duoc ngay chua, hay phai doi toi nhieu nam nua?

Truong Dinh Tuyen: Nam 2007 cung cho ta mot hinh anh dep ve cac nha lanh dao, ve mot Chinh phu quyet liet, nang dong. Muc tieu nam 2008 phai giai quyet van de chuyen su quyet liet cua Thu tuong, cua Chinh phu sang thanh quyet tam cua ca bo may.

TBT Nguyen Anh Tuan: Giai phap nao?

TS Tran Dinh Thien: De bien y muon, quyet tam thanh nang luc thuc tien can nhieu dieu kien: Thu nhat la tu duy. Tu mo hinh tang truong trong dieu kien cai cach mo cua den hoi nhap da khac han.

Trong thay doi tu duy co su thay doi ve cach quan niem ve muc tieu phat trien. Da qua roi thoi ky chon muc tieu phat trien rong bang cach khai thac nhung thu san co sang thoi cua tu duy loi the va khai thac loi the.

Thu hai, thay doi trong co che bo may, tu co che moi den bo may, con nguoi. Vi du de ra muc tieu cai cach hanh chinh thi den nay chung ta van phai noi di noi lai va roi phai bien thanh hanh dong. Cau chuyen nam truoc da noi, dang noi se phai tiep tuc noi de bien thanh hanh dong.

"Tien hoa va cach mang de khong lo nhip WTO"

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Chung ta khong thieu dien hinh ve nhung dia phuong nang dong. Chung ta da co nhung tien de de chuyen nhung yeu to dang phan tan, roi rac thanh su chuyen dong cua ca he thong. Mot trong nhung van de dang duoc Chinh phu chi dao la cac dia phuong phai xay dung chuong trinh hanh dong hau WTO, thong qua viec xay dung do se cai thien duoc tinh hinh.

Vi, khi do, ho se ra soat lai quy che dia phuong, xem co gi trai voi chuong trinh cua Chinh phu, trai voi cam ket WTO. Thu hai, mot chuong trinh cai cach o dia phuong, thu ba la chuong trinh phat trien nhan luc va thu hut dau tu khu vuc nong thon.

TS Tran Dinh Thien: Toi thay, trong hoi nghi TU 4, co 1 y quan trong, gia nhap WTO tao dong luc cho cai cach the che. Nghia la, du khong muon nhung van phai lam. Neu nuong theo da nay de lam se tot hon nhieu.

Cau hoi dat ra, co nhung viec chung ta van lam tu truoc den nay, nhung co viec nhin thay ngay la chung ta phai chu dong thuc hien cam ket WTO vi nhung viec do rat ro. Chung ta co cai dich de tro thanh mot the che kinh te hien dai duoc the gioi cong nhan.

Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien

Nguyen Bo truong Truong Dinh Tuyen. Anh: LAD

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Hien chung ta dang co de an, tren co so thuc hien Nghi quyet 08 nhung chu truong va chinh sach lon khi VN gia nhap WTO. Chu truong cua Nghi quyet la yeu cau hoan thien cac yeu to cua kinh te thi truong.

Chinh phu dang giao Bo Ke hoach - dau tu dang xay dung va co the hoi nghi TU lan toi se ban ve van de nay. Khi hoan thien the che thi truong se tao ra luc day moi cho nen kinh te.

Tran Dinh Thien: Trong du an hau WTO cua Chinh phu di xuong dia phuong ma toi va anh Tuyen dang tham gia, thay rang ho rat san sang. Chung toi thay dang thanh lan song tich cuc. Voi nhung buoc tien do, tuy khong gay ra cu soc, dot bien nhung rat chac chan va hieu qua thuc su.

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Chung ta van phai tuan theo hai quy luat song hanh. Thu nhat, co nhung viec phai phat trien theo quy trinh tien hoa, thu hai la co nhung van de can phai lam cach mang. Neu khong ket hop, se bi lo nhip.

Lan toa phat trien

Nha bao Nguyen Anh Tuan: Ban doc Le Hoang Khoi (Hoang Quoc Viet, Ha Noi): Voi thuc tai cua Viet Nam hien nay thi, 5 nam sau, Viet Nam se tro thanh mot quoc gia nhu the nao?

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Cu theo dieu kien nay thi sau 10 nam, GDP cua chung ta se tang gap doi. Nguoi ta bao co qui luat so 7, nghia la moi nam chung ta tang GDP len 7% thi sau 10 nam tang duoc gap doi.

Nam 2007, GDP tang 8,46%. Chinh phu dang de ra chi tieu tang 8.5 - 9% va cao hon la sau khoang 6 nam, chung ta co the tang GDP len gap doi. Sau khoang 5 nam nua, GDP cua chung ta co the tang len gap 1, 7 - 1,8 lan so voi hien nay. Bai toan quan trong nhat la lam the nao phan bo GDP hop ly de moi nguoi deu huong thu tang truong. Tranh truong hop don vao mot nhom nguoi. Con nhom yeu the thi bi tac dong tro lai xau hon.

Nha bao Nguyen Anh Tuan: Giai phap nao cho van de nay?

TS Tran Dinh Thien: Trong kinh te hoc, bai toan kho nhat la vua dat tang truong cao vua phan chia cong bang. Vi de tang truong cao, nguoi ta thuong phai tap trung vao vung loi the manh nhat de keo nen kinh te len. Nhung vung kho khan se khong duoc uu tien vi neu uu tien su phan phoi dong luc tang truong se bi dan deu.

Chung ta se duong dau voi thach thuc lon nhat la ben canh tac dong ben ngoai, chinh no luc thoat khoi tut hau se lam cho su phan phoi loi ich tro nen kho khan. Day la dieu khong tranh khoi, tuy nhien gioi han nao la chap nhan duoc? Khong the chi ra 1 moc cu the ve chenh lech thu nhap nay dau la tich cuc, la tieu cuc. Hien Chi so bat binh dang thu nhap (chi so Gini) cua Viet Nam nam ngoai la 0,37.

Day la chi so tuong doi tot tuy nhien dang co xu huong tang len. So voi Trung Quoc la 0,46 - cao hon rat nhieu Viet Nam, thi khoang cach o Viet Nam van la can bang de giu khoang cach giua toc do tang truong va khoang cach thu nhap.

Tuy nhien, co mot dieu can luu y la kha nang phan hoa trong khu vuc nong thon se rat lon vi co hoi dau tu nuoc ngoai cang nhieu thi kha nang phan hoa thu nhap o khu vuc nong thon cang cao va kho kiem soat. Dieu nay doi hoi can co he thong an sinh xa hoi va chien luoc tao viec lam tich cuc.

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Theo so luong thong ke nam 2006 thi 20% so nguoi co muc thu nhap cao nhat cua chung ta gap 8,3 lan 20% so nguoi co muc thu nhap thap. Day la muc khong tot, tham chi muc chenh lech con cao hon mot so nuoc trong khu vuc Dong Nam A.

... Trung Quoc cung dang thuc hien chien luoc chuyen lan nay. Dau tien khai thac duyen hai, roi dong bac, phia tay... Co the Trung Quoc da de hoi lau roi moi chuyen lan phat trien nhung chung ta co the rut ngan thoi han nay lai. Dung de khoang cach qua xa giua cac vung roi moi chuyen. Nhung ro rang la phai phat trien cho cac vung co tiem nang lon de tao but pha, vi neu khong co nguon thu ngan sach thi khong the nao dau tu cho cac vung khac duoc. (Truong Dinh Tuyen).

Bai toan phan phoi thu nhap binh dang la bai toan kho. Cac nuoc deu uu tien cho cac vung tao ra tang truong nhanh, nhung chap nhan o muc do gioi han nao? Vi neu ta khong dau tu vao cac vung co kha nang phat trien nhanh se ko co ngan sach de ho tro cho cac vung khac. Van de la gioi han nao chap nhan duoc?

Co le can di theo con duong tap trung uu tien cao hon cho nhung vung co tiem nang phat trien, co kha nang tao but pha. Tren co so do tang nguon thu cho ngan sach Nha nuoc di doi voi xoa doi giam ngheo. Den mot gioi han nao day thi chung ta chuyen lan.

TS Tran Dinh Thien: Chung ta co 3 vung kinh te trong diem va chac chan vung se tang truong manh nhat. Nguoi dan cu o day se duoc huong nhung loi ich do tang truong mang lai. Van de la lam sao trong qua trinh tang truong, cac vung nay tao ra duoc su lan toa phat trien sang cac vung xung quanh. Hien chung ta chua co chien luoc tao ra su lan toa nay.

Ngay trong vung kinh te trong diem cung chua lam duoc su lan toa trong chinh vung do. Nguyen nhan la he thong ha tang ket noi giua cac vung hien con kem. Tu duy phat trien con theo xa, huyen, tinh chu chua theo vung hay quoc gia. Nen, dieu kien tien quyet de co su lan toa ay la phai co mot qui hoach tong the, mot lo trinh lan toa trong va giua vung.

Toi khong ky vong cac vung se phat trien voi toc do dong deu hoac cac vung ngheo lai phat trien xap xi cac vung co loi the. Can dat cau chuyen nay trong tam quoc gia de chinh sach Nha nuoc tao ra lan toa phat trien.

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Ban than lan toa da la mot yeu to tiem nang boi vi khi mot vung duoc coi la vung phat trien thi ban than no da co tac dong den cac vung khac. Nhung tu tiem nang bien thanh hien thuc thi lai phu thuoc rat nhieu vao tinh ket noi trong quan tri.

Hien nay, mot trong nhung tieu chi de danh gia lanh dao vung la kha nang ket noi voi cac vung khac. Nhung tu duy hien nay cua chung ta van con khep kin, va neu tiep tuc khep kin thi khong bao gio dat duoc qui mo kinh te.

TS Tran Dinh Thien: Trong chuong trinh Hau WTO, vi du ro rang nhat la ve du lich. Khach cu viec di den khu nao day roi ve ma khong co tour nao du dai, du hap dan de di sang cac vung khac. Muon tour dai la phai ket noi ca vung, sang nhieu vung khac nhau, do cung lam mot cach phat trien du lich van hoa cua quoc gia.

Hien nay, du lich cua chung ta van theo cach canh tranh cuc bo dia phuong. Phat trien tinh nao biet tinh ay.

Truong Dinh Tuyen: Ngay ca trong kinh te, dau tu phat trien cong nghe che bien cung the hien rat ro tinh cuc bo. Vi du, tinh nay co nha may duong, thi tinh khac cung co, ma toan o muc qui mo nho, khong dat duoc nhung tieu chuan qui mo kinh te.

Phat trien khu vuc tu nhan se quyet dinh hieu qua phan cap

Nha bao Nguyen Anh Tuan: Nhung van de dat ra la giai phap gi? Trung uong noi, cang ngay cang phan cap cho tinh. Cac dia phuong thi doi hoi phai phan cap nhieu hon?

TS Tran Dinh Thien: Do chinh la mau thuan. Voi chuyen phan cap dia phuong trong dau tu. Tat nhien dia phuong co quyen nhan hay khong con nha dau tu se tinh tren loi ich tong the de lam. De nha dau tu duoc tao dieu kien co lua chon dau tu toi uu tren co so phoi hop duoc giua cac vung thi qui hoach phat trien chung ve mat ha tang phai la goi y, dinh huong cho nha dau tu vao tung dia phuong tot hon.

Thu hai, ranh gioi ve vung kinh te trong diem.

Hien chung ta da de cap toi khai niem vung kinh te trong diem, nhung the che thi khong ro rang. Quyen luc that su nam o cap tinh. Khai niem lien ket vung khong duoc dam bao ve nguyen tac. Gan voi cau chuyen phan quyen cua dia phuong, trong diem cai cach the che hien nay lien quan den khai niem tao ra co che vung.

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Can phan cap la dung roi. Nhung truoc het phai xay dung duoc tieu chi phan cap. Chung ta dang phan cap theo so von ma bo qua cac tieu chi quan trong khac. Co the khac phuc bang viec xay dung qui hoach tot. Sau do moi dinh ra huong phat trien vao cho nao thi hop ly.

Thu hai la phai co phan hoa doanh nghiep nha nuoc rat nhanh va khuyen khich tu nhan. Chuyen dau tu cua doanh nghiep nha nuoc sang tu nhan. Neu ho da thay dia phuong co nha may mia duong lam an khong hieu qua thi khong dai gi nguoi ta lai di dau tu xay dung nha may mia duong khac.

Chinh su lua chon cua tu nhan se quyet dinh dau tu vao dau. Hien nay dau tu lang phi chu yeu la do dau tu nha nuoc chu khong phai tu nhan.

2008: Moi nguoi nen bien thach thuc thanh co hoi

1
Nha bao Nguyen Anh Tuan: Sau nam 2007 gat hai nhieu thanh cong va dat ra nhieu van de sau khi Viet Nam gia nhap WTO, truoc them 2008, moi cac vi khach co mot loi nhan nhu voi ban doc TS va nhung nha lanh dao, nhung nha hoach dinh chinh sach.

Nguyen Bo truong Bo TM Truong Dinh Tuyen: Truoc het la mung TS ky niem 10 nam ngay thanh lap. Day co the coi la to bao dien tu hang dau. TS da xac lap duoc uy tin voi ban doc. Toi xin chuc mung cac ban!

Thu hai, chung ta da tung noi khi gia nhap to chuc Thuong mai The gioi, viec vao WTO chi tao ra co hoi va tien de cho phat trien. Ban than nhung co hoi va tien de ay khong bien thanh nhung loi ich, luc luong tren thi truong ma phai thong qua hoat dong chu the cua chung ta.

Nguoc lai, gia nhap WTO con dat ra cho chung ta mot so thach thuc. Nhung ap luc ay ep duoc chung ta den dau con tuy thuoc vao phan ung, hanh dong cua chung ta. Neu tan dung tot co hoi thi thach thuc se bi day lui va tao ra co hoi moi tot hon. Con neu khong, thach thuc se cang lan at va chuyen thanh kho khan dai han.

Sau mot nam gia nhap WTO, toi thay thoi gian chua du dai de co the do dem day du, sau sac tac dong cua no. Nhung ban than moi nguoi cung cam nhan duoc nhung co hoi da hien huu va nhung thach thuc da tac dong. Co the noi nam 2007 la mot nam tuong doi sang sua. Hi vong voi kinh nghiem da tich luy va no luc chu quan, chung ta se tu giai quyet duoc nhung buoc phat trien cua dat nuoc trong dieu kien moi. Chuc tat ca ban doc TS manh khoe thanh dat.

TS Tran Dinh Thien: Toi mong muon TS se co dong luc hon, dong gop manh hon cho qua trinh cai cach phat trien va hoi nhap cua Viet Nam nhu cac ban da lam, nay can lam tot hon.

Con doi voi nen kinh te va dat nuoc, toi nghi rang da cua chung ta dang rat tot. Trong nam 2008, neu chung ta bai ban, binh tinh va co tam nhin tot hon, duoc thiet ke tot hon thi chac chan chung ta se dat duoc thanh tuu, nhu y da noi trong van kien la "tan dung nhung triet de nhung co hoi cho dat nuoc cat canh va bay len cung voi thoi dai" giong nhu mot cau khau hieu cua TS la "bay len Viet Nam".

Toi tin rang den nam 2010 thi khong con hoai nghi ve viec Viet Nam se bay len that su.

  • TS (con tiep)

"Da so DN Nha nuoc khai thac cai san co de ban ra the gioi hon la canh tranh vuon len trong chuoi gia tri, nhap vao chuoi canh tranh, voi muc tieu treo len bac thang cao hon. Cac tap doan cua VN khong hinh thanh theo quy luat tu nhien, qua qua trinh tich tu von ma theo quyet dinh hanh chinh".

Don doc ky 3: DN nha nuoc ban cai san co hon la canh tranh vuon len

Viet Bao
Comment :Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
From control to management to develop management
Dr. Tran Dinh Thien, Vietnam, Nguyen Ministry, Ministry of Trade Truong Dinh Tuyen, Truong Dinh Tuyen, Nguyen Anh Tuan, state enterprises, administrative reform economy, the economy, how, investors, developers, our management, to
After a year of his identity back in 2008, Vietnam will have to remove the bottlenecks for integration? Change of management thinking in order to establish order to promote management development as to how to remove the bottlenecks to growth. "Mr. WTO" Zhang ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Từ quản lý kiểm soát sang quản lý để phát triển

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Từ quản lý kiểm soát sang quản lý để phát triển bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu quan ly kiem soat sang quan ly de phat trien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0