Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc

Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc

It co hoi nghi Trung uong nao co nhieu noi dung va du kien hop dai ngay nhu hoi nghi lan nay Tong bi thu phat bieu khai mac hoi nghi lan thu 6 BCH Trung uong Dang.

Theo chuong trinh, hoi nghi tap trung thao luan, cho y kien ve cac bao cao, de an lien quan den: Tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2012, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2013; Tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc; Chinh sach, phap luat ve dat dai; Doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao; Phat trien khoa hoc va cong nghe; Quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc; Bao cao ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) ve xay dung Dang va mot so van de quan trong khac.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Phai chang vua qua, chung ta moi chu yeu tap trung cho viec cheo chong, doi pho voi kho khan ve tai chinh, ngan hang... Anh: Cong TTDT Chinh phu
Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc

Phat bieu khai mac, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh: It co hoi nghi Trung uong nao co nhieu noi dung va du kien hop dai ngay nhu hoi nghi lan nay. Nhung van de hoi nghi se ban va quyet dinh deu rat quan trong va phuc tap. Nhieu van de da co chu truong, chinh sach va da duoc tien hanh tu lau nhung den nay, ben canh nhung ket qua dat duoc van con khong it han che, yeu kem, can phai tiep tuc duoc thuc hien o tam muc moi voi nhung quyet sach moi, nham dap ung yeu cau cua su nghiep day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, doi moi mo hinh tang truong va co cau lai nen kinh te, phat trien kinh te tri thuc, hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN va hoi nhap quoc te.

Voi tinh than tiep tuc doi moi, phat huy dan chu, tri tue cua Trung uong trong qua trinh xem xet, thao luan, quyet dinh cac van de quan trong cua Dang va dat nuoc, Tong Bi thu da goi mo 3 nhom van de de tap trung thao luan cho y kien: kinh te - xa hoi; phat trien giao duc - dao tao, khoa hoc - cong nghe va mot so van de ve xay dung Dang.

Lanh manh hoa kinh te vi mo

Ve kinh te - xa hoi, Tong Bi thu de nghi, Trung uong can tap trung thao luan, phan tich ky nhung dac diem noi bat cua nam 2012, lam ro nhung ket qua da dat duoc; nhung han che, yeu kem dang ton tai; va chi ra nhung nguyen nhan khach quan, chu quan; du bao nhung kha nang sap toi voi tinh than that su khach quan, khoa hoc, toan dien. Dac biet, can di sau phan tich, danh gia cac van de co lien quan den viec trien khai thuc hien cac nhiem vu tai cau truc nen kinh te. Phai chang vua qua, chung ta moi chu yeu tap trung cho viec cheo chong, doi pho voi tinh hinh kho khan ve tai chinh, ngan hang, ho tro doanh nghiep duy tri san xuat, kinh doanh va viec lam cho nguoi lao dong… ma chua o the chu dong trien khai cac bien phap doi moi mo hinh tang truong, co cau lai nen kinh te, thuc hien 3 khau dot pha neu trong Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi?

Tren co so danh gia dung tinh hinh, can xac dinh nhung quan diem phat trien, tu tuong chi dao, muc tieu tong quat va mot so chi tieu co ban, quan trong nhat cho nam 2013. Sap toi, chung ta van phai quan tam den viec kiem che lam phat nhung tap trung uu tien nhieu hon cho on dinh, lanh manh hoa kinh te vi mo, cai thien moi truong dau tu, phat trien san xuat, kinh doanh, lay lai da tang truong va bao dam an sinh xa hoi gan voi doi moi mo hinh tang truong, co cau lai nen kinh te; tao tien de vung chac cho tang truong cao hon o nhung nam cuoi cua ke hoach 5 nam.

Ve De an "Tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc", Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh: Day la van de lon va kho, luon duoc Dang, Nha nuoc quan tam lanh dao, chi dao. Tong Bi thu de nghi Trung uong tap trung cho y kien: Vi sao luc nay chung ta van phai tiep tuc sap xep, doi moi doanh nghiep nha nuoc? Pham vi noi dung den dau? Phai chang can dua tren co so tong ket 10 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 (khoa IX), chon ra mot so van de lon, quan trong de thao luan va co chinh sach, bien phap thao go, khac phuc? Vi du: Van de co cau lai linh vuc, nganh nghe hoat dong cua doanh nghiep nha nuoc; van de doi moi mo hinh to chuc, quan tri doanh nghiep nha nuoc; van de doi moi, nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc va thuc hien vai tro dai dien chu so huu nha nuoc doi voi doanh nghiep nha nuoc; cong tac xay dung Dang va cong tac can bo trong cac doanh nghiep nha nuoc… Doi voi tung van de, can di sau phan tich, danh gia tinh hinh va nguyen nhan; chi ro dau la nguyen nhan thuoc ve chu truong, co che, chinh sach va dau la nguyen nhan do to chuc thuc hien khong dung, khong nghiem? Tu do, de ra chu truong bien phap phu hop, co tinh kha thi cao, tao su chuyen bien that su ve hieu qua, suc canh tranh cua doanh nghiep nha nuoc trong tinh hinh moi.

Ve van de dat dai, Tong Bi thu neu ro: Hoi nghi Trung uong 5 (khoa XI) da ban va ket luan mot buoc, dong thoi giao cho Ban can su dang Chinh phu khan truong nghien cuu lam ro nhung van de con co y kien khac nhau de trinh hoi nghi lan nay tiep tuc xem xet, ban hanh nghi quyet dinh huong cho viec sua doi luat Dat dai nam 2003. Trung uong can tap trung thao luan ky de di den thong nhat ban hanh Nghi quyet dinh huong cho viec nghien cuu sua doi luat Dat dai. Chu y tiep tuc hoan thien cac quy dinh ve gia dat theo huong gia dat do Nha nuoc xac dinh tren nguyen tac phu hop voi co che thi truong co su quan ly, dieu tiet cua Nha nuoc; Nha nuoc chu dong thu hoi dat theo quy hoach, ke hoach su dung va to chuc dau gia quyen su dung dat doi voi cac du an san xuat, kinh doanh; viec quan ly, su dung dat nong lam truong va viec giai quyet dat o, dat san xuat cho dong bao dan toc thieu so…

Doi moi can ban co che, chinh sach GD-DT va KH-CN

De cap ve van de phat trien giao duc - dao tao va khoa hoc - cong nghe, Tong Bi thu khang dinh: Day la nhung van de dac biet quan trong, da duoc coi la quoc sach hang dau, la dong luc phat trien kinh te - xa hoi. Tong Bi thu chi ro: Mot loat van de dat ra can duoc thao luan, lam ro nhu: Vi sao luc nay phai doi moi can ban va toan dien giao duc va dao tao, phat trien khoa hoc va cong nghe ? Pham vi, muc tieu yeu cau cua moi De an the nao? Doi moi can ban la gi, toan dien la gi ? Noi ham phat trien khoa hoc va cong nghe ra sao? Nhung chu truong, chinh sach, bien phap gi can phai thong nhat ban hanh de lanh dao, chi dao tiep tuc doi moi giao duc - dao tao va phat trien khoa hoc - cong nghe?... De giai dap duoc nhung cau hoi neu tren mot cach dung dan, can co su danh gia toan dien, khach quan tinh hinh trien khai thuc hien duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang cung nhu tinh hinh phat trien giao duc - dao tao va khoa hoc - cong nghe trong 16 nam qua, qua do khang dinh nhung thanh tuu, ket qua da dat duoc, chi ra nhung bat cap, han che, yeu kem con ton tai; lam ro vi sao giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe den nay van chua thuc su tro thanh nen tang va dong luc cho phat trien? Vuong mac chinh o cho nao?... Tren co so do, khang dinh nhung quan diem lon, quan trong da duoc de ra tai Nghi quyet Trung uong 2 (khoa VIII) den nay con dung, can tiep tuc thuc hien; dong thoi bo sung, phat trien cac quan diem, muc tieu, nhiem vu va giai phap moi, nhat la nhung noi dung doi moi co tinh dot pha, can ban, toan dien.

Tong Bi thu goi mo: Phai chang doi voi ca hai linh vuc nay, sap toi deu phai doi moi manh me, sau sac hon nua tu duy va nhan thuc cua tat ca cac nganh, cac cap cho phu hop voi boi canh va yeu cau moi. Tren co so do doi moi can ban co che, chinh sach, nhat la chinh sach dau tu va co che tai chinh; doi moi noi dung, phuong phap day va hoc; doi moi dong bo he thong giao duc - dao tao va nghien cuu, trien khai khoa hoc - cong nghe; doi moi cong tac quan ly giao duc - dao tao va khoa hoc - cong nghe; cong tac dao tao, boi duong, su dung, ton vinh doi ngu cac nha giao, nha khoa hoc, cac nha quan ly, nhat la nhung nhan tai dung voi tinh than "hien tai la nguyen khi quoc gia"? Dong thoi, nghien cuu dieu chinh to chuc bo may va chuc nang, nhiem vu cua cac co quan quan ly nha nuoc sao cho phu hop.

Quy hoach can bo cap chien luoc

Ve cong tac xay dung Dang, Tong Bi thu chi ro: Tu Dai hoi XI cua Dang den nay, BCH Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da ban hanh kha nhieu van ban quan trong va da danh nhieu cong suc cho viec thuc hien nhiem vu then chot nay. Dac biet, Nghi quyet Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" dang duoc toan Dang tap trung trien khai thuc hien rat tich cuc theo dung ke hoach, lo trinh. Bo Chinh tri, Ban Bi thu da chi dao rao riet va chat che; dong thoi da tien hanh kiem diem tap the va ca nhan mot cach nghiem tuc theo dung quy dinh.

Tong Bi thu nhan manh: Can bo, nhat la can bo cap chien luoc, la nhan to quyet dinh su thanh bai cua cach mang, gan lien voi van menh cua Dang, cua dat nuoc va che do; do do cong tac can bo duoc coi la khau then chot trong toan bo cong tac xay dung Dang. Va trong cong tac can bo, viec quy hoach can bo la khau mo dau, co y nghia cuc ky quan trong, bao dam cho cong tac can bo di vao nen nep, chu dong, co tam nhin xa, dap ung ca yeu cau truoc mat va lau dai.

Tai hoi nghi nay, Trung uong chua the ban ve nhan su quy hoach cu the ma chu yeu tap trung cho y kien ve muc dich, yeu cau, quan diem, nguyen tac, phuong cham, noi dung cua viec xay dung quy hoach can bo cap chien luoc. Noi dung cong tac quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, bao gom: yeu cau, tieu chuan doi voi tung chuc danh cu the; do tuoi tham gia quy hoach; so luong, co cau cua quy hoach; doi tuong va dieu kien lua chon can bo dua vao quy hoach; quy trinh phat hien, gioi thieu, lua chon va quyet dinh nguon quy hoach; quan ly va thuc hien quy hoach… Sau khi Trung uong thong nhat ve nhung van de quan trong nay va Ban Chap hanh Trung uong ban hanh Nghi quyet, Bo Chinh tri se chi dao viec xay dung quy hoach cu the Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016 - 2021 va cac nhiem ky tiep theo.

Tong Bi thu yeu cau cac uy vien Trung uong can cu vao De an, To trinh cua Bo Chinh tri va bang kinh nghiem, thuc tien cua cong tac xay dung quy hoach can bo o dia phuong, bo, nganh minh trong nhung nam qua, nghien cuu, thao luan, dong gop nhieu y kien vao noi dung cua De an, nhat la nhung van de con co y kien khac nhau, di den thong nhat cao de ban hanh Nghi quyet, tao tien de cho viec thuc hien noi dung cua cong tac quy hoach can bo cap chien luoc.

Tong Bi thu de nghi Trung uong va cac dai bieu du hoi nghi phat huy cao do tinh than trach nhiem, that su dan chu va doi moi, tap trung nghien cuu, thao luan, dong gop nhieu y kien co chat luong, sau sac de hoan thien cac bao cao, de an va xem xet, quyet dinh vao cuoi ky hop.

Hoi nghi lam viec den ngay 15/10.

Theo TTXVN

Viet Bao
Comment :Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Central desk staff planning strategy
BCH China, Nguyen Phu Trong, the Central Executive Committee, Planning Officer, State enterprises, economic development, the general secretary, the politburo board secretary, party building, renovation, year
There are few central conference content and expected long meeting as this meeting General Secretary said the opening of the 6th conference BCH Central Party ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trung ương bàn quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trung ương bàn quy hoạch cán bộ cấp chiến lược bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trung uong ban quy hoach can bo cap chien luoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0