Truc tiep Thu tuong dang dan truoc QH

Truc tiep Thu tuong dang dan truoc QH

Mo dau phien chat van sang nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung da trinh bay khai quat cac van de kinh te - xa hoi chung, se la nhiem vu thuc hien vao nam toi.

Bao cao giai trinh va tra loi chat van cua Thu tuong truoc Quoc hoi:
Thu tuong Nguyen Tan Dung tra loi chat van cua QH sang 14/11. Anh: Minh Thang
Truc tiep: Thu tuong dang dan truoc QH
Truoc het, thay mat Chinh phu, toi xin chan thanh cam on Quoc hoi da co ban dong tinh voi cac Bao cao cua Chinh phu va da thong qua cac Nghi quyet ve kinh te, xa hoi nam 2013.

Tai ky hop nay, cac dai bieu Quoc hoi da gui 175 phieu chat van voi 247 cau hoi den Thu tuong va cac thanh vien Chinh phu; trong do, co 05 phieu voi 11 cau hoi chat van Thu tuong. Thu tuong da uy nhiem va yeu cau cac thanh vien Chinh phu theo chuc nang nhiem vu duoc giao, tra loi bang van ban gui den cac vi dai bieu Quoc hoi. Hai ngay qua, Pho Thu tuong Nguyen Xuan Phuc da trinh bay Bao cao ve thuc hien cac nghi quyet cua Quoc hoi ve chat van, tra loi chat van tai ky hop thu 2, thu 3 va da co 4 Bo truong truc tiep cung Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan va 3 Bo truong tham gia tra loi chat van tai Hoi truong.

Thay mat Chinh phu, toi xin bao cao, giai trinh them ve mot so noi dung ma nhieu dai bieu Quoc hoi va dong bao ca nuoc quan tam, chat van. Day cung la nhung cong viec ma Chinh phu se tap trung chi dao trong thoi gian toi.

VE CAP NHAT TINH HINH KINH TE - XA HOI VA YEU CAU CHI DAO DIEU HANH NHUNG THANG CUOI NAM

1. Dau ky hop, Chinh phu da bao cao Quoc hoi tinh hinh kinh te, xa hoi 9 thang dau nam va du bao ca nam 2012. Trong thang 10 va nua dau thang 11, tinh hinh kinh te, xa hoi tiep tuc chuyen bien theo huong tich cuc. Gia tieu dung thang 10 tang 0,85%, thap hon nhieu so voi muc tang cua thang 9 [1] , 10 thang tang 6,02%. Thu ngan sach 10 thang dat 76,2%, chi ngan sach dat 78,8% du toan. Xuat khau 10 thang tang 18,4%; nhap khau tang 6,8%. Can can thanh toan tiep tuc duoc cai thien, ty gia on dinh, du tru ngoai hoi tang. Chi so san xuat cong nghiep thang 10 tang 5,8% (thang 9 tang 4,6%); tong gia tri san xuat nong, lam nghiep va thuy san uoc ca nam tang 3,9%; xuat khau gao ca nam khoang 7,5 trieu tan, cao nhat tu truoc den nay.

Tong muc ban le hang hoa va tieu dung dich vu tang 17,1% (neu loai tru yeu to tang gia con tang 6,8%). Khach quoc te den Viet Nam dat 5,35 trieu nguoi, uoc ca nam dat 6,5 trieu nguoi, tang 8,1%. Da tao viec lam cho gan 1,2 trieu lao dong, dat gan 80% ke hoach nam. Van hoa xa hoi tiep tuc co chuyen bien, quoc phong, an ninh, trat tu an toan xa hoi duoc bao dam, cong tac doi ngoai dat ket qua tich cuc.

Nhung ket qua neu tren tao them thuan loi de chung ta phan dau dat duoc nhung muc tieu, nhiem vu ma Chinh phu da bao cao Quoc hoi tai phien khai mac ky hop.

Tuy nhien, boi canh quoc te va tinh hinh trong nuoc van con nhieu kho khan, dat nuoc ta phai duong dau voi nhieu thach thuc. Kinh te the gioi van tiem an nhieu rui ro. Hoi nghi cac nen kinh te phat trien va moi noi (G-20) moi day da dua ra danh gia tieu cuc ve kinh te toan cau nam 2013 va cho rang cac giai phap kich thich tang truong gan day khong du de kinh te the gioi nhanh chong thoat ra khoi tinh trang suy giam. No cong van la moi de doa su tang truong kinh te khong chi khu vuc EU ma ca Nhat Ban, Hoa ky, co nguy co day kinh te the gioi vao tinh the kho khan hon.

O trong nuoc, kinh te vi mo va kiem che lam phat chua vung chac, san xuat kinh doanh con gap nhieu kho khan, tong cau giam, ton kho con lon, no xau con cao. Neu khong duoc giai quyet co hieu qua, nen kinh te se roi vao trang thai tri tre, tac dong tieu cuc den viec lam va doi song nhan dan. Cac linh vuc van hoa xa hoi, quoc phong, an ninh, doi ngoai con nhieu van de phai quan tam va phai danh them nguon luc de giai quyet. Con bao so 8 da gay thiet hai kha nang ne cho mot so tinh ven bien Bac Bo.

2. Boi canh neu tren doi hoi chung ta phai no luc phat huy nhung loi the va ket qua dat duoc, kien dinh cac giai phap dung va dang phat huy hieu qua, dong thoi theo sat tinh hinh, chi dao quyet liet, hanh dong khan truong, kip thoi xu ly nhung kho khan, thach thuc moi, phan dau hoan thanh cao nhat cac muc tieu, nhiem vu cua nam 2012 va chuan bi tot cho viec thuc hien nhiem vu nam 2013. Trong do, tap trung giu on dinh kinh te vi mo, thao go kho khan, day manh san xuat kinh doanh. Quan ly thu, chi ngan sach chat che, hieu qua va triet de thuc hanh tiet kiem, loai bo cac khoan chi chua cap bach, han che di cong tac nuoc ngoai, giam hoi hop, danh thoi gian chi dao kiem tra thuc thi nhiem vu. Tang cuong quan ly thi truong, gia ca; chu dong can doi cung - cau bao dam du cac mat hang thiet yeu va cac hang hoa phuc vu Tet Nguyen dan, khong de bien dong lon ve thi truong, gia ca. Thuc hien tot cac chuong trinh an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi; khan truong tro giup dong bao khac phuc hau qua con bao vua qua, som phuc hoi san xuat, on dinh doi song. Chuan bi tot cac dieu kien de moi nguoi dan, nhat la nhung ho ngheo, gia dinh chinh sach va dong bao o nhung vung bi thien tai don tet vui tuoi lanh manh, an toan, tiet kiem.

VE CHI DAO DIEU HANH KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI NAM 2013

Chinh phu se khan truong trien khai thuc hien quyet liet cac nhiem vu va giai phap neu trong Nghi quyet cua Quoc hoi ve Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2013. Kien tri cac giai phap tang cuong on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat; tao dot pha trong viec thao go kho khan cho doanh nghiep, thuc day san xuat kinh doanh, tao viec lam va bao dam tang truong. Chi dao xay dung ke hoach, chuong trinh hanh dong thiet thuc, cu the; dac biet la tang cuong ky luat, ky cuong, de cao trach nhiem nguoi dung dau trong to chuc thuc hien. Chu dong lam tot cong tac thong tin tuyen truyen, tao dong thuan va quyet tam cao trong thuc hien nhiem vu nam 2013. Theo tinh than do, Chinh phu se tap trung vao cac nhiem vu sau:

I. GIAI QUYET HANG TON KHO, XU LY NO XAU, THAO GO KHO KHAN CHO DOANH NGHIEP, THUC DAY SAN XUAT KINH DOANH PHAT TRIEN

Ton kho cao, no xau lon trong dieu kien tong cau giam dang la nhung nut that trong nen kinh te. Nhieu dai bieu da bay to lo lang ve tinh trang nay. Chinh phu nhan thuc ro dieu do. Nghi quyet 13 nam 2012 cua Chinh phu, tuy co nhung tac dong tich cuc nhung chua du muc, can co nhung giai phap manh hon ca ve co che chinh sach va nguon luc theo quan diem la trong gioi han cua tong nguon, phai phan bo va phan ky dau tu hop ly nhat de nen kinh te vuot qua suc y, ra khoi kho khan, tao da di len. Chinh phu se tap trung vao cac giai phap sau:

1. Ve giai quyet hang ton kho

(1) Tang nhanh tong cau cua nen kinh te. Mo rong tin dung cho san xuat va tieu dung, tang du no tin dung cua nen kinh te. Cung voi viec day manh giai ngan cac cong trinh trong ke hoach dau tu nam 2012, se phan bo ngay von va day nhanh tien do cac du an trong ke hoach 2013, tap trung cho nhung du an tao suc lan toa lon, nhung du an thuoc chuong trinh xay dung nong thon moi, nha o xa hoi, ky tuc xa hoc sinh sinh vien. Thuc hien chu truong ho tro xi mang, sat thep cho viec cai tao, nang cap va xay dung moi cac cong trinh giao thong, thuy loi o nong thon, nha o cho ho ngheo... cung voi viec huy dong su dong gop cua nhan dan tren dia ban. Ty le ho tro tu ngan sach phu thuoc vao dieu kien cua tung dia phuong. Giai phap nay nhieu dia phuong da va dang thuc hien mang lai ket qua tot, can duoc nhan rong.

Trien khai thuc hien Nghi quyet cua Quoc hoi ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2013, trong do, dieu chinh muc luong toi thieu tu 1,05 trieu dong len 1,15 trieu dong, dieu chinh luong huu va tro cap uu dai nguoi co cong tang bang ty le tang luong toi thieu tu ngay 01/7/2013, dong thoi tim moi giai phap can doi nguon de khi co dieu kien tiep tuc tang luong theo sat lo trinh cai cach, uu tien cac doi tuong chinh sach, nguoi co thu nhap thap, nham giam bot kho khan, cai thien doi song va kich cau tieu dung.

(2) Ho tro doanh nghiep mo rong thi truong. Thuc hien dong bo cac giai phap de mo rong thi truong trong nuoc va xuat khau. Chinh phu se ho tro cac doanh nghiep xuc tien ban hang, coi trong ban hang san xuat trong nuoc tren thi truong noi dia, dua hang Viet ve nong thon. De bao dam hieu qua cho chuong trinh nay, phai xay dung tieu chi ho tro co tinh den ket qua dau ra. Khuyen khich cac doanh nghiep lien ket tieu thu san pham san xuat trong nuoc.

Quan ly chat viec buon ban qua bien gioi. Tap trung chi dao cac luc luong chuc nang ngan chan co hieu qua nan buon lau duoi moi hinh thuc, nhat la tu nay den dip Tet Nguyen dan. Xu ly nghiem tinh trang nhap khau va san xuat kinh doanh cac mat hang anh huong den suc khoe con nguoi, gay o nhiem moi truong va co nguy co lan truyen dich benh. Xu ly nghiem cac dia phuong, don vi, ca nhan vi loi ich cuc bo ma dung tung, bao che buon lau va buong long kiem soat hoat dong buon ban qua bien gioi.

(3) Giam chi phi san xuat kinh doanh, tao dieu kien cho doanh nghiep ha gia thanh va tieu thu san pham.

Tiep tuc ha lai suat tin dung phu hop voi muc giam cua lam phat. Tao dieu kien thuan loi de doanh nghiep tiep can tin dung. Ban hanh co che moi ve bao lanh tin dung cho doanh nghiep vua va nho. Thuc hien khoanh no hoac bao lanh cho nhung doanh nghiep kinh doanh hieu qua nhung dang gap kho khan tam thoi. Trong khi chua bo duoc quy dinh ve tran lai suat huy dong, tiep tuc mo rong viec ap tran lai suat cho vay doi voi mot so san pham va khu vuc uu tien. Tang han muc tin dung cho nong nghiep, nong thon va cho ho nong dan vay tin chap; phat huy vai tro cua cac doan the nhan dan o nong thon trong viec bao lanh cho vay va thu hoi no.

Thuc hien cac bien phap nuoi duong nguon thu, tao kha nang tang thu ve sau. Xem xet ap dung cac bien phap ve thue, phi va cac goi ho tro ngay trong nua dau nam voi muc do lon hon, thoi gian dai hon de giam nhe ganh nang cho doanh nghiep.

Day manh don gian hoa thu tuc hanh chinh (thu tuc hai quan, thue, tiep can dat dai, tin dung, dau tu, dang ky kinh doanh...) de tiet kiem thoi gian, giam chi phi cho doanh nghiep va nguoi dan. Tren co so nhung thuc tien tot nhat da dat duoc o nhung dia phuong, don vi trong tung linh vuc quan ly, lay do lam tieu chuan ap dung chung cho toan nganh, toan quoc va cong bo cong khai de moi nguoi biet va giam sat thuc hien.

Ca ba nhom giai phap neu tren deu can co nguon luc tai chinh, doi hoi phai tang cuong cong tac chong that thu va dieu dac biet quan trong la triet de thuc hanh tiet kiem. Chinh phu se quy dinh chat che hon viec tiet kiem chi tieu Ngan sach nam 2013.

2. Ve xu ly no xau

Tu nua cuoi nam 2011, no xau tai cac to chuc tin dung co xu huong tang nhanh. Theo ket qua kiem tra cua Ngan hang Nha nuoc, no xau tai thoi diem thanh tra la 8,82% tong muc tin dung cua nen kinh te, tuong duong khoang 250 nghin ty, trong do 73% so no co tai san bao dam, cac to chuc tin dung cung da trich lap duoc khoang 75 nghin ty dong quy du phong rui ro.

No xau dang can tro tin dung khong den duoc doanh nghiep, la nguy co lam mat on dinh he thong ngan hang va thi truong tai chinh. Xu ly no xau la yeu cau cap bach, can thuc hien khan truong, quyet liet nhung phai co lo trinh phu hop, quy trinh chat che va theo huong: chi dao tap trung, hanh dong theo nhieu tuyen, bang nhieu giai phap, ke ca viec giai phong hang ton kho, ho tro doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh. Ngoai cac giai phap ve ho tro doanh nghiep nhu da trinh bay, Chinh phu dang chi dao thuc hien cac giai phap sau day:

(1) Ra soat danh gia lai chinh xac tong muc no xau; tien hanh phan loai cac khoan no xau (theo loai hinh doanh nghiep, to chuc tin dung va theo cac loai tai san bao dam, no xau trong bat dong san, no xay dung co ban...).

(2) Cac to chuc tin dung phai chu dong co cau lai no voi cac hinh thuc thich hop, trich lap du quy du phong rui ro va su dung quy nay de xu ly no xau. To chuc tin dung nao chua trich lap du thi phai dung cac nguon phu hop, ke ca von dieu le de bu dap va buoc phai giam muc tang truong tin dung de bao dam an toan.

(3) Yeu cau to chuc tin dung (chu no) va doanh nghiep co no phai khan truong xu ly tai san bao dam de thanh ly no xau.

Kinh nghiem quoc te cho thay, mac du phai su dung nhieu giai phap de xu ly no xau nhung khong the khong co vai tro cua Nha nuoc. Chinh phu da yeu cau Ngan hang Nha nuoc phoi hop voi Bo Tai chinh xay dung phuong an thanh lap cong ty mua ban no, ban hanh cac van ban phap ly lam co so cho viec xu ly no xau, xac dinh ro co che hoat dong cua cong ty nay phu hop voi dieu kien thuc te cua Viet Nam va co tham khao thong le quoc te.

Mot trong nhung trong tam can tap trung xu ly la no dong xay dung co ban tu von ngan sach. Hien nay, tong so no dong xay dung co ban khoang 90 nghin ty dong; trong do, no cac du an da hoan thanh khoang 20 nghin ty, no cac du an chuyen tiep gan 70 nghin ty dong. Phan lon cac khoan no dong xay dung co ban la o cac dia phuong. Tinh hinh nay co nguyen nhan tu viec phan cap dau tu; nhieu du an do dia phuong quyet dinh, phe duyet trong khi trung uong chiu trach nhiem can doi nguon von. Thuc te, cac dia phuong deu mong muon day nhanh xay dung ha tang phuc vu phat trien san xuat va cai thien doi song nhan dan, doanh nghiep duoc tham gia xay dung du an da rat tich cuc, nhieu truong hop chu dong ung von thi cong cong trinh trong khi nguon von can doi co han. Day cung la bat cap ve co che chinh sach, co trach nhiem cua ca Trung uong va dia phuong. Chinh phu da yeu cau cac dia phuong lap phuong an cu the de khan truong xu ly no dong trong xay dung co ban thuoc cac du an do dia phuong quyet dinh va da giao Bo Ke hoach va Dau tu tong hop trinh Thu tuong Chinh phu phuong an xu ly no dong xay dung co ban trong ca nuoc.

Voi cac giai phap dong bo, phan dau dua muc no xau ve khoang 3-4% vao cuoi nam 2015.

3. Ve thao go kho khan cho thi truong bat dong san

Bat dong san, nhat la nha o la mot loai hang ton kho dac biet, lien quan truc tiep va dang chiem ty le lon trong tong so no xau. Do quan ly yeu kem, thieu quy hoach, ke hoach phu hop nen thi truong nha o phat trien qua nong, co cau khong hop ly va tinh trang dau co lam du thua nguon cung, nhat la loai nha o cao cap, vuot qua kha nang cua phan lon nguoi co nhu cau mua nha de o. Trong boi canh phai thuc hien chinh sach tien te va tai khoa that chat, tong cau giam, lam thi truong bat dong san bi dong bang, keo theo ton kho lon ve vat lieu xay dung. Cung voi cac bien phap tang tong cau, trong do co cau ve nha o va vat lieu xay dung, xu ly no dong trong xay dung co ban nhu da trinh bay o tren, Thu tuong Chinh phu da giao mot Pho Thu tuong truc tiep chi dao Bo Xay dung, Ngan hang Nha nuoc, Bo Tai nguyen Moi truong, Bo Tai chinh... phoi hop voi cac dia phuong danh gia dung thuc trang va co phuong an cu the de thao go kho khan cho thi truong bat dong san, dong thoi chi dao thuc hien cac giai phap sau:

(1) Mo rong tin dung cho vay mua nha, khuyen khich cac to chuc tin dung lien ket voi chu du an de cung cap tin dung dai han cho nguoi co nhu cau mua nha de o. Uy ban nhan dan cac tinh thanh pho tim nguon von phu hop de mua lai cac khu nha lam nha tai dinh cu, nha o xa hoi, ky tuc xa sinh vien... Mot so dia phuong nhu Thanh pho Ho Chi Minh da thuc hien giai phap nay va dat ket qua buoc dau.

(2) Ra soat cac du an da giao de xac dinh cac du an tam dung, du an duoc tiep tuc trien khai, cac du an can dieu chinh co cau san pham cho phu hop va yeu cau cac chu dau tu nghiem tuc thuc hien. Cho phep phan nho cac can ho phu hop voi quy hoach; khuyen khich ha gia ban de dap ung nhu cau va kha nang thanh toan cua nhieu doi tuong dan cu.

(3) Day manh thu hut dau tu nuoc ngoai nham tang them nhu cau van phong lam viec, can ho cho thue; nghien cuu dieu chinh chinh sach ban nha cho cac doi tuong la nguoi nuoc ngoai co du an dau tu, kinh doanh lau dai tai Viet Nam.

(4) Tang cuong quan ly nha nuoc ve thi truong bat dong san. Ra soat lai quy hoach, ke hoach phat trien nha o phu hop voi dieu kien va chien luoc, quy hoach phat trien kinh te - xa hoi cua tung dia phuong. Trien khai thuc hien co hieu qua chien luoc ve nha o da ban hanh, day manh phat trien nha o xa hoi.

Chinh phu se tiep tuc de xuat bo sung hoan thien he thong luat phap ve quan ly do thi va kinh doanh bat dong san. Nghien cuu xay dung cac dinh che tai chinh moi de ho tro thi truong nhu Quy tiet kiem nha o, Quy dau tu bat dong san... Hoan thien cac chinh sach thue de han che tinh trang dau co bat dong san va khuyen khich su dung tiet kiem dat.

Giai quyet hang ton kho, xu ly no xau va thao go kho khan cho thi truong bat dong san co lien quan chat che voi nhau va phai duoc tien hanh dong thoi voi cac giai phap dong bo. Chinh phu coi day la mot nhiem vu trong tam trong thoi gian toi.

II. VE CO CAU LAI NEN KINH TE

Day cung la noi dung ma nhieu dai bieu quan tam, chat van, trong do nhan manh uu tien kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, gan tai co cau kinh te voi day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc… Chinh phu xin tiep thu de chi dao thuc hien va bao cao giai trinh them nhu sau:

Chinh phu da xay dung De an tong the tai co cau kinh te gan voi chuyen doi mo hinh tang truong theo huong nang cao chat luong, hieu qua va suc canh tranh, se duoc thuc hien dong bo trong tat ca cac nganh, cac linh vuc tren pham vi ca nuoc.

Ngay tu nam 2012 Chinh phu da tap trung trien khai 3 linh vuc: tai co cau dau tu, trong tam la dau tu cong; tai co cau doanh nghiep nha nuoc, trong tam la cac tap doan kinh te va tong cong ty; co cau lai cac to chuc tin dung.

1. Ve tai co cau dau tu

Vua qua, chung ta da trien khai nhieu giai phap va da co mot so ket qua buoc dau. Chinh phu se tiep tuc chi dao hoan thien he thong phap luat ve dau tu, trinh Quoc hoi sua Luat ngan sach nha nuoc, ban hanh Luat dau tu cong. Trien khai thuc hien ket luan cua Hoi nghi Trung uong lan thu ba khoa XI va Chi thi cua Thu tuong Chinh phu ve tang cuong quan ly dau tu tu nguon ngan sach nha nuoc, trai phieu chinh phu va kiem soat chat che dau tu cua doanh nghiep nha nuoc. Tung buoc dieu chinh co cau dau tu cong theo huong giam dan ty trong va nang cao hieu qua; kien quyet khac phuc tinh trang dau tu dan trai. Hoan thien co che nham tang cuong trach nhiem cua chu dau tu, nha thau va tu van giam sat trong viec bao dam chat luong va tien do cong trinh, xu ly nghiem cac vi pham. Doi moi co che phan bo von dau tu, thuc hien can doi von dau tu theo ke hoach trung han; kien quyet tap trung von cho cac cong trinh du an quan trong, cap thiet, som hoan thanh, dua nhanh vao su dung de phat huy hieu qua. Uu tien bo tri von cho cac cong trinh da hoan thanh, cac cong trinh can thiet phai hoan thanh trong nam 2013 va von doi ung cho cac du an ODA. Cac du an, cong trinh khoi cong moi phai duoc kiem soat chat che, bao dam thu tuc dau tu, xac dinh ro nguon von. Doi voi cac du an dau tu bang von ngan sach nha nuoc, von trai phieu chinh phu nhung khong co nguon de bo tri tiep thi chuyen sang hinh thuc dau tu khac phu hop hoac phai tam dinh chi.

Tiep tuc hoan thien co che phan cap quan ly dau tu, truoc het la dau tu tu nguon ngan sach nha nuoc va trai phieu chinh phu theo huong bao dam quan ly thong nhat cua Trung uong ve muc tieu va danh muc cac chuong trinh, du an theo quy hoach. Nang cao chat luong cong tac quy hoach lam can cu de xay dung cac chuong trinh, ke hoach dau tu trung va dai han.

Nhu cau von dau tu xay dung ha tang kinh te, xa hoi nuoc ta trong nhung nam toi la rat lon trong khi nguon von Ngan sach nha nuoc con han hep, nguon ODA uu dai dang giam dan khi nuoc ta tro thanh nuoc dang phat trien co thu nhap trung binh. Vi vay, cung voi viec co cau lai va nang cao hieu qua dau tu cong phai co giai phap thu hut duoc nhieu von dau tu cua khu vuc ngoai nha nuoc. Tiep tuc nang cao hieu qua su dung nguon von ODA lam co so cho viec van dong tai tro; chi dao sua doi co che dau tu theo cac hinh thuc BT, BOT, PPP va cac chinh sach phi, thue, giai phong mat bang; tien hanh tong ket 25 nam thu hut dau tu nuoc ngoai... de co co che, chinh sach hap dan hon, nham thu hut duoc nhieu nguon von ngoai Nha nuoc tham gia dau tu xay dung ket cau ha tang, tang nang luc san xuat, thuc day chuyen dich co cau kinh te.

2. Ve tai co cau doanh nghiep nha nuoc

Thang 7/2012, Thu tuong Chinh phu da phe duyet De an Tai co cau doanh nghiep nha nuoc, trong tam la tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc. Thuc hien nghiem tuc Ket luan cua Hoi nghi Trung uong 6 Khoa XI ve tiep tuc sap xep, doi moi va nang cao hieu qua cua doanh nghiep nuoc, Chinh phu dang trien khai cac noi dung sau day:

Ra soat phan loai doanh nghiep de quyet dinh ty le tham gia von cua Nha nuoc; dieu chinh co cau doanh nghiep nha nuoc, tap trung vao nhung nganh, linh vuc then chot va dia ban quan trong, cung cap hang hoa dich vu cong thiet yeu, cong nghiep nen tang, cac nganh, linh vuc co cong nghe cao, suc lan toa lon.

Tiep tuc sap xep, co phan hoa doanh nghiep Nha nuoc theo cac phuong an da duoc phe duyet; thuc hien lo trinh thoai von nha nuoc o nhung cong ty co phan ma Nha nuoc khong can chi phoi.

To chuc lai cac doanh nghiep nha nuoc theo cac loai hinh cong ty phu hop; ap dung che do quan tri tien tien; thuc hien minh bach cong khai trong hoat dong cua doanh nghiep nha nuoc theo cac tieu chi cua cong ty niem yet. Dat doanh nghiep nha nuoc vao moi truong canh tranh binh dang voi cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te khac. Thuc hien co che dat hang cua Nha nuoc va hach toan theo co che thi truong doi voi doanh nghiep trong viec thuc hien chuc nang ho tro dieu tiet vi mo va thuc hien an sinh xa hoi.

Cung voi viec cham dut thi diem thanh lap tap doan kinh te, Chinh phu dang chi dao ra soat, danh gia lai cac tap doan, yeu cau cac tap doan thuc hien thoai von trong cac nganh nghe khong phai la nganh nghe kinh doanh chinh. Khan truong phe duyet de an tai co cau cua tung tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc.

Trong khi tien hanh nghien cuu thau dao phuong an thanh lap mot co quan thuc hien thong nhat chuc nang chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc, Chinh phu dang khan truong hoan tat cac thu tuc de ban hanh nghi dinh moi ve phan cong, phan cap thuc hien cac quyen, trach nhiem, nghia vu cua chu so huu nha nuoc doi voi doanh nghiep nha nuoc va von nha nuoc dau tu vao doanh nghiep, trong do quy dinh cu the quyen, trach nhiem, nghia vu cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, cac Bo quan ly nganh, Bo tong hop, Uy ban nhan dan cap tinh, Hoi dong thanh vien va nguoi dai dien phan von nha nuoc.

Chinh phu se xay dung va ban hanh nghi dinh rieng ve dieu le to chuc hoat dong cho tung tap doan kinh te va mot so tong cong ty lon. Tong ket Luat doanh nghiep nam 2005, xay dung khuon kho phap luat phu hop de quan ly co hieu qua doanh nghiep nha nuoc.

Tang cuong cong tac xay dung Dang va su lanh dao cua to chuc dang trong doanh nghiep; doi moi cong tac can bo, qui trinh, co che tuyen chon, xac dinh ro quyen va trach nhiem cua cac to chuc va ca nhan co lien quan den viec xem xet, quyet dinh nhan su lanh dao chu chot cua doanh nghiep nha nuoc.

3. Ve co cau lai cac to chuc tin dung

Thu tuong Chinh phu da phe duyet De an Co cau lai he thong cac to chuc tin dung voi lo trinh cu the nham thuc hien muc tieu hinh thanh he thong to chuc tin dung da dang ve so huu, quy mo, loai hinh; hoat dong an toan, hieu qua, co kha nang canh tranh cao; van hanh theo nguyen tac thi truong, phu hop voi thong le va chuan muc quoc te. Trong giai doan 2011-2015, tap trung lanh manh hoa tinh trang tai chinh, tang cuong nang luc, cai thien muc do an toan va hieu qua hoat dong cua cac to chuc tin dung.

Thuc hien dong bo cac giai phap tai co cau doi voi tung loai hinh to chuc tin dung (ngan hang thuong mai nha nuoc, ngan hang thuong mai co phan, cong ty tai chinh, cong ty cho thue tai chinh, qui tin dung nhan dan, to chuc tin dung nuoc ngoai...) phu hop voi tinh trang tai chinh cua tung to chuc tin dung.

Da thuc hien giam sat hoat dong, thanh tra toan dien va kiem toan bat buoc doi voi 9 ngan hang thuong mai co phan yeu kem; yeu cau tung ngan hang nay tu xay dung va trien khai phuong an co cau lai theo dung phap luat va lo trinh cu the. Den nay, da sap xep duoc 6 ngan hang va hoat dong cua cac ngan hang nay da dan on dinh, quyen loi cua nguoi gui tien duoc bao dam, Nha nuoc khong bo tien bu dap cho cac to chuc tin dung nay.

Chinh phu se tiep tuc chi dao hoan thien cac tieu chi quan ly hoat dong cua cac to chuc tin dung theo huong tiep can voi tieu chuan quoc te; tang cuong giam sat, kiem tra hoat dong cua cac to chuc tin dung; xu ly nghiem cac hanh vi vi pham phap luat, bao dam an toan he thong.

Thua cac vi dai bieu Quoc hoi,

Tai ky hop nay, nhieu dai bieu Quoc hoi va cu tri ca nuoc da quan tam neu nhieu y kien ve cac van de xa hoi nhu giam ngheo, giai quyet viec lam, giao duc dao tao, cham soc suc khoe nhan dan, bao ve moi truong, giai quyet khieu nai to cao, phong chong tham nhung, lang phi; thuc hanh tiet kiem; bao dam trat tu an toan xa hoi... Nhung linh vuc nay Dang va Nha nuoc ta luon quan tam tap trung lanh dao, chi dao nhung chua dap ung duoc yeu cau va con nhieu han che, yeu kem. Trong thoi gian toi, Chinh phu se tiep tuc no luc thuc hien dong bo, co hieu qua cac chien luoc phat trien, cac chuong trinh muc tieu quoc gia va cac ke hoach da de ra, khac phuc han che yeu kem, tao chuyen bien cu the tren tung linh vuc.

Nhiem vu sap toi la rat nang ne. Tiep thu nhung y kien cua cac vi dai bieu Quoc hoi, Chinh phu se khan truong trien khai va phan dau thuc hien cac Nghi quyet cua Dang va cua Quoc hoi. Chinh phu xin tran trong de nghi Quoc hoi tang cuong giam sat va tren cuong vi cong tac cua minh, moi vi dai bieu Quoc hoi co nhung dong gop thiet thuc cung toan Dang, toan quan, toan dan phan dau hoan thanh thang loi cac muc tieu nhiem vu da de ra.

Xin cam on Quoc hoi,

Sau day, toi xin truc tiep tra loi chat van cua cac vi dai bieu.

L.Nhung - T.Chung

Viet Bao
Comment :Truc tiep Thu tuong dang dan truoc QH
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Truc tiep Thu tuong dang dan truoc QH bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Truc tiep Thu tuong dang dan truoc QH ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Truc tiep Thu tuong dang dan truoc QH ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Direct: Prime Minister posted above before QH
Finance, Vietnam, Deputy Prime real estate market, Prime Minister Nguyen Tan Dung, credit institutions, state enterprises, parliamentarians, debt settlement, restructuring, fit, inventory, performance, social, bad
Opening session questions, Prime Minister Nguyen Tan Dung presented an overview of the socio-economic problems, the task implementation next year ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trực tiếp: Thủ tướng đăng đàn trước QH

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trực tiếp: Thủ tướng đăng đàn trước QH bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truc tiep Thu tuong dang dan truoc QH

Nhan xet, hay lien he ve tin Truc tiep Thu tuong dang dan truoc QH co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truc tiep Thu tuong dang dan truoc QH de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0